Hotărârea nr. 173/2020

Modificarea HCL nr. 492/31.10.2019 privind organizarea si stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica din municipiul Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 173

din 29.04.2020

pentru modificarea HCL 492/31.10.2019 privind organizarea și stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică din municipiul Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 201/14.04.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 68894/14.04.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 68896/14.04.2020, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa Poliției Locale Galați nr. 37716/11.03.2020, înregistrată la Registratura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați sub nr. 2532/13.03.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (2) din Anexa la Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. (7) lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - După art. 1 din HCL 492/31.10.2019 privind organizarea și stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică din municipiul Galați, se introduce un nou articol - Art. 1 *1, care va avea următorul cuprins:

Art. 1A1 - Componența echipei mobile prevăzută la art. 1 se extinde prin includerea unui număr de opt noi reprezentanți ai poliției locale, desemnați prin Decizie a Directorului General al Poliției Locale Galați.”

Art. II - Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați și Directorul General al Poliției Locale Galați se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul general al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,