Hotărârea nr. 191/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, bloc A2, str. Teleajen, nr. 7, Micro 16, aferent Asociatiei de proprietari nr. 317, Municipiul Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 191 din 28.05.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A2, str. Teleajen, nr. 7, Micro 16, aferent Asociației de proprietari nr. 317, Municipiul Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 229/18.05.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 83847/18.05.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 83576/18.05.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc A2, str. Teleajen, nr. 7, Micro 16, aferentAsociației deproprietari nr. 317, Municipiul Galați”.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Radu Octavian Kovacs

ANEXA LA H.C.L. NR. 191/28.05.2020

Prin proiect sunt prevăzute lucrările de termoizolare a pereților exteriori, schimbarea tâmplărie exterioară existente cu tâmplarie performantă cu tocuri si cercevele din PVC si geam termopan, realizarea termo-hidroizolației peste planșeul de la ultimul nivel, izolația termică a plăcii peste subsolul neîncălzit, înlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice, finisaje exterioare decorative tip baumit la pereți și tip mozaic la soclu, refacerea trotuarelor degradate, refacerea tencuielilor exterioare degradate și a instalațiilor sanitare degradate de la nivelul subsolului, reparații locale a betonului degradat cu adeziv bicomponent și curațarea armăturilor aparente ruginite.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • ■  Valoarea totală a investiției: 4.467.347,48 lei

  • ■  din care C+M:              3.911.654,46 lei

Durata de realizare a investiției: 18 luni

Sursa de finanțare:

  • -  60% Fondul European de Dezvoltare Regională și Bugetul de Stat

  • -  40% UAT, respectiv Municipiul Galați și Asociația de Proprietari

Anexăm devizul general corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Proiectant,

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Te: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

Anexa nr 1

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții:

Creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Bloc A2, Str. Teleajen nr. 7, Micro 16, aferent asociației de proprietari nr. 317

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoareținclusiv TVA)

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Che

tuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

| Cheltuieli cu utilitățile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

2000,00

380,00

2380,00

3.1.1. Studii de teren

2000,00

380,00

2380,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1200,00

228,00

1428,00

3,3

Expertizare tehnică

5000,00

950,00

5950,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

7000,00

1330,00

8330,00

3,5

Proiectare:

74000,00

14060,00

88060,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

4000,00

760,00

4760,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

3000,00

570,00

3570,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

8000,00

1520,00

9520,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

59000,00

11210,00

70210,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

23000,00

4370,00

27370,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

19000,00

3610,00

22610,00

3.7.2. Auditul financiar

4000,00

760,00

4760,00

3,8

Asistență tehnică

37000,00

7030,00

44030,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

11000,00

2090,00

13090,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

8000,00

1520,00

9520,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele ncluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3000,00

570,00

3570,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

26000,00

4940,00

_________30940,00

TOTAL CAPITOL 3

149200,00

28348,00

177548,00

CAPITOLUL 4

Che

tuieli pentru investita de baza

4,1

Construcții si instalații -total

3254559,00

618366,21

3872925,21

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

2773227,00

526913,13

3300140,13

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la

implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

481332,00

91453,08

572785,08

4,2

Montaj utilaje tehnologice - total

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Masuri de creștere a eficienței termice

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-total

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări ~ total

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței termice

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la

implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

3254559,00

618366,21

3872925,21

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

39054,71

7420,39

46475,10

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

32545,59

6183,66

38729,25

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

6509,12

1236,73

7745,85

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

36458,15

0,00

36458,15

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2,2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3287,10

0,00

3287,10

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriul ui,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

16435,52

0,00

16435,52

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

16435,52

0,00

16435,52

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme șl autorizația de construire/ desființare

300,00

0,00

300,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

277322,70

52691,31

330014,01

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3300,00

627,00

3927,00

TOTAL CAPITOL 5

356135,56

60738,71

416874,27

CAPITOLUL 6

Che

uieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3759894,56

707452,92

4467347,48

Din care C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

3287104,59

624549,87

3911654,46

Data: 30.06.2019

Benefi ci ar/ln vestitor,

întocmit, SefWoiect:

ifig/Gonstantin Buza


MUNICIPIUL GALAȚI