Hotărârea nr. 174/2020

Modificarea si completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 174 din 29.04.2020

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 211/23.04.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 71898/23.04.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 71899/23.04.2020 al Direcției Patrimoniu, al Instituției Arhitect Șef, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 354, art. 357 alin. (1) și alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. I - Poziția nr. 131 din Anexa la H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumire a Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândiri i și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

131

TEREN

Țiglina I, Strada Regiment 11 Siret nr. 43 Bis

S Teren = 255 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr.

98/2020

Art. II - Se completează inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. IV - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea Bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar (mii lei)

Situația juridică actuală

587.

TEREN

Calea Smîrdan nr. 21, Lot 2 S Teren = 460 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 701/2017

Hotărârea Consiliului Local nr. 140/2020

Act de dezlipire nr. 527/2020 NP Schin George Cristian.

Carte Funciară nr. 129825

Contract de constituire a dreptului de superficie în favoarea UAT Județul Galați, nr. 545/2020 NP Schin George Cristian.

588.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 169 - E 22

S Teren = 6,73 mp

1991

589.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 169 - E 21 S Teren = 6,77 mp

1991

590.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 169 - E 20

S Teren = 7,57 mp

1991

591.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 169 - E 17 S Teren = 7,27 mp

1991

592.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 169 - E 16

S Teren = 7,44 mp

1991

593.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 169 - E 14

S Teren = 7,56 mp

1991

594.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 169 - E 12 S Teren = 7,88 mp

1991

595.

-

TEREN

Strada Sulfinei nr. 2 - Ă S Teren = 286 mp

1991

i

596.

-

TEREN

Strada Ing. Anghel Saligny nr. 32 - B S Teren = 236 mp

1991

597.

-

TEREN

Strada Brașov nr. 82 - Â S Teren = 107 mp

1991

598.

-

TEREN

Aleea Sulfinei nr. 1 S Teren = 747 mp

1991

599.

-

TEREN

Strada Dr. Mihail Galatzi nr. 3 - Ă S Teren = 2.130 mp

1991

600.

-

TEREN

Strada Tecuci nr. 259 S Teren = 116 mp

1991

601.

-

TEREN

Strada Energiei nr. 5 - E41 S Teren = 4 mp

1991

602.

-

TEREN

Strada Albatros nr. 1, Complex Spicul, aferent bloc M S Teren = 21 mp

1991

Carte Funciară nr. 119462

603.

-

TEREN

Strada Albatros nr. 1, Complex Spicul, aferent bloc M S Teren = 21 mp

1991

Carte Funciară nr.122910

604.

-

TEREN

Strada Livezeni nr. 14

S Teren în indiviziune = 4,50 mp

1991

605.

-

TEREN

Strada Crizantemelor nr. 151 - B S Teren = 210 mp

1991

606.

-

TEREN

Strada Prunari nr. 10

S Teren = 1.352 mp

1991

607.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 136 - E 32 - S1 S Teren = 20 mp

1991

608.

-

TEREN

Strada Brăilei nr. 136 - E 32 - S2 S Teren = 14 mp

1991

609.

-

TEREN

Strada Etna nr. 2 - B S Teren = 265,35 mp

1991

610.

-

TEREN

Strada Vezuviului nr. 15 - A S Teren = 35,35 mp

1991

611.

-

TEREN

Strada Vezuviului nr. 15 - B S Teren = 81,04 mp

1991

612.

-

TEREN

Strada Portului nr. 55 A S Teren = 197 mp

1991

613.

-

TEREN

Strada Al.l.Cuza nr. 62

S Teren = 127 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2020

614.

TEREN Și CONSTRUCȚIE

SC 31- Strada Lăcătușilor nr.6 A, Micro 19

S Teren = 400 mp

S construită = 310 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2020

615.

TEREN Și CONSTRUCȚIE

SC 69 - B-dul Siderurgiștilor nr.42 A, bl.M4A, Micro 14

S Teren = 427 mp

S construcție = 335 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2020

616.

-

TEREN Și CONSTRUCȚIE

SC 1- Strada Română nr.196, Mazepa 2

S Teren = 379 mp

S construită = 379 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2020

617.

TEREN Ș1 CONSTRUCȚIE

SC 73- Strada Alba lulia nr.5 Ă

S Teren = 237 mp

S construită = 237 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2020

618.

TEREN Și CONSTRUCȚIE

SC 81- Strada Armata Poporului, Mazepa 2

S Teren totală = 320,44 mp

S construită = 281,24 mp

S Teren liberă = 39,2 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2020

619.

TEREN Și CONSTRUCȚIE

SC 2- Strada Brăilei nr.68 A

S Teren totală = 491 mp

S construită = 327,2 mp

S Teren liberări63,8 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2020

620.

TEREN Și CONSTRUCȚIE

PT 7- Strada Regiment 11 Șiret nr.25 A

S Teren = 353 mp

S Teren construită = 279 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2020

621.

TEREN Și CONSTRUCȚIE

SC 82- Strada Alexandru Cernat nr.4 A

S Teren = 247 mp

S construită = 247 mp

1991

Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2020

622.

-

TEREN

Strada Oțelarilor nr. 33 - E63 S Teren = 29,39 mp

1991

623.

-

TEREN

Strada Portului nr. 39 A S Teren = 278 mp

1991

624.

-

TEREN

Strada Portului nr. 39 B

S Teren = 345 mp

1991

625.

-

TEREN

Strada Alba lulia nr. 38

S Teren = 599 mp

1991

Președinte de ședință,