Hotărârea nr. 167/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea si eficientizarea energetica a Scolii Gimnaziale "Miron Costin" Corp C1, C2 Str. Alba Iulia nr. 1"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 167 din 29.04.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale „Miron

Costin” Corp C1, C2 Str. Alba Iulia nr. 1»

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 204/21.04.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 70731/21.04.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 70743/21.04.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale „Miron Costin” Corp C1, C2 Str. Alba lulia nr. 1», având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la H.C.L. nr. 167/29.04.2020

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale „Miron Costin" Corp C1,C2 str. Alba Iulia nr. 1»

Școala Gimnazială „Miron Costin” este situată în Galati, strada Alba Iulia nr. 1 și este formată din două corpuri:

  • - C1 - regim de înălțime Parter;

  • - C2- regim de înălțime Subsol parțial + P+2E;

Starea tehnică a clădirilor în ceea ce privește siguranța în exploatare este asigurată, conform raportului de expertiză tehnică.

In prezent clădirile prezintă o serie de deficiențe:

-fisuri, crăpături, desprinderi in tencuiala;

-acoperișul este tip șarpantă cu invelitoare din tablă;

-trotuare de protectie degradate;

-instalațiile sanitare și electrice au un grad mare de uzură;

-tâmplăria exterioară este din lemn și PVC cu geam termopan neperformantă din punct de vedere termic, iar tâmplăria interioară din lemn și PVC este deteriorată; -incazirea este asigurata din centrala termica proprie, dar coloanele de incalzire si conductele de distributie prezinta grad avansat de uzura, iar izolatia termica a conductelor este deterioarata la Corpul C2;

Prin proiect se prevede reabilitarea și eficientizarea energetică a clădirii prin realizarea următoarelor lucrări:

  • - Anveloparea fațadelor prin aplicarea unei structuri de tip termosistem si izolarea termică a planșeului /pardoselii peste sol

  • - Inlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare cu tâmplărie PVC cu geam termopan;

  • - Reabilitarea instalației electrice Corp C1,C2;

  • - Reabilitare șarpantă și acoperiș Corp C1,C2;

  • - Reabilitarea instalațiilor interioare ( apa-canalizare) Corp C2;

  • - Sistematizare pe verticală (alei,trotuare) Corp C1,C2;

  • - Amenajari interioare(zugraveli, parchet,gresie) Corp C1,C2;

- Înlocuirea totală a conductelor de distribuției a instalației de incalzire Corp C2.

Proiectul este propus pentru finantare prin POR 2014-2020 - Axa prioritara 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investiției: 6.908.914,55 lei

Din care C+M: 4.987.221,55 lei Capacități: - Suprafata reabilitata 1397 mp;

Durata de realizare a investitiei : 9 luni

Sursa de finanțare: buget local/buget de stat/imprumut, fonduri europene

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință, Moise Cornel Oancea

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Te: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții:

Reabilitarea si eficientizarea energetica a Scolii Gimnaziale "Miron Costin"        Corp

C1, C2 Strada Alba lulia, nr 1

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoarefinclusiv TVA)

crt.

iei

lei

iei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2 tCheltuieli cu utilitățile

24000,00

4560,00

28560,00

TOTAL CAPITOL 2

24000,00

4560,00

28560,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

4000,00

760,00

4760,00

3.1.1. Studii de teren

4000,00

760,00

4760,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1200,00

228,00

1428,00

3,3

Expertizare tehnică

5000,00

950,00

5950,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

8000,00

1520,00

9520,00

3,5

Proiectare:

167411,76

31808,23

199219,99

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

”(W

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

8411,76

1598,23

10009,99

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

15000,00

2850,00

17850,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

23000,00

4370,00

27370,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

121000,00

22990,00

143990,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

48300,00

9177,00

57477,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

40000,00

7600,00

47600,00

3.7.2. Auditul financiar

8300,00

1577,00

9877,00

3,8

Asistență tehnică

81000,00

15390,00

96390,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

22500,00

4275,00

26775,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

16000,00

3040,00

19040,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

6500,00

1235,00

7735,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

58500,00

11115,00

69615,00

TOTAL CAPITOL 3

314911,76

59833,23

374744,99

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investita de baza

4,1 [Construcții si instalații -total

3929148,00

746538,12

4675686,12

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice -corp C1 Str. Alba lulia, nr 1

897706,00

170564,14

1068270,14

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - corp 02 Str. Alba lulia, nr 1

1221640,00

232111,60

1453751,60

Obiect 3 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - corp 01 Str. Alba lulia, nr 1

753233,00

143114,27

896347,27

Obiect 4 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - corp 02 Str. Alba lulia, nr 1

967227,00

183773,13

1151000,13

Obiect 5 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -corp 01 Str. Alba lulia, nr 1

4542,00

862,98

5404,98

Obiect 6 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -corp 02 Str. Alba lulia, nr 1

84800,00

16112,00

100912,00

Obiect 7 - Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - Echipamente comune

0,00

0,00

0,00

4,2

Montaj utilaje tehnologice - total

196300,00

37297,00

233597,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice -corp 01 Str. Alba lulia, nr 1

37500,00

7125,00

44625,00

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - corp 02 Str. Alba lulia, nr 1

48500,00

9215,00

57715,00

Obiect 3 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - corp 01 Str. Alba lulia, nr 1

9500,00

1805,00

11305,00

Obiect 4 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - corp 02 Str. Alba lulia, nr 1

76000,00

14440,00

90440,00

Obiect 5 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -corp 01 Str. Alba lulia, nr 1

0,00

0,00

0,00

Obiect 6 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -corp 02 Str. Alba lulia, nr 1

0,00

0,00

0,00

Obiect 7 - Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - Echipamente comune

24800,00

4712,00

29512,00

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-total

939200,00

178448,00

1117648,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice -corp 01 Str. Alba lulia, nr 1

185400,00

35226,00

220626,00

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - corp 02 Str. Alba lulia, nr 1

230800,00

43852,00

274652,00

Obiect 3 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - corp 01 Str. Alba lulia, nr 1

35000,00

6650,00

41650,00

Obiect 4 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - corp 02 Str. Alba lulia, nr 1

374000,00

71060,00

445060,00

Obiect 5 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -corp 01 Str. Alba lulia, nr 1

0,00

0,00

0,00

Obiect 6 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -corp 02 Str. Alba lulia, nr 1

0,00

0,00

0,00

Obiect 7 - Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - Echipamente comune

114000,00

21660,00

135660,00

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări - total

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

5064648,00

962283,12

6026931,12

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

41494,48

7883,95

49378,43

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

41494,48

7883,95

49378,43

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

47600,37

0,00

47600,37

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4190,94

0,00

4190,94

5.2.3. Cota aferentă iSC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

20954,71

0,00

20954,71

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

20954,71

0,00

20954,71

S.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

1500,00

0,00

1500,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

312456,00

59366,64

371822,64

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8300,00

1577,00

9877,00

TOTAL CAPITOL 5

409850,85

68827,59

478678,44

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

5813410,61

1095503,95

6908914,55

[Din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

4190942,48

796279,07

4987221,55

Data: 06.04.2020

Beneficiar/lnvestitor,

MUNICIPIUL GALAȚI


întocmit,

Set proiect:

ing. Buza Constantin


Anexa nr 3

DEVIZUL

obiectului 1 - Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - corp CI Str. Alba lulia, nr 1

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0.00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0.00

0,00

4.1.3

Arhitectură

744208,00

141399,52

885607,52

4.1.4

Instalații

153498,00

29164,62

182662,62

TOTAL I - subcap. 4.1

897706,00

170564,14

1068270,14

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

37500,00

7125,00

44625,00

TOTAL II - subcap. 4.2

37500,00

7125,00

44625,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

185400,00

35226,00

220626,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

185400,00

35226,00

220626,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

1120606,00

212915,14

1333521,14

întocmit,

Set proiect:

ing. Buza Constantin

Anexa nr 4

DEVIZUL

obiectului 2 - Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - corp C2 Srr. Alba lulia, nr 1

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

I

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

840696,00

159732,24

1000428,24

4.1.4

Instalații

380944,00

72379,36

453323,36

TOTAL I - subcap. 4.1

1221640,00

232111,60

1453751,60

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

48500,00

9215,00

57715,00

TOTAL II - subcap. 4.2

48500,00

9215,00

57715,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

230800,00

43852.00

274652,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 43+4.4+4.5+4.6

230800,00

43852,00

274652,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

1500940,00

285178,60

1786118,60|!

întocmit,

Set proiect:

ing. Buza Constantin

Anexa nr 6

DEVIZUL

obiectului 3 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare -corp CI Str. Alba lulia, nr 1

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Iei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

109497,00

20804,43

130301,43

4.1.3

Arhitectură

476176,00

90473,44

566649,44

4.1.4

Instalații

167560,00

31836,40

199396,40

TOTAL I - subcap. 4.1

753233,00

143114,27

896347,27

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

9500,00

1805,00

11305,00

TOTAL II - subcap. 4.2

9500,00

1805,00

11305,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

35000,00

6650,00

41650,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

35000,00

6650,00

41650,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

797733,00

151569,27

949302,27

întocmit,

Set proiect:

ing. Buza Constantin

Anexa nr 7

DEVIZUL

obiectului 4 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare -corp C2 Str. Alba lulia, nr 1

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

Iei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0.00

0,00

4.1.2

Rezistență

68487,00

13012.53

81499,53

4.1.3

Arhitectură

459295,00

87266,05

546561,05

4.1.4

Instalații

439445,00

83494.55

522939,55#

TOTAL I - subcap. 4.1

967227,00

183773,13

1151000,131

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

76000,00

14440.00

90440,00

TOTAL II - subcap. 4.2

76000,00

14440,00

90440,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

374000,00

71060,00

445060,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL IU - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

374000,00

71060,00

445060,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

1417227,00

269273,13

1686500,13

întocmit,

Set proiect:

ing. Buza Constantin

Anexa nr 9

DEVIZUL

obiectului 5 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile - corp CI Str. Alba lulia, nr I

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA )

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de hază

4,1

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

4542,00

862,98

5404,98

4.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

4542,00

862,98

5404,98

4

,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

o.ool

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

o.ooi

4,5

Dotări

0,00

0,00

o.ool

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

o,oo|

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

4542,00

862,98

5404,98

întocmit,

Set proiect: ing. Buza Constantin

Anexa nr 10

DEVIZUL

obiectului 6 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile - corpC2 Str. Alba hilia, nr l

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

I

2

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4, l

Construcții și instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

23813,00

4524,47

28337,47

4.1.4

Instalații

60987,00

11587,53

72574,53

TOTAL I - suhcap. 4.1

84800,00

16112,00

100912,00

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL II - suhcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0.00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL HI - suhcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

84800,00

16112,00

100912,00

întocmit,

Sef proiect:

ing. Buza Constantin

Anexa nr 11

DEVIZUL

obiectului 7 - Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - Echipamente comune

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

I

_______ 1

3

5

6

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4,l

Construcții și instalații

4.LI

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0,00

0,00

0,00

4.1.2

Rezistență

0,00

0,00

0,00

4.1.3

Arhitectură

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Instalații

0,00

0,00

0,00

TOTAL I - subcap. 4.1

0,00

0,00

0,00

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

24800,00

4712,00

29512,00

TOTAL II - subcap. 4.2

24800,00

4712,00

29512,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

114000,00

21660,00

135660,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

114000,00

21660,00

135660,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

138800,00

26372,00

165172,00

întocmit,

Set proiect:

ing. Buza Constantin