Hotărârea nr. 190/2020

Trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 190 din 28.05.2020

privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 228/18.05.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 83515/18.05.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 83526/18.05.2020, al Direcției Patrimoniu, al Instituției Arhitect Șef, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Ordinul Prefectului nr. 59 din 18.02.2008, privind atribuirea în proprietatea privată a municipiului Galați, a suprafeței de 15057 mp teren intravilan situat în Galați, str. Odobești, nr. 1;

Având în vedere Cartea Funciară nr. 130120;

Având în vedere Actul de dezmembrare și de vânzare-cumpărare autentificat prin încheierea nr. 2990/24.12.2003;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) și ale art. 296, alin. (2) din Ordonanța Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al municipiului Galați.

(2) Imobilul este identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 190    /28.05.2020

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

1.

TEREN și CONSTRUCȚII

Grădinița nr.39, strada Odobești nr.1 Bis

S Teren = 1.427,69 mp, pe care sunt amplasate 2 construcții: -Construcția C3, grădiniță, regim de înălțime P+1, în suprafață de 394,05 mp

-Construcția C19, magazie metalică, în suprafață de 6,84 mp

2008

2003

Ordinul Prefectului nr.59/2008 Âct de dezmembrare și de vânzare-cumpărare, încheiere de autentificare nr.2990/24.12.2003

Carte Funciară nr. 130120

Președinte de ședință,

J                                                               J                             J 7