Hotărârea nr. 163/2020

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Clinic de Urgenta Pentru Copii "Sf. Ioan" Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 163 din 29.04.2020

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii „ Sf. Ioan” Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 198/14.04.2020

Consiliul Local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 68863/14.04.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate comun nr. 68865/14.04.2020 al Direcției Relații publice și Managementul Documentelor, al Serviciului Juridic și Legalitate și al Serviciului Resurse Umane și Salarizare;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere adresa Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, nr. 7051/06.04.2020 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 65384/06.04.2020;

Având în vedere dispozițiile art. 15 lit. a), lit. b), lit. c) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 - Managerul Spitalului Clinic de Urgență Pentru Copii „ Sf. Ioan” Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

SERVICIUL RUNOS


F.C.-l; F.E.-A


______J


H Q u 2 g g 00 H 2 in i 5 £ w

Ș

S


UTS F.C. - 0. F.E. - 1


CD -05 CD


3 -r-F


^COMPARTIMENT JURIDIC '


F.C. • 0; F.E, -1


STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA.


F.C.-I .F.E.-6


COMPARTIMENT. SECURITATEA:MUNCII, PSI, PROTECȚIE CIVILA SI SITUAT» DE......

URGENTA                                                  . ’ F.C.-0; F.E.-1


COMPARTIMENT DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE SI LIMITARE A INFECȚIILOR:

ASOCIATE: ASISTENTEI MEDICALE:: ::                         :::. F.C.-O; F E.- 5


COMPARTIMENT DE PRIMIRE URGENTA


SECȚIA CLINICĂ PEDIATRIE I: 50 paturi, din oare:

- IO paturi compartiment alergologio siimunologle clinica

• 10 paturi compartiment gastroenterologie

>3 paturi compartiment endocrinologie ::


SECȚIA CLINIC A PEDIATRIE II: 67 paturi, din care;

-12 puțuri cardiologie                        ........

- 3 paturi compțdiobst zaharatpiutrilie si boli metabolice

-10 paturi compartimonlhemalologieioncologie


SECȚIA CLMICĂ PEDIATRIE IIP. 35:paturi, din:care: • 12 paturi neurologie


F.C.-2; FE.-5)


F.C;-2; F. E.-47


. F,C.-Î;F.E.-S»


F.C. • 2;F.E. - 35


SECȚIA PEDIATRIE IV : 30 paturi din care

15 paturi compartiment terapie intensiva :                                F.C.-2 ; F.E. - 48

-IS paluricompartiment neonatologie patologica din care prematuri: 4 pături: :::::::


COMPARTIMENT O R.l .; 15 pati.ii


F.Cl'-l; F.E.-18


CABINET MEDICINA DENTARA


. F.C.-0;F.E.-4


SECȚIA CLINIC A CHIRURGIE SI ORTOPEDIE INFANTILA: 58 paturi din care 6:

  • - 3 paturi neurochirurgie .............. F.C.-2, F.E. - 5C

  • - 3 paturi oftalmologie                                                          .....

  • - 5 paturi chirurgie plastic a,micro chirurgie reconstructiva din care arai: 2 paturi.:: :

■ 3 paturi chirurgie oralasi maxilo-faciala ■


SECȚIA CLINICA A.T.i. •-: 15 paturi .:


BLOC OPERATOR


SECȚIA RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE: 30 paturi


I STATE HEMODJALIZA: 5 aparate


SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA


F.C.-2; F.E.-32


■ F.C.-0; F.E -16


F.C.-Î; F.E. -27


F.C.-l ; F.E-7


r.C.-O ; F.E-4

LABORATOR CLINIC DE ANALIZE: MEDICALE • • -

LABORATOR CLINIC RADIOLOG IE-IMAG1STICA MEDICALA . ,F.C.-2;.F.-E.-25   .

FARMACIE CU CIRCUIT.WCHIS

F.C.-2, F.E.-8      1

STATE STERILIZARE: :         :       : :

F.C.-0;F.E,-4

BLOC ALIMENTAR

■ F.C.-0; F.E.-16

CABINET ONCOLOGIE MEDICALA :

F.C. - C; F E. • 1

CABINET DIABET ZAHARAT. NUTRIȚIE SI BOLI METABOLICE-

F.C.-O-.F.E-I

ASISTENT SEF UNITATE

F.C.-l; F.E.- 0

F.C.-0,F.E..3


j LABORATOR B.F.T.

F.C-0; F.E.-23

- o. -      -- .....

CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALA.

F.C.-2;:F,E. -8

AMBULATORIU INTEGRAT F.C.-I; F.E.- J5

BIROU MANAGEMENTUL CALITATU SERV. MED,

SERVICIUL FIWXNCIAR-CONTABILITATE            F.C.-l;F.E.-4

i COMPARTIMENT TEHNIC ■ ■:.       ::. FC-O; FE - i        ______________________________________________________________________

(spălătorie .                    FC-J; FE-9

”ll SERV, ĂPROV., TRANSPORT, ADMINISTRATIV . . . FC-1; FE-6. .

ț MUNCITORI ATELIER ÎNTREȚINERE : ■: F,C-0;:F.E:- 30    J

| BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTARE            F.C. 1; F.E -3

COMPARTIMENT INFORMATICA.....              F.C.-O; F.E. - 3

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII “SF. IOAN” GALAȚI Str. Ghe. Asachi nr. 2, Galați

Tel. 0236/469100, Fax 0236/469849 E-mail: SDurgcopgl@mail.com Web: www.spcopgalati.ro

STAT DE PERSONAL 01.04.2020

TOTAL POSTURI: 815

POSTURI APROBATE TOTAL ; 815

din care: personal sanitar : 562

personal auxiliar sanitar: 175

TESA : 32

Muncitori: 45

Personal clerical: 1

POSTURI OCUPATE TOTAL : 766

din care: personal sanitar : 524

personal auxiliar sanitar: 172

TESA: 28

Muncitori: 41

Personal clerical: 1

MANAGER,

CONF. UNIV.Director Financiar-Contabil,

EC. CLOȘCA LAURA


Sef Serviciu RUNOS

EC. STOICA BLENA

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. loan" Galați

Anexa 2 la HCL 163 / 29.04.2020


STAT DE FUNCȚII

Ia data de 01.04.2020

Nr. cit

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

Spitalul funcționează cu:                      300 paturi

45 paturi însoțitori 6 paturi spitalizare de zi 815 posturi aprobate

conf. adresei Ministerului Sanatatii - Direcția Organizare si Policitici Salariale NR. XI/A/18628/ACP/3576/12.04.2016

VACANT - 39

1

MANAGER medic primar

Grad II

radiologie

S

1

Dr. Victorita Stefanescu

2

DIRECTOR MEDICAL INTERIMAR medic specialist

gr-2

pediatrie

S

1

Dr. Moraru Petruta luliana

3

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL economist

Grad II

management

s

1

Ec. Cloșca Laura

4

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-SEF UNITATE generalist                                         Grad II

generalist

s

1

VACANT

5

Secția Clinica Pediatrie I - 50 paturi

din care: - comp. Alergologie si imunologie clinica -10 paturi

  • - comp. Gastroenterologie -10 paturi

  • - comp. Endocrinologie - 3 paturi

medic primar - sef secție                        gr. 5      pediatrie - compet. gastro

s

1

Dr. Baciu Ginel

6

medic primar

gr. 5

pediatrie-alergologie

s

1

VACANT

7

medic primar - doctor in medicina

gr. 5

pediatrie

s

1

Dr. Cristescu-Budala Carmen-Laura

8

medic primar

gr. 5

pediatrie

s

1

VACANT

9

medic primar

gr. 5

pediatrie

s

1

VACANT

10

medic primar

gr. 5

pediatrie

s

1

Dr. Gușa Maricica

11

asistent medical principal - șefa

gr. 5

pediatrie

PL

1

Balan Constanta

12

Compartiment Alergologie si imunologie clinica -10 paturi asistent medical principal licențiat                  gr. 5       pediatrie                  . ,-

S

1

Drugescu Mihaela

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

13

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Teodor Jenica

14

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Voicu Diana-Lacramioara

15

asistent medical

gr. 2

generalist

PL

1

Burduf Mirela-Nicoleta

Compartiment Gastroenterologie -10 paturi

16

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Andone Maria-Anca

17

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

lordache Cristina

18

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Mirea Ecaterina-Carmen

Compartiment Endocrinologie - 3 paturi

19

asistent medical licențiat

gr. 1

generalist

S

1

Oana Ecaterina-Tatiana

20

asistent medical licențiat

gr. 0

generalist

S

1

Malihin Valentina

Pediatrie

21

asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

S

1

Petre Camelia

22

asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

S

1

Mirza Constantina

23

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

S

1

Pascanu Manuela

24

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

s

1

Crăciun Livia

25

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Paduraru Camelia

26

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Lupasc Lucia-Mirela

27

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Lacatus Roxana

28

asistent medical principal

gr. 3

generalist

SSD

1

Negara Liliana

29

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Andone Geta

30

asistent medical principal

gr. 2

generalist

PL

1

Minjineanu Raluca-Claudia

31

asistent medical

gr. 4

generalist

PL

1

Maiereanu Cornelia

32

asistent medical

gr. 3

generalist

PL

1

Mocanu Camelia-Ramona

33

registrator medical principal

gr. 5

IVI

1

Racovita Mihaiela

34

infirmiera

gr. 5

generale

1

Hilohi Tudorita

35

infirmiera

gr. 5

generale

1

Pobereznicenco-Scacenco Lenuta

36

infirmiera

gr. 5

generale

1

Marangociu Adriana

37

infirmiera

gr. 5

generale

1

Buiciuc Ioana

38

infirmiera

gr. 5

generale

1

Topa Liliana

39

infirmiera

gr. 5

generale

1

Popa-Tolontan Anisoara

40

infirmiera

gr. 5

generale

1

Gradea Ileana

41

infirmiera

gr. 5

generale

1

Pardos luliana

42

infirmiera

gr. 3

:

generale

1

Mirea Adriana

43

infirmiera

gr- 2

generale

1

Neagu Luminita-Eiena

44

infirmiera

gr. 2

generale

1

Popa lonela-Lacramioara

45

infirmiera

gr. 2

generale

1

Tabus Mihaela

46

îngrijitoare

gr. 5- *

generale

1

Nechita Firita

47

îngrijitoare . r             . , .

gr. 5

generale

1

Zurba Lucretia ,

Nr. crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

48

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Benea Catinca

49

îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Vasile Eugenia

50

îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Petre Mirela-Anisoara

51

îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Cernescu Rodica

52

îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Sandu Daniela

53

îngrijitoare

Secția Clinica Pediatrie II - 67 paturi din care: Compartiment Cardiologie

Comp. Diabet Zaharat, Nutriție si Boli

Comp. Hematologie/Oncologie

gr-2

metabolic

-12 paturi

- 3 paturi -10 paturi

generale

1

Ibanescu Andreea-Loredana

54

medic primar - sef secție

gr. 5

pediatrie-cardiologie

S

1

Prof. Dr. Nechita Aurel

55

medic primar

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. lacob Mariana

56

medic primar

gr. 5

pediatrie

s

1

Dr. Sprânceana Jeana

57

medic primar - doctor in medicina

gr. 5

pediatrie

s

1

Dr. Badiu Geta

58

medic primar

gr. 4

pediatri e-neonatologie

s

1

Dr. Fotea Silvia

59

medic primar

gr. 4

pediatrie-specialist hematologie

s

1

Dr. Niculescu Carmen-Eugenîa

60

medic specialist

gr. 5

oncologie medicala

s

1

Dr. Munteanu Anisoara

61

medic specialist

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Matei Loredana

62

asistent medical principal sef delegație

gr. 4

generalist

PL

1

Gramov Silvia-Aura

63

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

s

1

Andrian Liliana

64

asistent medical licențiat

gr. 4

generalist

s

1

Ionica Mariana

65

asistent medical licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Gradinaru Roxana Ramona

66

asistent medical licențiat

gr. 2

generalist

s

1

Nour Corina

67

asistent medical licențiat

gr. 1

generalist

s

1

Velicu Nicoleta

68

asistent medical licențiat

gr. 0

generalist

s

1

lancu Roxana

69

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

losip Ioana

70

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Lungu Monica-Maria

71

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Fratila Luminița

72

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Marin Stela

73

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Dragomir Marilena

74

asistent medical principal

gr.1

generalist

PL

1

Gainaru Ionela Lacramioara

75

asistent medical

gr. 4

generalist

PL

1

Bacanu Ionica

76

asistent medical

gr. 4

generalist

PL

1

Severin Angelica

77

asistent medical

gr. 3

generalist

PL

1

Stavar Daniela

78

asistent medical

gr. 2

generalist

PL

1

Stroia Gabriela

79

asistent medical

gr. 0

generalist

PL

1

Cojocaru Aurora-Fanica

80

registrator medical principal

gr. 3

M

1

Balint Dorina-Marcela

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

81

Comp. Cardiologie -12 paturi asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

S

1

Susma Steluta

82

asistent medical licențiat

gr. 3

generalist

PL

1

Filimon Nicoleta

83

asistent medical licențiat

gr. 0

generalist

S

1

VACANT

84

asistent medical

gr. 2

generalist

PL

1

Mirica' Georgiana-Geanina

85

asistent medical principal

gr-2

generalist

PL

1

Filimon Maricela

86

Compartiment Diabet Zaharat, Nutriție asistent medical principal

si Boli metabolice - 3 paturi gr. 3      generalist

PL

1

llie Georgiana

87

asistent medical

gr. 4

generalist

PL

1

Macovei Olimpia

88

Compartiment Hematoloqie/Oncoloqie asistent medical principal licențiat

-10 paturi

gr. 5      generalist

S

1

Manole Ioana

89

asistent medical principal licențiat

gr. 2

generalist

S

1

Arboreanu Geanina

90

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Petrea Carmen-Loredana

91

asistent medical

gr. 5

generalist

PL

1

Olaru Mihaela

92

asistent medical

gr. 3

generalist

PL

1

Croitoru Marcela

93

Pers. Aux. Sanitar infirmiera

gr. 5

generale

1

Lupusoafa Georgeta

94

infirmiera

gr. 5

generale

1

Cirja Constantina

95

infirmiera

gr. 5

generale

1

Tiran Maria

96

infirmiera

gr. 5

generale

1

lordache Meluta

97

infirmiera

gr. 5

generale

1

Anton Mariana

98

infirmiera

gr. 5

generale

1

Bratu Paula-Luminita

99

infirmiera

gr. 4

generale

1

Mocanu Magdalena-Alice

100 infirmiera

gr. 4

generale

1

Stoian Teodosia

101

infirmiera

gr. 4

generale

1

Radu Neculina

102 infirmiera

gr. 2

generale

1

Bogdan Ioana

103 infirmiera

gr. 2

generale

1

Beriea Frasinica

104

infirmiera

gr. 2

generale

1

Tabacaru Cătălină

105

infirmiera

gr. 2

generale

1

Colta Eugenia

106

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Tudor Gina

107

îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Vasiliu Lavinia-Mioara

108

îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Caciuc Rodica-Elisabeta

109 îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Enica Gineta

110 îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Enachi Maria

111 îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Prodan Ionela

112 îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Avram Vasilica-Mariana

113 îngrijitoare

gr. 1

-

generale

1

lonita Mariana

Nr.

Cit.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

Secția Clinica Pediatrie III - 35 paturi

din care: - comp, neurologie -12 paturi

114 medic primar - sef secție interimar

gr. 4

pediatrie

S

1

Conf. Dr. Busila Camelia

115 medic primar

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. Banu Elena-Ariela

116 medic primar

gr. 5

pediatrie

s

1

Dr. Borsciov Grigore

117 medic primar

gr. 5

pediatrie

s

1

Dr. Campeanu Carmen-Ecaterina

118 asistent medical principal sef delegație

gr. 5

pediatrie

PL

1

Berghes Simona Elena

119 asistent medical principal licențiat

gr. 2

generalist

S

1

Cimpoi Simona

120 asistent medical licențiat

gr. 0

generalist

s

1

Poalelungi Daniela

121 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Lepadatu Carmen-Margareta

122 asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Diaconu Geta

123 asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Sușnea Any

124 asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Dimitriu Janeta-Cornelia

125 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Toma Camelia-Jana

126 asistent medical

gr. 2

generalist

PL

1

Tarziman Laura-lsabela

127 asistent medical

gr. 0

generalist

PL

1

Stuparu Larisa-Alexandra

128 registrator medical principal

gr. 1

M

1

Anton Ciprian

129 infirmiera

gr. 5

generale

1

Maxim Ionica

130 infirmiera

gr. 4

generale

1

Stamate Mariana

131 infirmiera

gr. 3

generale

1

Antohe Irina

132 infirmiera

gr. 3

generale

1

Tal maciu Liliana

133 infirmiera

gr. 3

generale

1

Caldarea Lucica

134 infirmiera

gr-2

generale

1

Antohe Gherghina

135 îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Chvala Liliana

136 îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Alecse Nicoleta

137 îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Bujor Adriana

138 îngrijitoare

gr. 0

generale

1

Zebega Madalina

Compartiment Neurologie -12 paturi

139 medic primar

gr. 5

neurologie pediatrica

s

1

Dr. Elkan (Cojocaru) Eva-Maria

140 medic specialist

gr. 1

neurologie pediatrica

s

1

Dr.Sevastian Emanuiela

141 asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

s

1

Ciurea Ionica

142 asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

s

1

Doca Violeta

143 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Apostolescu Angelica

144 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Liga Luminita-Gabriela

145 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Radu Cosmina

146 asistent medical

gr. 5

generalist

. PL

1

Panait.Mioara-Luminita

147 infirmiera

gr. 5

1

generale

1

Mihai Sandina

148 infirmiera . ■

gr. 5

generale

1

VACANT

Nr. cit

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant.

post

Numele si prenumele

_J

149 infirmiera

gr. 5

generale

1

Zebega Liliana

150 infirmiera

gr. 5

generale

1

Ciuchilan Maricela

Secția Pediatrie IV - 30 paturi

din care: - comp, terapie intensiva -15 paturi

-comp, neonatologîe patologica -15 paturi

Compartiment Terapie intensiva -15 paturi

151

medic primar - sef secție interimar

gr. 3

pediatrie-specialist ATI

S

1

Dr. Constantin-Dinescu Silvia

152 medic specialist

gr. 2

pediatrie

S

1

Suspendat temporar

153 medic specialist

gr. 2

anestezie si terapie intensiva

s

1

VACANT

154 asistent medical principal licențiat

gr. 5

generaiist

PL

1

Boghea Gabriela

155 asistent medical principal licențiat

gr. 5

generaiist

s

1

Avram Violeta

156 asistent medical principal licențiat

gr. 3

generaiist

PL

1

Butunoi Mirela-Aurora

157 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Onofrei Vasilica

158 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Nita Mirela-Rodica

159 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Ivascu Codrina

160 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Grigoras Elena

161

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Albu Mihaela-Lucia

162 asistent medical principal

gr. 4

generaiist

PL

1

Dimitriu Teodora

163 asistent medical principal

gr. 4

generaiist

PL

1

Murgoci Alina

164 asistent medical principal

gr. 4

generaiist

PL

1

Popovici Marcela

165

asistent medical principal

gr. 3

generaiist

PL

1

Petcu Camelia

166

asistent medical principal

gr. 3

generaiist

PL

1

Ciobanu Marinela

167

infirmiera

gr. 5

generale

1

Marin Virginia

168

infirmiera

gr. 5

generale

1

Marcu Fanica

169

infirmiera

gr. 5

generale

1

Gira Ionica

170

infirmiera

gr. 3

generale

1

Moise Lucia

171

infirmiera

gr. 2

generale

1

Hristea Nicoleta

172

infirmiera

gr. 2

generale

1

VACANT

173

îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Ghilea Liliana

174 îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Sasaran Gabriela

175

îngrijitoare

gr-2

generale

1

Patrut Dina-Teodora

176

îngrijitoare

gr. 1

generale

1

Marin Lenuta

177

îngrijitoare

gr-1

generale

1

Stan Lucica

Compartiment neonatologîe patologica -15 paturi

-■

din care: - prematuri - 4 paturi

178 medic specialist

gr. 2

pediatrie

S

1

Dr: Profir Irina

179

medic specialist

gr. 1

neonatologîe             "      /

s

Dr. loan Elena-Maria

180 asistent medical principal sef secție interimar

gr. 5 -

pediatrie                  <

PL .•

1

Campureanu Dida-Gela

Nr. crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

181

asistent medical pricipal licențiat

gr. 4

generalist

S

1

Maxim Danîela-Andreea

182

asistent medical licențiat

gr. 2

generalist

S

1

Neagu Oana-Paula

183

asistent medical licențiat

gr. 2

generalist

s

1

Nechita Petruta

184

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Bursucanu Cerasela-Aurora

185

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Chiru Rodica

186

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Prelipceanu Mirela

187 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Marin lulia-Claudia

188 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Lăcustă Daniela

189 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Pintilie Lenuta-Marioara

190

asistent medical

gr. 3

generalist

PL

1

Danila Daniela

191

asistent medical

gr. 3

generalist

PL

1

Pavel Rozalia-Monica

192

asistent medical

gr. 1

generalist

PL

1

Sion Ana-Maria

193

infirmiera

gr. 5

generale

1

Ichim Violeta-Tania

194

infirmiera

gr. 5

generale

1

Trif Georgeta-Mariana

195

infirmiera

gr. 5

generale

1

Botezatu Vasilica

196

infirmiera

gr. 5

generale

1

Bucur Ionica

197

infirmiera

gr. 4

generale

1

Solomon Cristina

198 infirmiera

gr. 1

generale

1

Hodina Elena Sandita

199 îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Morosanu Gianina

200 îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Sandu Lacramioara

Compartiment ORL -15 paturi

201

medic primar

gr. 5

ORL

S

1

Dr. Udrescu Sidonia

202

medic specialist

gr. 2

ORL

s

1

Dr. Gegea Costela

203

medic specialist

gr. 3

ORL

s

1

VACANT

204

asistent medical principal - coordonator

gr. 5

pediatrie

PL

1

Serban Tatiana

205

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Sandu Daniela

206

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Panaite Gabi-Violeta

207

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Avram Aurelia

208 asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Panaite Constantina

209 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Ion Georgiana-Adina

210 asistent medical principal

gr. 3

generalist

PL

1

Margina Ramona

211

asistent medical

gr. 5

generalist

PL

1

Cocu Tincuta

212 infirmiera

gr. 5

generale

1

Gavrila Mihaela

213 infirmiera

gr. 5

generale

1

Luca Elena

214 infirmiera

gr. 5

generale

1

Gaiu Georgeta

215 infirmiera

gr. 3

generale

1

Tesula Ioana

216 infirmiera

gr. 2

generale

1

Neculau Florina

217 îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Stoica Cristîna-Monica

218 îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Ciofu Mana

219 îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Goldur Marieta

Nr. crt

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

Secția Recuperare Neuropsihomotorie

- 30 paturi

220

medic primar - sef secție

gr. 5

pediatrie-balneologie

S

1

Dr. Verenca Madalina-Codruta

221

medic primar

gr. 3

balneologie

S

1

Dr. Borș Aura-Madalina

222

medic specialist

gr-2

medicina fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Nastase Florentina

223

kinetoterapeut

gr. 4

Kinetoterapie

s

1

Margina Cpistina-Luminita

224

kinetoterapeut

gr. 1

kinetoterapie

s

1

VACANT

225

asistent medical principal - șefa

gr. 5

pediatrie

PL

1

VACANT

226

asistent medical principal sef delegație atribuții

gr. 5

pediatrie

PL

1

losip Mirela-Carmen

227

asistent medical principal

gr. 5

balneofizioterapie

PL

1

Dragomir Stefan-Nelu

228

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Roinita Vasilica

229

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Mihai Emanuela

230

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Mandalac Carmen

231

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Sava Cristina

232

asistent medical principal

gr. 4

balneofizioterapie

PL

1

Bandrabur Cezarina-Cristina

233

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Lapusneanu Mariana

234 asistent medical principal

gr. 4

pediatrie

PL

1

Birladeanu lordana-Dana

235 asistent medical

gr. 4

generalist

PL

1

Brostic Adrian

236 registrator medical principal

gr. 5

M

1

Petre Mirela-Gabriela

237 infirmiera

gr. 5

generale

1

Grigorita Mariana

238 infirmiera

gr. 5

generale

1

Spiridonescu Maricica

239 infirmiera

gr. 5

generale

1

Ghilea Rodica

240 infirmiera

gr. 5

1

generale

1

Porumb Viorica

241

infirmiera

gr. 4

generale

1

Cri stea Mioara-Ana

242

infirmiera

gr. 4

generale

1

Moldoveanu Liliana-Carmelia

243

infirmiera

gr. 3

generale

1

VACANT

244

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Buzatu Ecaterina

245 îngrijitoare

gr. 1

generale

1

Minjineanu Valerica

246 spalatoreasa

gr. 2

generale

1

Trofin lordana-Daniela

247

bucatar IV

gr. 0

sc. prof

1

Lazar Nicolae

248

muncitor bucătărie I

gr. 4

generale

1

Dorobantu Ștefana

Nr.

crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

252

medic primar

gr. 5

chirurgie-ortopedie pediatrica

S

1

Dr. Nita Constanta-Mihaela

253

medic primar

gr. 5

chirurgie-ortopedie pediatrica

S

1

Dr. Stefanopol loana-Anca

254

medic primar

gr. 5

chirurgie-ortopedie pediatrica

S

1

Dr. Cristea Virgil-Comeliu

255

medic specialist

gr. 2

chirurgie plastica si reparatorie

S

1

Dr. Luca Andreea Mioara

256 medic specialist

gr- 2

chirurgie pediatrica

S

1

Dr. Danila Dumitru-Marius

257 medic specialist

gr. 2

chirurgie pediatrica

s

1

Dr. Petecariu Alexandru

258 medic specialist

gr. 2

neurochirurgie

s

1

VACANT

259 medic rezident an V

gr. 3

ortopedie si traumatologie

s

1

Dr. Anghele Aurelian-Dumitrache

260

asistent medical principal - șefa

gr. 4

generalist

PL

1

Dasianu Olimpia-Aiina

261

asistent medical principal sef interimar

gr. 4

generalist

PL

1

Chiriac Camelia-Amalia

262

asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

S

1

Chiosa Maricica

263

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

s

1

Neagu Viorica

264

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Mihalache Claudia

265

asistent medical licențiat

gr. 2

generalist

s

1

Radivoicovici Cristina-Elena

266

asistent medical licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Dima Aurora

267

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Poalelungi Petrica

268

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Popa Viorela

269

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Munteanu Olimpia-Violeta

270

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Lungu Florentina

271

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Mandache Julieta

272

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Maiereanu Similia

273

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Chirila Carmen

274

asistent medical principal

gr. 3

generalist

PL

1

Stanciu Mirela-Mihaela

275

asistent medical principal

gr. 2

generalist

PL

1

Huzum Cristina-Mihaela

276

asistent medical

gr. 5

generalist

PL

1

Anghel Daniela

277 asistent medical

gr. 3

generalist

PL

1

Nechita Claudia-Georgiana

278

asistent medical

gr. 1

generalist

PL

1

Mitachi Ana-Maria

279

asistent medical

gr. 1

generalist

PL

1

Nichiforov Alexandra Maria

280

asistent medical debutant

gr. 1

generalist

PL

1

Mindru Catalina-Georgiana

281

registrator medical

gr. 1

M

1

Bircovanu loan-Daniel

282

infirmiera

gr. 5

generale

1

Musat Costelia

283 infirmiera

gr. 5

generale

1

Caliap Victoria

284 infirmiera

gr. 5

generale

1

Macrineanu Doina

285 infirmiera

gr. 5

generale

1

Sasaran Lenuta

286 infirmiera

gr. 5

generale

1

Adam Adriana

287 infirmiera

gr. 3

generale

1

Bursucanu Daniela

288 infirmiera

gr. 3

generale

1

Macarneanu Alina

289 infirmiera

gr. 3

generale

1

Stiubei Mioara-Cristina

290 infirmiera

gr. 3

generale

1

Basalic Elena

291 infirmiera

gr. 3

generale

1

Rogojina Mariâna-Carmen1

292 îngrijitoare

gr. 5

* ■ *

generale

1

Axerite Doiria

293 inoriiitoare

ar. 5

aenerale

1

Palade Pachita

Nr. cit

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

294 îngrijitoare

gr, 5

generale

1

Posa Laura-Maria

295 îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Turbuc Gabriela

296 îngrijitoare

gr, 3

generale

1

Neagu Carmen-Gabriela

297 îngrijitoare

gr, 3

generale

1

Tofan Anisoara-Carmen

298 îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Rauta Mariana

299 îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Calin Aurelia

300 brancardier

gr. 4

generale

1

Blanaru Zamfirel-Orlando

Bloc Operator

301

asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

S

1

Partene Adina-Lacramioara

302

asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

S

1

Patrascu Veronica-Nina

303

asistent medical principal licențiat

gr, 3

generalist

s

1

Gherber Alina-Larisa

304

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Enachi Elena

305 asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Chitu Silvia

306 asistent medical principal licențiat

gr. 2

generalist

s

1

Munteanu Ana

307 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1/2

Lupoae Mariana

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1/2

308

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Ciubotaru Larisa-Mihaela

309

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Racovita Oana

310

infirmiera

gr, 5

generale

1

Grigore Sandica

311

infirmiera

gr. 5

generale

1

Marcu Liliana-Veronica

312 infirmiera

gr. 5

generale

1

Coman Angelica

313

infirmiera

gr. 4

generale

1

Maravela Adriana-Laura

314

infirmiera

gr. 3

generale

1

Mii ea lonela-Kati

315

îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Diaconu Elena-AnaMaria

316

îngrijitoare

gr. 1

generale

1

Sasaran Madalina

Secția Clinica A.T.I. -15 paturi

317

medic primar - sef secție interimar

gr. 5

ATI

S

1

Dr. Miulescu Magdalena

318

medic primar

gr. 4

ATI

S

1

Dr. Biriiba Mihaela-Petronela

319

medic specialist

gr. 4

ATI

s

1

Dr. Bordeianu Cristina Atena

320

medic specialist

gr. 2

ATI

s

1

Dr. Malacu Alina

321

medic specialist

gr. 2

ATI

s

1

Dr. Voicu Andreea-Loredana

322

medic rezident anul V

gr. 0

ATI

s

1

Dr. Sevastre Geanina-Mihaela

323

medic rezident anul IV

gr. 2

ATI

S

1

Dr. Popa Anca Maria

324 asistent medical principal licențiat sef delegație

gr. 4

generalist

s

1

Moroca Ramona-Aurora

325 asistent medical principal licențiat sef delegație

gr. 4

generalist

s

1

Mogoș Emiliea

326 asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

s

1

Constantin Mâdâlina

.327 asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

s

1

Duda Maria-Simona

328 asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

s

1

Cristian Maria-Marieta

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

329 asistent medical principal licențiat

gr. 3

general ist

S

1

Chirila Geta

330 asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Brinza Petruta

331

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Balan Cristina

332

asistent medical principal licențiat

gr, 2

generalist

s

1

Bordiciuc Rodica

333

asistent medical debutant licențiat

gr. 1

generalist

s

1

Rotaru Dragos-Alexandru

334 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Susanu Carmen

335 asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Buciuc Nela

336 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Crudu Daniela

337 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Necula Cornelia

338 asistent medical principal

gr. 4

pediatrie

PL

1

Horhocea Paula-Geanina

339 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Pavel Mirela

340 asistent medical principal

gr. 4

pediatrie

PL

1

Cucu Luminita-Violeta

341

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Liga Mihaela

342

infirmiera

gr. 5

generale

1

Paslaru Gica

343

infirmiera

gr. 5

generale

1

Sandu Mihaela

344

infirmiera

gr. 5

generale

1

Ghimpu Nicuta

345

infirmiera

gr. 5

generale

1

Vidroi Marcelina

346

infirmiera

gr. 5

generale

1

Basalic Ioana

347

infirmiera

gr. 5

generale

1

Ichimescu Anda-Vasilica

348 infirmiera

gr. 5

generale

1

Chiticaru Florica

349 îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Balaban Elena

350 îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Bodorin Mariana

351

îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Ciurea Mioara-Mihaela

352

îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Pisica Laura

Statie Hemodializa -5 aparate

353

medic rezident an IV

gr. 1

nefrologie pediatrica

S

1

Dr. Goroftei Larisa

354

asistent medical principal licențiat - șefa

gr. 5

generalist

S

1

Condriuc Teodora-Mirela

355 tehnician gr. I

gr. 5

subinginer

SSD

1

Nastase Dorina

356 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Mocanu Zinica

357 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Constandache Smarandita

358 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Curmei Gabriela

359 asistent medical-principal

gr- 4

generalist

PL

1

Luca Angela

360 infirmiera

gr. 5

generale

1

Gogu Aurelia

361 îngrijitoare

gr. 4

■ . >

generale

1

Anton Lica

Farmacie cu circuit inchis

362 farmacist sef <     . .

gr. 4

farmacie                       ;

S

1

Farm. Lisa Elena Lacramioara

363 farmacist

gr. 5

farmacie

S

1

Lungu Irinei

Nr.

crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

364

asistent medical principal - șefa cu delegație

gr. 4

farmacie

PL

1

Ivan Aurelia

365

asistent medical principal

gr. 5

farmacie

PL

1

Stafie Domnica

366

asistent medical principal

gr. 5

farmacie

PL

1

Lazar Daniela-Camelia

367

asistent medical principal

gr. 4

farmacie

PL

1

Marina Ligia-lrina

368 asistent medical principal

gr. 4

farmacie

PL

1

Serban Valerica

369 asistent medical principal

gr. 4

farmacie

PL

1

Nanciu Dan

370

asistent medical principal

gr. 4

farmacie

PL

1

Mitrea C riști na

371

Îngrijitoare

gr. 2

generale

1

Vasile Rodica-Violeta

Compartiment de supraveghere, prevenire si

limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale (CSPLIAAM)

372 medic specialist

gr. 2

epidemiologie

S

1

Dr. Alexandrache Mirela Cornelia

373 asistent medical principal

gr. 4

igiena

PL

1

Macovei Daniela-Crenguta

374 asistent medical

gr. 3

igiena

PL

1

Eftimie Adriana-Alina

375 agent dezinfector

gr. 4

DDD

M

1

Sava Laurentiu

376 agent dezinfector

gr. 2

DDD

M

1

Apostolescu Alexandru-Cristian

Birou Statistica si Informatica Medicala

377 asistent medical principal - șefa

gr. 3

generali st

PL

1

Otava Tamara-Veronica

378 asistent medical licențiat

gr-2

generalist

S

1

Crăciun Georgiana-Gabriela

379 asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Bogdan Cristina

380 statistician medical principal

gr. 5

M

1

Constantinescu Carmen

381 statistician medical principal

gr. 3

M

1

Achim Florentina

382 registrator medical

gr. 5

M

1

Culache Mirela-Liliana

383 îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Frangulea Nicoleta

Dietetica

384 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

VACANT

385 asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Danila Liliana

386 asistent medical principal

gr. 5

nutriție si dietetica

PL

1

Codirla Liliana

387 asistent medical principal

gr. 5

nutriție si dietetica

PL

1

Tataru Ștefana

UTS

388 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Casu Mihaela

Sterilizare

389 asistent medical principal

gr. 5

generalist

•' PL

1

Gradinaru Marcela

390 asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Serbanescu lopica

391 asistent medical principal

gr. 4

generalist

. P,L

1

Lazarescu Pețronela-Geta

392 asistent medical

gr. 5

generalist

PL

1

Enache Cătălină

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

393

Laborator Clinic de Analize medicale medic primar - sef laborator interimar

gr. 5

Laborator

S

1

Dr. Gurau Gabriela

394

medic primar

gr. 5

Laborator

S

1

VACANT

395

medic primar

gr. 5

Laborator

s

1

Dr. Neagu Corina

medic specialist

gr. 4

Laborator

s

1/2

Dr. Chesaru Bianca-loana

396

medic specialist

gr. 5

Medicina de laborator

s

1

Dr. Bucur Mariana

397

medic specialist

gr. 2

Laborator

s

1

Dr. lonita Natalia-Elena

398

medic specialist

gr. 2

Medicina de laborator

s

1

Dr. Jarnea Maria-Mirabela

399

medic specialist

gr. 1

Medicina de laborator

s

1

Dr. Matache Elena-Roxana

400 medic specialist

gr. 2

Medicina de laborator

s

1

VACANT

401

chimist principal

gr. 5

Chimie

s

1

Patriche Tanti

402

chimist principal - specialist hematologie

gr. 5

Chimie

s

1

VACANT

403

biolog principal

gr. 5

biologie

s

1

Ignatescu Gabriela-Elena

404

biochimist principal

gr. 5

biochimie

s

1/2

Dobre Michaela

405

asistent medical principal - șefa

gr. 5

Laborator

PL

1

Iordan Lucica

406

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Beldie Lidia

407

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Mocanu Maricica

408

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Fertu Luminita-Florina

409 asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Rusu Mariana

410 asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Macovei Luminița

411

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Oprea Rodica

412 asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Nita luliana-Nicoleta

413 asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Glavan Jenica

414 asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Poberejnic lulia-Laura

415

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Manole Gianina-Nicoleta

416

asistent medical principal

gr. 5

Laborator

PL

1

Fanea Liliana-Viorica

417

asistent medical principal

gr. 4

Laborator

PL

1

Ciobotaru Mihaela-Lacramioara

418

asistent medical principal

gr. 4

Laborator

PL

1

Teletin Ana-Maria

419

asistent medical principal

gr. 4

Laborator

PL

1

Chirosca Mirela

420

asistent medical principal

gr. 4

Laborator

PL

1

Stoica Cristina-Laura

421

asistent medical principal

gr. 3

Laborator

PL

1

Sclifos Ionica

422

asistent medical principal

gr. 2

Laborator

PL

1

Gandu Georgiana

423

asistent medical

gr. 4

Laborator

PL

1

Andries Mihaela

424

asistent medical

gr. 3

Laborator

PL

1

Rotaru Mariana

425

asistent medical

gr. 3

Laborator

PL

1

Balanica Emanuela-Florentina

426

registrator medical principal

gr. 5

M '

1

Matara Cerasella-Mariana

427

registrator medical

gr. 5

M

1

Gutu Ana

428 îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Bucus Olguta '

429 îngrijitoare

gr. 5

generale..

1

Mocanu Maria

430 îngrijitoare ,

gr. 3

generale

1

Stan Elena

Nr.

crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele        |

Serviciul Anatomie Patologica

431

medic specialist

gr. 2

anatomie patologica

S

1

Dr. Neagu Anca-lulia

432

asistent medical principal

gr, 5

laborator

PL

1

Giurgea Vilcea

433

asistent medical

gr. 3

laborator

PL

1

Neculita Marius

434 îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Ganea Ioana

Laborator Clinic Radiologie si Imagistica Medicala

435 medic primar sef laborator

gr. 5

radiologie

S

1

Suspendat temporar

436 medic primar-sef cu delegație

gr. 5

radiologie si imagistica med.

S

1

Dr. Duca Elvira

437 medic primar

gr. 5

radiologie si imagistica med.

S

1

Dr. Bindar Adrian-Constantin

438 medic specialist

gr. 3

radiologie si imagistica med.

S

1

Dr. Popescu Cristina-Mihaela

439 medic specialist

gr. 2

radiologie si imagistica med.

S

1

Dr. Pintilie-Gherghe Simona

440 medic specialist

gr. 1

radiologie si imagistica med.

S

1

Dr. Lazar Madalina

441 medic specialist

gr. 1

radiologie si imagistica med.

S

1

VACANT

442 fizician specialist

gr. 3

fizica

S

1

VACANT

443 asistent medical principal - șefa

gr. 5

radiologie

PL

1

Bujoreanu Tasica

444 asistent medical principal licențiat

gr. 4

radiologie

S

1

Gutu Alexandru-Sandel

445 asistent medical principal

gr. 5

radiologie

PL

1

Macsim Mariana

446 asistent medical principal

gr. 5

radiologie

PL

1

Anastasiu Georgeta-Florina

447 asistent medical principal

gr. 5

radiologie

PL

1

Bisca Aurelia-Neluta

448 asistent medical principal

gr. 5

radiologie

PL

1

Huncanu Carmen-Tincuta

449 asistent medical principal

gr. 5

radiologie

PL

1

Teodorescu Mihaela

450 asistent medical principal

gr. 5

radiologie

PL

1

Andries Mihaela-Julieta

451 asistent medical principal

gr. 5

radiologie

PL

1

Anton Liliana

452 asistent medical principal

gr. 4

radiologie

PL

1

Momoloaca Carmen

453 asistent medical principal

gr. 4

radiologie

PL

1

lancu Vasilica

454 asistent medical principal

gr. 3

radiologie

PL

1

Radauceanu Elena

455 asistent medical principal

gr. 3

radiologie

PL

1

Cotoranu Oana-Rodica

456 asistent medical

gr. 3

radiologie

PL

1

VACANT

457 asistent medical

gr. 3

radiologie

PL

1

VACANT

458 registrator medical

gr. 3

generale

1

VACANT

459 registrator medical debutant

gr. 0

generale

1

Huncanu Denisa-Cristina

460 îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Musat Gina-Daniela

461 îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Dodan Mirela-Cristina

Cabinet Diabet Zaharat, Nutriție si boli metabolice

462 asistent medical principal

gr. 2

generalist

PL

1

VACANT

Nr. cit

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

463

Cabinet Medicina Dentara medic primar

gr. 5

pedodontie

S

1/2

Dr. Matei Madalina Nicoleta

medic

gr. 4

stomatologie generala

S

1/2

Dr. Cuignet-Miron Florentina

464 medic

gr. 0

stomatologie generala

S

1/2

Dr. Stoica George

medic

gr. 0

stomatologie generala

S

1/2

VACANT

465 asistent medical principal

gr. 2

generalist

PL

1

Popa Alexandra-Zoica

466

asistent medical principal

gr. 2

generalist

PL

1

VACANT

467

Cabinet Oncologie medicala asistent medical principal

gr. 2

generalist

PL

1

VACANT

468

Spălătorie

spalatoreasa cu gestiune

gr. 5

generale

1

Palade Veta

469 spalatoreasa

gr. 5

generale

1

Langu Lilioara

470 spalatoreasa

gr. 5

generale

1

Puiu Anicuta

471 spalatoreasa

gr. 5

generale

1

lancu Viorica-Constantina

472 spalatoreasa

gr. 5

generale

1

Matei Lenuta

473 spalatoreasa

gr. 5

generale

1

Ciobotaru Marcela

474 spalatoreasa

gr. 3

generale

1

Radu Ionela

475

spalatoreasa

gr. 2

generale

1

Lazar Gabriela

476

spalatoreasa

gr. 2

generale

1

Ștefan Lenuta

477

spalatoreasa

gr. 1

generale

1

Anton Monica

478

PERSONAL FUNCȚIONAL Birou Managementul Calitatii

medic

gr. 4

medicina generala

S

1

Dr. Lepadatu Margareta

479

referent specialitate I

gr. 5

economie

S

1

Craescu Vetuta-Nela

480

consilier juridic II

gr. 0

juridic

S

1

VACANT

481

Serviciul financiar - contabilitate

economist IA - sef serv. - cfp

Grad II

S

1

Bitire Mariana

482

economist IA

gr. 5

S

1

Tuchila Mariana

483

economist IA

gr. 5

S

1

Suspendat temporar

484

economist 1

gr.1

S

1

Marin AnaMaria

485

economist 11

gr.1

s

1

Topciu Ionela

486

Serviciul Resurse Umane referent de specialitate 1 - sef serv.

Grad II

s

1

Stoica Elena

487

referent de specialitate 1

gr. 5

s

1

Suspendat temporar

488

referent de specialitate 11

gr. 3

s

1

Merlusca Raluca

| Nr.

| crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

489

referent de specialitate II

gr-2

S

1

Brostic Mirela

490

referent de specialitate II                            gr. 1

Serviciul Aprovizionare, Transport, Ad-tiv

S

1

Jijie Alexandra-Oana

491

inginer IA - sef serv.

Grad II

S

1

Simion Silvian

492

referent de specialitate II

gr. 4

s

1

Tutuianu Maricica

493 referent de specialitate II

gr. 3

s

1

Bogatu Marina

494 magazioner l

gr. 5

M

1

Zaldia Silvia

495 magazioner l

gr. 3

M

1

Zaldia Mirela

496

arhivar

Birou Achiziții Publice Contractare

gr. 1

M

1

Bunea Elena-Andreea

497

economist IA - sef birou

Grad II

s

1

Nedelcu Mihaela-Oana

498 economist IA

gr. 4

S

1

Balan lonut-Adrian

499 referent de specialitate II

gr. 3

inginerie economica

S

1

Langu Nicolae-Nicusor

500

referent de specialitate II

Compartiment juridic

gr. 2

S

1

Apetrei Daniel-Razvan

501

consilier juridic IA

Compartiment Tehnic

gr. 5

S

1

Suspendat temporar

502

inginer l A

Compartiment PSI

gr. 5

S

1

Visan Diana-Bianca

503

inspector PSSM subing. I

Compartiment Informatică

gr. 5

PSSM

SSD

1

Popa Camelia

504 programatorii

gr. 2

informatica

s

1

VACANT

505 programator II

gr. 2

informatica

s

1

VACANT

506

informatician III

Personal Clerical

gr.1

informatica

SSD

1

VACANT

507

preot gradul I

Bloc Alimentar

gr. 5

S

1

Buruiana Gheorghe

508

bucatar I

gr. 5

sc. prof

1

Balan Rodica

509

bucatar III

gr. 2

sc. prof

1

Sterian Anca-Paula

510

bucatar IV ,

gr. 4 •

sc. prof

1

Lungu Daniela

511

bucatar IV

gr. 3

sc. prof

1

Matasaru Vanea

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

512 bucatarIV

gr. 3

sc. prof

1

Radu Marcela-Adriana

513 îngrijitor spatii nesanitare

gr-2

generale

1

Vanaga Liliana

514 îngrijitor spatii nesanitare

gr-1

generale

1

Paraschiv Mariana

515 muncitor necalificat I

gr. 2

generale

1

Caldararu Mariana

516 muncitor necalificat I

gr. 2

generale

1

Foloaca Maria-Esmeralda

517 muncitor necalificat l

gr. 2

generale

1

Smadu Adrian-Catalin

518 muncitor necalificat I

gr. 1

generale

1

lonita Carmen

519 muncitor necalificat l

gr. 0

generale

1

Pricop Sandita

Muncitori întreținere Clădiri, Instalații

520 fochist I

gr. 5

sc. prof

1

Lazar Adrian

521 fochist I

gr. 5

sc. prof

1

Tofan Costache-Liviu

522 fochist I

gr. 5

sc. prof

1

Rogojina Neculai

523 fochist I

gr. 5

sc. prof

1

VACANT

524 fochist I

gr. 5

sc. prof

1

lorga Niculae

525 fochist III

gr. 5

sc. prof

1

Stoica Aurelian-Tudorel

526 fochist III

gr. 3

sc. prof

1

Neculache Gabriel

527 electrician I

gr. 5

sc. prof

1

Parau Mircea

528 electrician II

gr. 5

sc. prof

1

Toader Dumitrei

529 electrician II

gr. 5

sc. prof

1

Tofan Sile

530 lacatus mecanic I

gr. 5

sc. prof

1

Onu Leonard

531

lacatus mecanic I

gr. 5

sc. prof

1

VACANT

532 instalatori

gr. 5

sc. prof

1

VACANT

533 instalator l

gr. 5

sc. prof

1

Sburlea Valeriu-Dragos

534 instalator II

gr. 3

sc. prof

1

Antohe Horatiu

535 instalatorii

gr-2

sc. prof

1

Antohe Aurel-Rica

536 tamplar I

gr. 5

sc. prof

1

Spiridonescu Ion

537 zidari

gr. 4

sc. prof

1

Bursucanu Ovidiu

538 zidar I

gr. 3

sc. prof

1

Lazar Constantin-Ciprian

539 telefonist III

gr. 5

sc. prof

1

Gherghisan Fanica

540 telefonist III

gr. 5

sc. prof

1

Bejan Felicia Daniela

541 telefonist III

gr. 5

sc. prof

1

Focsa Gina

542 lenjer. II

gr. 5

sc. prof

1

VACANT

543

șofer II

gr. 5

sc. prof

1

Marin Tudorache

544

șofer II

gr. 5

sc. prof

1

Goroftei Costica

545

șofer II

gr. 5

sc. prof

1

Cristea Adrian-Florin

546

muncitor necalificat I

gr. 5

generale

1

Mihalcea Vasile

547

muncitor necalificat I

gr. 5

generale

1

Popa Florin Aurelian

548

muncitor necalificat I

gr. 1

i

generale

1

Grigorita Daniel

549

muncitor necalificat I

gr. 0

generale

1

Anton Pompiliu Ionel

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

550

Ambulatoriul inteqrat spitalului cu cab

Cabinet ORL

asistent medical licențiat

nete in specialități:

gr. 1       generalist

S

1

Balan Nicoleta

551

Cabinet Audiometrie asistent medical

gr. 5

generalist

PL

1

Fortu Rodica

552

Cabinete de Pediatrie asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

S

1

Tanase Adriana

553 asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

S

1

Busila Gabriela

554 asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Tarpan Monica

555

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Streche Manuela-Emiliza

556

Cabinet Endocrinologie medic specialist

gr. 3

endocrinologie

S

1

Dr. Dragomir-Ananie Emiliana-Teodora

557

medic specialist

gr. 3

endocrinologie

S

1

VACANT

558 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Patrascu Nicoleta

559

Cabinet Chirurgie pediatrica asistent medical

gr. 1

generalist

PL

1

Roman Andreea-Alexandra

560

Cabinet Ortopedie pediatrica/Chirurgie plastica,microchirurgie reconstructiva asistent medical                                  gr. 2      generalist

PL

1

Anghele Victor

561

Cabinet Neurologie pediatrica asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

M

1/2

Pais Adriana

asistent medical

gr. 2

generalist

PL

1/2

VACANT

562

Cabinet Psihiatrie pediatrica medic specialist

gr. 3

Psihiatrie Pediatrica

S

1

Dr. Calcan Gabriela

563 psiholog specialist

gr. 3

S

1

Tanase Raluca-Ecaterina

564

psiholog clinician specialist

gr. 3

s

1

Valeu Elena-Gabriela

565

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Luca Mihaela

566

Cabinet Cardiologie asistent medical

gr. 0

generalist

PL

1

Grosu Mihaela

567

Cabinet Genetica medicala medic specialist

gr. 2

genetica medicala

S

1

VACANT

568

asistent medical

gr. 2

generalist

PL

1

VACANT

Nr. crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

Cabinet Alergologie si Imunoloqie Clinica/Hematologie

569 asistent medical principal                         gr. 5

general ist

PL

1

Ciorata Adi-Cornelia

570

Cabinet Oftalmologie medic primar

gr. 5

oftalmologie

S

1/4

Dr. Mazilescu Rodica-Aurora

medic primar

gr. 5

oftalmologie

S

1/4

VACANT

medic specialist

gr. 2

oftalmologie

s

1/2

Dr. Totolici Geanina

571

medic specialist

gr. 2

oftalmologie

s

1

Dr. Taranu Corina

572

asistent medical principal licențiat - coordonator

gr. 5

generalist

s

1

Verga Gabriela-lsabela

573 asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

s

1

Oprisan Daniel a-Madali na

574

Cabinet Ortoptica asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Halapciuc Valentina

575 asistent medical licențiat

gr. 0

generalist

S

1

Coman Roxana-Andreea

576

Cabinet dermatovenerologie medic specialist

gr. 3

dermatovenerologie

s

1

Dr. Manolache lulia Simona

577 asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

lordache Elena

578

Fișier

registrator medical principal

gr. 5

M

1

Hanganu Liliana

579

registrator medical

gr. 5

M

1

Condriuc Dorin

580

registrator medical

gr.1

M

1

Toderita Georgiana

581

Laborator recuperare medicina fizica si balneologie kinetoterapeut principal                           gr. 5

Kinetoterapie

S

1

Buhaescu Georgiana-Alina

582

Kinetoterapeut principal

gr. 5

Kinetoterapie

S

1

Fudulache Catalina-Laura

583

Kinetoterapeut principal

gr. 5

Kinetoterapie

s

1

Borsciov Gabriela

584

kinetoterapeut

gr. 1

Kinetoterapie

s

1

Jijie Bogdan

585

kinetoterapeut

gr.1

Kinetoterapie

s

1

VACANT

586

kinetoterapeut

gr. 1

Kinetoterapie

s

1

VACANT

587

kinetoterapeut

gr-1

Kinetoterapie

s

1

VACANT

588

kinetoterapeut debutant

gr. 0

Kinetoterapie

s

1

Marcov Dan Constantin

589

asistent medical principal

gr. 5

balneofizioterapie

PL

1

Bejan Tincuta

590 asistent medical principal

gr. 5

balneofizioterapie-masaj

PL

1

Pruna Anisoara

591

asistent medical principal

gr. 5

balrieofizioterapie-masaj

PL -

1

Dragomir Anca-Magdalena

592

asistent medical

gr. 5

bairieofiziokinetoterapie si recuperare. .

PL

1

Modiga luliana

593

asistent medical

gr. 4

balneofiziokinetoterapie si recuperare

PL

1

Caitas Silvia

594

asistent medical

gr. 4

balneofiziokinetoterapie si recuperare

PL

1

Humelnicu Mihaela

I Nr.

| crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant.

post

Numele si prenumele        |

596

asistent medical

gr. 0

balneofiziokinetoterapie si recuperare

PL

1

Buruiana Florina-Mihaeia

597

asistent medical debutant

gr. 2

balneofiziokinetoterapie si recuperare

PL

1

Mari ne seu Gina

598

registrator medical

gr. 2

M

1

Calmuc Laura Elisabeta

599

infirmiera

gr. 5

generale

1

Dragus Ioana

600 îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Cristea Marioara

601 îngrijitoare

gr. 4

generale

1

Blanaru Maria-Perlina

602 îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Spiridon Cornelia

603 fochist II

gr. 4

sc. prof

1

Spiridon Vasile

Secția Clinica Chirurgie si Ortopedie Infantila - 58 paturi

din care: - comp, neurochirurgie              - 3 paturi

- comp, oftalmologie                - 3 paturi


- comp, chirurgie plastica, microchîrurgie re constructiva - 5 paturi din care arși: 2 paturi


- comp, chirurgie orala si maxilo-faciaia - 3 paturi

249 medic primar - sef secție interimar             . gr. 5     , ortopedie pediatrica-specialist chirurgie p S


  • 250 medic primar

  • 251 medic primar


gr. 5 chirurgie-ortopedie pediatrica r . f S

gr. 5     ■ chirurgie-ortopedie pediatrica j: - S


1     Dr. Candussi luliana-Laura

1     Dr. Pețrea Alecu

1    Dr. Duca Teodor


Personal Auxiliar

604 îngrijitoare

gr. 5

605 îngrijitoare

gr. 5

606 îngrijitoare

gr. 5

607 îngrijitoare

gr. 4

608 îngrijitoare

gr. 2


generale

1

Anton Lenuta

generale

1

Cate rin schi Mariana

generale

1

Donici Viorica-Carmen

generale

1

Damian Maria-Magdalena

generale

1

Cosug Florentina


Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. ioan" Galați

STAT DE FUNCȚII la data de 01.04.2020

VACANT -1

Centru de Sanatate Mintala

Nr.

crt.

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant post

Numele si prenumele

1

medic primar - sef centru

gr. 5

NPI

S

1

Dr.Campean Marcela

2

psiholog clinician principal

gr. 3

S

1

Rusu Carmen

3

psiholog clinician practicant

gr. 5

S

1

Curin Carmen-Luminita

4

psiholog clinician practicant

gr. 5

S

1

Chirciu Elisabeth

5

asistent medical principal coordonator

gr. 5

pediatrie

PL

1

VACANT

6

asistent medical principal indemnizație conducere

gr. 4

generalist

PL

1

Costandache Rodica-Doina

7

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Aurica Daniela

8

asistent medico-social principal

gr. 3

social

PL

1

Balan Manuela

9

registrator medical

gr. 5

M

1

Gramov Ionel

10

ingrijitoare

gr. 5

generale

1

Comanescu Fanica

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. loan” Galați

STAT DE FUNCȚII la data de 01.04.2020

VACANT - 0

Compartiment Primire Urgente

Nr. cri

Funcția

Grad/ gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

1

medic primar-sef compartiment interimar

gr. 5

pediatrie-atestat medicina de urgenta prespitaliceasca

S

1

Dr. lordache Florin Viorel

2

medic primar

gr. 5

pediatrie

S

1

Dr. Mărgărit Lorina

3

medic specialist

gr. 4

pediatrie-atestat medicina de urgenta prespitaliceasca

s

1

Dr. Sacagiu loan Sorin

4

medic specialist

gr. 3

pediatrie

s

1

Dr. Stan Gianina Marilena

5

medic specialist

gr. 3

pediatrie

s

1

Dr. Radu Mihaela Afinica

6

medic specialist

gr. 4

pediatrie-atestat medicina de urgenta prespitaliceasca

s

1

Dr. Voiculescu Alina Larisa

7

medic specialist

gr. 3

medicina de urgenta

s

1

Dr. Bogdan-Goroftei Roxana-Elena

8

medic specialist

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Munteanu Gabriela

9

medic specialist

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Andrei Alina-Cristina

10

medic specialist

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Fedot Cristina-Mihaela

11

asistent medical principal licențiat - sef interimar

gr. 5

generalist

s

1

Panaite Cristina

12

asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

s

1

Chirila Draga-Vasilica

13

asistent medical principal licențiat

gr. 5

generalist

s

1

Mihai Mariana

14

asistent medical principal licențiat

gr. 4

generalist

s

1

Tihan Geanina-Liliana

15

asistent medical principal licențiat

gr. 3

generalist

s

1

Tatu Madalina

16

asistent social debutant

gr. 5

social

s

1

Bigu Alina

17

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Avram Lory-Carmen

18

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Teodorof Catalina-Mioara

19

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Lungu lonelia

20

asistent medical principal

gr. 5

generalist

PL

1

Serban Ionela

2-1

asistent medical principal       5 -

gr. 5.

generalist

PL

1

Baloniu Gina

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

22

asistent medical principal

gr. 4

general ist

PL

1

Dica Catalina-Teodora

23

asistent medical principal

gr. 4

gen erai ist

PL

1

Darie Ionela

24

asistent medical principal

gr. 3

generalist

PL

1

Dumitru Silvia

25

asistent medical principal

gr. 3

generalist

PL

1

Barladeanu Elena

26

asistent medical principal

gr. 2

generalist

PL

1

Balan Alexandru Gabriel

27

asistent medical principal

gr. 2

generalist

PL

1

Caraiman Camelia

28

asistent medical

gr. 2

generalist

PL

1

Manea Georgeta-Tincuta

29

asistent medical principal licențiat

gr. 2

generalist

S

1

Cernescu Mihaela

30

asistent medical licențiat

gr. 0

generalist

S

1

Vlasie Patricia Ramona

31

asistent medical principal

gr. 5

pediatrie

PL

1

Chioseaua M a ciuta

32

asistent medical principal

gr. 4

generalist

PL

1

Stefanopol Stefan-Valentin

33

asistent medical principal

gr. 3

generalist

PL

1

Voicu Nicu Andrei

34

asistent medical

gr. 1

generalist

PL

1

Boros Adrian

35

registrator medical principal

gr. 4

M

1

Giurgea Liliana

36

registrator medical principal

gr. 3

M

1

Ene Dragos-Florin

37

registrator medical principal

gr-1

M

1

Cirja Alice Andreea

38

registrator medical

gr. 1

M

1

Stoica Octavian-Adrian

39

registrator medical

gr. 1

M

1

Baloniu Claudiu-Bogdan

40

infirmiera

gr. 5

generale

1

Ciobotaru Jeni

41

infirmiera

gr. 5

generale

1

Bustiuc Emilia

42

infirmiera

gr. 5

generale

1

Jitca Mariana

43

infirmiera

gr. 5

generale

1

Adam Camelia

44

infirmiera

gr. 5

generale

1

Vlad Tincuta

45

infirmiera

gr. 3

generale

1

Neculița Geta

46

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Cercel Ioana

47

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Alexandru Aurora

48

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Cojocaru Aurelia

49

îngrijitoare

gr. 5

generale

1

Chelaru Mirela

50

îngrijitoare

gr. 3

generale

1

Mogos Ecaterina

51

brancardier

gr. 4

generale

1

Sorica Vladimir-Justinian

52

brancardier

gr. 2

generale

1

Onu Roberto

53

brancardier

gr. 0

generale

1

Teodor Constantin

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. loan" Galați

STAT DE FUNCȚII la data de 01.04.2020

Medici Rezident»                                                                                                       vacant - 9

Nr. crt.

Funcția

Grad / gradație

Specialitate

Nivel studii

Cuant. post

Numele si prenumele

1

medic rezident anul V

gr. 1

pediatrie

S

1

VACANT

2

medic rezident anul V

gr. 2

pediatrie

S

1

Dr. Gheorghita-Panait Mihaela

3

medic rezident anul V

gr. 2

pediatrie

S

1

Dr. Baran Stefania-Claudia

4

medic rezident anul V

gr. 2

pediatrie

S

1

Dr. Constantinescu Liana

5

medic rezident anul V

gr. 2

alergologie si imunologie clinica

S

1

Dr. Stancescu Floriana

6

medic rezident anul IV

gr-2

reabilitare medicala

S

1

VACANT

7

medic rezident anul IV

gr. 1

reabilitare medicala

S

1

VACANT

8

medic rezident anul IV

gr. 1

boli infectioase

s

1

Dr. Cobzariu Claudina Gabriela

9

medic rezident anul IV

gr. 1

pediatrie

s

1

Dr. Doaga Alexandra Mihaela

10

medic rezident anul IV

gr. 1

pediatrie

s

1

Dr. Rusu Mihaela-Ramona

11

medic rezident anul IV

gr. 1

chirurgie pediatrica

s

1

Dr. Balan llie

12

medic rezident anul III

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Oprea (Buleandra) Geanina-Lacramioara

13

medic rezident anul III

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Ciortea Diana-Andreea

14

medic rezident anul III

gr. 2

medicina fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Vinturache Daniela

15

medic rezident anul III

gr. 2

medicina fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Dan Mariana

16

medic rezident anul III

gr. 1

medicina fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Fortu-Luca Laurentiu-Constantin

17

medic rezident anul III

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Dragostin Miruna-Patricia

18

medic rezident anul III

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Rusu Anamaria

19

medic rezident anul III

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Dumitru Mihaela-lulia

20

medic rezident anul III

gr. 0

ortopedie pediatrica

s

1

Dr. Barbuta Mioara

21

medic rezident anul III

gr. 0

medicina fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Fatu Ana-Maria

22

medic rezident anul II

gr. 5

medicina fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Mierlan Sorina-Daniela

23

medic rezident anul II

gr. 4

ortopedie pediatrica

s

1

Dr. Danila Radu

24

medic rezident anul II

gr. 3

oncologie medicala

s

1

Dr. Paslaru Ana-Maria

25

medic rezident anul II

gr. 2

pedodontie

s

1

Dr. Per Silvia-Ana-Maria

26

medic rezident anul II

gr. 1

pediatrie

s

1

VACANT

27

medic rezident anul II

gr. 1

microbioiogie medicala

s

1

Dr. Pahome Raluca

28

medic rezident anul II

gr. 1

pediatrie

S

1

Dr. Cernamoriti-Turca Gina Andreea

29

medic rezident anul II

gr. 1

medicina fizica si de reabilitare

S

1

Dr. Zait Claudia

30

medic rezident anul II

gr. 0

medicina fizica si de reabilitare

S

1

Dr. Tanase Claudiu-Elisei

31

medic rezident anul II

gr. 0

pediatrie

S

1

Dr. Jalba Geanina-Adelina

32

medic rezident anul II

gr. 0

pediatrie

S

1

Dr. Antohi Ecaterina-Andreea

33

medic rezident anul II

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

s

1

Dr. Adam Adriana

34

medic rezident anul II

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

s

1

Dr. Serban Adina-Maria

35

medic rezident anul II

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

s

1

Dr. lorgoveanu Cristina-Elena

36

medic rezident anul il

gr. 0

ortopedie pediatrica

s

1

Dr. lomer Merdal

37

medic rezident anul 11

gr. 0

ortopedie pediatrica

s

1

Dr. Jamba Dorin

38

medic rezident anul II

gr.O

ortopedie pediatrica

s

1

Dr. Ene Daniela

39

medic rezident anul II

gr.O

chirurgie pediatrica

s

1

Dr. Ndengeye Shema Placide

40

medic rezident anul II

gr.O

pedodontie

s

1

Dr. Lipsa Bianca-loana

41

medic rezident anul II

gr. 0

pedodontie

s

1

Dr. Toma Cristian-Razvan

42

medic rezident anul II

gr. 0

pedodontie

s

1

Dr. Vioreanu Cristina

43

medic rezident anul II

gr.O

pedodontie

s

1

Dr. Bordianu Adina-loana

44

medic rezident anul II

gr.O

microbiologie medicala

s

1

Dr. Peptine Lucian Daniel

45

medic rezident anul II

gr.O

radiologie-imagistica medicala

s

1

Dr. Luca Andreea-Roxana

46

medic rezident anul II

gr. 0

radiologie-imagistica medicala

s

1

Dr. Serb-Alexe Larisa

47

medic rezident anul II

gr. 0

radiologie-imagistica medicala

s

1

Dr. Mudrag Andreea

48

medic rezident anul 11

gr. 0

radiologie-imagistica medicala

s

1

Dr. Panait Dorin-Gabi

49

medic rezident anul II

gr.O

radiologie-imagistica medicala

s

1

Dr. Grosu Alexandru

50

medic rezident anul 1

gr. 5

protetica dentara

s

1

Dr. Marcu Teodora

51

medic rezident anul 1

gr. 5

protetica dentara

s

1

Dr. Docan Mihaela Oana

52

medic rezident anul 1

gr. 5

parodontologie

s

1

Dr. Grecu Gina Păunită

53

medic rezident anul 1

gr. 5

alergologîe si imunologîe clinica

s

1

Dr. Buzatu Simona

54

medic rezident anul 1

gr. 4

neonatologie

s

1

Dr. Brighidin Raisa

55

medic rezident anul 1

gr. 3

protetica dentara

s

1

Dr. Epure Alina Elena

56

medic rezident anul 1

gr. 3

pedodontie

s

1

Dr. Ionel Dan Cristian

57

medic rezident anul 1

gr. 3

microbiologie medicala

s

1

VACANT

58

medic rezident anul 1

gr-3

parodontologie

s

1

Dr. Porojan Aurelia

59

medic rezident anul 1

gr. 3

parodontologie

s

1

Dr. Chipirliu Oana

60

medic rezident anul 1

gr. 2

parodontologie

s

1

Dr. Iconaru-Hancu Marilena Gabriela

61

medic rezident anul 1

gr. 2

parodontologie

s

1

Dr. Totolici Catinca

62

medic rezident anul 1

gr. 2

protetica dentara

s

1

Dr. Costin Lavinia Elena

63

medic rezident anul 1

gr. 2

protetica dentara

s

1

Dr. Stefanescu Ada

64

medic rezident anul 1

gr. 2

radiologie- imagistica medicala

s

1

Dr. Spinache Mihaela

65

medic rezident anul 1

gr. 2

chirurgie pediatrica

s

1

VACANT

66

medic rezident anul 1

gr. 2

pediatrie

s

1

VACANT

67

medic rezident anul 1

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Bunazoi Mariana

68

medic rezident anul 1

gr. 2

pediatrie

s

1

Dr. Balteanu- Popescu Florica

69

medic rezident anul 1

J            >           gr. 2

ortodontie si ortopedie dento-faciala

s

1

Dr. Postoiache Roxana Maria <

70

medic rezident anul 1

gr. 1

ortodontie si ortopedie dento-faciala

.s

, 1

Dr. Gheorghe Isabela-Gabriela- Denisa

71

medic rezident anul I

gr. 1

pediatrie

S

1

Dr. Macnea Lansa

72

medic rezident anul I

gr. 1

medicina fizica si de reabilitare

S

1

Dr. Tataru Cornel

73

medic rezident anul I

gr. 1

radiologie- imagistica medicala

S

1

Dr. Ichim Elena

74

medic rezident anul I

gr. 1

parodontologie

S

1

Dr. Mihalas Eugeniu

75

medic rezident anul I

gr. 1

parodontologie

S

1

Dr. Ciurea Alina

76

medic rezident anul I

gr. 1

protetica dentara

S

1

Dr. Covaci Antoanela Magdalena

77

medic rezident anul I

gr. 1

pedodontie

S

1

Dr. Perpelea Anca Cristina

78

medic rezident anul l

gr. 0

medicina fizica si de reabilitare

S

1

VACANT

79

medic rezident anul I

gr. 0

medicina fizica si de reabilitare

s

1

Dr. Donica Alaxandra Lori

80

medic rezident anul I

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

s

1

VACANT

81

medic rezident anul I

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

s

1

Dr. Prigoana Andreea

82

medic rezident anul I

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Gheorghiu Cristina

83

medic rezident anul I

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Barbu Raisa-Eloise

84

medic rezident anul I

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Anton Marinela-Andreea

85

medic rezident anul I

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Obeada Cristina - Raluca

86

medic rezident anul I

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Stratila Livia- Diana

87

medic rezident anul I

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Ceban Doina

88

medic rezident anul I

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Coteanu Stefania

89

medic rezident anul I

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Delefosse Lucie Claire Mireille

90

medic rezident anul l

gr. 0

pediatrie

s

1

Dr. Enache Lilia

91

medic rezident anul I

gr. 0

medicina de familie

s

1

Dr. Antohe Cătălină

92

medic rezident anul I

gr. 0

alergologie si imunologîe clinica

s

1

Dr. Balan Madalina

93

medic rezident anul I

gr. 0

radiologie- imagistica medicala

s

1

Dr. Radut Camelia-Adriana

94

medic rezident anul I

gr. 0

radiologie- imagistica medicala

s

1

Dr. Avram Georgiana

95

medic rezident anul I

gr. 0

radiologie- imagistica medicala

s

1

Dr. Profiri Dana

96

medic rezident anul I

gr. 0

radiologie- imagistica medicala

s

1

Dr. Banacovschi Ioana- Daniela

97

medic rezident anul I

gr. 0

radiologie- imagistica medicala

s

1

Dr. Pascu Loredana- Sabina

98

medic rezident anul I

gr. 0

radiologie- imagistica medicala

s

1

Dr. Septilici Oana-Gabriela

99

medic rezident anul I

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

s

1

Dr. Popa Elena Andreea

100

medic rezident anul I

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

s

1

Dr. Soigan Oana Stefania

101

medic rezident anul I

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

s

1

Dr. Baccela Adelina

102

medic rezident anul I

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

s

1

Dr. Capitanu Diana-Elena

103

medic rezident anul I

gr. 0

ortodontie si ortopedie dento-faciala

s

1

Dr. Stan Cristina

104

medic rezident anul I

gr. 0

parodontologie

s

1

Dr. Visan Violeta

105

medic rezident anul I

gr. 0

parodontologie

s

1

Dr. Enache Mihai- Alexandru

106

medic rezident anul I

gr. 0

parodontologie

s

1

Dr. Chiper Emilian

107

medic rezident anul I

gr. 0

parodontologie

s.

1

Dr. Spinu Ramona-Marina

108

medic rezident anul I

gr. 0

parodontologie

s

1

Dr. Miron Ioana Cristina

109

medic rezident anul I

gr. 0

parodontologie

s

1

Dr. Ghimpu Costin-Marian

110

medic rezident anul I

gr. 0

parodontologie

s

1

Dr. Mihalceanu Sofia

111

medic rezident anul I

gr. 0

parodontologie

s

1

Dr. Salcudeanu-Susala Matei

112

medic rezident anul I

gr. 0

parodontologie

s

1

Dr. Turcu Andrei

113

medic rezident anul I

gr. 0

parodontologie

s

1

Dr. lacob Alexandra-loana

medic rezident anul I

gr. 0

parodontologie

medic rezident anul I

gr. 0

pedodontie

medic rezident anul I

gr. 0

pedodontie

medic rezident anul I

gr. 0

pedodontie

medic rezident anul I

gr. 0

pedodontie

medic rezident anul I

gr. 0

pedodontie

medic rezident anul I

gr. 0

pedodontie

medic rezident anul I

gr. 0

pedodontie

medic rezident anul I

gr.O

pedodontie

medic rezident anul I

gr. 0

pedodontie

medic rezident anul I

gr. 0

pedodontie

medic rezident anul I

gr. 0

pedodontie

medic rezident anul I

gr. 0

pedodontie

medic rezident anul I

gr. 0

pedodontie

medic rezident anul I

gr.O

pedodontie

medic rezident anul I

gr.O

pedodontie

medic rezident anul I

gr. 0

pedodontie

medic rezident anul I

gr.O

protetica dentara

medic rezident anul I

gr. 0

protetica dentara

medic rezident anul l

gr. 0

protetica dentara

medic rezident anul I

gr.O

protetica dentara

medic rezident anul I

gr. 0

protetica dentara

medic rezident anul I

gr.O

protetica dentara

medic rezident anul I

gr. 0

protetica dentara

medic rezident anul l

gr.O

protetica dentara

medic rezident anul I

gr. 0

protetica dentara

medic rezident anul I

gr.O

protetica dentara

medic rezident anul I

gr. o

protetica dentara

medic rezident anul l

gr. 0

protetica dentara

medic rezident anul l

gr.O

protetica dentara

medic rezident anul I

gr. 0

protetica dentara

medic rezident anul V - pe post ATI medic rezident anul IV - pe post Hemodializa medic rezident anul IV - pe post ATI

gr. 1      ATI

gr. 1       nefrologie pediatrica

gr 2     ATI


Președinte de ședință,

co co co cococococococococococococococococococococococococococococococo


1    Dr, Codreanu Andrei

1    Dr. Tasca Oana- Valentina

1    Dr. Marin Ramona-Elena

1    Dr. Matei Diana Teodora

1     Dr. Florea Mihaela lulia

1    Dr. Mantu Anca

1    Dr. Nicolau Ana-Maria

1    Dr. Oprescu Raluca-Maria

1    Dr. Asanache loana-Bianca

1     Dr. Adam Letitia-Felicia

1    Dr. Marcu loana-Gabriela

1    Dr. Roibu Ramona-Alexandra

1    Dr. Urucu Diana Rahela

1     Dr. Burca lulia-Cecilia

1    Dr. Niculescu Vlad

1     Dr. Pavel Gabriel

1    Dr. Cojocaru Oana-Andreea

1    Dr. Danila Elena Raluca

1    Dr. Coman Andreea Elena

1    Dr. Dumitru Roxana-Alina

1    Dr. Pastusenco Elena

1    Dr. Bejan Anca

1    Dr. Toba Veronica

1    Dr. llas Carina Elena

1    Dr. Popescu Lucia Maria

1    Dr. Crăciun Simona Steliana

1    Dr. Gheordun Ioana- Cristina

1    Dr. Balan Cristina- Alexandra

1     Dr. Olaru Maria

1    Dr. Anghel Georgiana Elena

1    Dr. Arsenescu Nicoleta

1    Dr. Sevastre Geanina-Mihaela

1     Dr. Goroftei Larisa

1    Dr. Popa Anca-Maria