Hotărârea nr. 159/2020

Finantarea din bugetul local al Municipiului Galati a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic "Paul Dimo" - Galati in cadrul proiectului "Parteneriate locale pentru facilitarea programelor de invatare la locul de munca pentru elevi in calificari relevante CNC si SNCDI_Calificat"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 159 din 29.04.2020

privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic „Paul Dimo” - Galați în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru facilitarea programelor de învățare la locul de muncă pentru elevi în calificări relevante CNC și SNCDI_Calificat”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 192/09.04.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 66821/09.04.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 66851/09.04.2020 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Adresa nr. 1175/17.03.2020 a Liceului Tehnologic Paul Dimo Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 55851/17.03.2020;

Având în vedere Adresa nr. 1212/23.03.2020 a Liceului Tehnologic Paul Dimo Galați, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați cu nr. 59040/23.03.2020;

Având în vedere prevederile art. 105 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceulului Tehnologic „Paul Dimo” - Galați în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru facilitarea programelor de învățare la locul de muncă pentru elevi în calificări relevante CNC și SNCDI_Calificat", în cuantum de 42.400 lei, reprezentând 2% din valoarea proiectului, din capitolul 65.02 -învățământ.

Art. 2 - Se aprobă asigurarea temporară a resurselor financiare necesare implementarii proiectului „Parteneriate locale pentru facilitarea programelor de învățare la locul de muncă pentru elevi în calificări relevante CNC și SNCDI_Calificat”, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Moise Cornel Oancea

Contrasemnează,

Secretar General,

Radu Octavian Kovacs

Georgiana Sava/ 3 ex.