Hotărârea nr. 175/2020

Trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Galati in domeniul privat al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 175 din 29.04.2020

privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 212/23.04.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 71737/23.04.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 71753/23.04.2020 al Direcției Patrimoniu, al Instituției Arhitect Șef, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Cartea Funciară nr. 103883, încheierea nr. 123802/04.11.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) și art. 361 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați.

(2) Imobilul este identificat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. ^5


29-04  2020


Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

1.

teren

Cartier Țiglina II, aferent agenția CEC (str.Brăilei nr.136)

Suprafața_= 22 mp

Președinte de ședință,