Hotărârea nr. 187/2020

Modificarea si completarea H.C.L. nr. 318/07.09.2010 privind atribuirea directa prin contract de concesiune SC Gospodarire Urbana SRL, pe o perioada de 10 ani, a unor bunuri, cu modificarile si completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 187 din 28.05.2020

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 318/07.09.2010 privind atribuirea directă prin contract de concesiune SC Gospodărire Urbană SRL, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 225/15.05.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 28.05.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 83117/15.05.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 83127/15.05.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând adresa nr. 4316/12.03.2020, a societății Gospodărire Urbană S.R.L., înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 54004/13.03.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 108, lit. ”b”, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”c” și alin. (6), lit. ”a”, coroborate cu cele ale art. 315, alin. (1) și (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Anexa la H.C.L. nr. 3i8/o7.og.2oiopriuind atribuirea directă prin contract de concesiune SC Gospodărire Urbană SRL, pe o perioadă de 10 ani, a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu parcarea în suprafață de 3601,31 mp situată în Galați, str. Stadionului - esplanadă Stadion “Dunărea” Galați - individualizată în planul de situație prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,


RE ; i AURANT

RE E> E ERR-E