Hotărârea nr. 178/2020

Repartizarea unei locuinte de necesitate din fondul locativ al Municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TA R A R E A nr. 178 din 29.04.2020

privind repartizarea unei locuințe de necesitate din fondul locativ al Municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 216/28.04.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 74064/28.04.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 74072/28.04.2020 al Direcției Patrimoniu;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Hotărârea Comitetului local pentru Situații de Urgență Galați nr. 12/27.04.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. a) și lit. f), art. 55 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se repartizează locuința de necesitate situată în Galați, str. Macedonă nr. 4, bl. A8, ap. 60, către familia Stroea Ioana până la înlăturarea efectelor care au făcut inutilizabilă locuința proprietate personală din strada Unirii nr. 163.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,