Hotărârea nr. 164/2020

Aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul Financiar - Crese Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 164 din 29.04.2020

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Financiar - Creșe Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 199/14.04.2020

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 68411/13.04.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 68421/13.04.2020 al Direcției Financiar Contabilitate, al Serviciului Resurse Umane și Salarizare, și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte,cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Centrului Financiar - Creșe Galați nr. 274/26.02.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 41342/27.02.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, lit. „d”, alin. (3), lit. „c”, alin. (7) lit. „a”, lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și Funcționare pentru Centrul Financiar - Creșe Galați, conform anexelor 1,2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Directorul Centrului Financiar - Creșe Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa 1 la HCL 164 / 29.04.2020


CENTRUL FINANCIAR - CRESE GALAȚI Str. Regimentul 11 Șiret, nr. 33- A, Galați


ORGANIGRAMA


CENTRUL FINANCIAR - CRESE GALAȚICENTRUL FINANCIAR - CRESE GALAȚI Str. Regimentul 11 Șiret, nr. 33- A, Galați

STAT DE FUNCȚII

CENTRUL FINANCIAR - CRESE GALAȚI

Nr.

Crt

Denumirea funcției

Număr posturi existente

Nivelul studiilor

Specialitate

Posturi ocupate

Posturi reduse

Posturi vacante

Posturi nou create

Personal de conducere si administrativ

1.

Director

1

S

Socio umane, juridice, medicale, economice sau stiinte administrative

1

Compartiment financiar-contabil si resurse umane

2.

Contabil sef

1

S

Stiinte economice

0

-

1

-

3.

Inspector de specialitate cu atribuții resurse umane

1

S

Stiinte economice, curs resurse umane

1

1

Compartiment juridic

4.

Consilier juridic

1

s

Stiinte juridice

1

-

-

-

Compartiment administrativ

6.

Inspector de specialitate cu atribuții administrativ

1

s

Stiinte tehnice, economice, administrative, juridice

1

-

8.

Muncitor

2

M

1

-

1

-

9.

Șofer

1

M

1

-

-

-

Cresa nr. 1

Personal specialitate educație, asistenta si ingrijire

1.

Coordonator cresa

1

S

Stiinte medicale, psihologie, educație, economice

1

2.

Psiholog

1

s

Psihologie

1

-

-

-

3.

Asistent medico -social

’A norma

M/PL

Medicina generala

1/2

-

-

-

4.

Asistent medical

3

M/PL

Medicina generala

3

-

-

-

5.

Infirmiera

22

G/M

Curs de infirmiera

18

-

4

-

6.

Educator puericultor

2

M/S

Liceu Pedagogic

2

-

-

-

/studii superioare pedagogice

7.

Spalatoreasa

1

G/M

Curs de igiena

1

-

-

-

8.

Muncitor calificat - bucatar

2

G/M

Curs bucatar

2

-

-

-

9.

îngrijitoare spatii

2

G/M

Curs de igiena

2

-

-

-

Magaziner

1

M

1

-

-

-

Cresa nr. 36

Personal specialitate educație, asistenta si îngrijire

1

Coordonator cresa

1

S

Stiinte medicale, psihologie, educație, economice

1

2.

Asistent medico -social

A norma

M/PL

Medicina generala

1/2

-

-

-

3.

Psiholog

0

S

Psihologie

0

-

-

1

4.

Asistent medical

3

M/PL

Medicina generala

2

-

1

-

5.

Infirmiera

15

G/M

Curs de infirmiera

13

-

2

-

6.

Educator puericultor

2

M/S

Liceu Pedagogic /studii superioare pedagogice

2

7.

Spalatoreasa

1

G/M

Curs de igiena

1

-

-

-

8.

Muncitor calificat - bucatar

2

G/M

Curs bucatar

2

-

-

-

9

îngrijitor spatii

2

G/M

Curs de igiena

2

-

-

-

Magaziner

1

M

1

-

-

-

TOTAL Centrul Financiar-Crese

71

62

1

9

1

Președinte de ședință,

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

pentru

„CENTRUL FINANCIAR - CRESE” GALAȚI

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Centrul Financiar - Creșe Galați, este o instituție publica specializata in servicii de educație timpurie anteprescolara care oferă servicii integrate de îngrijire, supraveghere si educație timpurie pentru copiii de varsta anteprescolara. Este organizat ca instituție publica de interes local, cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al Municipiului Galați, infiintat in baza Hotărârii Consiliului Local nr.52/2007.

Art. 2. Coordonarea si controlul activitatii Centrulului Financiar - Crese Galați, sunt asigurate de Consiliul Local al Municipiului Galați si de către Primarul Municipiului Galați.

Art. 3. Centrul Financiar - Crese Galați, are sediul in Municipiul Galați, str. Regimentul 11 Șiret, nr. 33-A.

Art. 4. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare s-a întocmit in conformitate cu:

 • a)  Legea nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înființarea, reoganizarea si funcționarea creselor cu modificările si completările ulterioare: Legea nr. 272/2009 si Legea 90/2014;

 • b) Legea nr. 1 din 4 ianuarie 2011 Legea educației naționale cu modificările si completările ulterioare;

 • c) H.G nr. 1252 din 12 decembrie 2012 Hotarare privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcționare a creselor si a altor unitati de educație timpurie anteprescolara;

 • d) Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitățile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor cu modificările si completările ulterioare;

 • e) Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 Legea asistentei sociale;

 • f)  Ordinul nr.5453/2013 privind aprobarea Programei valabile pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, specialitatea postului educator-puericultor.

Art. 5. Prevederile prezentului Regulament de Organizare si Funcționare produc efecte fata de toti angajatii Centrului Financiar - Crese Galați si fata de toti tertii care se adreseaza instituției pentru exercitarea uneia din atribuțiile aflate in sarcina acesteia.

Art. 6. Centrul Financiar - Crese Galați, impune întregului personal sa acționeze întotdeauna in interesul copilului si pentru promovarea educației timpurii a copilului, sa aiba o atitudine activa fata de nevoile de îngrijire ale fiecărui copil, sa militeze pentru apararea demnității profesionale, sa ingrijeasca toti copiii cu același interes si fara condiționare de orice avantaje material sau servicii personale.

Art. 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal in procesul de inscriere/transfer/scoatere din evidenta a copiilor se face in conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, actualizata, cu modificările si completările ulterioare precum si Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ( regulamentul general privind protecția datelor), emitent PARLAMENTUL EUROPEAN SI

CONSILIUL EUROPEAN

Art. 8. Centrul Financiar - Crese Galați garanteaza drepturi egale la educație pentru toti copiii din crese, ai cetățenilor cu domiciliul sau reședința in Municipiul Galați.

Serviciile de educație timpurie oferite de crese sunt gratuite.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 9. Obiectul de activitate al Centrului Financiar - Crese Galați se realizează prin unitățile de educație timpurie anteprescolara - Cresa nr.l si Cresa nr.36.

Art. 10. Centrul Financiar - Crese Galați, prin unitățile de educație anteprescolara Cresa nr.l si Cresa nr.36 oferă următoarele tipuri de servicii:

 • a) Servicii de educație timpurie realizate in baza unui curriculum național, centrat pe dezvoltarea fizica, cognitiva, emoționala si sociala a copiilor;

 • b) Servicii de îngrijire, protecție si nutriție a copiilor;

 • c) Servicii de supraveghere a stării de sanatate a copiilor;

 • d) Servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, educație parentala, informare;

 • e) Servicii de consiliere psihosociala respectiv de remediere timpurie a eventualelor dificultăți/ deficiente de dezvoltare.

Art.ll. Serviciile prevăzute mai sus se oferă in baza unui contract încheiat intre parinte/reprezentantul legal al copilului si Centrul Financiar - Crese Galați reprezentat de director.

Art. 12. Monitorizarea activitatii Centrului Financiar - Crese Galați se realizează prin atribuții specifice de către:

 • > Consiliul Local al Municipiului Galați si Primarul Municipiului Galați;

 • > Direcția de Sanatate Publica a Județului Galați.

OBIECTIVELE CENTRULUI FINANCIAR CRESE

Art. 13. Obiectivele generale ale Centrului Financiar - Crese Galați vizează următoarele aspecte:

 • a)  supravegherea, îngrijirea si protecția copiilor;

 • b) sanatatea si nutriția copiilor;

 • c)  stimularea diferențiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv și psihomotric, ținând cont de particularitățile specifice de vârstă ale acestuia și de potențialul său evaluat;

 • d) realizarea unui demers educațional bazat pe interacțiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficientă și protectivă a mediului și a activităților de învățare;

 • e) promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu și mijloc de realizare a demersurile educaționale la vârstele timpurii;

 • f) promovarea interacțiunii cu ceilalți copii prin activități de grup specifice vârstei;

 • g) sprijinirea părinților și familiei în educația timpurie a copiilor.

CAPITOLULUI

PATRIMONIUL

Art. 14. Centrul Financiar - Crese Galați utilizează si administrează bunurile publice imobile si mobile date in folosința sau in administrare de către Consiliul Local al Municipiului Galați.

Art. 15. Centrul Financiar - Crese Galați are personalitate juridica proprie (HCL nr. 52/2007), cod unic de înregistrare fiscala 21299089 si calitate de ordonator tertiar de credite bugetare.

Art. 16. Centrul Financiar - Crese Galați are dreptul de a deschide cont bancar propriu si efectuează cheltuieli conform capitolelor bugetare, iar fondurile provenite din surse bugetare si extrabugetare se utilizează pentru îndeplinirea scopului in care a fost înființata instituția.

CAPITOLUL IV

STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art. 17. Structura organizatorica a Centrului Financiar - Crese Galați este formata din personal de conducere si compartimente funcționale.

Art. 18. Conducerea Centrului Financiar - Crese Galați este realizata de către director.

Art 19. Directorul asigura coordonarea activitatii din cadrul unitatii si răspunde de organizarea si coordonarea activitatii personalului, de relația cu parintii/reprezentantii legali, de activitatea metodica si de perfecționare, de pastrarea si gestionarea patrimoniului instituției.

Directorul reprezintă unitatea in relația cu autoritatea administrației publice locale, cu parintii/reprezentantii legali ai copiilor si cu alti terti cu care instituția colaborează.

Directorul îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) exercita atribuțiile ce revin Centrului Financiar - Crese Galați in calitate de persoana juridica;

 • b) exercita funcția de ordonator tertiar de credite;

 • c) intocmete proiectul bugetului propriu al Centrului Financiar - Crese Galați si contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • d) propune spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Galați structura organizatorica si numărul de personal;

 • e) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea cresei;

 • f) numește si eliberează din funcție personalul din cadrul Centrului Financiar - Crese Galați Galați;

 • g) desfasoara activitati pentru promovarea imaginii cresei in comunitate ;

 • h) răspunde de calitatea serviciilor de educație timpurie pentru copii de varsta anteprescolara, precum si de asigurarea formarii continue a personalului;

 • i) asigura coordonarea, îndrumarea si controlul activitatilor desfășurate de personalul Centrului Financiar - Crese Galați.

 • j) repartizează si redistribuie personalul didactic si nedidactic pe crese, in funcție de necesitățile creselor;

 • k)  Stabilește atribuțiile persoanei desemnate ca înlocuitor, a șefilor de compartimente si a coordonatorilor de personal ai creselor, stabilind limitele de competenta ale fiecăruia;

 • l) elaborează si semnează fisele posturilor pentru personalul Centrului Financiar - Crese Galați, precum si criteriile de evaluare a activiitatii, conform legii si Contractului colectiv de munca aplicabil;

 • m) aproba cererile de concediu de odihna ale personalului, aproba concediul fara plata si zilele libere plătite, conform prevederilor legale si ale Contractului colectiv de munca aplicabil, pentru întreg personalul, in condițiile asigurării suplinirii activitatii acestora;

 • n) numește personalul care răspunde de completarea Registrului de Evidenta al Salariatilor;

 • o) asigura coordonarea, îndrumarea si controlul activitatilor desfășurate de personalul cresei si aplica sancțiuni disciplinare pentru salariatii care nu isi îndeplinesc in mod corespunzător atribuțiile;

 • p) coordonează, verifica si monitorizează activitatea responsabililor din subordine cu aplicarea sistemului de control managerial;

r) monitorizează elaborarea/actualizarea/aprobarea programului de dezvoltare a SCM precum si stadiul de realizare a masurilor/actiunilor cuprinse in respectivele programe si propune luarea de masuri cu privire la inlaturarea eventualelor disfunctionalitati;

Art. 20. In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, directorul emite decizii - înregistrate in registrul special;

Art. 21. Eliberarea din funcție a directorului Centrului Financiar - Crese Galați, se realizează prin dispoziție a primarului Municipiului Galați.

Art. 22. In absenta directorului instituției, atribuțiile ce ii revin vor fi îndeplinite de către un reprezentant al acestuia, angajat al Centrului Financiar - Crese Galați numit prin decizie, limitele de competenta ale înlocuitorului fiind stabilite prin actul de delegare si fisa postului;

Art. 23. Structura funcționala a Centrului Financiar - Crese Galați este asigurata prin:

Cresa nr. 1 cu sediul in Galați, strada Lăcătușilor nr.45, cartier Micro 19, cu o capacitate de 90 locuri si

Cresa nr.36 cu sediul in Galați, strada Regimentul 11 Șiret nr.33 - A, cartier Tiglina I., cu o capacitate de 77 locuri.

Art. 24. Cresele au următoarea structura organizatorica de personal:

 • •  Coordonator personal cresa - 1 pe cresa;

 • •  Asistent medico - social Vi pe cresa;

 • •  Asistent medical - 3 pe cresa;

 • •  Educator-puericultor-2 la nivel de cresa;           f

 • •  Infirmiere - 2 pe tura, la nivel de grupa mare si mijlocie din cresa;

 • •  Infirmiere - 3 pe tura, la nivel de grupa mica din cresa;

 • •  Bucatar - 2 la nivel de cresa;

 • •   îngrijitor spatii - 2 la nivel de cresa;

 • •  Spalatoreasa - 1 la nivel de cresa;

 • •  Muncitor - 1 la nivel de cresa;

 • •  Magaziner - 1 la nivel de cresa;

 • •  Psiholog - 1 la nivel de cresa.

Programul de funcționare al creselor, ca unitati de educație timpurie este de luni pana vineri, in intervalul orar 06:00- 18:00.

Cresele sunt organizate pe grupe de varsta si de dezvoltare psihomotorie a copiilor astfel:

 • •  Grupa mica - copii pana la un an;

 • •  Grupa mijlocie - copii de 1 - 2 ani;

 • •  Grupa mare - copii peste 2 ani.

In funcție de dezvoltarea psihomotorie a copilului, conducerea cresei poate stabili o alta repartizare pe grupe.

In cazul unei grupe de varsta pot exista mai multe grupe de educație anteprescolara, in funcție de numărul d copii si in conformitate cu capacitatea cresei si cubajul sălilor de grupa.

înscrierea, repartizarea si transferai copiilor in cresele administrate de către Centrul Financiar - Crese Galați se face cu aprobarea directorului.

La intrarea copilului in colectivitate parintii/reprezentantii legali vor prezenta avizul epidemiologie eliberat de medical de familie al copilului cu maxim 24 - 48 de ore înainte si la revenirea copilului in cresa, după mai mult de 3 zile consecutive de absenta (termenul de valabilitate a avizului este tot de 24 - 48 ore de la emitere). Cresele realizează in principal următoarele activitati:

 • a) Asigura servicii de ingrijire si supraveghere a copiilor cu varsta anteprescolara;

 • b) Asigura un program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare si particularităților copiilor cu varsta anteprescolara, ale cărui obiective generale vizeaza următoarele aspecte:

 • •  Stimularea diferențiata a copilului in vederea dezvoltării sale individuale in plan intelectual, socioafectiv si psihomotric, ținând cont de particularitățile specifice de varsta si de potențial;

 • •  Realizarea unui demers educațional bazat pe interacțiunea activa cu adultul, rutina zilnica, organizarea eficienta si protective a mediului si a activitatii de invatare;

 • •  Promovarea jocului ca forma de activitate, metoda, procedeu si mijloc de realizare a demersurilor educaționale la vârstele timpurii;

 • •   Promovarea interacțiunii cu ceilalți copii prin activitati de grup specifice vârstei;

• Sprijinirea părinților si familiei in educația timpurie a copiilor.

 • c)  Asigura supravegherea stării de sanatate si de igiena a copiilor si acorda primul ajutor si îngrijirile medicale necesare in caz de îmbolnăvire;

 • d) Asigura nutriția copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare, prin personalul angajat specializat. Centrul Financiar - Crese Galați asigura un meniu unitar pentru alimentația copiilor inscrisi in cresele din subordine.Prepararea hranei se face cu personal propriu;

 • e)  Colaborează cu familiile copiilor care frecventează cresa si realizează o relație de parteneriat activ cu părinții sau reprezentanții legali ai copilului;

 • f)  Contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc ce pot determina separarea copilului de părinții sai si sesizează Direcția de Asistenta Sociala sau alte instituții abilitate in acest sens.

 • I.  Compartiment personal de specialitate.

Compartimentul cuprinde personalul cu specializări in domeniul medical, psihologic, educațional..

Anteprescolarii inscrisi in cresele Centrului Financiar - Crese Galați beneficiază de asistenta medicala si psihologica gratuita.

Atribuțiile compartimentului vizeaza:

 • a) Activitati de examinare si evaluare a stării de sanatate pentru anteprescolari;

 • b) Activitati de identificare si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivității;

 • c) Gestionarea circuitelor funcționale;

 • d) Verificarea respectării reglementarilor de sanatate publica;

 • e) Asigura supravegherea si îngrijirea copiilor in cadrul grupelor;

 • f) Asigurarea condițiilor si a modului de preparare si servire a hranei, cu respectarea normativelor privind nutriția copiilor anteprescolari si cu respectarea condițiilor de igiena;

 • g) Asigurarea necesarului de medicamente si materiale sanitare pentru aparatul de urgenta si dotarea cabinetului medical;

 • h) Coordonează administrarea tratamentului pentru copii cu boli cronice necontagioase precum si primele masuri in situații de urgenta;

 • i) Monitorizează copiii cu afecțiuni cronice aflati in evidenta speciala;

 • j) Evalueaza periodic starea de dezvoltare somatica si psihomotorie a copiilor si depistează precoce diverse deficiente si boli;

 • k) Efectuează activitati de educație anteprescolari conform unui curriculum de educație timpurie;

 • l) Asigura evaluarea psihologica a copiilor din crese in vederea depistării copiilor cu trasee atipice de dezvoltare si a copiilor cu nevoi de asistenta psihologica;

 • m) Acorda consiliere parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor;

 • n) Consilieaza părinții in vederea găsirii de soluții la problemele identificate in dezvotarea copilului, inclusiv consultarea unor specialiști in vederea evaluării complexe, diagnosticării si tratamentului.

 • II. Compartiment financiar - contabil si resurse umane.

Include personalul cu atribuții in domeniul financiar - contabil, personal si salarizare si este coordonat de contabilul sef.

Compartimentul are următoarele responsabilități:

 • a) întocmește lucrările referitoare la proiectele de buget si le prezintă spre aprobare;

 • b) Urmărește execuția cheltuielilor aprobate si informează periodic conducerea Centrului Financiar -Crese Galați asupra modului de realizare a acestora;

 • c) Organizează si conduce evidenta contabila a tuturor mijloacelor financiare folosite in activitatea curenta si a patrimonului instituției;

 • d) Asigura executarea controlului financiar preventiv pentru cheltuielile efectuate din bugetul propriu;

 • e) întocmește documentele de plata către unitățile bancare;

 • f) întocmește si transmite dările de seama privind execuția bugetului propriu;

 • g) Tine evidenta gestiunii tuturor mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si bunurilor materiale din patrimoniul Centrului Financiar - Crese Galați, ori date in folosința personalului, se ocupa de inventarierea periodica, conform legislației in vigoare;

 • h)  întocmește si prezintă spre aprobare raportul privind rezultatele inventarierii precum si listele cu mijloacele fixe si obiectele de inventar propuse pentru casare;

 • i) Rezolva in limitele competentelor ce-i revin cererile si sesizările adresate Centrului Financiar - Crese Galați, prezentând conducerii propunerile de rezolvare;

 • j) Furnizează datele si informațiile pe care le deține si celorlalte compartimente ale Centrului Financiar -Crese Galați, la cerere;

 • k) întocmește situațiile financiare trimestriale si anuale cu respectarea termenelor legale si le prezintă spre semnare directorului;

 • l) Organizează activitatea de personal, salarizare, pregătire si perfecționare profesionala in limitele competentei ce-i revin Centrului Financiar - Crese Galați;

 • m) Elaborează propuneri privind statul de funcții si de personal si răspunde de actualizarea acestuia;

 • n) Urmărește respectarea si aplicarea legislației muncii privind salarizarea, transferai, sporurile, indemnizațiile, premierile, concediile, pensionările, in limitele competentei ce-i revin Centrului Financiar -Crese Galați;

 • o) Gestionează si actualizeaza Registrul de evidenta al Salariatilor;

 • p)  întocmește, situații statistice periodice sau anuale, cu privire la activitatea de resurse umane;

r) Tine evidenta dosarelor de personal ale angajatilor cu contract individual de munca in cadrul Centrului Financiar - Crese Galați;

s) Rezolva in limitele competentelor cererile si sesizările adresate Centrului Financiar - Crese Galați;

t) Asigura evidenta, pastrarea si conservarea documentelor respectând legislația in domeniu;

 • III. Compartiment administrativ

Cuprinde personalul administrativ ce deservește Centrul Financiar - Crese Galați.

Personalul din cadrul compartimentului este:

 • •   Inspector de specialitate cu atribuții administrative - 1 pe unitate;

 • •  Muncitori - 1 pentru fiecare cresa;

 • •   Șofer - 1 pe unitate

Personalul din cadrul Compartimentului administrativ are, in general, următoarele atribuții:

 • a) Coordonează activitatea privind buna administrare in cadrul Centrului Financiar - Crese Galați;

 • b) Coordonează si participa la activitatea de aprovizionare a creselor din subordinea Centrului Financiar -Crese Galați;

 • c) Tine evidenta consumurilor de alimente si materiale din cadrul Centrului Financiar - Crese Galați;

 • d) Urmărește funcționarea in bune condiții a creselor, supraveghind activitatea muncitorilor;

 • e) Efectuează achiziții prin SEAP pentru alimente, bunuri, lucrări si servicii necesare pentru buna desfășurare a activitatii din centru;

 • f)  întocmește Planul anual de achiziții conform legislației in vigoare;

 • g) întocmește Raportul anual in SEAP cu privire la achizițiile efectuate;

 • h) planifica si coordonează activitatea administrativa a cresei, intretinerea si curățenia acesteia;

 • i)  evalueaza resursele financiare, propune bugetul necesar pentru anul in curs si participa la stabilirea activitatilor administrative;

 • j)  urmărește ca unitatea să fie la timp și bine aprovizionată cu alimente, materiale, detergenți, dezinfectanți, combustibil cu tot ce este necesar pentru buna funcționare a unității;

 • k) actualizeaza periodic Planul anual de achiziții in funcție de modificările survenite;

 • l)  răspunde de întreținerea curentă a clădirilor centrului, atât în interior cât și în exterior, întocmind planul anual de reparații curente și capitale necesare;

 • m) urmărește modul in care funcționează centrala termica si instalațiile aferente ( calorifere, tubulatura), mașinile de gătit din bucătării, aparatele electrice si electronice din dotarea celor doua crese;

 • n) intocmeste comenzile in baza referatelor primite, contactează furnizorii si efectuează achizițiile;

 • IV. Compartiment juridic

Compartimentul juridic are in general, următoarele atribuții:

 • a) oferă consultanta juridica conducerii, ori de cate ori i se solicita;

 • b) avizeaza actele instituției din punct de verere juridic;

 • c) vizeaza pentru legalitate documentele emise de conducătorul instituției;

 • d) urmărește apariția actelor normative si aduce la cunoștința conducerii instituției obligațiile ce ii revin in legătură cu acestea;

 • e) participa la negocierea Contractului Colectiv de Munca si intocmirea Regulamentului Intern pentru Centrul Financiar - Crese;

 • f) urmărește respectarea legalității in cazul încheierii, modificării si desfacerii contractelor individuale de munca;

 • g) reprezintă instituția in fata instanțelor de judecata;

 • h) comunica către conducerea Centrului Financiar - Crese Galați sentințele civile si orice act litigios in care instituția este parte;

 • i) elaborează documentația de atribuire si a documentelor - suport pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;

 • j) intocmeste caietul de sarcini, procedura de atribuire, modelul de contract si strategia de contractare;

 • k) intocmeste contractele de achiziții si notele justificative privind modul de efectuare a achizițiilor necesare pentru desfasurarea activitatii;

 • l) transmite notificările când situația o impune, pentru realizarea achiziției directe;

 • m) realizează achizițiile directe cu respectarea prevederilor legale;

 • n) aplica si finalizează procedurile de atribuire;

 • o) urmărește valabilitatea contractelor si procedează la actualizarea lor atunci când situația o impune;

 • p) efectuează achiziții in SEAP când situația o impune;

 • q) participa la intocmirea procedurilor de lucru pentru activitatile proprii;

 • r) face demersuri in vederea obținerii avizelor de funcționare si a acreditării serviciilor.

Art.25. Numărul efectiv de posturi, natura acestora si nivelul de salarizare sunt stabilite prin statul de funcții al Centrului Financiar - Crese Galați, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Galați.

Art.26. Centrul Financiar - Crese Galați, poate propune modificări ale structurii organizatorice, in funcție de necesitați. Aceste modificări devin funcționabile in condițiile aprobării lor de către Consiliul Local al Municipiului Galați.

Art. 27. Atribuțiile persoanelor salariate ale Centrului Financiar - Crese Galați se vor regăsi in fisa postului pentru fiecare categorie de salariat.

CAPITOLUL V

STRUCTRA ANULUI ȘCOLAR, ACTIVITATEA EDUCAȚIONALA, ÎNSCRIEREA COPIILOR LA CRESA SI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICII.

Art. 28. Anul școlar începe la 1 septembrie si se incheie la 31 august din anul următor.

Art. 29. Grupele educaționale funcționează pe tot parcursul anului, inclusiv in timpul vacantelor școlare, perioada in care nu se organizează proces instructiv-educativ.

Cresele se inchid temporar in perioada 1 iulie - 15 septembrie pentru curățenie, reparații, dezinsectie, cel mult 30 de zile pe an, cu informarea părinților/ reprezentanților legali cu cel puțin 45 de zile înainte de închidere.

Art. 30. Serviciile de educație timpurie se realizează prin personalul didactic al Centrului Financiar -Crese Galați, educatorul puericultor, care isi va planifica activitatea pe baza curriculei naționale elaborate de Ministerul Educației, cu respectarea îndrumărilor metodologice primite de la Inspectoratul Școlar Județean Galați.

Art. 31. înscrierea copiilor in crese se face pe tot parcursul anului, in ordinea depunerii dosarelor si in funcție de numărul de locuri, cu excepția perioadei de curățenie, reparații sau dezinsectie, care poate dura cel mult 30 zile pe an. Procedurile si criteriile pentru departajarea copiilor la înscriere sunt stabilite anual de către conducerea Centrului Financiar - Crese Galați si sunt făcute publice prin afișarea la sediul creselor si pe site-ul instituției.

Art. 32. Dosarele vor fi analizate de către persoana desemnata si daca sunt îndeplinite condițiile de admitere se întocmește Contractul de servicii. Contractul de servicii se întocmește in doua exemplare cate unu pentru fiecare parte si se semnează atat de parinte/tutore/reprezentant legai cat si de directorul instituției.

Art. 33. Pentru înscrierea copiilor la cresa părinții trebuie sa fie salariati si sa aiba domiciliul stabil in Municipiul Galați.

Acestea reprezintă criterii eliminatorii, cu scopul de a asigura un loc la cresa părinților salariati din Municipiul Galați.

Art. 34. Actele necesare înscrierii copiilor in cresa sunt:

 • a) cerere de înscriere;

 • b) copie de pe certificatul de naștere al copilului;

 • c) copie de pe actele de identitate ale parintilor/reprezentantilor legali, certificatele de naștere ale fraților minori si, după caz, copie a hotararii/sentintei de plasament sau a sentinței de încredințare in vederea adopției;

 • d) adeverința de salariat pentru fiecare dintre parinti/reprezentanti legali;

 • e) adeverința de la medicul de familie, in care sa se menționeze ca respectivul copil este sănătos clinic;

 • f) fisa de imunizări, intocmita conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatatii cu privire la intrarea copilului in colectivitate;

 • g) analize medicale pentru copil: testare la tuberculina, examen coproparazitologic, cxudat faringian si aviz epidemiologie eliberat de medicul de familie al copilului cu 24 - 48 ore înainte de intrarea in colectivitate;

 • h) analize medicale pentru părinți: dovada de boli cronice;

 • i) alte acte solicitate si necesare pentru îndeplinirea criteriilor de departajare.

Art. 35. Transferarea copilului de la o cresa la alta se face la cererea aparținătorilor legali cu avizul unitatii primitoare, in limita locurilor aprobate.

Art. 36. încetarea serviciilor oferite de cresa se face in următoarele situații:

 • a) in cazul unor afecțiuni cronice, la recomandarea medicului;

 • b) la cererea parintelui/reprezentantului legal;

 • c) daca timp de l(una) luna persoana obligata la plata contribuției lunare de întreținere nu plătește deloc, (nu achită contribuția) se va proceda la recuperarea sumelor datorate si la rezilierea unilaterală a contractului;

 • d) in cazul in care copilul absentează 4 saptamani consecutive, fara motivare.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII REFERITOARE LA PERSONAL SI SALARIZARE

Art. 37. Angajarea personalului de către Centrul Financiar - Crese Galați se face cu aprobarea ordonatorului de credite Primăria Municipiului Galați, de către directorul centrului, pe baza de examen sau concurs, organizat conform dispozițiilor legale in vigoare.

Art.38. Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana pentru salariatii cu norma întreaga.

Art.39. Personalul Centrului Financiar - Crese Galați are dreptul si obligația de a participa la programe de formare profesionala, conform planului anual întocmit de Compartimentul financiar - contabil si aprobat de conducere. Costurile cu formarea profesionala se suporta din bugetul instituției in limita existentei fondurilor necesare.

Art.40. Salarizarea personalului Centrului Financiar - Crese Galați se face potrivit reglementarilor legale aplicabile si ale Contractului Colectiv de Munca încheiat la nivel de unitate.

CAPITOLUL VII

FINANȚAREA CENTRULUI FINANCIAR - CRESE GALAȚI

Art. 41. Finanțarea Centrului Financiar - Crese Galați, se realizează din următoarele surse:

 • a) bugetul Consiliului localal al Municipiului Galați;

 • b) contribuții lunare ale părinților/reprezentantilor legali stabilite conform legii;

 • c) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din tara si din străinătate;

 • d) fonduri externe rambursabile si nerambursabile;

 • e) alte surse de finanțare, in conformitate cu legislația in vigoare.

Art. 42. Parintii/reprezentantii legali ai căror copii beneficiază de servicii in cadrul creselor sunt obligați la plata unei contribuții lunare, a cărei valoare este stabilita prin dispoziție a primarului, in funcție de numărul de copii din familie si de venitul mediu lunar brut cumulat al parintilor/reprezentantilor legali calculat pe perioada de 6 luni anterioara înscrierii copilului, certificat prin adeverința.

Sunt scutiti la plata contribuției, sarcina fiind preluata de bugetul local, parintii/reprezentantii legali care au in îngrijire copii ce sunt expuși riscului de separare de familie si au aprobate planuri de servicii. In acest scop parintii/reprezentantii legali vor depune la dosarul personal al copilului in copie planul de servicii si dispoziția primarului privind susținerea din bugetul local a contribuției.

Art.43. Valoarea contribuției lunare de întreținere a copiilor in cresa suportata de parinti/reprezentanti legali se stabilete in cota procentuala din costul mediu lunar de întreținere a copilului, calculata la nivelul Centrului Financiar - Crese Galați, fara a depăși 20% din aceasta.

Costul mediu de întreținere se calculează in funcție de cheltuielile de întreținere, hrana si gospodărie, obiecte de inventar, echipament si cazarmament, materiale igienico- sanitare, bunuri si servicii, si altele asemenea înregistrate la nivelul Centrului Financiar - Crese Galați.

Contribuția lunara de întreținere suportata de părinți/ reprezentanții legali se stabilește in funcție de numărul efectiv de zile de prezenta a copilului la programul zilnic si se realizează cu plata in avans pentru o luna calendaristica. Contribuția lunara a parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor care au frecventat programul de cresa pe o perioada de pana la 3 zile lucratoare este reportată pentru luna următoare.

Nivelul costului mediu de întreținere se revizuiește anual si se aproba prin Hotarare a Consiliului Local Galați.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 44. Regulamentul de Organizare si Funtionare intra in vigoare la data aprobării. Modificările aduse prezentului Regulament de Organizare si Funcționare produc efecte numai după aprobarea lor de către Consiliul Local al Municipiului Galați.

Art. 45. Prevederile prezentului Regulament de Organizare si Funcționare se completează cu prevederile Contractului Colectiv de Munca aplicabil, Codului de etica, precum si a altor dispoziții legale in vigoare.

Președinte de ședință,