Hotărârea nr. 168/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea si eficientizarea energetica a Scolii Gimnaziale "Miron Costin" Corp C1 Str. Alba Iulia nr. 2"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 168

din 29.04.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale „Miron

Costin” Corp Ci Str. Alba Iulia nr. 2»

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 205/21.04.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 70753/21.04.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 70761/21.04.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale „Miron Costin” Corp C1 Str. Alba lulia nr. 2», având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la H.C.L. nr. 168/29.04.2020

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale „Miron Costin” Corp C1 Str. Alba Iulia nr. 2»

Școala Gimnazială „Miron Costin” corp C1 este situată în Galati, Strada Alba Iulia nr. 2 și are regim de înălțime Parter.

Starea tehnică a clădirii în ceea ce privește siguranța în exploatare este asigurată, conform raportului de expertiză tehnică.

In prezent clădirea prezintă o serie de deficiențe:

-fisuri, crăpături, desprinderi in tencuiala;

-acoperișul este tip șarpantă cu invelitoare din tablă;

-trotuare de protectie degradate;

-instalațiile sanitare și electrice au un grad mare de uzură;

-tâmplăria exterioară este din lemn și PVC cu geam termopan neperformantă din punct de vedere termic, iar tâmplăria interioară din lemn și PVC este deteriorată; -incazirea este asigurata din centrala termica proprie , dar coloanele de incalzire si conductele de distributie prezinta grad avansat de uzura, iar izolatia termica a conductelor este deterioarata.

Prin proiect se prevede reabilitarea și eficientizarea energetică a clădirii prin realizarea următoarelor lucrări:

  • - Anveloparea fațadelor prin aplicarea unei structuri de tip termosistem si izolarea termică a planșeului /pardoselii peste sol

  • - înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare cu tâmplărie PVC cu geam termopan;

  • - Reabilitarea instalației electrice;

  • - Reabilitare șarpantă și acoperiș;

  • - Reabilitarea instalațiilor interioare ( apa-canalizare);

  • - Sistematizare pe verticală (alei,trotuare);

  • - Amenajari interioare(zugraveli, parchet,gresie);

  • - Înlocuirea totală a conductelor de distribuției a instalatiei de incalzire.

Proiectul este propus pentru finanțare prin POR 2014-2020 - Axa prioritara 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei: 3.302.396,06^

Din care C+M: 2.525.565,69^

Capacități: - Suprafata reabilitata 875 mp;

Durata de realizare a investitiei: 9 luni

Sursa de finanțare: buget local/buget de stat/imprumut, fonduri europene

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință, Moise Cornel Oancea

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI J 22/440/2018 CUI 24835360 Te: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții:

Reabilitarea si eficientizarea energetica a Scolii Gimnaziale "Miron Costin" Corp C1 Strada Alba lulia, nr 2

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoareținclusiv TVA)

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Che

tuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

V.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2 ^Cheltuieli cu utiiitatile

14000,00

2660,00

16660,00

TOTAL CAPITOL 2

14000,00

2660,00

16660,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

2000,00

380,00

2380,00

3.1.1. Studii de teren

2000,00

380,00

2380,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1200,00

228,00

1428,00

3,3

Expertizare tehnică

3000,00

570,00

3570,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

5000,00

950,00

5950,00

3,5

Proiectare:

97000,00

18430,00

115430,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

4000,00

760,00

4760,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

8000,00

1520,00

9520,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

14000,00

2660,00

16660,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

71000,00

13490,00

84490,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

33300,00

6327,00

39627,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

25000,00

4750,00

29750,00

3.7.2. Auditul financiar

8300,00

1577,00

9877,00

3,8

Asistență tehnică

53000,00

10070,00

63070,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

15500,00

2945,00

18445,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

11000,00

2090,00

13090,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

4500,00

855,00

5355,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

37500,00

7125,00

44625,00

TOTAL CAPITOL 3

194500,00

36955,00

231455,00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investita de baza

4,1 | Construcții si instalații -total

2018711,00

383555,09

2402266,09

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - corp C1 Str. Alba lulia, nr 2

1016298,00

193096,62

1209394,62

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - corp C1 Str. Alba lulia, nr 2

973865,00

185034,35

1158899,35

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -corp C1 Str. Alba lulia, nr 2

28548,00

5424,12

33972,12

4,2

Montaj utilaje tehnologice - total

68600,00

13034,00

81634,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - corp C1 Str. Alba lulia, nr 2

56400,00

10716,00

67116,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - corp C1 Str. Alba lulia, nr 2

12200,00

2318,00

14518,00

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -corp C1 Str. Alba lulia, nr 2

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-total

279600,00

53124,00

332724,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - corp C1 Str. Alba lulia, nr 2

238600,00

45334,00

283934,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - corp 01 Str. Alba lulia, nr 2

41000,00

7790,00

48790,00

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -corp 01 Str. Alba lulia, nr 2

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări - total

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

2366911,00

449713,09

2816624,09

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

21013,11

3992,49

25005,60

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

21013,11

3992,49

25005,60

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

24845,57

0,00

24845,57

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2122,32

0,00

2122,32

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

10611,62

0,00

10611,62

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

10611,62

0,00

10611,62

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

1500,00

0,00

1500,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

149520,00

28408,80

177928,80

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8300,00

1577,00

9877,00

TOTAL CAPITOL 5

203678,68

33978,29

237656,97

CAPITOLUL 6

Che

tuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2779089,68

523306,38

3302396,06

Din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2122324,11

403241,58

2525565,69

Data: 06.04.2020

Beneficiar/lnvestitor, MUNICIPIUL GALAȚI

întocmit,

Set proiect: ing. Buza Constanți
Anexa nr 2

DEVIZUL

obiectului 1 - Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - corp CI Str. Alba Talia, nr 2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Iei

lei

lei

I

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4,1,3

Arhitectură

712212,00

135320,28

847532,28

4.1.4

Instalații

304086,00

57776,34

361862,34»

TOTAL I - subcap. 4.1

1016298,00

193096,62

1209394,62|

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

56400,00

10716,00

67116,00

TOTAL II - subcaț). 4.2

56400,00

10716,00

67116,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

238600,00

45334,00

283934,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0.00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL ITT - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

238600,00

45334,00

283934,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

1311298,00

249146,62

1560444,62

întocmit,

Set proiect:

ing. Buza Constantin

Anexa nr 3

DEVIZUL

obiectului 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare -corp CI Str. Alba lulia, nr 2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Iei

Iei

Iei

1

___ 2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

4.1,1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

106894,00

20309,86

127203,86

4.1.3

Arhitectură

556054,00

105650,26

661704.26

4.1.4

Instalații

310917,00

59074,23

369991,23

TOTAL I - subcap. 4.1

973865,00

185034,35

1158899,35

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

12200,00

2318,00

14518,00

TOTAL 11 - subcap. 4.2

12200,00

2318.00

14518,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

41000,00

7790,00

48790,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

41000,00

7790,00

48790,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total EU)

1027065,00

195142,35

1222207,35

Anexa nr 4

DEVIZUL

obiectului 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile - corp Ct Str. Alba Iuti a, nr 2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

6332,00

1203.08

7535,08

4.1.4

Instalații

22216,00

4221,04

26437,04

TOTAL I - subcap. 4.1

28548,00

5424,12

33972,12

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

33972,12||

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

28548,00

5424,12

întocmit,

Set proiect:

irig. Buza Constantin