Hotărârea nr. 157/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea si eficientizarea energetica a Scolii Gimnaziale nr. 25"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 157 din 29.04.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr. 25”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 190/07.04.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 65696/07.04.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 65706/07.04.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr. 25”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la H.C.L. nr. 157/29.04.2020

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr. 25”

Școala gimnazială nr.25 este situată în Galati, strada Basarabiei nr.25 și are regim de inaltime P+E.

Starea tehnică a clădirii în ceea ce privește siguranța în exploatare este asigurată,conform raportului de expertiză tehnică.

In prezent clădirea prezintă o serie de deficiențe:

-fisuri, crăpături, desprinderi in tencuiala;

-acoperișul este tip terasa necirculabila;

-trotuare de protectie degradate;

-instalațiile sanitare și electrice au un grad mare de uzură;

-tâmplăria exterioară este din lemn și PVC cu geam termopan neperformantă din punct de vedere termic, iar tâmplăria interioară din PVC este deteriorată;

-incazirea este asigurata din centrala termica proprie , dar coloanele de incalzire si conductele de distributie prezinta grad avansat de uzura.

Prin proiect se prevede reabilitarea și eficientizarea energetică a clădirii prin realizarea următoarelor lucrări:

  • - Anveloparea fațadelor prin aplicarea unei structuri de tip termosistem si izolarea termică a planșeului /pardoselii peste sol

  • - Inlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare cu tâmplărie PVC cu geam termopan

  • - Reabilitarea instalației electrice;

  • - Înlocuirea acoperișului tip terasă cu acoperiș tip șarpantă;

  • - Reabilitarea instalațiilor interioare ( apa-canalizare);

  • - Sistematizare pe verticală (alei,trotuare);

  • - Înlocuirea totală a conductelor de distribuției a instalatiei de incalzire.

Proiectul este propus pentru finantare prin POR 2014-2020 - Axa prioritara 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitiei: 3.825.593,46 lei

Din care C+M:             2.680.235,80 lei

Capacități: - Suprafata reabilitata 1226 mp;

Durata de realizare a investitiei: 6 luni

Sursa de finanțare: buget local/buget de stat/imprumut/fonduri europene.

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții: Școala Gimnaziala Nr. 25

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoareținclusiv TVA)

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2 [Cheltuieli cu utilitățile

15000,00

2850,00

17850,00

TOTAL CAPITOL 2

15000,00

2850,00

17850,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

5000,00

950,00

5950,00

3.1.1. Studii de teren

5000,00

950,00

5950,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1200,00

228,00

1428,00

3,3

Expertizare tehnică

7000,00

1330,00

8330,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

7000,00

1330,00

8330,00

3,5

Proiectare:

117411,76

22308,23

139719,99

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

14411,76

2738,23

17149,99

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

9000,00

1710,00

10710,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

16000,00

3040,00

19040,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

78000,00

14820,00

92820,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

16806,72

3193,28

20000,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

8403,36

1596,64

10000,00

3.7.2. Auditul financiar

8403,36

1596,64

10000,00

3,8

Asistență tehnică

49500,00

9405,00

58905,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

17000,00

3230,00

20230,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

12000,00

2280,00

14280,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

5000,00

950,00

5950,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

32500,00

6175,00

38675,00

TOTAL CAPITOL 3

203918,48

38744,51

242662,99

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investita de baza

4,1

Construcții si instalații -total

2136199,00

405877,81

2542076,81

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

1118373,00

212490,87

1330863,87

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

982707,00

186714,33

1169421,33

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

35119,00

6672,61

41791,61

4,2

Montaj utilaje tehnologice - total

78800,00

14972,00

93772,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

34000,00

6460,00

40460,00

Ubiect 2 - Masurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

44800,00

8512,00

53312,00

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-total

509900,00

96881,00

606781,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

152900,00

29051,00

181951,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

357000,00

67830,00

424830,00

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje tara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări - total

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

0,00

0,00

0,00

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

2724899,00

517730,81

3242629,81

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

22299,99

4237,00

26536,99

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

22299,99

4237,00

26536,99

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

25075,29

0,00

25075,29

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

2252,30

0,00

2252,30

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

11261,49

0,00

11261,49

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

11261,49

0,00

11261,49

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

300,00

0,00

300,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevazute(8% 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4):

219191,92

41646,46

260838,38

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8403,36

1596,64

10000,00

TOTAL CAPITOL 5

274970,56

47480,10

322450,66

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3218788,04

606805,42

3825593,46

Din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2252298,99

427936,81

2680235,80

Data: 28.05.2019                                      întocmit,

Beneficiar/lnvestitor, MUNICIPIUL GALAȚI


Sef proiect:

ing. Agrigoroae Dorin£ BIA ț\ "’CONSPROÎECT^

i* SRL