Hotărârea nr. 170/2020

Aprobarea organigramei, a statului de functii si a salariilor de baza pentru Serviciul Public Ecosal Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 170 din 29.04.2020

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a salariilor de bază pentru Serviciul Public Ecosal Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 207/21.04.2020

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 70088/21.04.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 70089/21.04.2020 Direcției Financiar - Contabilitate, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Serviciului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere adresa Serviciului Public Ecosal nr. 6312/21.04.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 70613/21.04.2020;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere dispozițiile art. 11 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Serviciul Public Ecosal, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se stabilesc salariile de bază pentru Serviciul Public Ecosal, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 - Directorul General al Serviciului Public Ecosal se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Co ntrasemnează,

Secretar General,î»


O


SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALAȚI

Str. PRELUNGIREA BRĂILEI NR.7-A Tel./Fax.O236312282,0236411197,0236322727

STAT DE FUNCȚII - NR. POSTURI

- Serviciul Public Ecosal Galați-

FUNCȚIA

Nivel - post - conducere - execuție

Nivel studii

Număr posturi

Conducere

Director general

conducere

S

1

Director( Tehnic)

conducere

s

1

Director (Economic)

conducere

s

1

TOTAL POSTURI

3

Compartiment registratura secretariat,relații cu publicul

Inspector de specialitate

execuție

S

1

TOTAL POSTURI

1

Compartiment auditpublic intern

Auditor

execuție

S

2

TOTAL POSTURI

2

Compartiment Control Financiar de Gestiune

Revizor contabil

execuție

S

2

TOTAL POSTURI

2

Compartiment Juridic

Consilier - juridic

execuție

s

2

TOTAL POSTURI

2

Serviciul Resurse Umane Salarizare

Sef serviciu

conducere

S

1

F                Inspector de specialitate

execuție

s

4

Referent

execuție

M

3

TOTAL POSTURI

8

Serviciul Intern de Prevenire, Proiecție si Situații de Urgenta

Sef serviciu

conducere

S

1

Referent de specialitate

execuție

S

2

Referent

execuție

M

5

TOTAL POSTURI

8

Compartiment Rețea Informatica si Calculatoare

Inspector de specialitate

execuție

S

2

Referent

execuție

M

1

TOTAL POSTURI

3

Secția întreținere si Reparații Urbane

Sef secție

conducere

S

1

Inspector de specialitate

execuție

S

4

Referent de specialitate

execuție

S

1

Subinginer (construcții civile si industriale)

execuție

S

1

Referent (Tehnician executare devize)

execuție

M

1

Referent (Tehnician constructor)

execuție

M

1

Referent (Tehnician atasamentist)

execuție

M

1

Șef Formație

execuție

G/M

4

Muncitor calificat (Zidar)

execuție

G/M

2

Muncitor calificat (Fierar betonist)

execuție

G/M

3

Muncitor calificat (Asfaltator)

execuție

G/M

10

Muncitor calificat (Pavator)

execuție

G/M

7

Muncitor necalificat (întreținerea de drumuri, sosele, poduri, baraje)

execuție

G/M

3

Muncitor calificat (Ifronist)

execuție

G/M

1

Muncitor calificat (Mecanic utilaje)

execuție

G/M

2

Muncitor calificat (Sudor)

execuție

G/M

2

Muncitor calificat (Dulgher)

execuție

G/M

1

Muncitor calificat (Constructor structuri monolitice)

execuție

G/M

2

TOTAL POSTURI

47

Secția Depozitare si Reciclare

Sef secție

conducere

S

1

Statia de sortare si compostare

Inginer șef

conducere

S

1

Maistru

execuție

M

1

Referent

execuție

M

2

Muncitor necalificat (Lucrator sortator deșeuri reciclabile)

execuție

G/M

24

Muncitor calificat (Lacatus mecanic)

execuție

G/M

3

Muncitor calificat (Mecanic utilaje)

execuție

G/M

4

Muncitor calificat (Ifronist)

execuție

G/M

1

depozit "Ecologic de deșeuri Tirighina

Șef Atelier

conducere

S

1

Referent de specialitate

execuție

S

1

Inspector de specialitate

execuție

S

3

Referent

execuție

M

3

Muncitor necalificat (Lucrator sortator deșeuri reciclabile)

execuție

G

25

Muncitor calificat (Ifronist)

execuție

G/M

1

Muncitor calificat (Electromecanic)

execuție

G/M

1

Muncitor calificat (Mecanic utilaje)

execuție

- g/m

4

Muncitor calificat (Lacatus mecanic)

execuție

G/M

1

Puncte Verzi

Referent

execuție

M

3

TOTAL POSTURI

80

Secția Auto- Utilaje, Siguranța Circulației

Șef secție

conducere

S

1

Inginer șef

conducere

S

1

Sef atelier

conducere

S

1

Maistru

execuție

M

2

Inspector specialitate

execuție

S

1

Referent

execuție

M

4

Magaziner

execuție

G/M

2

Muncitori din care:

Muncitor calificat (Electrician auto)

execuție

G/M

2

Muncitor calificat (Electrician întreținere si reparații)

execuție

G/M

2

Muncitor calificat (Mecanic auto)

execuție

G/M

15

Muncitor calificat (Lacatus mecanic)

execuție

G/M

16

Muncitor calificat (Sudor)

execuție

G/M

4

Muncitor calificat (Tractorist)

execuție

G/M

16

Șofer autoturisme și autocamionete

execuție

G/M

6

Șofer autocamion/masina de mare tonaj

execuție

G/M

95

Muncitor calificat (Strungar)

execuție

G/M

3

Muncitor calificat (Frezor)

execuție

G/M

1

Muncitor calificat (Tinichigiu)

execuție

G/M

1

Muncitor necalificat (lucrator utilaje specializate pentru salubrizare)

execuție

G/M

5

Muncitor calificat (Vopsitor)

execuție

G/M

3

Muncitor calificat (Stivuitorist)

execuție

G/M

1

Muncitor calificat (Ifronist/Mecanic utilaje)

execuție

G/M

20

îngrijitor

execuție

G/M

1

TOTAL POSTURI

203

Serviciul Comercial

Șef serviciu

conducere

S

1

Referent de specialitate

execuție

S

2

Referent

execuție

M

5

Casier

execuție

G/M

6

TOTAL POSTURI

14

Serviciul Financiar Contabilitate

Șef serviciu

conducere

S

1

Magaziner

execuție

G/M

3

Inspector de specialitate

execuție

S

4

Inspector casier

execuție

S

1

TOTAL POSTURI

9

Compartiment Producție, Normare, Calcul, Tarife si Preturi

Inspector de specialitate

execuție

s . ..

2

TOTAL POSTURI

2

Președinte de ședință,

TOTAL

863


Salarii de baza pentru personalul Servicului Public Ecosal funcții Contractuale aferente familiei ocupationate- Aministratie-

Nr.crt.

Funcții de conducere

Grad

Nivel de studii

Salariul de baza cu contribuții (CAȘ si CASS)

1

Director General

II

S

12180

2

Director

II

s

11520

3

Sef secție

II

s

9720

4

Sef serviciu

II

s

9000

5

Sef birou

II

s

8280

6

Inginer Sef

II

s

7200

7

Sef Atelier

II

s

6841

Salariile de baza cuprind sporul de vechime in munca la nivel maxim

Nr.crt.

Funcții de execuție

Grad

Nivel studii

Gradația 0

1

Auditor

IA

S

5760

I

S

5160

II

S

4200

2

Revizor contabil

IA

S

5640

I

S

5040

II

s

4200

3

Consilier juridic

IA

s

5640

I

s

4800

II

S

3600

debutant

S

3360

4

Expert, Inspector de specialitate

IA

s

5640

I

S

5040

II

s

4200

debutant

s

3360

5

Referent specialitate/Inspector casier

IA

s

4920

I

s

3960

II

s

...       3360

debutant

s

3000

6

Subinginer

IA

SSD

4800

I

SSD

4200

II

SSD

3360

debutant

SSD

3000

7

Maistru

I

M

4080

II

M

3210

8

Referent/ Sef formație/ Casier/Magaziner

IA

M

3840

I

M

3360

II

M

2760

debutant

M

2230

9

Șofer

I

M/G

3480

II

M/G

2640

10

Muncitori calificați

I

M

3480

II

M/G

3000

III

M/G

2640

IV

M/G

2280

11

îngrijitor

I

M/G

2280

debutant

M/G

2230

12

Paznic/Portar

I

M/G

2230

13

Muncitor necalificat

I

M/G

2400

II

M/G

2230

Salariile de baza sunt pentru gradația O

Personalul care cxercita-activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia beneficiază de o majorare a salariuluixie(^îazh©^Q%(art.l 5 din Legea 153/2017)

Președinte de ședință,