Hotărârea nr. 166/2020

Completarea H.C.L. nr. 558/12.12.2019 privind aprobarea nivelului minim al tarifelor si taxelor practicate pentru toate activitatile si prestatiile pe care le efectueaza Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 166

din 29.04.2020

pentru completarea H.C.L. nr. 558/12.12.2019 privind aprobarea nivelului minim al tarifelor și taxelor practicate pentru toate activitățile și prestațiile pe care le efectuează Regia Autonomă „Administrația Zonei

Libere Galați”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 203/21.04.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 70665/21.04.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 70669/21.04.2020 al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Văzând Adresa nr. 427/02.03.2020 a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 48150/06.03.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 39 alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 64 alin. (1), alin. (4) și alin. (5) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 2 pct. 2 lit. a), pct. 3 lit. a) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. I - Se completează tabelul TARIFE PENTRU ÎNCHIRIERE ȘI/SAU CONCESIUNE TERENURI ȘI CONSTRUCȚII prevăzut în art. 1 din H.C.L. nr. 558/12.12.2019 privind aprobarea nivelului minim al tarifelor și taxelor practicate pentru toate activitățile și prestațiile pe care le efectuează Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Galați” cu poziția 7 care va avea următorul cuprins:

„TARIFE PENTRU ÎNCHIRIERE ȘI/SAU CONCESIUNE TERENURI ȘI CONSTRUCȚII

Nr.crt.

Denumire

Valoare

U.M.

7

Valoare minimă de închiriere teren agricol tarla nr. 222/1 și tarla nr. 223

0,084

lei/mp/an

Art. II - Directorul General al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Moise Cornel Oancea

Contrasemnează,

Secretar General,

Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.