Hotărârea nr. 194/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc Mures, str. Portului nr. 45, aferent Asociatiei de proprietari nr. 135, Municipiul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 194 din 28.05.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Mureș, str. Portului, nr. 45, aferent Asociației de proprietari nr. 135, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 232/18.05.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.05.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 83850/18.05.2020 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 83567/18.05.2020 al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b), art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Mureș, str. Portului, nr. 45, aferentAsociației deproprietari nr. 135, Municipiul Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 194/28.05.2020

Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc Mureș, str. Portului, nr. 45, aferent Asociației de proprietari nr. 135, Municipiul

Galați

Prin proiect sunt prevăzute lucrările de termoizolare a pereților exteriori, schimbare a tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie performantă cu tocuri si cercevele din PVC si geam termopan, realizarea termo-hidroizolației peste planșeul de la ultimul nivel, izolația termică a plăcii peste subsolul neîncălzit, înlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice, finisaje exterioare decorative tip baumit la pereți și tip mozaic la soclu, refacerea trotuarelor degradate, refacerea tencuielilor exterioare degradate și a instalațiilor sanitare degradate de la nivelul subsolului, reparații locale a betonului degradat cu adeziv bicomponent și curațarea armăturilor aparente ruginite.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei: 3.938.752,00 lei

Din care C+M:             3.427.473,85 lei

Durata de realizare a investitiei: 18 luni

Sursa de finantare:

  • -  60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

  • -  40% UAT, respectiv Municipiul Galați și Asociația de Proprietari Anexam Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,