Hotărârea nr. 189/2020

Schimbarea destinatiei imobilului constituit din teren si constructii, situat in Galati, strada Traian nr. 203, din spatii de invstamant in sedii necesare desfsurarii activitatii Centrului de recreere pentru persoane varstnice - Tinerete fara batranete" si a Caminului de Persoane Varstnice "Stefan cel Mare si Sfant"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 189

din 28.05.2020

privind schimbarea destinației imobilului constituit din teren și construcții, situat în Galați, strada Traian, nr. 203, din spații de învățământ în sedii necesare desfășurării activității Centrului de recreere pentru persoane vârstnice -Tinerețe fără bătrânețe” și a Căminului de Persoane Vârstnice „Ștefan cel Mare și Sfânt”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 227/18.05.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 83354/18.05.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 83356/18.05.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 3, pct. 1, art. 4, lit. ”d”, art. 9, pct. 1 din anexa la Ordinul nr. 5819/25.11.2016 al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

Având în vedere dispozițiile art. 108, lit. ”e” din Ordonanța Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) din Ordonanța Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. ”g” din Ordonanța Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. - (1) Se aprobă schimbarea destinației imobilului constituit din teren și construcții, situat în Galați, strada Traian, nr. 203 din spații de învățământ în sediu necesar desfășurării activității Căminului de Persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt” și a Centrului de recreere pentru persoane vârstnice - “Tinerețe fără bătrânețe”, pentru o perioadă de 10 ani;

(2) Clădirile și terenul aferent, sunt identificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

a. Lotul 1.1 - Centrul de recreere pentru persoane vârstnice - “Tinerețe fără bătrânețe”:

a.1. - clădire Centrală termică (C1), cu următoarele caracteristici tehnice: suprafață construită 240 mp, regim de înălțime P, în valoare de 1.430.576,61 lei;

a.2. - clădire sală de sport (C2), cu următoarele caracteristici tehnice: suprafață construită 790 mp, regim de înălțime P, în valoare de 208,18 lei;

a.3. - clădire atelier școală (C4), cu următoarele caracteristici tehnice: suprafață construită 1055 mp, regim de înălțime P+1, în valoare de 2.699.442,02 lei;

a.4. - teren în exclusivitate în suprafață exclusivă 4.436 mp, în valoare de 2.483.627,68 lei;

  • a. 5. - teren în suprafață de 629 mp, cotă de Uz cu imobilul Parchetul de pe Lângă Curtea de Apel Galați, în valoare de 352.164,52 lei;

  • b. Lotul 1.2 - Căminul de Persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt”: b.1. - corp Clădire internat (C6), Suprafață construită la sol 511 mp, regim

înălțime P+4, în valoare de 2.926.658 lei,

b.2. - teren în suprafață de 1.591 mp, în valoare de 890.769,08 lei.

Art. 2. Se aprobă punerea la dispoziție a bunurilor imobile identificate la art. 1 către Centrul de recreere pentru persoane vârstnice - “Tinerețe fără bătrânețe” și către Căminul de Persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt” după obținerea avizului conform emis de Ministerul Educației și Cercetării.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,


ANEXĂ LA HCL NR..J89 ..../28.05.2020

443700


443625


443550443700


443625


443550


.od

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

. Mențiuni

“1

□E

240

P, Sdesf » 240mp -an 1872 - centrală termică

CAS

-   -790--

P, Sdesf « 790mp -an 1872 - sală sport

3

CAS

928

P+l, Sdesf » 1856 mp,an 1872 - clădire grup școlar

'.4

CAS

1055

P+l, Sdesf = 2110 mp,an 1978 - atelier școală

5

CAS

853

P+3, Sdesf = 3412 mp,an 1967 - clădire internat

CAS

. 511

P+4, Sdesf = 2555 mp,an 1978 - clădire internat

Total         j           4377! Verificat

Referat nr................din.................................

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

' J 22/440/2010 CUI 24835360

Tel 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

BENEFICIAR: Municipiul Galați

PROIECT NR.622/2018

AMPLASAMENT:

str. Traian nr. 203, mun. Galați, jud. Galați

Specificație

Numele

Semnat

Scara:

1:1000

TITLU PROIECT:

FAZA:

DAL1

Sef proiect

Ing. C. BUZA

Cămin de batrani "Ștefan cel Mare"

Proiectat

Arh. C. Berbec

Data:

2018

TITLU PLANȘA:

PLANȘA A0

PLAN DE SITUAȚIE

Desenat --

Arh. C. Berbec

Președinte de ședință

J                                                    J                        5