Hotărârea nr. 176/2020

Completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societatii Calorgal S.A. Galati in administrarea Consiliului Local Galati a unor spatii cu alta destinatie, precum si a terenurilor aferente acestora, cu completarile ulterioare

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 176 din 29.04.2020

pentru completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal SA. Galați în administrarea Consiliului Local

Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 213/23.04.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 71942/23.04.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 71944/23.04.2020 al Direcției Patrimoniu, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând adresa nr. 45632/04.03.2020 transmisă de către Direcția Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere HCL nr. 67/27.02.2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către Societatea Calorgal SA., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere HCL nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal SA. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și ale art. 324 alin. (5) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - (1) Se completează H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a unor spații cu altă destinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați, a unor active de natura mijloacelor fixe aferente imobilelor prevăzute la poz. 31, 33, 35 și 36 din Anexa 1, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe menționate la alin. (1).

  • (3) Suma rezultată din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune, constituie, potrivit legii, venit la bugetul local al municipiului Galați.

  • (4) După scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe menționate, atât municipiul Galati cât și Societatea Calorgal S.A. Galați vor actualiza evidențele contabile aferente.

Art. III - După dezmembrare, mijloacele fixe aferente imobilelor prevăzute la poz. 29, 30, 32 și 34 din Anexa 1, se depozitează ca piese de schimb, fiind identificate în Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. V - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa nr. 1 la HCL nr. 176/29.04.2020

Nr. crt.

DENUMIRE (poz. ctr.)

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

29

SC 5-str. Constructorilor, Țiglina 2 (poz. 38) (St=454 mp; Sc=345,5 mp; Sl=108,5 mp)

HIDROMODUL Apă Canal S.A.

29.1

CLADIRE SC-5 TIGLINA-II-

1/1/1966

110132

553.26

29.2

CLADIRE SC-5 TIGLINA-II-

12/31/2015

110132

7.97

29.3

CONSTR.SC-5 SIST.TERM.TIG-II-

12/1/1984

110279

777488.46

29.4

CONSTR.SC-5 SIST.TERM.TIG-II-

12/31/2015

110279

11195.83

789245.52

30

SC 21-Aleea Molidului(str. Barboși), Micro 17 (poz. 81) (St=459,6 mp; Sc=352,16 mp; Sl=107,44 mp)

POST TRAFO S.D.E.E.G + HIDROMODUL Apa Canal S.A.

30.1

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 21

8/1/1982

110143

167917.23

30.2

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 21

12/31/2015

110143

2418.01

170335.24

31

SC 47-str.Victor Vâlcovici(întreBl.PR5-PR6),Micro21 (poz.101) (St=523 mp; Sc=400 mp; Sl=123 mp)

31.1

CONST.CLADIRE SC-47 MICRO-21

3/1/1986

110289

738301.85

31.2

CONST.CLADIRE SC-47 MICRO-21

12/31/2015

110289

10631.55

748933.4

32

PT P1-str. Mircea cel Bătrân nr.1, Port (poz. 137) (St=421,2 mp; Sc=361,2 mp; Sl=60 mp)

32.1

CLADIRE PT P1

6/1/1970

110242

118971.04

32.2

CONSTR.CLADIRE PT P1 TRANSF.

5/1/1981

110247

426225.6

32.3

CLADIRE PT P1

12/31/2018

110242

104.68

32.4

CLADIRE PT P1

12/31/2018

110242

7269.13

32.5

CONSTR.CLADIRE PT P1

12/31/2018

110243

8.24

32.6

CLADIRE PT P1

12/31/2015

110242

1713.18

32.7

CONSTR.CLADIRE PT P1

12/31/2015

110243

134.94

32.8

CONSTR.CLADIRE PT P1

12/1/1969

110243

9370.87

563797.68

33

SC 5-str. Nucului(Bl. Z2-Z3), Micro 38 (poz. 149) (St=876,87 mp; Sc=360,64 mp; Sl=516,23 mp)

POST TRAFO S.D.E.E.G

33.1

CONST.CLADIRE SC-5 MICRO-38

6/1/1974

110162

11020.83

33.2

CONST.CLADIRE SC-5 MICRO-38

12/31/2015

110162

158.7

33.3

CONST.CLADIRE SC-5 MICRO-38

12/1/1986

110298

477626.24

33.4

CONST.CLADIRE SC-5 MICRO-38

12/31/2015

110298

6877.82

495683.59

34

SC 22 - str. Barboși, Micro 17 (poz. 80) (St=312,72 mp; Sc=206,93 mp; Sl=105,79 mp)

34.1

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 22

11/1/1969

110144

135785.35

34.2

ARHITECTURA MODERNIZARE CONSTRUCTIE SC 22

12/31/2015

110144

1955.31

34.3

CONSTR.MONTAJ EXTIND.SC-22 M17

12/1/1983

110274

574499.27

712239.93

35

SC 71-str. Nae Leonard(Bl. D8), Micro 14 (poz. 107) (St=336,87 mp; Sc=265,27 mp; Sl=71,6 mp)

35.1

CONST.CLADIRE SC-71 I.C.FRIMU

3/1/1987

110302

515891.23

35.2

CONST.CLADIRE SC-71 I.C.FRIMU

12/31/2015

110302

7428.83

523320.06

36

PT Avântul-str. Maior lancu Fotea (poz. 8) (St=256,68 mp; Sc=190,68 mp; Sl=66 mp)

36.1

CONSTR.CLADIRE PT AVINTULUI

3/1/1989

110309

478069.16

36.2

CONSTR.CLADIRE PT AVINTULUI

12/31/2015

110309

6884.2

484953.36

NOTĂ: Pentru imobilele de mai sus se vor întocmi/actualiza documentațiile cadastrale cu suprafețele real măsurate

Președinte de ședință,

|Nr. crt.f


DENUMIRE (poz. ctr.)


| DATA PIF | NR. INVENTAR | VALOARE INVENTAR |


Anexa nr. 2 la HCL nr. 176/29.04.2020

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

SC 47 - Str. Victor Vâlcovici (între Bl. PR5-PR6), Micro 21

1.

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 47

12/31/2015

217229

119.76

2.

RET.TERMICE A/CALDA MICRO-21 SC 47

7/1/1986

217229

29937.55

3.

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

9/13/2016

221862

14756.43

4.

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 47

3/4/2008

221020

31985.97

5.

RK 2007 - RETEA TERMICA SC 47

3/30/2009

217229

8316.35

6.

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 47

3/4/2008

221019

35435.89

120551.95

SC 5 - Str. Nucului (Bl. Z2-Bl. Z3), Micro 38

1.

RETEA TERMICA EXTER.RECIRC. - RK 2010 SC 5

6/28/2011

11276A

98958.71

2.

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

9/13/2016

221825

14756.43

3.

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR. EPDM COLECTOR DN 100 SC 5

3/4/2008

221080

51276.27

4.

RETEA TERMICA-SC5 MC.38

5/1/1998

2190284.1

93658.33

5.

RETEA ACM-SC5 MC.38

5/1/1998

2190285.1

49285.46

6.

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5

3/4/2008

221082

51276.27

7.

RETEA ACM-SC5 MC.38

12/31/2015

2190285.1

709.71

8.

RETEA TERMICA-SC5 MC.38

12/31/2015

2190284.1

1348.68

9.

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5

3/4/2008

221081

51276.27

10.

SCP SIGMA 66 SCL 67 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5

3/4/2008

221079

63648.55

11.

SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR EPDM COLECTOR DN 100 SC 5

3/4/2008

221078

38433.65

12.

SCP SIGMA 49 SCL 65 PLACI 0.5MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 5

3/4/2008

221077

35212.78

13.

INST.ELECT.INT.SC-5 MICRO-38

12/31/2015

217262

55.50

14.

RETEA TERMICA EXTER.RECIRC. - RK 2010 SC 5

12/31/2015

11276A

1425.01

551321.62

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

SC 71 - Str. Nae Leonard (Bl. D8), Micro 14

1.

RETELE TERMICE SC-71 ZONA-III-

12/31/2015

217409.1

1511.96

2.

RK 2008 - RETEA TERMICA SC 71

12/31/2015

217291

873.68

3.

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

9/13/2016

221818

14756.43

4.

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR,EPDM COLECTOR DN 100 SC 71

3/4/2008

221061

44684.7

5.

SCP SIGMA 66 SCL 57 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 71

3/4/2008

221063

57317.96

6.

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 71

3/4/2008

221062

44684.7

7.

VAS EXPANSIUNE DESCHIS SC71

12/28/2001

220254

4143.27

8.

RK 2008 - RETEA TERMICA SC 71

3/30/2009

217291

60671.93

9.

RETELE TERMICE SC-71 ZONA-III-

2/1/1991

217409.1

104997.42

10.

RETELE TERMICE A/CALDA SC 71

12/1/1983

217049

9697.34

11.

RETELE TERMICE A/CALDA SC 71

12/31/2015

217049

139.64

343479.03

PT Avântul-str. Maior Iancu Fotea

1.

RETELE ACM-BLOC DELTA CENTRU I

12/31/2015

2190212

14.73

2.

RETELE TERMICE-BLOC L CENTRU I

12/31/2015

2190209

8.24

3.

RETELE TERMICE-BLOC DELTA CENT

8/1/1996

2190211

6730.42

4.

RK 2008 -RETEA TERMICA PT AVANTUL

3/30/2009

2190208

21726.9

5.

RETELE TERMICE-BLOC DELTA CENT

12/31/2015

2190211

96.92

6.

RK 2008 -RETEA TERMICA PT AVANTUL

12/31/2015

2190208

312.87

7.

RETELE TERMICE -BLOC SELECT CE

12/31/2015

2190207

398.3

8.

RETELE ACM -BLOC SELECT CENTRU

12/31/2015

2190208

172.94

9.

SCP SIGMAX13NCL,27PLACI,0,6MM,AISI 316,GAR,EPDM COLECT.DN65 PT AVANTULUI

3/3/2008

220874

28061.64

10.

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

9/13/2016

221870

14756.43

11.

RETELE TERMICE-BLOC L CENTRU I

8/1/1996

2190209

572.53

12.

RETELE ACM-BLOC DELTA CENTRU I

8/1/1996

2190212

1023.02

13.

SCP SIGMAX13NCL,27PLACI,0,6 MM AISI 316,GAR,EPDM COLECTOR DN65 PT AVANTULUI

3/3/2008

220875

25726.73

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

14.

RETELE TERMICE -BLOC SELECT CE

8/1/1996

2190207

27659.57

15.

RETELE ACM -BLOC SELECT CENTRU

8/1/1996

2190208

12009.87

16.

echip.el.autom.pt avintului

12/31/2015

217318

134.85

139405.96

Președinte de ședință,

Anexa nr. 3 la HCL nr. 176/29.04.2020

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

Mijloace fixe SC 5 Țiglina 2 care se depozitează ca piese de schimb în SC 14bis

1.

SCP SIGMA 13NCL 85PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM,COLECTOR DN65 SC 5

3/3/2008

220951

32808.51

2.

INSTALATIE SANITARA SC 5;PMP CIRC.2 BUC;PMP DE RECIRC 2 BUC;STATIE DE DEDURIZARE 2 BUC;FILTRU IMPUR.4 BUC;CONDUCTARI SI ARMATURI;

12/31/2015

221311

1288.46

3.

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 40 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE

TERMOREZ.,CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) -1 BUC STUPARU

12/15/2014

393.9

2660.32

4.

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

9/13/2016

221792

46490.29

5.

INSTALATIE TERMOMEC. SC5;PMP DE CIRC.2+2BUC;MODUL DE EXPANS. 1 BUC;VAS DE EXP.1+1

BUC;STATIE DEDURIZARE 1 BUC;SEPARATOR IMP.1+1 BUC;SUPAPA SIGR.4+4 BUC;FILTRU IMPURIT.1 BUC;FILTR.AUTOCURAT.1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI; VANE 4 BUC+14+6+4;

12/31/2015

221310

3718.41

6.

INSTALATIE TERMOMEC. SC5;PMP DE CIRC.2+2BUC;MODUL DE EXPANS. 1 BUC;VAS DE EXP.1+1

BUC;STATIE DEDURIZARE 1 BUC;SEPARATOR IMP.1+1 BUC;SUPAPA SIGR.4+4 BUC;FILTRU IMPURIT.1 BUC;FILTR.AUTOCURAT.1 BUC;CONDUCTE SI ARMATURI; VANE 4 BUC+14+6+4;

9/15/2009

221310

258222.6

7.

INSTALATIE SANITARA SC 5;PMP CIRC.2 BUC;PMP DE RECIRC 2 BUC;STATIE DE DEDURIZARE 2 BUC;FILTRU IMPUR.4 BUC;CONDUCTARI SI ARMATURI;

9/15/2009

221311

89476.67

8.

INSTALATIE AUTOMATIZARE SC 5;VANA MOTORIZATA 1+2 BUC;VANA HIDRAULI.2+1 BUC'; SONDA DE TEMP.8 +1BUC;FLUSOSTAT 3 BUC;PRESOSTAT 3 BUC;AUTOMAT PROGRAMABIL 2 BUC;DETECTOR DEBIT 2 +1BUC;SENZOR PRES.1 BUC;

9/15/2009

221312

55686.03

9.

INSTALATIE ELECTRICA SC 5;INSTALATIE ELECTRICA SI TABLOU ELECTRIC

9/15/2009

221313

49871.8

10.

CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 1 BUC

12/15/2014

397.24

74.96

11.

SCP SIGMA 13 NCL 85 PLACI 0.6 MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN65 SC.5

3/3/2008

220952

29983.06

570281.11

Mijloace fixe SC 21 Micro 17 care se depozitează ca piese de schimb în SC 53

1.

MODER.INSTAL.TERMOMEC.SC 21;-POMPA CIRC. CU CONV. DE FREC=2BC;MODUL DE

EXPANS.=1BC;VAS DE EXPANS. INCHIS=2BC;STATIE DE DEDURIZARE TIP DUPLEX=1BC

3/4/2011

1160169

254836.11

2.

SCP SIGMA 66 SCL 43PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 21

3/3/2008

220993

45357.61

3.

MODER.INSTAL.ELECTRICA SC 21;3*1.5=100M;3*2.5=170M;5*2=100M;5*1.5=280M;7*1.5=60M

3/4/2011

221649

104114.65

4.

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

3/4/2011

221653

3465.09

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

5.

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

3/4/2011

221658

2523.88

6.

MODER. CONTOR APA RECE SC 21

3/4/2011

221662

1335.89

7.

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

3/4/2011

221651

2868.71

8.

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

3/4/2011

221652

3113.74

9.

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

3/4/2011

221654

2523.87

10.

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

3/4/2011

221655

2523.87

11.

MODER. CONTOR ENERGI ETERMICA SC 21

3/4/2011

221656

2868.71

12.

MODER. CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

3/4/2011

221657

2523.87

13.

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

3/4/2011

221659

2523.88

14.

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

3/4/2011

221660

2523.88

15.

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 21

3/4/2011

221661

2523.88

16.

MODER. CONTOR APA RECE SC 21

3/4/2011

221663

1335.90

  • 17.

  • 18.

  • 19.

  • 20.

  • 21.

  • 22.

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

9/13/2016

221800

46490.29

MODER.INSTAL.TERMOMEC.SC 21;-POMPA CIRC. CU CONV. DE FREC=2BC;MODUL DE

EXPANS.=1BC;VAS DE EXPANS. INCHIS=2BC;STATIE DE DEDURIZARE TIP DUPLEX=1BC

12/31/2015

1160169

3669.64

MODER.INSTALATIE SANITARA SC 21;POMPA CIRC. ACM=4BC;POMPA DE RECIRC.SCP=2BC

12/31/2015

1160170

2789.46

MODER.INSTAL.AUTOMATIZARE SC 21;VANA HIDRAULICA DN 150;VANA DE ECHILIBRARE DN 100;VANA ECHILIBRARE DN 150;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI;

3/4/2011

221650

56034.31

SCP SIGMA 37 NCL 47 PLACI 0.7MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 80 SC 21

3/3/2008

220991

37440.60

SCP SIGMA 66 SCL 43 PLACI 0.6MM AISI 316 GAR.EPDM COLECTOR DN 100 SC 21

3/3/2008

220992

45357.61

23.

MODER.INSTALATIE SANITARA SC 21;POMPA CIRC. ACM=4BC;POMPA DE RECIRC.SCP=2BC

3/4/2011

1160170

193712.32

822457.77

Mijloace fixe PT P1 Port care se depozitează ca piese de schimb în SC 14bis

1.

INSTALATIE AUTOMATIZARE PT P1 = 2 VANE,2 SONDE,FLUSOSTAT,PRESOTAT,DETECTOR DEBIT 2 BUC,SONDA TRADUCTOR.

3/16/2009

221196

20451.33

2.

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

9/13/2016

221866

46490.29

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

3.

INSTALAȚIE TERMOMECANICA-PP CIRC.4 BUC,VAS EXP. 2 BUC,ST.DEDURIZ.1,SEP.IMPURIT.3,SPP

SIG.FILTR.2,CONDUCTE SI ARMATURI

3/16/2009

110691

181823.76

4.

INSTALATIE SANITARA PT P1 CU 2 POMPE ,STATIE DEDUR.+2 FILTRE,CONDUCTE SI ARMATURI

3/16/2009

110692

46917

5.

INSTALATIE ELECTRICA PT P1+TABLOU ELECTRIC

3/16/2009

221197

31650.57

6.

SCHIMBATOR CALDURA CU PLACI SIGMA X 19NC PT P1

12/8/1999

4215629

16704.79

7.

INSTALATIE TERMOMECANICA-PP CIRC.4 BUC,VAS EXP. 2 BUC,ST.DEDURIZ.1,SEP.IMPURIT.3,SPP

SIG.FILTR.2,CONDUCTE SI ARMATURI

12/31/2015

110691

2618.26

8.

INSTALATIE SANITARA PT P1 CU 2 POMPE ,STATIE DEDUR.+2 FILTRE,CONDUCTE SI ARMATURI

12/31/2015

110692

675.6

347331.6

Mijloace fixe SC 22 Micro 17 care se depozitează ca piese de schimb în SC 52

1.

COMPONENTE SISTEM CENTRALIZAT DE DISPECERIZARE SI MONITORIZARE: KIT CENTRALA ABILLTY 510M=1 BUC, SURSA ALIMENTARE =1 BUC, MODUL COMUNICATOR IP=1 BUC, MODUL EXTENSIE 5 TERMINALE=1 BUC,MODUL IESIRE 5 RELEE=1 BUC,ACUMULATOR CAPSULAT 7 AH 12V =2 BUC, PANOU ABS

9/13/2016

221802

46490.29

2.

MODER.INST.TERMOMEC. SC 22;POMPA CIRC.CONV.DE FREC.=2BC;MODUL DE EXPANS.=1BC;VAS DE EXPANS=1BC;SEPARATOR IMPURITATI DN 200=2BC;

3/7/2011

1160150

356500.62

3.

MODER. CONTOR ENERG. TERMICA SC 22

3/7/2011

221644

2751.58

4.

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 22

3/7/2011

221645

2523.87

5.

MODER. CONTOR ENERG.TERMICA SC 22

3/7/2011

221646

2523.87

6.

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 22

3/7/2011

221647

2523.87

7.

MODER. CONTOR APA RECE SC 22

3/7/2011

221648

1335.91

8.

MODER.CONTOR ENERG.TERMICA SC 22;

3/7/2011

2216410

4538.58

9.

MODER.INSTAL.SANITARA SC 22;POMPA DE RECIRC.ACC=3BC;POMPA DE RECIRC SCP=1BC;STATIE

DE DEDURIZ.ELECTROMAG.=1BC

3/7/2011

1160168

99614.77

10.

CONTOR EN TERM US ECHO II DN 15 (1 DEBITMETRU, 1 INTEGRATOR, 1 PERECHE

TERMOREZ.,CARTELA RADIO 1 BUC, 1 BUC FILTRU Y, 3 ROB. IZOLARE) - 2 BUC STUPARU

12/15/2014

389.6

2739.64

11.

CUTIE PLASTIC 300X200X170 - 2 BUC STUPARU

12/15/2014

397.36

149.92

12.

MODER.INSTAL.ELECTRICA

SC22;3*1.5=110M;3*2.5=260M;5*2=195M;5*1.5=28M;7*1.5=75M;CABLU SEMNAL ENERG.=365M

3/7/2011

221639

92326.19

13.

MODER.CONTOR ENERG.TERMICA SC 22

3/7/2011

221641

3113.74

14.

MODER.CONTOR ENERG. TERMICA SC 22

3/7/2011

221642

2523.87

15.

MODER.CONTOR ENERGIE TERMICA SC 22

3/7/2011

221643

2868.71

Nr. crt.

DENUMIRE

DATA PIF

NR. INVENTAR

VALOARE INVENTAR

16.

MODER.INST.TERMOMEC. SC 22;POMPA CIRC.CONV.DE FREC.=2BC;MODUL DE EXPANS.=1BC;VAS DE EXPANS=1BC;SEPARATOR IMPURITATI DN 200=2BC;

12/31/2015

1160150

5133.61

17.

MODER.INSTAL.SANITARA SC 22;POMPA DE RECIRC.ACC=3BC;POMPA DE RECIRC SCP=1BC;STATIE

DE DEDURIZ.ELECTROMAG.=1BC

12/31/2015

1160168

1434.45

18.

MODER.INSIALA.AUIOMAIIZAIE SC 22;VANA HIDRAULICA DN 150=1BC;VANA DE ECHILIBRARE DN200=1BC;VANA MOTORIZATA CU 2 CAI=1BC;VANA MOT.CU 3 CAI=1BC;SONDA DE TEMP DE CONDUCTA=4BC

3/7/2011

221638

54817.22

683910.71

Președinte de ședință,