Hotărârea nr. 172/2020

Aprobarea componentei comisiilor de evaluare a ofertelor pentru inchirierea, concesionarea si vanzarea terenurilor proprietatea Municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 172 din 29.04.2020

privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a ofertelor pentru închirierea, concesionarea și vânzarea terenurilor proprietatea

Municipiului Galați

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 200/14.04.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 68230/13.04.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 68235/13.04.2020 al Direcției Patrimoniu și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere dispozițiile art. 317, art. 338, art. 363 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se constituie comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea, concesionarea și vânzarea terenurilor proprietatea Municipiului Galați, formată din:

  • a) membrii Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local - buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

  • b) un reprezentant al structurii teritoriale a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, desemnat în acest sens de către Directorul General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați.

Art. 2 - Secretariatul comisiei va fi asigurat de funcționari publici din cadrul Direcției Patrimoniu, Direcției Financiar Contabilitate și din cadrul Serviciului Juridic și Legalitate, desemnați prin Dispoziție a Primarului.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,