Hotărârea nr. 192/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc A3, str. Teleajen, nr. 5, Micro 16, aferent Asociatiei de proprietari nr. 317, Municipiul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 192 din 28.05.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A3, str. Teleajen, nr. 5, Micro 16, aferent Asociației de proprietari nr. 317, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 230/18.05.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 84536/19.05.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 83582/18.05.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A3, str. Teleajen, nr. 5, Micro 16, aferentAsociației de proprietari nr. 317, Municipiul Galați”.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ANEXA LA H.C.L. NR. 192/28.05.2020

Prin proiect sunt prevăzute lucrările de termoizolare a pereților exteriori, schimbarea tâmplăriei exterioare existente cu tamplarieperformanta cu tocuri si cercevele din PVC si geam termopan, realizarea termo-hidroizolației peste planșeul de la ultimul nivel, izolația termică a plăcii peste subsolul neîncălzit, înlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 4.503.287,95 lei

din care C+M:              3.944.026,44 lei

Durata de realizare a investiției: 18 luni

Sursa de finanțare:

  • -  60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

  • -  40% UAT, respectiv Municipiul Galați și Asociația de Proprietari

Anexăm devizul general corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Proiectant,

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Te: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahooxom

Anexa nr 1 ===========

DEVIZ GENERAL ' al obiectivului de investiții:

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Bloc A3, Str. Teleajen nr. 5, Micro 16, aferent asociației de proprietari nr. 317

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (f ara TVA)

TVA

Valoarețlnclusiv TVA)

crt.

lei

lei

iei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului ia starea inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităfllor

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investi®

2 | Cheltuieli cu utilitățile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

2000,00

380,00

2380,00

3.1.1. Studii de teren

2000,00

380,00

2380,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

352

Documenta®-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1200,00

228,00

1428,00

3,3

Expertizare tehnică

5000,00

950,00

5950,00

M

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

7000,00

1330,00

8330,00

3,5

Proiectare:

74000,00

14060,00

88060,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

4000,00

760,00

4760,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

3000,00

570,00

3570,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

8000,00

1520,00

9520,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

59000,00

11210,00

70210,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

23000,00

4370,00

27370,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

19000,00

3610,00

22610,00

3.7.2. Auditul financiar

4000,00

760,00

4760,00

3,8

Asistență tehnică

37000,00

7030,00

44030,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

11000,00

2090,00

13090,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

8000,00

1520,00

9520,00

I

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3000,00

570,0C

3570,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

26000,00

4940,00

30940,00

TOTAL CAPITOL 3

149200,00

28348,00

177548,00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investita de baza

4,1

Construcții si instalații -total

3281493,00

623483,67

3904976,67

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

2800161,00

532030,59

3332191,59

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie ia implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

481332,00

91453,08

572785,08

4,2

Montaj utilaje tehnologice - total

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

0,00

0,00

__________ 0,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie ia implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu morrtaj-total

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

0,00

0,00

0,00

££

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

........... OrOO

0,00

4,5

Dotări - total

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

3281493,00

623483,67

3904976,67

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

39377,92

7481,81

46859,73

5.1.1 Lucrări de construcții și instalași aferente organizării de șantier

32814,93

6234,84

39049,77

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

6562,99

1246,97

7809,96

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

36757,39

0,00

36757,39

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității' lucrărilor de construcții

3314,31

0,00

3314,31

5.2.3. Cota aferentă Isc pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

16571,54

0,00

16571,54

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

16571,54

0,00

16571,54

li

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

300,00

0,00

300,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

280016,10

53203,06

333219,16

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3300,00

627,00

3927,00

TOTAL CAPITOL 5

359451,41

61311,87

420763,28

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

j Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,21 Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3790144,41

713143,54

4503287,95

Din care C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

3314307,93

629718,51

3944026,44

Data: 30.06.2019

Beneficiar/lnvestitor,

MUNICIPIUL GALAȚI

întocmit,

Set proiect:

ing. Constantin Buza