Hotărârea nr. 16/2020

Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 23, aferent str. 1 Decembrie 1918, colt cu str. Tecuci (bloc S6B sc 1 si 2, bloc S6C), in vederea extinderii spatiilor comerciale astfel incat sa formeze un ansamblu unitar in zona delimitata: la nord de strada Tecuci, la sud de bloc S6A, la vest de strada 1 Decembrie 1918 si la est si la sud de aleea de acces

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 16 din 30.01.2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 23, aferent str. 1 Decembrie 1918, colț cu str. Tecuci (bloc S6B sc 1 și 2, bloc S6C), în vederea extinderii spațiilor comerciale astfel încât să formeze un ansamblu unitar în zona delimitată: la nord de strada Tecuci, la sud de bloc S6A, la vest de strada 1 Decembrie 1918 și la est și la sud de aleea de acces

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 600/27.11.2019

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1360108/27.11.2019, al inițiatorului - Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1360115/27.11.2019, al Instituției Arhitect Șef;

Având în vedere avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecție a mediului înconjurător;

Având în vedere dispozițiile art. 56, alin. (1), alin. (4), alin. (6) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile pct. 29, subpct. II și III din Anexa la H.C.L nr. 414/28.08.2019 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 12 din Anexa la H.C.L. nr. 238/26.05.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 43 din Anexa la Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. ”e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se însușește Raportul informării și consultării publicului înregistrat sub nr. 35046/03.06.2019, al documentației Plan Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 23, aferent str. 1 Decembrie 1918 colț cu str. Tecuci (bloc S6B sc 1 și 2, bloc S6C), în vederea extinderii spațiilor comerciale astfel încât să formeze un ansamblu unitar în zona delimitată: la nord de strada Tecuci, la sud de bloc S6A, la vest de strada 1 Decembrie 1918, la est și la sud de alee acces, individualizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 23, aferent str. 1 Decembrie 1918, colț cu str. Tecuci (bloc S6B sc 1 și 2, bloc S6C), în vederea extinderii spațiilor comerciale astfel încât să formeze un ansamblu unitar în zona delimitată: la nord de strada Tecuci, la sud de bloc S6A, la vest de strada 1 Decembrie 1918, la est și la sud de alee acces, beneficiar societatea Neidan S.R.L., individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, cu dispozițiile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și a Planului urbanistic general, Regulament local de urbanism și Strategia de dezvoltare spatială a municipiului Galați, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Galați nr. 62/26.02.2015, rectificat prin H.C.L. nr. 465/2019.

Art. 4 - Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea unei noi documentații de urbanism de același nivel sau de nivel superior.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează, Secretar General,