Hotărârea nr. 158/2020

Dezmembrarea in doua loturi a unui teren, in suprafata de 967 mp, situat pe str. Aurel Vlaicu nr. 19C, proprietate publica a municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 158 din 29.04.2020

privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, în suprafață de 967 mp, situat pe str. Aurel Vlaicu, nr. 19 C, proprietate publică a municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 191/07.04.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 65897/07.04.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 65949/07.04.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere solicitarea societății Agrovulcan SRL înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 1334288/24.10.2019;

Văzând referatul de admitere nr. 23104/11.03.2020, al Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), coroborate cu cele ale art. 354 și art. 355 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă dezmembrarea în două loturi a terenului, proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 967 mp, situat în Galați pe str. Aurel Vlaicu nr. 19 C, după cum urmează:

  • - Lot 1 - cu suprafața măsurată de 600 mp, având numărul cadastral 129778;

  • - Lot 2 - cu suprafața măsurată de 367 mp, având numărul cadastral 129779.

(2) Terenurile sunt individualizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară GALAȚI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați

Adresa: LOC: GALAȚI, STR DOMNEASCA NR. 244

23104


REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL GALAȚI

Domiciliul Loc. Galați, Cartier Centru, Str Domneasca , Nr. 54, Jud. Galați

Referitor la cererea înregistrată sub numărul 23104 din data 11-03-2020, vă informăm:

Imobilul situat in Loc. Galați, Str AUREL VLAICU, Nr. 19C, Jud. Galați, UAT Galați avand numărul cadastral 103727 a fost dezmembrat in imobilele:

  • 1) 129778 situat in Loc. Galați, Str AUREL VLAICU, Nr. 19C, Jud. Galați, lot 1, UAT Galați avand suprafața măsurată 600 mp;

  • 2) 129779 situat in Loc. Galați, Str AUREL VLAICU, Nr. 19C, Jud. Galați, lot 2, UAT Galați avand suprafața măsurată 367 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI GALAȚI la data: 12-03-2020.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară GALAȚI Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați

LOC: GALAȚI, STR DOMNEASCA NR. 244

Nr.cerere

23104

Ziua

11

Luna

03

Anul

2020

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru

Imobil număr cadastral 103727 / UAT Galați

Nr. CF vechi:10220 Nr. cadastral vechi:5137-13773 Comuna/Oraș/Municipiu: Galați

TEREN intravilan

Adresa: Loc. Galați, Str Aurel Vlaicu, Nr. 19C, Jud. Galați

Nr. cadastral

Suprafața

Observații / Referințe

103727

967

suprafața teren 966,54 mp in CF pe hârtie

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70._________________________Extras de Plan Cadastral de Carte Fundară, imobil nr. cadastral 103727/ UAT Galați

Date referitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment r(m)

1

2

17.51

2

3

4.26

3

4

6.79

4

5

8.0

5

6

27.46

6

7

12.333

7

8

17.527

8

1

34.25


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Crt

Categoria de folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

967

Teren concesionat in suprafața de St=600mp Teren închiriat in suprafața de St=367mp

TOTAL:

967

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

1

CAD: 5137-13773-C1

construcții de locuințe

178

Cu acte

locuința cu Sc=177,72 mp in CF pe hârtie edificata in regim P+l cu SU=220,40 mpLOCUINTA CU SC=177,72 MP EDIFICATA IN REGIM P+l CU SU=220,40 MP-PROPR.SOTILOR BURGHELEA MIRCEA SI GABI-MIRELA

2

CAD:5137-13773-C2

construcții anexa

60

Cu acte

terasa cu Sc=59,93 mp in CF pe hartieTERASA IN SC=59,93 MP -PROPR.SOTILOR BURGHELEA MIRCEA SI GABI-MIRELA

Pentru acest imobil există înregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:

NrCrt

Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

23104

11.03.2020

18.03.2020

Dezmembrare/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 23104 înregistrată la data de 11.03.2020, s-a propus dezmembrarea imobilului rezultând următoarele imobile:

Nr Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

129778

600

Loc. Galați, Str Aurel Vlaicu, Nr. 19C, Jud. Galați, lot 1

2

129779

367

Loc. Galați, Str Aurel Vlaicu, Nr. 19C, Jud. Galați, lot 2

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI GALAȚI la data: 12-03-2020

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.


Anexa la HCL 158 / 29.04.2020

ANEXA 1.36


Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

Sc. 1:1500

443220


443220


443170443170


Nr.cadastral: 103727

Suprafața (mp)

Adresa imobilului:

Mun. Galați, Str. Aurel Vlaicu nr. 19 C

967

Cartea Funciara Nr: 103727

UAT: GALAȚI

prorpietar particular


Situația actuala (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. Cad.

Suprafața totala(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. Cad.

Suprafața totala(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

\ B 3 i -<1

130727

967

Cc

600

Cc

LOT 1

367

Cc

LOT 2        \

____________xf&c

,\QNAlf ________________

Total

—ru

-Vz>\

■ffTtHCAT -fe.

Total

967


443200


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Sc. 1:200


Cartea Funciara Nr:

Suprafața (mp)

Adresa imobilului: Municipiul Galați

Str. Aurel Vlaicu nr. 19 C - Lot 1

600

Nr.cadastrai:


443200
A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

600

-Terenul este materializat prin gard beton intre pct.6-1,intre pct. 1-4-6 terenul nu este materializat.

Total

600

B. Date referitoare la construcție

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Destinație

Mențiuni

\<

\?

Total

in ........ ...

Suprafața masurata teren = 600 mp

V5' cfpțificaT

/ SeCÎS® T6fi.iZ^Bfe-OP<ăW-EXPERT

Qeria         Nr 1743 ■jpV

‘confirm executarea masuratofiyjsla teren. ccStlĂttămeMntocmirii doețțțwntației cadastrale SLCQxespandențaiXsIteia cu

SERVlClUUBffiMin tereF/

> “GEOTOPOCfiB’S^B'EkgW*'

(GTCE) </

XjKfa: 022020      Vf

~ n \__>L_____________

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

L 3 / o h / j 2 -

Ștampila BCPl

Data................                                              1                 z t

------i W U 1------------------------------------------------------------------------------i-------------443210


443160


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Sa 1:500


Cartea Funciara Nr:

Suprafața (mp)

Adresa imobilului: Municipiul Galați

Str. Aurel Vlaicu nr. 19 C - Lot 2

367

Nr.cadastral:


Str. Aurel Vlaicu nr. cad. 124743


co14


443210


29.99m


23.23m


Prorpietar particular

Președinte de ședință, 5                                  5               »    5


443160A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

367

-Terenul este materializat prin gard beton intre pct.9-10,intre pct.10-14 prin gard tabla ,intre pct. 14-6-5-4-1-9 terenul este nematerializat.

Total

367

B. Date referitoare la construcție

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Destinație

Mențiuni           C. ?

>•

Total

Suprafața masurata teren = 367 mp                      \

executarea măsnrălSql^r la teren, întocmirii d^pțitpentației cadastr^ef^«a*tesf>bndențâ'^c£steia cu

, .GEOTOPoa«^^3

0222020  n \ /

x/f_* n P ' X____________

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa ^3/oA //2-O3-Stampila BCPI

Data............... V,

----—t n u ‘   ---------------------------------------------------------------------- „t______________