Hotărârea nr. 162/2020

Dezmembrarea in doua loturi a unui teren, in suprafata de 4.7961 mp, situat Str. Cetatianu Ioan nr. 27, proprietate privata a municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 162

din 29.04.2020

privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, în suprafață de 47961 mp, situat Str. Cetățianu Ioan nr. 27, proprietate privată a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 196/09.04.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 66967/09.04.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 66968/09.04.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere solicitarea societății Belvedere Motors SRL nr. 172/16.12.2019 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1375107/17.12.2019;

Văzând referatul de admitere nr. 22795/10.03.2020, al Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), coroborate cu cele ale art. 354 și art. 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezmembrarea în două loturi a terenului, proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 47961 mp, situat în Galați, pe str. Cetățianu Ioan nr. 27, după cum urmează:

  • - Lot 1 - cu suprafața măsurată de 45061 mp, având numărul cadastral 129799;

  • - Lot 2 - cu suprafața măsurată de 2900 mp, având numărul cadastral 129800.

(2) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,


Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

-■

Galați


Nr. parcela

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

A

45061

Limită materializată prin gard placi beton intre punctele 2-9 si intre punctele 9-18-19-1-2 nematerializata

Total

45061


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Sc. 1:1500


ANEXA 1.35


Nrxadastrai: ______ Suprafata(mp)

I                     2900

Cartea funciara Nr:


Adresa imobilului:

Municipiul Galați, Strada Cetatianu loan nr.27,Lot 2


UAT : Galați

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

A

2900

-Terenul este granitult pe latura 9-10 cu gard beton si In rest negranituit.

Total

2900

11. 11

ate referitoare la construcție

Cod constr.

Suprafața construita la sol

Destinație

Mențiuni

l ot al

Suprafața masurata teren =2900 mplEAJTORIZW

Sena RO-B-J. Nr 1 clasa s

SERVICIUL PUBLIC


a întocmirii documentației torcspoiidența a(


obilulut in baza de numărului cadastral


Semnătura și parafa