Hotărârea nr. 18/2020

Instituirea dreptului de uz si servitute de trecere subterana si supraterana, in favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, in suprafata totala de 760,60 mp - proprietate publica a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 18 din 30.01.2020

privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 760,60 mp - proprietate publică a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 12/15.01.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 8466/15.01.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 8491/15.01.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând solicitările S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Având în vedere dispozițiile art. 12, alin. (2), alin. (3) și alin. (4), art. 14, alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, cu titlu gratuit, pe toată durata de viață a capacităților energetice, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 760,60 mp, proprietate publică a municipiului Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ANEXA HCL

nr.18/30.01.2020

Nr. crt.

Obiectiv / Adresă poștală

Suprafață domeniul public

Adresa

1.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. pentru realizarea lucrării de investiție -

”Alimentare cu energie electrică PARCARE SUPRAETAJATĂ ZONA MAZEPA,

BLOC R5, STR. ROȘIORI, NC 125041, MUN. GALAȚI”.

159,50 mp

Adresa nr. 71561/17.12.

2019 (1377612/19.12.2019)

Planșa nr. 1

2.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD SA. pentru realizarea lucrării de investiție -”Alimentare cu energie electrică MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ, STR. TRAIAN NR. 226B, MUN. GALAȚI”.

570,50 mp

Adresa nr. 71562/17.12. 2019 (1377616/19.12.2019) Planșa nr. 2

3.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD SA. pentru realizarea lucrării de investiție -”Alimentare cu energie electrică a 7 locuințe individuale, situate în municipiul Galați, ALEEA CRĂCIUNIȚELOR, dezvoltator TRIHENEA ADI GABRIEL”.

4.52 mp

Adresa nr. 72435/19.12. 2019 (1377619/19.12.2019) Planșa nr. 3

4.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. pentru realizarea lucrării de investiție -”Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent locuință, GRECUMARGARETA, strada Tunelului nr. 55, Mun. Galați”.

12.08 mp

Adresa nr. 71560/17.12. 2019 (1377606/19.12.2019) Planșa nr. 4

5.

S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. pentru realizarea lucrării de investiție -”realizare condiții de coexistență cu rețelele electrice existente pentru desființare cantină nr. 1, str. Florilor nr. 2, Mun. Galați”.

14 mp

Adresa nr. 71558/17.12. 2019 (1377601/19.12.2019) Planșa nr. 5

TOTAL

760.60mp

Președinte de ședință,


RBX ELECTRIC FLASH LED S.R.L.

STR. Ghe. Doia, NR.9, GALAȚI

Specificație

Numele

Semnățuț^r

SEF PROIECT

ing. Ghitau Doina

PROIECTAT

ing. Vasilachi Marius V.

DESENAT

ing.Ghitau Doina

$ PROBAT

ing Ralea Elena


Suprafața totala = 159,50mp pentru care se instituie dreptul de uz si servitude de trecere subterana si supraterana , cu titlu gratuit, pe toata durata de viata a instalațiilor electrice in favoarea S.D.E.E.Muntenia Nord S.A. prin H.C.L.

Din care: S=124m x Im =124mp-Suprafata de teren ocupata de 2 x LES-uri 20kV-domeniul public mun. Galați

S=7m x 4,5m =31,5mp-Suprafata de teren ocupata de PTAB si trotuar aferent-domeniul public mun. Galați S=2m x 2m =4mp-Suprafata de teren ocupata de 2 x mansoane 20kV-domeniul public mun. Galați


Specificație

Numele          l*V.

SEF PROIECT

ing Ghitau Doina

PROIECTAT

ing Vasilachi Marius V.

ing Ghitau Doina ing Ralea EtanrDuffen loalanda Ramona Nr cad 102030

T--

Radu Manus

Ciambur Manus

Nr cad 102027

Nr cad 102026

Chtooroaga Oorrtwa Nr cad 102024


Nr cad 101964


Durmtreacu Mihaela Simt
Propr privata


Nr cad 112407


Nr cad 1029492Y-W/® l=^703-960

■ a-742811.161 Y=444703.658


TOTAL SUPRAFAȚA OCUPATA : 4.52 mp


LEGENDA


LES 0,4kV AC2XAb(z)Y 3x150+70mmp.proiectot

LES 0.4kV AC2XAb(z)Y 4x25mmp,proiectot


Firida de distribuție tip E2+4,proiectata


BMPM si Firida contorizare tip FDC 2,proiectate


PP.<4Q,proiectata


Zona supusa obținerii HCLTiDer losif

Nr cad 126298


Nr cad 101986


Nr cad 105045


Nr cad 102195


Nr cad 106028Popescu Dan Tadeusz

Nr cad 124844


ffAB 1&5

I I Arcașilor


Tnhenea Adi Gaboel

Nr cad 126299


lh« Nicutor Nr cad 125128


O


Nr cad 102771


Nr cad 125783 J'iunie si Prenume


SDEE MUNTENIA NORD SA SDEE GALAȚI

PR NR

197/2019

titlu lucrare _ Instalație de racolare---------------------“

Alimentare cu energie elcctnca a 7 locuințe mdn iduai situate m mun Galați Mr Aleea Cracmnitclor.jud Galați -dezvoltator TRHENEA ADI GABR FI

Faza

HCL

PL.NR

E2100323-C2OFICHJL DE CADASTRU $l PUBdClTATE W08XIARÂ

( nr de înregistrare / data ) aEiEEIlfiNAl

Sing. SORIN CANTEMIR

SEMN ATU


100323-C1


100323


112980-C.


105140-C1


115095-C1


105140


116816-C1


\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

127788-C1 \


127641-C1


127641


127790


127790-C1


127789


Echipament


Lungime [m]


Suprafață

[m2]


Puncte inflexiune


Coordonate stereo


Proprietar


profilT

700mm


600mm


LEGENDA


beton


1

350mm


LEA 0,4kV existenta (PTAB 1027

ROMTELECOM 1)

LES 1kV 3x25+16mmp AC2XAbzY L=20m


LEC 0.23kV 3x25+16mmp AC2XAbzY L=2m

Bloc de măsură si protecție monofazat 25A proiectat

TEG existent


Cutie secționare proiectată


Instalație Tarif de racordare


445180.7398

2

737635.4077

445181.0079

3

737641.4858

445196.8194

4

737642.5632

445196.4212

5

737642.3056

445195.7718

6

737641.8858

445195.9359
Semn


s.c. NAȘI S.R.L. Galați J17/1608/2007 RO22439008 0745 004 194


Specificație

Nume

Serqbățură

Șef proiect

ing. Ștefan ȚĂRAN

Proiectat

ing. Teodor Alexandru DAMIAN

Desenat

ing. Cristi BÎLHAC-SCUTARU


I----1

I____I


Referat / expertiză


Instalație de utilizare - nu fac obiectivul prezentei documentații


Zonă studiată - proprietate utilizator


Suprafață destinată instituirii dreptului de superficie, de uz și servitute subterană și supraterană prin HCL


ficiar:

E Muntenia Nord - Sucursala Galați


Titlu proiect: Racordarea Ia rețeaua electrică a locului de consum permanent "Locuință" - Tarif de racordare, amplasament jud. Galați, mun. Galați, CP 800195, str. Tunelului, nr. 55.


Număr / Dată


Proiect Nr.

IU30TR/2019


Faza: HCL


Planșa nr.:

1Coordonate x,y zona demansoanare

 • 1. X=738732.7539

 • 2. X=738731.8285

 • 3. X=738733.6260

 • 4. X=738734.5253

  Y=443905.1406

  Y=443906.8191

  Y=443907.6416

  Y=443905.9434


si coordonate x,y zona 2xLES-uri

 • 5. X=738734.0705

 • 6. X=738737.1839

 • 7. X=738739.5007

 • 8. X=738738.6102

 • 9. X=738736.6773

  Y=443905.7415

  Y=443899.8092

  Y=443900.6088

  Y=443899.2134

  Y=443898.6267


 • 10. X=738733.2121 Y=443905.3497

Suprafața totala = 14mp pentru care se instituie dreptul de uz si servitude de trecere subterana si supraterana , cu titlu gratuit, pe toata durata de viata a instalațiilor electrice in favoarea S.D.E.E.Muntenia Nord S.A. prin H.C.L.

Din care: S=10m x Im =10mp-Suprafata de teren ocupata de 2 x LES-uri 0,4kV-domeniul public mun. Galați

S=2m x 2m =4mp-Suprafata de teren ocupata de 2 x mansoane 0,^X2-domeniul public mun. Galați
>6.5C

R6.44


Cantina nr.1- se va demola


F.G.ce se desființează


COTA LA CORNIȘA = 35.30


26.11c» %


FIRIDA

GENERALA q tip E2+4-pr. c>>


S C. EL MARP COMPANY S R L.

Galați, str. Macului, nr. 19, Galați

Specificație

7---F"'!---

Numele             / ♦ 'Ser

pătura

SEF PROIECT

ing. Ghitau Doina

SCARA

PROIECTAT

ing Vasilachi Marius V

DESENAT

ing Ghitau Doina

*PATA 2019

APROBAT

ing Ralea Elena