Hotărârea nr. 156/2020

Modificarea HCL nr. 258/24.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Construire corp nou Scoala Gimnaziala Dan Barbilian"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 156 din 29.04.2020

privind: modificarea HCL 258/24.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Construire corp nou Școala Gimnazială Dan Barbilian”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 189/01.04.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 65729/07.04.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 65745/07.04.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5 alin. (1), lit. b), art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin.(4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. I - Anexa la HCL 258/24.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire corp nou Școala Gimnazială Dan Barbilian”, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Co ntrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 156/29.04.2020

Construire corp nou Școala Gimnazială Dan Barbilian

Prin proiect se prevede:

Construire clădire cu regim de înălțime P+2E,care va avea următoarele destinații:

  • -     Sală de mese pentru susținerea programului „Școală după școală”;

  • -     Sală pentru materiale didactice;

  • -     Sală de sport pentru desfășurarea orelor de curs cât și a competițiilor sportive;

  • -      Vestiare pentru elevi, profesori, toalete și dușuri;

  • -      11 săli de clasă;

  • -     Sală de recreere;

  • -     Racordare la rețeaua de energie electrică;

  • -     Racordare la rețeaua de apă și canalizare a Municipiului Galați;

  • -     Racordare la rețeaua de gaz metan din zonă.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 12.140.212,16 lei cu TVA Din care C+M:             9.801.314,67 lei cu TVA

Capacități: 11 săli de clasă, sală de sport, sală de mese, sală de recreere.

Durata de realizare a investiției: 33 luni

Sursa de finanțare: buget local /fonduri europene/împrumut Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Proiectant general, S.C. SERVLAND S.R.L.

Proiectant de specialitate,

Asocierea S.C. CASA SIRIANA PROIECT & CONS S.R.L./S.C. FLORIPET COM S.R.L.

DEVIZ GENERAL

ACTUALIZAT

al obiectivului de investițiiCONSTRUIRE CORP NOU ȘCOALA GIMNAZIALA “DAN BARBILIAN" GALAȚI

BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

HI

Obținerea terenului                       ‘.

0.00

0.00

- -       0.00

li

Amenajarea terenului ' !‘l ■ '.(       ‘

8.000.00

1,520.00

■ 9,520.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială ,                     ,

3,850.00

731.50

4,581.50

1.4

0.00

0.00

- ,     0.00

Total capitol 1

11,850.00

2,251.50

14,101.50

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

|                         1                                   “                                                                                                    ’                                                  ~                                       1                                      , x 1             -                      J

iKliiiafCsw

ilIliSiiMW

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                                                                |

$1

10,150.00

1,928.50

12,078.501

3.1.1. Studii de teren, geo, topo

1,035.50

6,485.50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

ffaBiag7O010

893.00

5,593.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.001

3.2

âffi|8urj®âjl§EizMiî|!S®

’ 56,484.87

Expertizare tehnică                  ’                 ’ ' 1                 .

0.00

0.00

- - -          0.001

3;4?

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

7,060.61

l.' t- 52

IfSlSIgpgSzj

3.5

316,637.42

llilp;ij?2.51

1B#376WSL93

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

iSilililflSo

0.00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

iliSBiffiK

9,357.50

58,607.50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

liSltlBIsoS®

1,662.50

1

10,412.50

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2,267.46

14,201.46

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

Silf2|0®3;S2

43,750.05

274,013.47

3.5.7. întocmire documentație de urbanism (P.U.D.)

iliiaisooîoo:

3,135.00

19,635.00|

3.6

Otgăgizardăjgrg® du jilcftiH IO j?®filBilI!

0.00

0.00

®rîisgl£ăd®|gfSil®iltj(OlB181iSlllB®

50,854.94

9,662.44

60,517.38

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

42.451 58

8,065.80

50,517.38

3.7.2. Auditul financiar

8,403.36

1,596.64

10,000.00

3.8

149,004.86

28,310.92

177,315.78

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

49,668.35

9,436.99

59,105.33

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

ailtis®13S

3,774.79

23,642.13

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

IliiiSisoi'®

5,662.19

35,463.20

3.8.2. Dirigenție de șantier

illiMSOttl

18,873.94

118,210.45

Total capitol 3

590,252.70

112,148.01

702,400.71

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

Sil

<OSB®iișșffihM®i3fiSB®

8,021,516.75

1,524,088.18

9,545,604.93

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

12,000.00

lliliWW

fStlB£28o;pp

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

180,000.00

214,200.00

4|J

Utilaj’e, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită mSnța jjșiledii paiWhtgdef fOp®®

IlifilBlBKo

ISiliSISffi

liBBBil®

■fi

lii2g6®0®

111:52/592®

1110392®

4.6

AOfflKbfppfaiefgaifiliSlM

lifilSiiWd

fiiisilBi-Oo

SSiBBM®

Total capitol 4

8,490,316.75

1,613,160.18

10,103,476.93

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

191,032.13

36,296.11

227,328.24

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

ilIilBiSii

36,296.11

227,328.24

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

5.2

țgMKiSaigegcpțețlțaWgEbgfdfi^

J®fl28Ș3S4g7

0.00

128,344.27

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

iiiisiiliffi

_                    1

’ 0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții - 0,1%

llllliififfil

" '       ‘ .0.00

8,021.52

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

iSHiiliiio

\     '   0.00

0.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC - 0.5%

iHtSfilOlss

1          ' -o.oo

40,107.58

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

BiiSiiîitt

0.00

80,215.17|

fi

CțjelfUielijdiyâfȘejșffiepțe’gă^

802,151.68

11110082

®®354Ș56019

ghglțBielij pengudnfdfiria^

llIMios®

111111596®

io,ooo.oo(

Total capitol 5

1,129,931.44

190,301.57

1,320,233.00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

68S

lllilBig®

l|®gli®șO0'

illSasio®

6.2

FggbgțWînologicggteggillillllfO^

111811110®

ISSSSlwdo

IfilSilfo®

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

10,222,350.89

1,917,861.27

12,140,212.16

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4,2 + 5.1.1)________________________

8,236,398.88

1,564,915.79

9,801,314.67


* Definirea procentelor din deviz s-au făcut cu respectarea HG 365/2010 Standard Cost.

** Structura prezentului deviz s-a făcut conform HG907/2016, acesta neavand Standard de cosi actualizate.

*** Structura prezentului deviz s-a actualizat conform OUG114/2018.

S.C. SERVLAND S.R.L.


Proiectant de specialitate:

Asocierea S.C. CASA SIBIANA PROIECT & CONS S.R.L./S.C. FLORIPET COM S.R.L.


Data:

21/02/2G20