Hotărârea nr. 165/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea si eficientizarea energetica a Spitalului clinic de Obstetrica-Ginecologie "Buna Vestire""

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 165 din 29.04.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul

«Reabilitarea si eficientizarea energetică a Spitalului clinic de Obstetrică-

Ginecologie „Buna Vestire”»

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 202/16.04.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 69800/16.04.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 69804/16.04.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul «Reabilitarea si eficientizarea energetică a Spitalului clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire”», având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la H.C.L. nr. 165/29.04.2020

Prin proiect se prevede realizarea armatoarelor lucrări:

 • 1. Lucrari de reabilitare termică a elementelor de anvelopa a clădirii:

-izolarea termică a fațadei parte vitrată prin înlocuirea tâmplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente acceselor cu tâmplarie PVC pentacameral, cu geam termoizolant si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlată a aerului

 • - izolarea termica a fațadei parte opacă prin termoizolarea pereților exteriori, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel, izolarea termică a soclului

 • 2. Lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire/apa caldă

-înlocuirea instalației de distribuție între punctul de racord (centrala termica) și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică în scopul reducerii pierderilor de căldură

-înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare de aluminiu

 • - înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apa caldă de consum

-înlocuirea centralelor termice

 • 3. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice -se propune ca sursa regenerabilă de energie folosirea pompelor de căldură de tip aer-apa și integrarea acestora în sistemul existent de încălzire prin intermediul unui puffer-stocător cu două serpentine și automatizarea aferentă

 • 4. Lucrări de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calitătii aerului din interior

 • - se vor monta recuperatoare de căldură în toate camerele locuite

 • 5. Lucrări de modernizare a instalației de iluminat

-se vor înlocui corpurile de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu eficiență ridicată

-se vor monta senzori de mișcare/prezență pentru economia de energie pe holuri si grupuri sanitare

-refacerea instalației interioare electrice

 • 6. Lucrări de management energetic integrat

-instalarea unor sisteme de management energetic integrat cu sistem de automatizare, control și monitorizare

-se vor monta echipamente de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru incalzire și apă caldă de consum

 • 7. Lucrări conexe:

-realizare a unui acoperiș tip șarpantă

-refacere tencuielilor degradate

-refacere soclului prin aplicarea unei hidroizolații corespunzatoare și realizarea unui trotuar de protecție

-se pot monta panouri solare/fotovoltaice pe acoperiș

-refacere finisajelor interioare în zonele de intervenție

-refacere instalații sanitare apă rece, alimentare cu apă caldă, canalizare interioară a apelor uzate

-adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități, respectiv refacerea rampei de acces

-lucrări necesare obținerii avizului ISU

Proiectul este propus pentru finanțare prin POR 2014-2020-Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Cladiri publice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 8.636.371 lei

Din care C+M: 5.905.484,28 lei

Capacități: - suprafața construită corp Cg-S= 155 mp, suprafața defașurată S=31O mp

 • - suprafata construită cămin corp C3-S=31omp, Suprafața desfașurată= 695 mp

 • - suprafata construită corp C16-S=142mp, Suprafața desfașurată -i42mp Durata de realizare a investitiei: 13 luni

Sursa de finanțare: buget local/imprumut, fonduri europene Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

SC TECHMEDIA ELECTRONICS SRL IAȘI

J 22/440/2018 CUI 24835360

Te: 0752/096565

Mail: techmediaelectronic@yahoo.com

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții:

Reabilitarea si eficientizarea energetica a Spitalului Clinic de Obstetrica - Ginecologie

"Buna Vestire"

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoareținclusiv TVA)

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Che

tuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

(Cheltuieli cu utilitățile

38000,00

7220,00

45220,00

TOTAL CAPITOL 2

38000,00

7220,00

45220,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

5000,00

950,00

5950,00

3.1.1. Studii de teren

5000,00

950,00

5950,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1200,00

228,00

1428,00

3,3

Expertizare tehnică

3000,00

570,00

3570,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

13000,00

2470,00

15470,00

3,5

Proiectare:

177352,94

33697,06

211050,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

11352,94

2157,06

13510,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

15000,00

2850,00

17850,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

23000,00

4370,00

27370,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

128000,00

24320,00

152320,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

64000,00

12160,00

76160,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

49000,00

9310,00

58310,00

3.7.2. Auditul financiar

15000,00

2850,00

17850,00

3,8

Asistență tehnică

97000,00

18430,00

115430,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

26500,00

5035,00

31535,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

17000,00

3230,00

20230,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele ncluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

9500,00

1805,00

11305,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

70500,00

13395,00

83895,00

TOTAL CAPITOL 3

360552,94

68505,06

429058,00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investita de baza

4,1 |

Construcții si instalații -total

4570883,00

868467,77

5439350,77

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice -Corp C3

1114959,00

211842,21

1326801,21

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - Corp C9

435461,00

82737,59

518198,59

Obiect 3 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - Corp C16

243499,00

46264,81

289763,81

Obiect 4 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - Lucrări si echipamente comune

231172,00

43922,68

275094,68

Obiect 5 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Corp C3

1151073,00

218703,87

1369776,87

Obiect 6 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Corp C9

355565,00

67557,35

423122,35

Obiect 7 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Corp C16

206961,00

39322,59

246283,59

Obiect 8 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Lucrări si echipamente comune

363568,00

69077,92

432645,92

Obiect 9 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -Corp C3

323711,00

61505,09

385216,09

Obiect 10 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -Corp C9

142890,00

27149,10

170039,10

Obiect 11 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -Corp C16

2024,00

384,56

2408,56

4,2

Montaj utilaje tehnologice - total

308000,00

58520,00

366520,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice -Corp C3

34500,00

6555,00

41055,00

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - Corp C9

38500,00

7315,00

45815,00

Obiect 3 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - Corp C16

123500,00

23465,00

146965,00

Obiect 4 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - Lucrări si echipamente comune

86900,00

16511,00

103411,00

Obiect 5 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Corp C3

12200,00

2318,00

14518,00

Obiect 6 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Corp C9

9000,00

1710,00

10710,00

Obiect 7 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Corp C16

3400,00

646,00

4046,00

Obiect 8 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Lucrări si echipamente comune

0,00

0,00

0,00

Obiect 9 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -Corp C3

0,00

0,00

0,00

Obiect 10 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -Corp C9

0,00

0,00

0,00

Obiect 11 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -Corp C16

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-total

1346700,00

255873,00

1602573,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice -Corp C3

176350,00

33506,50

209856,50

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - Corp C9

192450,00

36565,50

229015,50

Obiect 3 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - Corp C16

485900,00

92321,00

578221,00

Obiect 4 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - Lucrări si echipamente comune

381000,00

72390,00

453390,00

Obiect 5 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Corp C3

51000,00

9690,00

60690,00

Obiect 6 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Corp C9

43000,00

8170,00

51170,00

Obiect 7 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Corp C16

17000,00

3230,00

20230,00

Obiect 8 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - Lucrări si echipamente comune

0,00

0,00

0,00

Obiect 9 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -Corp C3

0,00

0,00

0,00

Obiect 10 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -Corp C9

0,00

0,00

0,00

Obiect 11 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -Corp C16

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări - total

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

6225583,00

1182860,77

7408443,77

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

54850,60

10421,62

65272,22

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

45708,83

8684,68

54393,51

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

9141,77

1736,94

10878,71

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

56088,50

0,00

56088,50

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5?2.2. Cota“ăferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4962,58

0,00

4962,58

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

24812,96

0,00

24812,96

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

24812,96

0,00

24812,96

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

1500,00

0,00

1500,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

523034,88

99376,63

622411,51

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8300,00

1577,00

9877,00

TOTAL CAPITOL 5

642273,98

111375,25

753649,23

CAPITOLUL 6

Che

uieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

7266409,92

1369961,08

8636371,00

Din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

4962591,83

942892,45

5905484,28

Data: 06.04.2020

Beneficiar/lnvestitor,

MUNICIPIUL GALAȚI