Hotărârea nr. 179/2020

Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati, pe anul 2020

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 179 din 29.04.2020

privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2020

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 215/23.04.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 72667/24.04.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 72671/24.04.2020 al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2), art. 29, art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, secțiunea de funcționare - conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, pe anul 2020 - secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 3, 4 și V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2020 - secțiunea de funcționare - conform anexelor 5 și 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2020

Page 1 of 3

Anexa 1 IaHCL 179/29.04.2020

Secțiunea FUNCȚIONARE

-mii lei-


Nr. 3 din 30.04.2020

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOF

BUGET

2020

NFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

ESTIMĂRI 2021

ESTIMĂRI 2022

ESTIMĂRI 2023

1

TOTAL VENITURIfcod 00.02+00.15+00.16+00.17+48.02)

00.01

429,796.00

1,172.00

430,968.00

406,212.00

406,212.00

406,212.00

2

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

419,942.00

-363.00

419,579.00

412,579.00

598,311.00

598,311.00

3

1. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

414,886.00

1,172.00

416,058.00

391,302.00

231,675.00

231,675.00

4

A. VENITURI FISCALEfcod 00.04+00.08+00.09+00.10+00.11)

00.03

413,644.00

1,172.00

414,816.00

412,936.00

412,945.00

412,945.00

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

236,747.00

-363.00

236,384.00

156,737.00

156,737.00

156,737.00

10

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICEfcod

00.06

236,747.00

-363.00

236,384.00

156,737.00

312,871.00

312,871.00

11

Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

603.00

0.00

603.00

603.00

1,206.00

1,206.00

13

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

603.00

0.00

603.00

603.00

603.00

603.00

14

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

236,144.00

-363.00

235,781.00

156,134.00

156,134.00

156,134.00

15

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

231,018.00

-519.00

230,499.00

153,095.00

153,095.00

153,095.00

16

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

5,126.00

156.00

5,282.00

3,039.00

1,812.00

1,755.00

25

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATEțcod 07.02)

00.09

88,928.00

0.00

88,928.00

141,575.00

283,150.00

283,150.00

26

Impozite si taxe pe proprietatețcod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

88,928.00

0.00

88,928.00

141,575.00

141,575.00

141,575.00

27

Impozit si taxa pe cladirifcod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

70,944.00

0.00

70,944.00

123,591.00

219,043.00

217,959.00

28

impozit si taxa pe clădiri pf

07.02.01.01

16,269.00

0.00

16,269.00

36,000.00

40,000.00

39,000.00

29

Impozit si taxa clădiri pj

07.02.01.02

54,675.00

0.00

54,675.00

87,591.00

95,452.00

94,368.00

30

Impozit si taxa pe terenurifcod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

13,063.00

0.00

13,063.00

13,063.00

14,441.00

14,441.00

31

Impozit pe teren persoane fizice

07.02.02.01

4,614.00

0.00

4,614.00

4,614.00

4,614.00

4,614.00

32

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

07.02.02.02

7,071.00

0.00

7,071.00

7,071.00

7,071.00

7,071.00

33

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

07.02.02.03

1,378.00

0.00

1,378.00

1,378.00

1,378.00

1,378.00

34

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala si alte taxe de timbru

07.02.03

4,921.00

0.00

4,921.00

4,921.00

4,921.00

4,921.00

36

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

87,966.00

1,535.00

89,501.00

114,621.00

157,709.00

157,709.00

37

Sume defalcate din TVAfcod 11.02.01+11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.05+11.02.06+11.02.07

11.02

64,934.00

1,535.00

66,469.00

71,589.00

74,621.00

74,621.00

39

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea loc cu l< 11.02.02

45,676.00

0.00

45,676.00

63,412.00

63,911.00

64,379.00

43

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

16,226.00

1,535.00

17,761.00

5,145.00

1,764.00

1,655.00

45

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confer 11.02.09

3,032.00

0.00

3,032.00

3,032.00

3,032.00

3,032.00

46

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)

12.02

292.00

0.00

292.00

292.00

584.00

584.00

47

Taxe hoteliere

12.02.07

292.00

0.00

292.00

292.00

292.00

292.00

Page 2 of 3


ANEXA 1


Nr. 3 din 30.04.2020

Nr.

3ENUMIREA INDICATORILOR

COD 1

BUGET

NFLUENTE

BUGET

ESTIMĂRI

ESTIMĂRI

ESTIMĂRI

crt

INDICATOR]

2020

RECTIFICAT

2021

2022

2023

48

Taxe pe servicii specificefcod 15.02.01+15.02.50)

15.02

i16.6fi

0.00

210.00

210.00

210.00

210.00

49

Impozit pe spectacole

15.02.01

210.00

0.00

210.00

210.00

210.00

210.00

51

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati(cod 16.02

22,530.00

0.00

22,530.00

42,530.00

43,088.00

43,088.00

52

Impozitul pe mijloacele de transportjcod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

18,214.00

0.00

18,214.00

38,214.00

44,170.00

44,170.00

53

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

12,258.00

0.00

12,258.00

32,258.00

32,258.00

32,258.00

54

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

5,956.00

0.00

5,956.00

5,956.00

5,956.00

5,956.00

55

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

3,758.00

0.00

3,758.00

3,758.00

3,758.00

3,758.00

56

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

558.00

0.00

558.00

558.00

558.00

558.00

57

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXEjcod 18.02)

00.11

3.00

0.00

3.00

3.00

9.00

9.00

58

Alte impozite si taxe fiscalejcod 18.02.50)

18.02

3.00

0.00

3.00

3.00

6.00

6.00

59

Alte impozite si taxe

18.02.50

3.00

0.00

3.00

3.00

3.00

3.00

60

C. VENITURI NEFISCALEjcod 00.13+00.14)

00.12

1,242.00

0.00

1,242.00

-21,634.00

-159,627.00

-159,627.00

61

C1. VENITURI DIN PROPRIETATEjcod 30.02+31.02)

00.13

23,493.00

0.00

23,493.00

23,493.00

23,493.00

23,493.00

62

Venituri din proprietatefcod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

23,493.00

0.00

23,493.00

23,493.00

23,493.00

23,493.00

65

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

23,434.00

0.00

23,434.00

23,434.00

46,868.00

46,868.00

66

Venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

23,434.00

0.00

23,434.00

23,434.00

23,434.00

23,434.00

67

Venituri din dividentejcod 30.02.08.02)

30.02.08

59.00

0.00

59.00

59.00

118.00

118.00

68

Venituri din dividente de la alti plătitori

30.02.08.02

59.00

0.00

59.00

59.00

59.00

59.00

72

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICIIjcod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

-22,251.00

0.00

-22,251.00

-45,127.00

-137,993.00

-137,993.00

73

Venituri din prestări de servicii si alte activitatifcod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02 33.02

4,667.00

0.00

4,667.00

4,667.00

4,667.00

4,667.00

74

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

369.00

0.00

369.00

369.00

369.00

369.00

75

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

149.00

0.00

149.00

149.00

149.00

149.00

76

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

1,515.00

0.00

1,515.00

1,515.00

1,515.00

1,515.00

77

Contribuția persoanelor asistate

33.02.13

2,489.00

0.00

2,489.00

2,489.00

2,489.00

2,489.00

80

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

145.00

0.00

145.00

145.00

145.00

145.00

83

Venituri din taxe administrative, eliberări permisefcod 34.02.02+34.02.50)

34.02

19.00

0.00

19.00

19.00

20.00

20.00

84

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

18.00

0.00

18.00

18.00

18.00

18.00

85

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

1.00

0.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Page 3 of 3

ANEXA 1

Nr. 3 din 30.04.2020

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOF

BUGET

2020

NFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

ESTIMĂRI 2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI 2023

86 Amenzi, penalitati si confiscarifcod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50)

35.02

0.00

13,523.00

13,523.00

13,523.00

13,523.00

87 Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale                         35.02.01

13,523.00

0.00

13,523.00

13,523.00

27,046.00

27,046.00

88 Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

13,523.00

0.00

13,523.00

13,523.00

13,523.00

13,523.00

93 Diverse veniturifcod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)                  36.02

29,530.00

0.00

29,530.00

29,530.00

29,530.00

29,530.00

94 Venituri din aplicarea prescripției extinctive                                                             36.02.01

16.00

0.00

16.00

16.00

32.00

32.00

95 Venituri din aplicarea prescripției

36.02.01.01

16.00

0.00

16.00

16.00

16.00

16.00

97 Taxa de habitat si ecarisaj                                                                          36.02.06

16,727.00

0.00

16,727.00

16,727.00

16,727.00

16,727.00

100 ven din recup chelt ef in cursul proc de exec. silita                                                  36.02.14

258.00

0.00

258.00

258.00

258.00

258.00

103 Alte venituri

36.02.50

12,529.00

0.00

12,529.00

12,529.00

12,529.00

12,529.00

109 Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)       37.02

-69,990.00

0.00

-69,990.00

-92,866.00

-92,866.00

-92,866.00

110 Donații si sponsorizări                                                                              37.02.01

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

111 Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea sec?iunii de dezvoltare a bugetului local (< 37.02.03

-70,000.00

0.00

-70,000.00

-92,866.00

-80,087.00

-55,372.00

136 IV. SUBVENTII(cod 00.18)                                                                00.17

14,910.00

0.00

14,910.00

14,910.00

29,820.00

29,820.00

137 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)           00.18

14,910.00

0.00

14,910.00

14,910.00

14,910.00

14,910.00

138 Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11 +00.19+00.20)                                     42.02

14,910.00

0.00

14,910.00

14,910.00

29,820.00

29,820.00

166 B. Curente(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36+42. 00.20

14,910.00

0.00

14,910.00

14,910.00

14,910.00

14,910.00

172 Subvenții pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuinței cu lemne cărbuni si combustibili petrolieri 42.02.34

60.00

0.00

60.00

60.00

60.00

60.00

173 Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unităților medico-sociale                                  42.02.35

2,250.00

0.00

2,250.00

2,250.00

2,250.00

2,250.00

177 Subvenții de la B.S. pentru finanțarea sanatatii                                                      42.02.41

12,600.00

0.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

Președinte de ședință,

Rectficari Cheltuieli buget local

2020


- mii lei


Capitole Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

Buget aprobat

Inf | luente

Buget modificat

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

68,938.00

-51.00

68,887.00

79,756.00

93,414.00

93,414.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

43,938.00

0.00

43,938.00

43,623.00

43,623.00

43,623.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

36,750.00

0.00

36,750.00

36,750.00

36,750.00

36,750.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,873.00

0.00

6,873.00

6,873.00

6,873.00

6,873.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

315.00

0.00

315.00

0.00

0.00

0.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

25,000.00

0.00

25,000.00

36,133.00

49,791.00

49,791.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

25,000.00

0.00

25,000.00

36,133.00

49,791.00

49,791.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

-51.00

-51.00

0.00

0.00

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0.00

-51.00

-51.00

0.00

0.00

0.00

Alte servicii publice generale

54.02

6,656.00

0.00

6,656.00

12,200.00

12,200.00

12,200.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,656.00

0.00

6,656.00

12,200.00

12,200.00

12,200.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,500.00

0.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

700.00

0.00

700.00

700.00

700.00

700.00

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

2,456.00

0.00

2,456.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

14,336.00

0.00

14,336.00

16,340.00

14,543.00

12,459.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

14,336.00

0.00

14,336.00

16,340.00

14,543.00

12,459.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL III. DOBÂNZI

30

14,333.00

0.00

14,333.00

16,340.00

14,543.00

12,459.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

23,345.00

402.00

23,747.00

20,945.00

20,945.00

20,945.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

23,345.00

402.00

23,747.00

20,945.00

20,945.00

20,945.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

616.00

0.00

616.00

616.00

616.00

616.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

2,768.00

402.00

3,170.00

418.00

418.00

418.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

19,961.00

0.00

19,961.00

19,911.00

19,911.00

19,911.00

Invatamant

65.02

36,979.00

0.00

36,979.00

36,954.00

36,954.00

36,954.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

36,979.00

0.00

36,979.00

36,954.00

36,954.00

36,954.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

27,237.00

0.00

27,237.00

27,212.00

27,212.00

27,212.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

3,032.00

0.00

3,032.00

3,032.00

3,032.00

3,032.00

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

1,710.00

0.00

1,710.00

1,710.00

1,710.00

1,710.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

5,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

ANEXA 2


Rectficari Cheltuieli buget local

Capitole Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

2020


- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR

cod

Buget aprobat

Inf luente

Buget modificat

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

Sanatate

66.02

25,853.00

0.00

25,853.00

23,898.00

23,898.00

23,898.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

25,853.00

0.00

25,853.00

23,898.00

23,898.00

23,898.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

13,650.00

0.00

13,650.00

13,650.00

13,650.00

13,650.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

550.00

0.00

550.00

500.00

500.00

500.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

11,566.00

0.00

11,566.00

9,661.00

9,661.00

9,661.00

TITLUL XL ALTE CHELTUIELI

59

87.00

0.00

87.00

87.00

87.00

87.00

Cultura, recreere si religie

67.02

51,800.00

-10.00

51,790.00

47,700.00

47,700.00

47,700.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

51,800.00

0.00

51,800.00

47,700.00

47,700.00

47,700.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

15,700.00

0.00

15,700.00

17,100.00

17,100.00

17,100.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

30,600.00

0.00

30,600.00

30,600.00

30,600.00

30,600.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

5,500.00

0.00

5,500.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

-10.00

-10.00

0.00

0.00

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0.00

-10.00

-10.00

0.00

0.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

68,241.00

1,311.00

69,552.00

87,951.00

87,951.00

87,951.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

68,241.00

1,439.00

69,680.00

87,951.00

87,951.00

87,951.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

35,774.00

669.00

36,443.00

45,209.00

45,209.00

45,209.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

8,843.00

670.00

9,513.00

8,373.00

8,373.00

8,373.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

2,400.00

100.00

2,500.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

17,944.00

0.00

17,944.00

28,689.00

28,689.00

28,689.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

3,280.00

0.00

3,280.00

3,280.00

3,280.00

3,280.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

-128.00

-128.00

0.00

0.00

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0.00

-128.00

-128.00

0.00

0.00

0.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

27,030.00

-480.00

26,550.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

27,030.00

0.00

27,030.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

230.00

0.00

230.00

230.00

230.00

230.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

22,500.00

0.00

22,500.00

22,500.00

22,500.00

22,500.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

4,300.00

0.00

4,300.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIX. PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

-480.00

-480.00

0.00

0.00

0.00

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

0.00

-480.00

-480.00

0.00

0.00

0.00

Protecția mediului

74.02

36,844.00

0.00

36,844.00

28,400.00

28,400.00

28,400.00

ANEXA 2


Rectficari Cheltuieli buget local

Capitole Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

2020

- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR

cod

Buget aprobat

Inf luente

Buget modificat

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

01. CHELTUIELI CURENTE

01

30,912.00

0.00

30,912.00

28,400.00

28,400.00

28,400.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

28,000.00

0.00

28,000.00

28,000.00

28,000.00

28,000.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

400.00

0.00

400.00

400.00

400.00

400.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

2,512.00

0.00

2,512.00

0.00

0.00

0.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

5,932.00

0.00

5,932.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

5,932.00

0.00

5,932.00

0.00

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

800.00

0.00

800.00

800.00

800.00

800.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

800.00

0.00

800.00

800.00

800.00

800.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

800.00

0.00

800.00

800.00

800.00

800.00

Combustibili si energie

81.02

5,494.00

0.00

5,494.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

4,700.00

0.00

4,700.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

500.00

0.00

500.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

794.00

0.00

794.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

794.00

0.00

794.00

0.00

0.00

0.00

Transporturi

84.02

62,680.00

0.00

62,680.00

26,738.00

35,408.00

60,425.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

61,000.00

0.00

61,000.00

26,738.00

35,408.00

60,425.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

31,000.00

0.00

31,000.00

26,738.00

35,408.00

60,425.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

1,680.00

0.00

1,680.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

1,680.00

0.00

1,680.00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice

87.02

800.00

0.00

800.00

800.00

800.00

800.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

800.00

0.00

800.00

800.00

800.00

800.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

800.00

0.00

800.00

800.00

800.00

800.00

Total:

429,796.00

1,172.00

430,968.00

406,212.00

426,743.00

449,676.00

Președinte de ședință,

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2020

Anexa 3 la HCL 179 / 29.04.2020


-mii lei-


Secțiunea DEZVOLTARE

Nr. 3 din 30.04.2020

Nr.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD 1

BUGET

NFLUENTE

BUGET

ESTIMĂRI

ESTIMĂRI

ESTIMĂRI

crt

INDICATOR]

2020

RECTIFICAT

2021

2022

2023

1

TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+48.02)

00.01

204,020.66

0.00

204,020.00

92,866.00

92,866.00

92,866.00

2

VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.02

2,412.00

0.00

2,412.00

0.00

-185,732.00

-185,732.00

3

1. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)

00.02

70,012.00

0.00

70,012.00

92,866.00

371,464.00

371,464.00

60

C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)

00.12

70,012.00

0.00

70,012.00

92,866.00

278,598.00

278,598.00

T2.

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)

00.14

70,012.00

0.00

70,012.00

92,866.00

185,732.00

185,732.00

93

Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)

36.02

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

102

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

36.02.31

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

109

Transferuri voluntare, altele decât subventiilefcod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

70,000.00

0.00

70,000.00

92,866.00

92,866.00

92,866.00

113

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

70,000.00

0.00

70,000.00

92,866.00

80,087.00

55,372.00

115

II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)

00.15

2,400.00

0.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

116

Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

2,400.00

0.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

118

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului

39.02.03

262.00

0.00

262.00

0.00

0.00

0.00

120

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

2,138.00

0.00

2,138.00

0.00

0.00

0.00

136

IV. SUBVENTIIfcod 00.18)

00.17

19,959.00

0.00

19,959.00

0.00

0.00

0.00

137

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)

00.18

19,959.00

0.00

19,959.00

0.00

0.00

0.00

138

Subvenții de la bugetul de statfcod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

19,959.00

0.00

19,959.00

0.00

0.00

0.00

166

B. Curentefcod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36+42.

00.20

19,959.00

0.00

19,959.00

0.00

0.00

0.00

188

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

2,824.00

0.00

2,824.00

0.00

0.00

0.00

192

Subvenții de la bug. de stat către bug. locale necesare susținerii proiectelor FEN 2014-2020

42.02.69

17,135.00

0.00

17,135.00

0.00

0.00

0.00

252

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

48.02

111,649.00

0.00

111,649.00

0.00

0.00

0.00

253

Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

107,746.00

0.00

107,746.00

0.00

0.00

0.00

254

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.01.01

90,681.00

0.00

90,681.00

0.00

0.00

0.00

255

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.02.01.02

8,814.00

0.00

8,814.00

0.00

0.00

0.00

256

Prefinantare

48.02.01.03

8,251.00

0.00

8,251.00

0.00

0.00

0.00

257

FSE

48.02.02

3,903.00

0.00

3,903.00

0.00

0.00

0.00

258

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

3,903.00

0.00

3,903.00

0.00

0.00

0.00

Președinte de ședință,

Rectficari Cheltuieli buget local

2020


Capitole Titluri

Secțiunea DEZVOLTARE


- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR

cod

Buget aprobat

Inf | luente I

Buget modificat

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

966.00

0.00

966.00

0.00

0.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

591.00

0.00

591.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

591.00

0.00

591.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

375.00

0.00

375.00

0.00

0.00

î 0.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

375.00

0.00

375.00

0.00

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

850.00

0.00

850.00

1,400.00

208.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

600.00

0.00

600.00

1,400.00

208.00

0.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

600.00

0.00

600.00

1,400.00

208.00

0.00

Invatamant

65.02

27,197.00

0.00

27,197.00

2,844.00

0.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

22,183.00

0.00

22,183.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

22,183.00

0.00

22,183.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,014.00

0.00

5,014.00

2,844.00

0.00

0.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,014.00

0.00

5,014.00

2,844.00

0.00

0.00

Sanatate

66.02

20,388.00

0.00

20,388.00

544.00

0.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

19,556.00

0.00

19,556.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

5,592.00

0.00

5,592.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

13,964.00

0.00

13,964.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

832.00

0.00

832.00

544.00

0.00

0.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

832.00

0.00

832.00

544.00

0.00

0.00

Cultura, recreere si religie

67.02

20,147.00

0.00

20,147.00

24,679.00

10,143.00

6,632.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,770.00

0.00

1,770.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

570.00

0.00

570.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

18,377.00

0.00

18,377.00

24,679.00

10,143.00

6,632.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

18,377.00

0.00

18,377.00

24,679.00

10,143.00

6,632.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

12,856.00

0.00

12,856.00

5,000.00

5,000.00

3,391.00

ANEXA 4

Rectficari


Cheltuieli buget local

Capitole Titluri

Secțiunea DEZVOLTARE


2020


- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR

cod

Buget aprobat

Inf luente

Buget modificat

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

01. CHELTUIELI CURENTE

01

12,183.00

0.00

12,183.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

11,983.00

0.00

11,983.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

673.00

0.00

673.00

5,000.00

5,000.00

3,391.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

673.00

0.00

673.00

5,000.00

5,000.00

3,391.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

14,210.00

0.00

14,210.00

5,235.00

12,500.00

13,678.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

7,191.00

0.00

7,191.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

7,191.00

0.00

7,191.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7,019.00

0.00

7,019.00

5,235.00

12,500.00

13,678.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

6,019.00

0.00

6,019.00

5,235.00

12,500.00

13,678.00

TITLUL XIV. ACTIVE FINANCIARE

72

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

Protecția mediului

74.02

6,297.00

0.00

6,297.00

10,741.00

12,000.00

12,000.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

777.00

0.00

777.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

777.00

0.00

777.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,520.00

0.00

5,520.00

10,741.00

12,000.00

12,000.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,520.00

0.00

5,520.00

10,741.00

12,000.00

12,000.00

Combustibili si energie

81.02

552.00

0.00

552.00

1,000.00

5,000.00

4,260.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

552.00

0.00

552.00

1,000.00

5,000.00

4,260.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

552.00

0.00

552.00

1,000.00

5,000.00

4,260.00

Transporturi

84.02

99,637.00

0.00

99,637.00

41,423.00

35,236.00

15,411.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

83,399.00

0.00

83,399.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

83,399.00

0.00

83,399.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

16,238.00

0.00

16,238.00

41,423.00

35,236.00

15,411.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

16,238.00

0.00

16,238.00

41,423.00

35,236.00

15,411.00

Alte acțiuni economice

87.02

920.00

0.00

920.00

0.00

0.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

31

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

900.00

0.00

900.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIV. ACTIVE FINANCIARE

72

900.00

0.00

900.00

0.00

0.00

0.00

ANEXA 4


Rectficari Cheltuieli buget local

Capitole Titluri

Secțiunea DEZVOLTARE


2020


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

Buget aprobat

Inf 1 luente

Buget modificat

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

Total:

204,020.00

0.00

204,020.00

92,866.00

80,087.00

55,372.00


Președinte de ședință,

VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2020

Secțiunea FUNCȚIONARE

Nr. 3 din 30.04.2020

Page 1 of 2

Anexa 5 la HCL 179 / 29.04.2020


-mii lei-


Nr. cit

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOF

BUGET

2020

nfluenteI buget

I RECTIFICAT

ESTIMĂRI 2021

ESTIMĂRI 2022

ESTIMĂRI 2023

1

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

265,985.00

495.50

266,480.50

259,800.00

259,800.00

259,800.00

2

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

143,868.00

10.50

143,878.50

142,872.00

428,188.00

428,188.00

8

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

143,868.00

10.50

143,878.50

142,872.00

285,316.00

285,316.00

9

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

428.00

0.00

428.00

428.00

856.00

856.00

10

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

428.00

0.00

428.00

428.00

428.00

428.00

11

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

428.00

0.00

428.00

428.00

856.00

856.00

12

Alte venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05.30

428.00

0.00

428.00

428.00

428.00

428.00

15

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

143,440.00

10.50

143,450.50

142,444.00

142,444.00

142,444.00

18

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16 33.10

145,500.00

0.00

145,500.00

142,305.00

144,033.00

144,033.00

19

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

3,816.00

0.00

3,816.00

3,765.00

3,765.00

3,765.00

21

Venituri din prest?ri de servicii

33.10.08

63,181.00

0.00

63,181.00

61,681.00

61,681.00

61,681.00

22

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

501.00

0.00

501.00

501.00

501.00

501.00

23

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

2,460.00

0.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

24

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

62.00

0.00

62.00

62.00

62.00

62.00

28

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

52,582.00

0.00

52,582.00

51,752.00

51,752.00

51,752.00

29

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de

33.10.30

21,100.00

0.00

21,100.00

20,300.00

20,300.00

20,300.00

30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile pro| 33.10.31

56.00

0.00

56.00

56.00

56.00

56.00

32

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1,742.00

0.00

1,742.00

1,728.00

1,728.00

1,728.00

35

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

43.00

0.00

43.00

43.00

86.00

86.00

36

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

43.00

0.00

43.00

43.00

43.00

43.00

37

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

96.00

0.00

96.00

96.00

96.00

96.00

39

Alte venituri

36.10.50

96.00

0.00

96.00

96.00

96.00

96.00

40

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

-2,199.00

10.50

-2,188.50

0.00

0.00

0.00

41

Donații si sponsorizări

37.10.01

22.00

10.50

32.50

0.00

0.00

0.00

42

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-2,221.00

0.00

-2,221.00

0.00

0.00

0.00

49

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

122,117.00

485.00

122,602.00

116,928.00

233,856.00

233,856.00

50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

122,117.00

485.00

122,602.00

116,928.00

116,928.00

116,928.00

51

EXCEDENTUL ANULUI ANTERIOR

40.10

3,092.00

0.00

3,092.00

0.00

0.00

0.00

Page 2 of 2


ANEXA 5


Nr. 3 din 30.04.2020

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOF

BUGET 2020

nfluenteI BUGET | RECTIFICAT

ESTIMĂRI 2021

ESTIMĂRI 2022

ESTIMĂRI 2023

52

Excedentul anului anterior

4’0.10.15

3,052.00

o'.'OO

3,092.60

0.00

0.00

0.00

53

Excedentul anului anterior funcționare

40.10.15.01

3,092.00

0.00

3,092.00

0.00

0.00

0.00

57

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

63

Sume alocate pentru stimulentul de risc

42.10.82

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

64

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+4 43.10

119,025.00

475.00

119,500.00

116,928.00

170,084.00

170,084.00

65

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

56,411.00

100.00

56,511.00

56,361.00

56,361.00

56,361.00

66

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43.10.10

9,316.00

0.00

9,316.00

7,411.00

7,411.00

7,411.00

78

Sume alocate pentru stimulentul de risc

43.10.40

0.00

375.00

375.00

0.00

0.00

0.00

79

Subvenții din bugetul Fondului unic de s?n?tate

43.10.33

53,298.00

0.00

53,298.00

53,156.00

53,156.00

53,156.00

Președinte de ședință,

Rectficari

Cheltuieli venituri proprii si subvenții         2020

Capitole Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE                    - mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

Buget aprobat

Inf I luente

Buget modificat

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

19,964.00

0.00

19,964.00

19,914.00

19,914.00

19,914.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

19,964.00

0.00

19,964.00

19,914.00

19,914.00

19,914.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

18,766.00

0.00

18,766.00

18,766.00

18,766.00

18,766.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,198.00

0.00

1,198.00

1,148.00

1,148.00

1,148.00

INVATAMANT

65.10

6,724.00

0.00

6,724.00

6,657.00

6,657.00

6,657.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,724.00

0.00

6,724.00

6,657.00

6,657.00

6,657.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

33.00

0.00

33.00

33.00

33.00

33.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,691.00

0.00

6,691.00

6,624.00

6,624.00

6,624.00

Sanatate

66.10

142,586.00

385.00

142,971.00

137,640.00

137,640.00

137,640.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

142,586.00

385.00

142,971.00

137,640.00

137,640.00

137,640.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

114,087.00

385.00

114,472.00

113,945.00

113,945.00

113,945.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

27,601.00

0.00

27,601.00

22,797.00

22,797.00

22,797.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

898.00

0.00

898.00

898.00

898.00

898.00

Cultura, recreare si religie

67.10

32,065.00

10.50

32,075.50

32,043.00

32,043.00

32,043.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

32,065.00

10.50

32,075.50

32,043.00

32,043.00

32,043.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

18,966.00

0.00

18,966.00

18,966.00

18,966.00

18,966.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

12,879.00

10.50

12,889.50

12,857.00

12,857.00

12,857.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

220.00

0.00

220.00

220.00

220.00

220.00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

2,901.00

100.00

3,001.00

2,901.00

2,901.00

2,901.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,901.00

100.00

3,001.00

2,901.00

2,901.00

2,901.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,281.00

0.00

2,281.00

2,281.00

2,281.00

2,281.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

606.00

100.00

706.00

606.00

606.00

606.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

14.00

0.00

14.00

14.00

14.00

14.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

2,037.00

0.00

2,037.00

2,037.00

2,037.00

2,037.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,037.00

0.00

2,037.00

2,037.00

2,037.00

2,037.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,305.00

0.00

1,305.00

1,305.00

1,305.00

1,305.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

728.00

0.00

728.00

728.00

728.00

728.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

4.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ANEXA 6


Rectficari


Cheltuieli venituri proprii si subvenții


2020


Capitole Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE


- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR

cod

Buget aprobat

Inf luente

Buget modificat

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

Protecția mediului

74.10

43,722.00

0.00

43,722.00

42,622.00

42,622.00

42,622.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

43,722.00

0.00

43,722.00

42,622.00

42,622.00

42,622.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

22,974.00

0.00

22,974.00

22,974.00

22,974.00

22,974.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

20,444.00

0.00

20,444.00

19,344.00

19,344.00

19,344.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

304.00

0.00

304.00

304.00

304.00

304.00

Transporturi

84.10

13,763.00

0.00

13,763.00

13,763.00

13,763.00

13,763.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

13,763.00

0.00

13,763.00

13,763.00

13,763.00

13,763.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

939.00

0.00

939.00

939.00

939.00

939.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

12,820.00

0.00

12,820.00

12,820.00

12,820.00

12,820.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

4.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Alte acțiuni economice

87.10

2,223.00

0.00

2,223.00

2,223.00

2,223.00

2,223.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,223.00

0.00

2,223.00

2,223.00

2,223.00

2,223.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,952.00

0.00

1,952.00

1,952.00

1,952.00

1,952.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

271.00

0.00

271.00

271.00

271.00

271.00

Total :

265,985.00

495.50

266,480.50

259,800.00

259,800.00

259,800.00

Președinte de ședință,

LISTA poziției "Dotări si plăti proiecte pe anul 2020" Buget local

mii lei

Nr.

Crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M

Cantit ate

Buget inițial 2020

Buget final 2020

Influenta

TOTAL C

16.541,00

17.413,00

0,00

CAP. 51.02.71 - Autorități publice si acțiuni externe

275,00

275,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

115,00

115,00

0,00

Infrastructură de securitate rețea

115,00

115,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

10,00

10,00

0,00

2

Servicii de certificare si supraveghere a conformității Sistemului de Management al Calitatii, conform standardului SR EN ISO 9001:2008

5,00

5,00

3

Amenajări exterioare sediu PMG, Str. Domneasca nr. 54

5,00

5,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

150,00

150,00

0,00

1

Aplicații informatice

150,00

150,00

CAP. 61.02.71 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

0,00

590,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

0,00

590,00

0,00

1

Tuneluri de dezinsecție

0,00

65,00

2

Instalații de pulverizare

0,00

450,00

3

Container frigorific

0,00

75,00

CAP. 65.02.71 - Invatamant

439,00

439,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

139,00

139,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

75,00

75,00

0,00

2

Nișă pentru preparat substanțe periculoase 120x80 (h =152)( laborator chimie) - Campus Cuza

buc.

1

8,00

8,00

3

Dulap metalic 15Ox 35; h = 250 (laborator chimie) Campus Cuza

buc.

1

4,50

4,50

4

Cântar medical max. 150Kg - Campus Cuza

buc.

1

2,70

2,70

5

Tablă interactivă - Campus Cuza

buc.

. 2

6,70

6,70

6

Copiator -scaner A3 - Campus Cuza

buc.

4

27,40

27,40

7

Server - Campus Cuza

buc.

1

9,50

9,50

8

Unitate video recorder cu 64 canale video SRN -1000 - Campus Cuza

buc.

1

8,60

8,60

9

Sursa UPS 3000VA - Campus Cuza

buc.

1

7,60

7,60

Grădiniță cu program prelungit nr. 9

25,00

25,00

1

Soba profesionala de gătit

25,00

25,00

Grădinița cu program Prelungit Camil Ressu

9,00

9,00

1

Rampe acces

9,00

9,00

Colegiul Tehnic Traian Vuia

10,00

10,00

1

Cart

10,00

10,00

Școala Gimnaziala nr. 28

20,00

20,00

1

Multifuncțional

20,00

20,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

290,00

290,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

290,00

290,00

0,00

1

Instalație semnaizare, detecție, avertizare și stingere a incendiilor Liceul Tehnologic„Paul Dimo” - cămin internat

10,00

10,00

2

Instalație semnaizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți - Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” - Atelier

10,00

10,00

3

Instalație semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți - Școala Gimnazială Nr. 18

10,00

10,00

4

Studii geotehnice și ridicări topografice săli sport școlare

20,00

20,00

5

Expertizare tehnică cazane Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”

10,00

10,00

6

Instalație semnalizare, detecție și alarmă Liceul CFR

30,00

30,00

7

Construire săli de sport școlare (SF tip)

50,00

50,00

8

Documentații pentru accesare finanțare europeană / buget de stat

50,00

50,00

9

Documentație intrare în legalitate Grădinița 5 „Elena Doamna

10,00

10,00

10

Reabilitare și modernizare Sală de sport Liceul Tehnologic „General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican”

20,00

20,00

11

Expertiză tehnică săli clasă, Corp CI Colegiul Național „Vasile Alecsandri”

50,00

50,00

12

Redimensionare instalație energie electrica Grădiniță Sf Stelian

20,00

20,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

10,00

10,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

10,00

10,00

0,00

2

Reparație capitală instalație electrică Grădinița cu program prelungit „Step by step,,

10,00

10,00

CAP. 67.02.71 - Cultura, recreere si religie

2.319,00

2.319,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.046,00

1.046,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1.046,00

1.046,00

0,00

1

Mese sah

356,00

356,00

2

Sistem automatizat de irigații Grădina Publică

377,00

377,00

3

Sistem automatizat de irgații Scuar Str. Brăilei (între bdul G. Coșbuc și Potcoava de Aur)

178,00

178,00

4

Achiziție statui Parc Eminescu

25,00

25,00

5

Aparate fitness

47,00

47,00

6

Robot filtrare apă - Baia Comunală

13,00

13,00

7

Jardiniere

buc

20

50,00

50,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1.273,00

1.273,00

0,00

1

Expertiza hidroenergetica Faleza

814,00

814,00

2

Modernizare și extindere patinoar (actualizare DALI)

70,00

70,00

3

Modernizare Faleza Dunării (actualizare)

10,00

10,00

4

Amenajare zonă Valea Țiglinei

50,00

50,00

5

Punerea în valoare a monumentului istoric Poartă Han -faza SF

1,00

1,00

6

Punerea în valoare a sitului arheologic Cavoul Roman -faza SF

1,00

1,00

7

Documentații pentru accesare finanțare europeană/buget de stat

50,00

50,00

8

Modernizare parc Carol

60,00

60,00

9

Rk capelă cimitir Sf. Lazăr

60,00

60,00

10

Modernizare cimitir Eternitatea

94,00

94,00

11

Modernizare locuri dejoacă în Mun. Galați - 24 amplasamente(DALI)

60,00

60,00

12

Documentație autorizație ISU Baia Comunala

3,00

3,00

CAP. 68.02.71 - Asigurări si asistenta sociala

226,00

358,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

195,00

327,00

0,00

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

38,00

38,00

0,00

1

Centrala termica

7,00

7,00

2

Transpalet electric

31,00

31,00

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE PENTRU TINERI

50,00

50,00

0,00

1

Sistem supraveghere video

50,00

50,00

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘTEFAN CEL MARE

70,00

70,00

0,00

1

Autoturism

70,00

70,00

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA

37,00

37,00

0,00

1

Sistem de supraveghere

37,00

37,00

CĂMINUL SF. SPIRIDON

0,00

132,00

0,00

1

Mașină de spălat industrială centrifugare înaltă, 35-39 kg

0,00

132,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

31,00

31,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

31,00

31,00

0,00

1

Reabilitare imobil Str. Al. I. Cuza în vederea amenajării unei creșe

31,00

31,00

CAP. 70.02.71 - Locuințe, servicii si dezvoltare

6.234,00

6.384,00

0,00

publica

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.189,00

1.339,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1.189,00

1.339,00

0,00

1

încărcător stradal cu panou solar

110,00

110,00

2

Cișmele

79,00

79,00

3

Sistem de supraveghere video pentru monitorizarea toaletelor publice

86,00

86,00

4

Autoutilitara PMG

102,00

102,00

-25,00

5

Foisoare pensionari

360,00

360,00

6

Toalete publice modulare

120,00

120,00

7

Centrale termice sedii PMG (Cimitirul Sf Lazăr)

2,00

2,00

8

Centrală termică SC 104 (punct SMURD)

30,00

30,00

9

Sistem de iluminat ambiental

100,00

100,00

10

Autoutilitare cu dotări

buc

2

200,00

200,00

25,00

11

Centrale termice la imobile PMG

0,00

150,00

III

CONSOLIDĂRI

333,00

333,00

0,00

Consolidări imobile - locuințe

333,00

333,00

♦ 0,00

1

Demolări imobile

300,00

300,00

2

Consolidare versant, Strada Al. I. Cuza 72

2,00

2,00

3

Consolidare versant aferent, Cuza, 46

21,00

21,00

4

Consolidări imobile

10,00

10,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

3.612,00

3.612,00

0,00

1

Documentații cadastrale

1.397,00

1.397,00

2

Actualizare PUZ Faleza Dunării

91,00

91,00

3

Studiu privind valorificarea urbanistică a elementelor cu valoare de patrimoniu în municipiul Galați

86,00

86,00

4

P.U.Z. Filesti

96,00

96,00

5

Reabilitare imobil Strada Domnească, Nr. 24

10,00

10,00

6

închidere balcoane bloc A4 Str Traian (proiect tip)

10,00

10,00

7

Avizări P.U.Z.-uri in derulare

60,00

60,00

8

P.U.Z introducere in intravilan T130, T131 P458, 465, T133P 471/1 (2017)

454,00

454,00

9

Documentații pentru accesare finanțare europeană/buget de stat

50,00

50,00

10

Actualizare PUZ CP (construcții protejate)

200,00

200,00

11

RK locuințe Primărie DALI

1,00

1,00

12

Consolidări imobile (SF/DALI)

100,00

100,00

13

Demolări imobile

50,00

50,00

14

Expertize tehnice imobile

330,00

330,00

15

Suport pentru actualizare bază de date - Servicii de aerofotogrammetrie și realzare a ortofotoplanului digital pentru Municipiul Galați și identificarea terenurilor definite ca spații verzi și terenuri degradate

87,00

87,00

16

RK imobil Secția 3 Poliție , bloc G1

33,00

33,00

17

Amenajare imobil Str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 -Relocare SPCLEP a servicilui public pentru eliberarea și evidența pașapoartelor si a serviciului înmatriculări și premise auto

56,00

56,00

18

Servicii de cartare și evidență locuri de înhumare

1,00

1,00

19

PUZ Tiglina I Promenada A-uri

143,00

143,00

20

Actualizare propuneri masterplan peisager al municipiului Galați

119,00

119,00

21

Consultări, dezbateri, concurs de soluții

238,00

238,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

1.100,00

1.100,00

0,00

1

RK imobil Secția 3 Poliție , bloc G1

100,00

100,00

2

Capital social - Administrația Piețelor

1.000,00

1.000,00

CAP. 74.02.05 - Salubritate

3.175,00

3.175,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

2.204,00

2.204,00

0,00

1

Echipament de împrăștiere antiderapant și dezăpezit

buc.

2

24,00

24,00

2

Tractoare

buc.

2

387,00

387,00

3

încărcător frontal - TH

buc.

1

255,00

255,00

4

Autogunoieră compactoare min 9 mc - TH

buc.

2

766,00

766,00

5

Baza de ecarisaj

buc.

1

1,00

1,00

6

Autoutilitară 3,5 to, 5+1 cu benă basculantă Gospodărire)

buc.

2

276,00

276,00

7

Autoutilitară (Ecosal)

buc.

1

151,00

151,00

8

Autoutilitara cu lift TE

buc.

1

344,00

344,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

194,00

194,00

0,00

1

Reabilitare/amenajare gură de evacuare în râul Șiret a apelor uzate din stația de eurare Cartie Dimitrie Cantemir

18,00

18,00

2

Racord canalizare imobil Strada Gării, Nr. 29 - SF

1,00

1,00

3

înlocuire instalație purtătoare de apă aferentă bl. E6, Micro 16

1,00

1,00

4

Servicii pentru realizarea cartării zgomotului, revizuirea harților strategice de zgomot si a rapoartelor de date specifice

25,00

25,00

5

închidere celula I deschidere celula II groapa de gunoi Tirighina

119,00

119,00

6

Sistematizare teren și refacere rețea canalizare imobil Str. Traian, Nr. 246

30,00

30,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

777,00

777,00

0,00

1

Cofmantare Proiect regional de dezv a infrastructurii de apa si apa uzata

777,00

777,00

CAP. 81.02,71 - Combustibili si energie

201,00

201,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

201,00

201,00

0,00

1

Achiziție si montaj instalații de producere a energiei termice in municipiul Galați (regularizare taxe branșament instalații)

1,00

1,00

2

Contorizare individuală a alimentării cu energie termică la condominii apaținând UAT

100,00

100,00

3

Echipamente completare si actualizare sistem de dispecerizare si transmitere la distanta a datelor din PT-uri

100,00

100,00

CAP. 84.02.71 - Transporturi

2.772,00

2.772,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

63,00

63,00

0,00

1

Achiziții și montaj extindere adăposturi bus pentru persoane cu handicap

63,00

63,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1.253,00

1.253,00

0,00

1

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Cartier Micro 19, 20,21

28,00

28,00

2

Modernizare depoului de tramvaie Nr. 1 și a bulevardului Siderurgiștilor Tronson 2- Utilități

36,00

36,00

3

Documentații pentru accesare finanțare europeană/buget de stat

50,00

50,00

4

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Cartier Micro 38, 39A,B,C

288,00

288,00

5

Refacere sistem rutier și regenerare urbană zona Siderurgiștilor, Gheorghe Doja, Bdul G. Coșbuc, Aurel Vlaicu

1,00

1,00

6

Refacere sistem rutier interior Cartier Mazepa I

1,00

1,00

7

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Aurel Vlaicu

1,00

1,00

8

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Cartier Micro 20 , Bdul Duărea între Str. Brăilei și Bdul Galați

1,00

1,00

9

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Cartier Siderurgiștilor Vest

1,00

1,00

10

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Str. Brăilei

1,00

1,00

11

Modernizare Strada Domnească tromson Gamulea Gării

25,00

25,00

12

Reabilitare Strada Libertății - DALI

1,00

1,00

13

Reabilitare Strada Vezuviului ( Valea Orașului)

1,00

1,00

14

Montare instalație semaforizare Str. Oțelarilor -proiectare + execuție

1,00

1,00

15

Reabilitare Strada loan Nenițescu - DALI

57,00

57,00

16

Reabulitare Strada Delfinului - DALI

1,00

1,00

17

Studiu de trafic

10,00

10,00

18

Modernizare capăt traseu Micro 19 și Bariere Traian (SF)

120,00

120,00

19

Reabilitare Strada Călărași

1,00

1,00

f

20

Parcări subterane (studiu prezezabilitate)

100,00

100,00

21

Parcări supraterane (studiu prezezabilitate)

250,00

250,00

22

Reabilitare Strada Armata poporului zon aferentă parcării bloc R5

30,00

30,00

23

Reabilitare viaduct Calea Prutului (DALI)

100,00

100,00

24

Reabilitare viaduct Sidex

77,00

77,00

25

Colector canalizare de serviciu Strada Prundului

60,00

60,00

26

Reabilitare si modernizare Bdul Cloșca

10,00

10,00

27

Reabilitare si modernizare Bdul Marii Uniri

1,00

1,00

III

CONSOLIDĂRI

104,00

104,00

0,00

1

Remediere accident tehnic conducta Dn 600mm Drumul de Centura

4,00

4,00

2

Consolidare și modernizare pod din beton armat situat în Galați - Calea Smârdan (DJ251) în zona intersecției cu strada Filești, HCL 269/2019

100,00

100,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

1.352,00

1.352,00

0,00

1

RK Pasaj Dunărea

1.352,00

1.352,00

CAP. 87.02.72 - Alte acțiuni economice

900,00

900,00

0,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

900,00

900,00

0,00

1

Investiții Administrația Zonei Libere Galați

900,00

900,00

Președinte de ședință,