Hotărârea nr. 155/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea si eficientizarea energetica a Gradinitei cu Program Prelungit nr. 9 Corp A + Corp B, Galati"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 155 din 29.04.2020

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 9 Corp A + Corp B, Galați”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 188/01.04.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 65684/07.04.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 65690/07.04.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5 alin. (1), lit. b), art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin.(4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 9 Corp A + Corp B, Galați”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 155/29.04.2020

Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 9 Corp A + Corp B, Galați

Grădinița cu Program Prelungit nr. 9 este situată în Galati, strada Constructorilor nr. 14, are regim de înălțime S+P+1E și este alcătuită din două corpuri de clădire:

 • - Corp A - regim de înălțime S+P+1E;

 • - Corp B - regim de înălțime S+ P+1E.

Starea tehnică a clădirilor în ceea ce privește siguranța în exploatare este asigurată, conform raportului de expertiză tehnică.

În prezent clădirile prezintă o serie de deficiențe:

 • - fisuri, crăpături, desprinderi in tencuiala corp A și B;

 • - trotuare de protecție degradate;

 • - instalațiile sanitare și electrice au un grad mare de uzură;

 • - tâmplăria exterioară este din lemn și PVC cu geam termopan neperformantă din punct de vedere termic, iar tâmplăria interioară din PVC este deteriorată.

Prin proiect se prevede reabilitarea și eficientizarea energetică a ambelor corpuri prin realizarea următoarelor lucrări:

 • - Înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare cu tâmplărie PVC cu geam termopan;

 • - Reabilitarea instalației electrice corp A și B;

 • - Reabilitarea instalațiilor interioare (apă-canalizare) corp A și B;

 • - Sistematizare pe verticală (alei, trotuare);

 • - Refacere finisaje interioare corp A și B;

 • - Amenajare rampe pentru persoane cu dizabilități;

 • - Înlocuirea acoperișului tip terasă cu acoperiș tip șarpantă la corp A, revizuire acoperiș corp B;

 • - Reparații fațade corp A și B;

 • - Anveloparea fațadelor prin aplicarea unei structuri de tip termosistem și izolarea termică a planșeului /pardoselii peste sol / subsol neîncălzit corp A și B;

 • - Montare sistem de preparare Apa calda consum cu Panouri Termosolare și boiler bivalent;

 • - Montare sistem panouri fotovoltaice pentru producere de energie electrica.

Proiectul este propus pentru finanțare prin POR 2014-2020 - Axa prioritara 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 1.264.325,11 lei

Din care C+M:            968.769,48 lei

Capacități: - corp A - suprafața reabilitata 395 mp

- corp B - suprafața reabilitată 295 mp

Durata de realizare a investiției: 4 luni

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "REABILITAREA SI EFICIENT1ZAREA ENERGETICĂ A GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 CORP A + CORP B, GALAȚI"

PROIECTANT: SC PROFICONS PROJECT SRL

Nr.- crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE ffărăTVAT

TVA II VAL0ARE

1 fcuTVAl

LEI

LEI        !       LE!      S

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

0

0

0

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului/sistematizare incinta

0

0

0

13

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1,4

Cheltuieli oentru relocare?./protecția utilităților

0

o

o S

Total capitol 1     ’ ' .

0

: 0

0 ii:

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

0

0

0

< ’—-/■

Total capitol 2

. o i;<i

0

0 :

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

0

0

0

3.1

Studii de teren

2.250,00

427,50

2.677,50

3.1.1 Studii de teren

1.125,00

213,75

1.338,75

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

1.125,00

213,75

1.338,75

3.2

Documente suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.000,00

190,00

1.190,00

3.3

Expertiza tehnica

3.375.00

641,25

4.016,25

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.375,00

641,25

4.016,25

3.5

Proiectare

33.730,00

6.408,70

40.138,70

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

11.250,00

2.137,50

13.387,50

3.5.4. Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.125,00

213,75

1.338,75

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate proiectului si a detaliilor de execuție

4.330,00

822,70

5.152,70

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

17.025,00

3.234,75

20.259,75

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

18.022,00

3.424,18

21.446,18

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

9.697,00

1.842,43

11.539,43

3.7.2. Auditul financiar

8.325,00

1.581,75

9.906,75

3.8

Asistență tehnică

13.600,00

2.584,00

16.184,00

3.8.1. Asisstenta tehnica din partea proiectantului

2.600,00

494,00

3.094,00

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

1.735,00

329,65

2.064,65

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

865,00

164,35

1.029,35   |

3.8.2 Dirigintie de șantier

11.000,00

2.090,00

13.090,00

r

Total capitol 3 (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8)

75.352,00

14.316,88

89.668,88

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții și instalații

801.957,00

152.371,83

954.328,83

4.1.1

Ob.-1 Lucrări de Anvelopare

437.238,00

83.075/22

520.313,22

4.1.2

Ob. 2 Surse de energie alternativa regenerabila

87.272.00

16.581.68

103.853.68

4.1.3

Ob. 3 Lucrări de modernizare a instalației de iluminat

152.952,00

29.060,88

182.012,88

4.1.4

Ob. 4 Lucrări Conexe

124.495,00

23.654,05

148.149,05

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

64.520,00

12.258,80

76.778,80

4.3.1       1 Ob. 2 Echipamente - Surse de energie regenerabila

!    64.520,00

12.258.80

76.778.80

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4(4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.61

866.477,00

164.630,63

1.031.107,63

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

20.795,00

3.951,05

|   24.746,05

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

12.135,00

2.305,65

|    14.440,65

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

8.660,00

1.645,40

10.305,40

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

12.006,00

0,00

12.006,00

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE fiară TVA) LEI

TVA

LEI

VALOARE |

(cu TVA)

LEI

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

866,00

0,00

866,00

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de

. 4.070,00

0,00

4.070,00

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

4.070,00

0,00

4.070,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

3.000,00

0,00

1.500,00

5,3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute

81.445,00

15.474,55

96.919,55

5,4

Cheltuieli pentu informare si publicitae

8.300,00

1.577,00

9.877,00

:. i vLax.vajjitui □ [□aTaxTOiOTa.i'j

O o AO m CM CM

R O Q bJ CA

143.548j.6G

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

. .           Total capitol 6 (6.1+6.2)

0,00

:    0,00

"i’A 0,00

TOTAL

1.064.375,00

199.950,11

1.264 325,11

din care C + M

814.092,00

154.677,48

968,769,48 j|

MUNICIPIUL GALAȚIDATA: 20.06.2019