Hotărârea nr. 160/2020

Aprobarea contului de executie al bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2020 - trimestrul I

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 160 din 29.04.2020

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2020 - trimestrul I

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 193/09.04.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 66907/09.04.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 66910/09.04.2020, al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 49, alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2020 - trimestrul I, astfel:

  • - Secțiunea de funcționare, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local al municipiului Galați, pe anul 2020 - trimestrul I, astfel:

  • - Secțiunea de funcționare, conform anexelor 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • - Secțiunea de dezvoltare, conform anexelor 7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă contul de execuție al bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2020 - trimestrul I, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

VENITURI


Contul de execuție al bugetului local - Funcționare

La data de : 31.03.2020

Sursa : A

Capitol

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Incasan realizate

31.03.2020

Pr.

real

01.02.01

Impozit pe profit de la agenti economici

0.00

0.00

203,881.00

03.02.18

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

603,000.00

151,000.00

142,252.50

94.21

04.02.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

231,018,000.00

67,840,000.00

57,773,665.14

85.16

04.02.04

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

5,126,000.00

1,282,000.00

1,283,000.42

100.08

05.02.50

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

0.00

0.00

1,959.00

07.02.01.01

impozit si taxa pe clădiri pf

16,269,000.00

8,668,000.00

8,283,385.44

95.56

07.02.01.02

Impozit si taxa clădiri pj

54,675,000.00

28,748,000.00

8,507,419.73

29.59

07.02.02.01

Impozit pe teren persoane fizice

4,614,000.00

2,154,000.00

2,363,453.24

109.72

07.02.02.02

Impozit si taxa pe teren persoane juridice

7,071,000.00

2,968,000.00

1,048,424.61

35.32

07.02.02.03

Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol

1,378,000.00

345,000.00

457,596.93

132.64

07.02.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala si alte taxe de timbru

4,921,000.00

2,231,000.00

1,337,725.06

59.96

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea loc cu lemne

45,676,000.00

12,430,000.00

12,221,000.00

98.32

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

16,226,000.00

4,100,000.00

4,100,000.00

100.00

11.02.09

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

3,032,000.00

908,000.00

908,000.00

100.00

12.02.07

Taxe hoteliere

292,000.00

73,000.00

48,717.00

66.74

15.02.01

Impozit pe spectacole

210,000.00

53,000.00

65,698.48

123.96

16.02.02.01

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

12,258,000.00

6,065,000.00

5,096,555.02

84.03

16.02.02.02

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

5,956,000.00

1,489,000.00

2,020,669.10

135.71

16.02.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

3,758,000.00

940,000.00

957,582.82

101.87

16.02.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

558,000.00

140,000.00

253,396.66

181.00

18.02.50

Alte impozite si taxe

3,000.00

1,000.00

3,357.39

335.74

30.02.05.30

Venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

23,434,000.00

10,654,000.00

5,355,979.34

50.27

30.02.08.02

Venituri din dividente de la alti plătitori

59,000.00

15,000.00

0.00

0.00

33.02.08

Venituri din prestări de servicii

369,000.00

93,000.00

351,928.05

378.42

33.02.10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

149,000.00

38,000.00

23,344.45

61.43

33.02.12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

1,515,000.00

379,000.00

392,304.00

103.51

33.02.13

Contribuția persoanelor asistate

2,489,000.00

622,000.00

623,536.95

100.25

33.02.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

145,000.00

36,000.00

37,083.73

103.01

34.02.02

Taxe extrajudiciare de timbru

18,000.00

5,000.00

5,990.19

119.80

34.02.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

1,000.00

1,000.00

273.00

27.30

35.02.01.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

13,523,000.00

4,232,000.00

2,983,272.00

70.49

36.02.01.01

Venituri din aplicarea prescripției

16,000.00

4,000.00

6,547.61

163.69

36.02.06

Taxa de habitat si ecarisaj

16,727,000.00

7,182,000.00

8,417,828.58

117.21

36.02.14

ven din recup chelt ef in cursul proc de exec. silita

258,000.00

65,000.00

43,226.68

66.50

r-rx

Alta wAnifiiri

12,529,000.00

6,133,000.00

2,064,960.85

33.67

VENITURI


Contul de execuție al bugetului local - Funcționare

ANEXA 1


La data de : 31.03.2020

Sursa : A

Capitol

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Incasari realizate

31.03.2020

Pr. real

37.02.01

Donații si sponsorizări

10,000.00

10,000.00

10,000.00

100.00

37.02.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secîiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-70,000,000.00

-19,085,000.00

0.00

0.00

42.02.34

Subvenții pt acordarea ajutorului pt încălzirea locuinței cu lemne cărbuni si combustibili petrolieri

60,000.00

60,000.00

2,837.00

4.73

42.02.35

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unităților medico-sociale

2,250,000.00

675,000.00

470,530.17

69.71

42.02.41

Subvenții de la B.S. pentru finanțarea sanatatii

12,600,000.00

3,150,000.00

2,663,745.00

84.56

Total:

429,796,000.00

154,855,000.00

130,531,127.14

Președinte de ședință,

CHELTUIELI - Contul de execuție al bugetului local - Funcționare

La data de : 31.03.2020

Sursa : A

Indicator

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Plăti realizate

31.03.2020

Pr. real

5110

Autorități publice si acțiuni externe TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

36,750,000.00

10,900,000.00

9,986,153.46

91.62

5120

Autorități publice si acțiuni externe TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

6,873,000.00

2,947,000.00

2,289,672.19

77.70

5159

Autorități publice si acțiuni externe TITLUL XL ALTE CHELTUIELI

315,000.00

100,000.00

91,560.00

91.56

5181

Autorități publice si acțiuni externe TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

25,000,000.00

0.00

0.00

5185

Autorități publice si acțiuni externe PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-51,157.69

5410

Alte servicii publice generale TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

3,500,000.00

1,155,000.00

1,072,259.00

92.84

5420

Alte servicii publice generale TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

700,000.00

280,000.00

28,289.38

10.10

5450

Alte servicii publice generale TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

2,812,000.00

0.00

0.00

5520

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

5530

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi TITLUL III. DOBÂNZI

14,333,000.00

3,035,000.00

1,727,063.91

56.90

6110

Ordine publica si siguranța naționala TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

616,000.00

201,000.00

170,898.00

85.02

6120

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

1,768,000.00

627,000.00

306,313.54

48.85

6151

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL VL TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

19,961,000.00

6,188,000.00

6,011,262.00

97.14

6520

Invatamant TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

27,237,000.00

10,943,000.00

8,146,220.75

74.44

6555

Invatamant TITLUL VIL ALTE TRANSFERURI

3,032,000.00

908,000.00

673,748.00

74.20

6557

Invatamant TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

1,710,000.00

1,417,000.00

128,066.01

9.04

6559

Invatamant TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

5,000,000.00

2,490,000.00

326,946.00

13.13

6585

Invatamant PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-27,502.57

6610

Sanatate TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

13,650,000.00

3,823,000.00

2,998,194.00

78.43

6620

Sanatate TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

550,000.00

139,000.00

57,081.70

41.07

6651

Sanatate TITLUL VL TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

10,124,000.00

5,088,000.00

3,490,983.72

68.61

6659

Sanatate TITLUL XL ALTE CHELTUIELI

87,000.00

30,000.00

21,753.00

72.51

6685

Sanatate PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-125,937.00

6720

Cultura, recreere si religie TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

17,100,000.00

5,208,000.00

4,208,000.00

80.80

6751

Cultura, recreere si religie TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

30,600,000.00

12,784,000.00

10,325,012.65

80.77

6759

Cultura, recreere si religie TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

6,500,000.00

1,900,000.00

0.00

0.00

6785

Cultura, recreere si religie PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-10,151.07

6810

Asigurări si asistenta sociala TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

35,780,000.00

12,524,000.00

11,929,350.00

95.25

6820

Asigurări si asistenta sociala TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

8,523,000.00

4,541,000.00

3,023,364.42

66.58

6851

Asigurări si asistenta sociala TITLUL VI.

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

2,400,000.00

861,000.00

819,354.00

95.16

6857

Asigurări si asistenta sociala TITLUL IX. ASISTENTA

17,944,000.00

8,164,000.00

7,854,333.31

96.21

CHELTUIELI


Contul de execuție al bugetului local

La data de : 31.03.2020


Funcționare


ANEXA 2


Sursa : A

Indicator

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Plăti realizate

31.03.2020

Pr. real

SOCIALA

6859

Asigurări si asistenta sociala TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

3,280,000.00

943,000.00

913,987.01

96.92

6885

Asigurări si asistenta sociala PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-137,305.00

7010

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

230,000.00

80,000.00

70,969.00

88.71

7020

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL II.

BUNURI SI SERVICII

22,500,000.00

8,202,000.00

8,016,022.47

97.73

7055

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

4,300,000.00

1,300,000.00

1,299,381.00

99.95

7085

Locuințe, servicii si dezvoltare publica PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-480,479.68

7420

Protecția mediului TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

28,000,000.00

11,138,000.00

11,035,335.75

99.08

7451

Protecția mediului TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

400,000.00

100,000.00

0.00

0.00

7455

Protecția mediului TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

2,512,000.00

2,512,000.00

1,147,000.00

45.66

7481

Protecția mediului TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

5,932,000.00

2,981,000.00

0.00

0.00

7485

Protecția mediului PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-1,448.00

8020

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

800,000.00

640,000.00

407,921.00

63.74

B120

Combustibili si energie TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

1,000,000.00

406,000.00

0.00

0.00

8140

Combustibili si energie TITLUL IV. SUBVENȚII

2,500,000.00

2,500,000.00

2,000,000.00

80.00

8157

Combustibili si energie TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

1,200,000.00

1,100,000.00

921,904.69

83.81

8181

Combustibili si energie TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

794,000.00

400,000.00

198,305.64

49.58

8420

Transporturi TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

31,000,000.00

11,003,000.00

10,993,372.16

99.91

8440

Transporturi TITLUL IV. SUBVENȚII

30,000,000.00

15,000,000.00

14,981,022.00

99.87

8481

Transporturi TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

1,680,000.00

0.00

0.00

B751

Alte acțiuni economice TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

800,000.00

294,000.00

294,000.00 100.00

Total:

429,796,000.00

154,855,000.00

127,131,118.75

Președinte de ședință,

VENITURI - Contul de execuție al bugetului local - Dezvoltare

La data de : 31.03.2020

Sursa : A

Capitol

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Incasari realizate

31.03.2020

Pr. real

36.02.31

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

12,000.00

3,000.00

23,026.90

767.56

37.02.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

70,000,000.00

19,085,000.00

0.00

0.00

39.02.03

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului

262,000.00

262,000.00

311,409.99

118.86

39.02.07

Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat

2,138,000.00

2,138,000.00

2,277,156.99

106.51

42.02.65

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

2,824,000.00

772,000.00

733,436.17

95.00

42.02.69

Subvenții de la bug. de stat către bug. locale necesare susținerii proiectelor FEN 2014-2020

17,135,000.00

3,711,000.00

1,382,897.83

37.26

48.02.01.01

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

90,681,000.00

14,767,000.00

0.00

0.00

48.02.01.02

FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

7,012,000.00

7,012,000.00

9,010,884.39

128.51

48.02.01.03

Prefinantare

8,251,000.00

8,251,000.00

8,831,284.20

107.03

48.02.02.01

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

3,903,000.00

1,353,000.00

7,415.06

0.55

48.02.02.02

FSE-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

0.00

0.00

3,982.76

48.02.02.03

Prefinantare

0.00

0.00

771,274.71

48.02.05.01

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

0.00

0.00

35,151.92

Total:

202,218,000.00

57,354,000.00

23,387,920.92

Președinte de ședință,

CHELTUIELI - Contul de execuție al bugetului local - Dezvoltare

La data de : 31.03.2020

Sursa : A

Indicator

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Plăti realizate

31.03.2020

Pr. real

5158

Autoritati publice si acțiuni externe TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

591,000.00

591,000.00

454,491.15

76.90

5171

Autoritati publice si acțiuni externe TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

375,000.00

100,000.00

0.00

0.00

6151

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

250,000.00

37,000.00

36,810.00

99.49

6171

Ordine publica si siguranța naționala TITLUL XIII.

ACTIVE NEFINANCIARE

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

6558

Invatamant TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

22,183,000.00

5,706,000.00

773,578.40

13.56

6571

Invatamant TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

5,014,000.00

1,517,000.00

1,313,718.45

86.60

6651

Sanatate TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

5,012,000.00

316,000.00

121,343.24

38.40

6658

Sanatate TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

13,964,000.00

3,100,000.00

22,341.93

0.72

6671

Sanatate TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

832,000.00

208,000.00

182,247.12

87.62

6751

Cultura, recreere si religie TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

570,000.00

200,000.00

0.00

0.00

6758

Cultura, recreere si religie TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

1,200,000.00

611,000.00

70,549.19

11.55

6771

Cultura, recreere si religie TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

18,377,000.00

4,679,000.00

1,961,769.89

41.93

6851

Asigurări si asistenta sociala TITLUL VL TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

200,000.00

0.00

0.00

6858

Asigurări si asistenta sociala TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

11,983,000.00

2,937,000.00

905,195.97

30.82

6871

Asigurări si asistenta sociala TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

541,000.00

235,000.00

801.23

0.34

7058

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

7,191,000.00

1,974,000.00

26,318.27

1.33

7071

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

5,869,000.00

1,715,000.00

461,455.55

26.91

7072

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL XIV. ACTIVE FINANCIARE

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

7085

Locuințe, servicii si dezvoltare publica PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-28,419.55

7455

Protecția mediului TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

777,000.00

0.00

0.00

7471

Protecția mediului TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

5,520,000.00

2,349,000.00

1,116,314.06

47.52

8171

Combustibili si energie TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

202,000.00

101,000.00

164.53

0.16

8185

Combustibili si energie PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-2,397.81

8458

Transporturi TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

83,399,000.00

23,587,000.00

7,338,837.25

31.11

8471

Transporturi TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

16,238,000.00

5,481,000.00

2,803,461.13

51.15

8751

Alte acțiuni economice TITLUL VI. TRANSFERURI

20,000.00

0.00

0.00

INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

CHELTUIELI - Contul de execuție al bugetului local - Dezvoltare

La data de : 31.03.2020

ANEXA 4


Sursa : A

Indicator

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Plăti realizate

31.03.2020

Pr. real

8772

Alte acțiuni economice TITLUL XIV. ACTIVE FINANCIARE

900,000.00

900,000.00

0.00

0.00

Total:

202,218,000.00

57,354,000.00

17,558,580.00

Președinte de ședință,

VENITURI ~ Contul de- exedutie al bugetului de venituri proprii si sybventie — Functipnăre Ia dată de : 31.03.2020

Sursa : E,F,G

capitol

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Tneasări realizate

31.03.2020

ferea!

30.10.05.30

Alte venituri din concesiuni si inchirieri

428,000.00

178,000.00

120,944.99

67.95

33.10.05

Taxe si alte venituri in invatamant

3,816,000.00

1,184,000.00

779,984.14

65.88

33.10.08

Venituri din prest?ri de servicii

61,681,000.00

30,746,000.00

18.341,828.35

59.66

33.10.13

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

501,000.00

286,000.00

135,856.00

47.50

33.10.14

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

2,460,000.00

1,002,000.00

699,253.84

69.79

33.10.16

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

62,000.00

16,000.00

10,651.27

66.57

33.10.20

Venituri din cercetare

0.00

0.00

200.00

33.10.21

Venituri din contractele încheiate cu Casele de asigurări sociale de sanatate

51,782,000.00

14,756,000.00

13,876,617.89

94.04

33.10.30

Venituri din contracteleîncheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

20,300,000.00

5,831.000.00

5.063,504.82

86:84

33.10.31

Venituri din contractele Încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

56,000.00

14,000.00

0.00

0,00

33.10.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

1,742,000.00

497,000.00

455.709.55

91.69

35.10.50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

43,000.00

12,000.00

12,098.75

100.82

36.10.50

Alte venituri

96,000.00

54,000.00

47,419,30

87.81

37.10.01

Donații si sponsorizări

22,000.00

22,000.00

42.500.00

193.18

37.10.03

Vărsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

-2.221,000.00

-1.014,000.00

-117,196.47

11.56

40.10.15.01

Excedentul anului anterior funcționare

3,092,000.00

3,092,000.00

0.00

0.00

41.10.06

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa

0.00

0.00

1,093,687.88

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

56,411.000.00

20.902,000.00

17,928,291.65

85.77

43.10.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

7,874,000.00

4.413.000.00

3,012,320.72

68.26

43.10.33

Subvenții din bugetul Fondului unic de s?n?tate

53,156,000.00

14,078,000.00

13,086,376.00

92:96

48.10.01.02

0.00

0.00

1,666.00

Total:

261,301,000.00

96,069,000.00

74,591,714.68

Președinte de ședință,

CHELTUIELI - Contul de execuție ăl bugetului de venituri projsrii si subvenții - Funcționare

La: data 4© : 31.03.202 0

Indicator

— ------,--------------------■---------Sursa—r- E-,4

Denumire

7^---

Prevederi bug.

inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Plăti realizate

31.03.2020

Fr. real

6110

Ordine publica și siguranța naționala TITLU l. CHELTUIELI DE PERSONAL

18,766,000.00

5,751,000.00

5,701,579.00

99.14

6120

Ordirie publica si siguranța naționala TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

1,198,000.00

438,000.00

294,369.03

67.21

6185

Ordine publica si siguranța naționala PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

0.00

0.00

-9,283.02

RECUPERATE IN ANUL CURENT

6510

Invatamant TITLU I. CHELTUIELI DEPERSONAL

33,000.00

12,000.00

2,783.00

23.19

6520

Invatamant TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

6,691,000.00

2,377,000.00

1,354,580.50

56.99

6610

Sanatate TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

113,945,000.00

33,032,000.00

29,354,825.00

88:87

6620

Sanatate TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

24,559,000.00

9,757,000.00

5,742,913.87

58.86

6659

Sanatate TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

898,000.00

328,000.00

250,761.30

76:45

6685

Sanatate PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

o.oo

-346,638.73

6710

Cultura, recreere si religie TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

18,966,000.00

7,068,000.00

5,699,141.00

80.63

6720:

Cultura, recreere si religie TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

12,879,000.00

6,091,000.00

4,600,294.27

75.53

6759

Cultura, recreere si religie TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

220,000.00

70,000.00

60,880.00

86:97

6785

Cultura, recreere si religie PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-63,977 00

6810

Asigurări si asistenta sociala TITLU I, CHELTUIELI DE PERSONAL

2,281,000.00

895,000.00

739,135.00

82.58

6820

Asigurări si asistenta sociala TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

606,000.00

238,000.00

161,647.64

67.92

6859

Asigurări si asistenta sociala TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

14,000.00

14,000.00

9,277.00

66.26

7010

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLU I.

CHELTUIELI DE PERSONAL

1,305,000.00

597,000.00

271,367.00

45.46

7020

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL li.

BUNURI SI SERVICII

728,000.00

271,000.00

40,538 40

14.96

7059

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

4,000.00

2,000.00

0.00

0.00

7410

Protecția mediului TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

22,974,000.00

11,969,000.00

6,090,071.00

50.88

7420

Protecția mediului TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

18,944,000.00

7,598,000.00

3,104,815.10

40.86

7459

Protecția mediuluiTITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

304,000.00

193,000.00

60,340.00

31.26

7485

Protecția mediului PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0.00

0.00

-100.255.49

8410

Transporturi TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

939,000.00

574,000.00

224,056.00

39.03

8420

Transporturi TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

12,820,000.00

8,162,000.00

3,855,57942

47.24

8459

Transporturi TITLUL XL ALTE CHELTUIELI

4,000.00

2,000.00

0.00

0,00

8710

Alte acțiuni economice TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

1,952,000.00

518,000.00

380,340.00

73.42

8720

Alte acțiuni economice TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

271,000.00

112,000.00

40,524.55

36.18

Total:

261,301,000.00

96,069,000.00

67,519,663.84

Președinte de ședință,

Fag.171

VENITURI - Contul de execuție al bugetului de venituri prbprii s i SubVpnti ir Dezvol ta te . Ta da ța de : 31> 03< ț92S;

Sursa : E.F.G

Capitol

Denumire

Prevederi bug. inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Tncasari realizate

31.03.2020

real

37.10.04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

2,221.000.00

1,014,000.00

117,196.47

11.56

40.10.15.02

Excedentul anului anterior dezvoltare

2,786,000.00

2,786,000.00

0.00

0.00

42.10.70

Sume primite de la MDRAP

0.00

0.00

666.40

43.10.14

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sahatatii

5,012,000.00

316,000.00

121,343.24

38.40

43.10.19

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

1,040,000.00

237,000.00

36,810.00

15.53

Total:

11,059,000.00

4,353,000.00

276,016.11

Președinte de ședință,

CHELTUIELI: - Contul de execuție al bugetului de venituri proprii si subvenții - Dezvoltare

La data de : 31.03.2020

Indicator

— ----;----------------------sursa—

Denumire

-hj / r 7                   ,

Prevederi bug.

inițiale

2020

Prevederi bug. definitive

2020

Plăti realizate

31.03.2020

Pr. real

6171

Ordine publica și siguranța naționala TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

250,000.00

37,000.00

36,810.00

99.49

6571

Invatamant TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

106,000.00

14,000.00

0.00

0.00

6671

Sanatate TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

7,828,000.00

3,102,000.00

105,741.33

3.41

6771

Cultura, recreere si religie TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

570,000.00

200,000.00

0.00

0.00

6871

Asigurări si asistenta sociala TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

200,000.00

0.00

0.00

7471

Protecția mediului TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

2,000,000.00

1,000,000.00

117,196.47

11.72

8771

Alte acțiuni economice TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

105,000.00

0.00

0.00

Total:

11,059,000.00

4,353,000.00

259,747.80

Președinte de ședință,

CHELTUIELI “Contul de execuție al bugetului de Credite interne - Dezvoltate

la data de : 31.03. 2020

Indicator

--------:------------------------------Sursa

Denumire

î

Prevederi bug, inițiale

2020

Prevederi bug, definitive

2020

.......Elati

Udâlizatâ:

31.03.2020

BVr. real

7071

Locuințe, servicii si dezvoltare publica TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

75,420.00

75,420.00

2,414.68

3.20

8458

Transporturi TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

27.933,800.00

27,933,800.00

6,183,772.14

22.14

8471

Transporturi TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

12,758,110.00

12,758,110.00

519,725.14

4.07

Total:

40,767,330.00

40,767,330.00

6,705,911.96

Președinte de ședință,