Hotărârea nr. 195/2020

Modificarea si completarea H.C.L. nr. 414/28.08.2019 privind aprobarea componentei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 195 din 28.05.2020

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 414/28.08.2019 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

și a Regulamentului de funcționare a comisiei, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 233/18.05.2020

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 28.05.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 84615/19.05.2020 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

A vând în vedere Raportul de specialitate nr. 84620/19.05.2020 al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 414/28.08.2019 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 37 alin. (1^1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Punctul 11 din Capitolul D. FUNCȚIONARE din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI, Anexa la H.C.L. nr. 414/28.08.2019 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„11 - De regulă, C.TA.T.U. își desfășoară activitatea în maximum două ședințe lunare programate în funcție de necesități.”

Art. II - Punctul 14 din Capitolul D. FUNCȚIONARE din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI, Anexa la H.C.L. nr. 414/28.08.2019 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) - Lucrările ședințelor C.TA.T.U. sunt conduse de Arhitectul Șef, ce verifică întrunirea cvorumului. Comisiafuncționează în prezența a celpuțin 6 membri din numărul celor în funcție. Solutiile vor fi adoptate prin avizul a cel puțin 4 (patru). La ședințele la care participă Primarul / Viceprimarul, acesta va conduce sedința.

(2) - De la prevederile alin. (1) fac excepție situațiile de forță majoră, când sedințele C.TA.T.U. se vor desfășura online sau prin intermediul poștei electronice. Condițiile privind avizarea documentațiilor rămân aceleași.”

Art. III - Punctul 15 din Capitolul D. FUNCȚIONARE din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI, Anexa la H.C.L. nr. 414/28.08.2019 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) - Participarea la sedințe a membrilor comisiei este obligatorie.Absențele motivate sau nemotivate se consemnează în procesul-verbal de ședință.

(2) - De la prevederile alin. (1) fac excepție situațiile de forță majoră.”

Art. IV - Punctul 16 din Capitolul D. FUNCȚIONARE din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI, Anexa la H.C.L. nr. 414/28.08.2019 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) - Secretariatul comisiei consemnează prezența membrilor care vor semna în registrul de procese-verbale, întocmește procesul-verbal de ședință, redactează avizele fundamentate de punctul de vedere al comisiei.

(2) - De la prevederile alin. (1) referitoare la consemnarea prezenței membrilor și semnarea în procesele-verbale, fac excepție situațiile de forță majoră.”

Art. V - Se completează punctul 18 din Capitolul D. FUNCȚIONARE din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI, Anexa la H.C.L. nr. 414/28.08.2019 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei, cu modificările și completările ulterioare, cu alineatul (4) și alineatul (5), având următorul cuprins:

„(4) - În situație deforță majoră, la propunerea motivată a Arhitectului Șef, în calitate de președinte al C.T.A.T.U, cu aprobarea Primarului, în calitate de coordonator al C.T.A.T.U, sedințele C.T.A.T.U. se vor desfășura online sau prin intermediul poștei electronice, participarea la ședințe a membrilor comisiei nefiind necesară.

(5) - Membrii C.T.A.T.U. au obligația să transmită prin e-mail avizele favorabile / cu condiții / nefavorabile în cursul săptămânii, până cel târziu în ziua sedinței, ora 11:00."

Art. VI - Punctul 22 alin. (1) lit. b) din Capitolul E. DISPOZIȚII FINALE din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI, Anexa la H.C.L. nr. 414/28.08.2019 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) - absențe nejustificate".

Art. VII - Se completează Punctul 29, etapa I. PROCESUL DE INFORMARE SI CONSULTERE A PUBLICULUI din Capitolul E. DISPOZIȚII FINALE din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI, Anexa la H.C.L. nr. 414/28.08.2019 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei, cu modificările și completările ulterioare, cu litera e), având următorul cuprins:

„e) - În situațiile de forță majoră, documentațiile de pe ordinea de zi a C.T.A.T.U. se vor transmite online sau prin intermediul poștei electronice."

Art. VIII - Se completează Punctul 29, etapa II. AVIZAREA DOCUMENTAȚIILOR P.U.D. / P.U.Z. DE CĂTRE COMISIA TEHNICA DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM din Capitolul E. DISPOZIȚII FINALE din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI GALAȚI, Anexa la H.C.L. nr. 414/28.08.2019 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei, cu modificările și completările ulterioare, cu litera e), având următorul cuprins:

„e) - De la prevederile literelor a) și c) fac excepție situațiile deforță majoră. În acest caz, documentațiile de pe ordinea de zi a C.T.A.T.U. se vor transmite online sau prin intermediul postei electronice, iar elaboratorii nu au obligația prezentării și susținerii acestora în cadrul sedinței C.TA.T.U.”

Art. IX - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. X - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,