Hotărârea nr. 171/2020

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii TRANSURB SA Galati pentru anul 2020

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 171 din 29.04.2020

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății TRANSURB SA Galați pentru anul 2020

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 208/22.04.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 71464/22.04.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 71466/22.04.2020, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Nota privind principalii indicatori din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Transurb SA. pentru anul 2020 nr. 5551/08.04.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 66703/08.04.2020;

Având în vedere acordul exprimat prin e-mail al membrilor Consiliului de administrație societății Transurb SA prin care se avizează proiectul bugetului pentru anul 2020;

Având în vedere adresa Sindicatului Șoferilor Liberi din SC Transurb SA Galați nr. 1122/10.04.2020, înregistrată la societatea Transurb SA sub nr. 5641/10.04.2020;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. „c”, art. 6, art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. „a”, alin. (3), lit. „d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Transurb SA. Galați, pentru anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Directorul General al Societății Transurb SA. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 171 / 29.04.2020

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic TRANSURB SA

Sediul/Adresa STRADA BASARABIEI NR 4

Cod unic de înregistrare RO10890801

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020

105%    105%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/Pr eliminat an precedent 2019

Propuneri an curent 2020

%

Estimări an 2021

Estimări an 2022

%

9 = 7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.l = Rd.2+Rd.5)

1

69,813.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

69,811.00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în viqoare

3

45,678.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în viqoare

4

0

2

Venituri financiare

5

2.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6 = Rd.7 + Rd.l9)

6

68,995.00

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.lO+Rd.l8), din care:

7

68,987.00

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

8

21,685.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

9

2,027.00

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.lO=Rd.ll+Rd.l4+Rd.l6+Rd.l7) din care:

10

55,626.00

CO

Cheltuieli de natură salariată (Rd.ll = Rd.l2+Rd.l3)

11

53,105.00

1                                               1

_

CI

ch. cu salariile

12

C2

bonusuri

13

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii si comitete

16

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

2

Cheltuieli financiare

19

II I

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

(Rd.20=Rd.l-Rd,6)

20

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:

26

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

48,952.00

4,153.00

822.00

0.00

548.00

1,151.00

-10,351.00

8.00

818.00

0

0

0

0

0

818.00

0.00

0.00

818.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la

Rd.31) > = 0)

32

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33

- Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VI II

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

46

1

Alocații de la buget

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,500.00

5,000.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

_

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

2,947.10

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

771

2

Nr. mediu de salariați total

51

730

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)

52

6,062.21

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

53

5,326.48

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

95.63

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

33.06

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

56

0

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.57=(Rd.6/Rd.l)xlOOO)

57

988.28

9

Plăți restante

58

24,000.00

10

Creanțe restante

59

19,000.00

Președinte de ședință