Hotărârea nr. 19/2020

Aprobarea achizitionarii de catre Teatrul Dramatic Fani Tardini Galati a unor servicii de asistenta si reprezentare juridica prin avocat

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 19 din 30.01.2020

privind aprobarea achiziționării de către Teatrul Dramatic Fani Tardini Galați a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat

Inițiator: Consilier local, Cristian-Sorin Enache;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 13/16.01.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 9293/16.01.2020, al inițiatorului -Consilier local, Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 9287/16.01.2020, al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Văzând adresa nr. 1310/16.12.2019, a Teatrului Dramatic Fani Tardini, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1374278/16.12.2019;

Având în vedere dispozițiile art. I, alin. (3), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se încuviințează achiziționarea de către Teatrul Dramatic Fani Tardini Galați a unor servicii de asistență și reprezentare juridică prin avocat pentru reprezentarea intereselor instituției în fața instanțelor judecătorești în dosarul/dosarele având ca obiect actiuni în răspundere civilă delictuală/patrimonială împotriva persoanelor responsabile de producerea prejudiciilor stabilite prin Decizia nr. 33/04.01.2019, a Camerei de Conturi a Județului Galați.

Art. 2 - Limita maximă a sumei care poate fi alocată pentru achitarea contravalorii serviciilor juridice menționate la art. 1 nu poate depăși media valorilor contractelor de asistență juridică încheiate de Municipiul Galați.

Art. 3 - Managerul Teatrului Dramatic Fani Tardini Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,