Hotărârea nr. 177/2020

Transmiterea imobilului situat in strada Traian nr. 254, Lot 2, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galati in administrarea Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 177

din 29.04.2020

privind transmiterea imobilului situat în strada Traian nr. 254, Lot 2, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 214/23.04.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 71900/23.04.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 71903/23.04.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere adresa Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați nr. 1819/24.02.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 39120/25.02.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. a), art. 297, alin. (1), lit. a) și art. 299 din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. g) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.

57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați a imobilului, proprietate publică a Municipiului Galați, situat pe strada Traian nr. 254, lot 2. Imobilul va avea destinația de adăpost de noapte pentru persoanele fără adăpost.

(2) Imobilul, teren în suprafață de 2.866 mp și clădire în suprafață de 618 mp, parter, înscris în Cartea Funciară nr. 129766, este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea de inventar a imobilului este de 1.557.049 lei, din care valoarea terenului este de 1.280.856 lei și valoarea construcției este de 276.193 lei.

Art. 2 - Predarea-primirea imobilului se va face în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea Contractului de transmitere în administrare de către ambele părți.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,


Anexa la HCL 177 / 29.04.2020

Carte Funciară Nr. 129766 Comuna/Oraș/Municipiu: Galati

Anexa Nr. 1 La Partea I


Observații / Referințe

Terenul este granituit prin gard metalic intre pct 2-3, intre pct 1-66-62-6 prin gard beton, iar intre pct l-2;3-6 nu este granituit.


Date referitoare la teren


Nr

Crt

Categorie folosință r

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

2.866

lot 2


Date referitoare la construcții


Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație

•        •   | •     w

juridica

Observații / Referințe

Al.l

129766-C1

construcții industriale si edilitare

618

Cu acte

S. construita la sol:618 mp; S. construita desfasurata:618 mp; C8- MAGAZIE (P)


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.


Punct Punct început sfârșit


2

3

4

5


Lungime segment


5.338

106.919

50.819

37.68


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 3


Ca rte Funciară Nr. 129766 Comuna/Oraș/M u n ic i piu: Gala ti

F Lungime

I_____segment

F       56.48

17.477 59.361

I            2,614

~~ 25.963

_________27.404

_________13.181

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 0 *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 600 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.1975/08-04-2020 in suma de 600, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.

Data soluționării, 08-04-2020 Data eliberării,


Asistent Registrator, GHEORGHE TOADER

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


Președinte de ședință,