Hotărârea nr. 154/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea si eficientizarea energetica a Gradinitei cu Program Prelungit "Codruta" Galati"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 154 din 29.04.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program

Prelungit „Codruța” Galați»

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 187/07.04.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 65764/07.04.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 65782/07.04.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul «Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit „Codruța” Galați», având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la H.C.L. nr. 154/29.04.2020

«Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit „Codruța” Galați»

Grădinița cu Program Prelungit "Codruța " este situată în Galati, strada Costache Conachi, nr.1 și are regim de inaltime S+ P+1E.

Starea tehnică a clădirii în ceea ce privește siguranța în exploatare este asigurată,conform raportului de expertiză tehnică.

In prezent clădirea prezintă o serie de deficiențe:

-fisuri, crăpături, desprinderi in tencuiala;

-acoperișul este tip terasa necirculabila;

-trotuare de protectie degradate;

-instalațiile sanitare și electrice au un grad mare de uzură;

-tâmplăria exterioară este din lemn și PVC cu geam termopan neperformantă din punct de vedere termic, iar tâmplăria interioară din PVC este deteriorată;

Prin proiect se prevede reabilitarea și eficientizarea energetică a clădirii prin realizarea următoarelor lucrări:

  • - Anveloparea fațadelor prin aplicarea unei structuri de tip termosistem si izolarea termică a planșeului / subsol, etaj.

  • - Inlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare cu tâmplărie PVC cu geam termopan

  • - Reabilitarea instalației electrice;

  • - Înlocuirea acoperișului tip terasă cu acoperiș tip șarpantă;

  • - Reabilitarea instalațiilor interioare ( apa-canalizare);

  • - Sistematizare pe verticală (alei,trotuare);

  • - Realizare rampă pentru pentru persoane cu dizabilități.

Proiectul este propus pentru finantare prin POR 2014-2020 - Axa prioritara 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investiției: 1.094.819,09 lei

Din care C+M: 842.637,81 lei

Capacități: - Suprafața reabilitata 655 mp;

Durata de realizare a investitiei: 4 luni

Sursa de finanțare: buget local/buget de stat/imprumut/fonduri europene.

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "REABILITAREA SI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT CODRUȚA, GALAȚI" PROIECTANT: SC PROFICONS PROJECT SRL

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

LEI

LEI

LEI

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

0

0

0

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului/sistematizare incinta

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitătilor

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

0,00

0

0

3.1

Studii de teren

2.250,00

427,50

2.677,50

3.1.1 Studii de teren

1.125,00

213,75

1.338,75

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

1.125,00

213,75

1.338,75

3.2

Documente suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500,00

95,00

595,00

3,3

Expertiza tehnica

3.375,00

641,25

4.016,25

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

3.375,00

641,25

4.016,25

3.5

Proiectare

30.375,00

5.771,25

36.146,25

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

11.250,00

2.137,50

13.387,50

3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.125,00

213,75

1.338,75

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de executie

3.750,00

712,50

4.462,50

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

14.250,00

2.707,50

16.957,50

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

18.475,00

3.510,25

21.985,25

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

10.125,00

1.923,75

12.048,75

3.7.2. Auditul financiar

8.350,00

1.586,50

9.936,50

3.8

Asistență tehnică

10.500,00

1.995,00

12.495,00

3.8.1. Asisstenta tehnica din partea proiectantului

2.250,00

427,50

2.677,50

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

750,00

142,50

892,50

3.8.2 Dirigintie de santier

8.250,00

1.567,50

9.817,50

Total capitol 3 (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8)

68.850,00

13.081,50

81.931,50

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții și instalații

697.599,00

132.543,81

830.142,81

4.1.1

Ob. 1 Lucrari de Anvelopare

408.450,00

77.605,50

486.055,50

4.1.2

Ob. 2 Surse de energie alternativa regenerabila

53.410,00

10.147,90

63.557,90

4.1.3

Ob. 3 Lucrari de modernizare a instalatiei de iluminat

111.992,00

21.278,48

133.270,48

4.1.4

Ob. 4 Lucrari Conexe

123.747,00

23.511,93

147.258,93

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

52.462,00

9.967,78

62.429,78

4.3.1

Ob. 2 Echipamente - Surse de energie regenerabila

52.462,00

9.967,78

62.429,78

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4 (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6)

750.061,00

142.511,59

892.572,59

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

LEI

LEI

LEI

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

18.000,00

3.420,00

21.420,00

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

10.500,00

1.995,00

12.495,00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

7.500,00

1.425,00

8.925,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9.288,00

0,00

9.288,00

5.2.1.

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finatatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

708,00

0,00

708,00

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de

3.540,00

0,00

3.540,00

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.540,00

0,00

3.540,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare

1.500,00

0,00

1.500,00

5,3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute

67.000,00

12.730,00

79.730,00

5,4

Cheltuieli pentu informare si publicitae

8.300,00

1.577,00

9.877,00

Total capitol 5 (5.1+5.2+5.3+5.4)

102.588,00

17.727,00

120.315,00

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6 (6.1+6.2)

0,00

0,00

0,00

TOTAL

921.499,00

173.320,09

1.094.819,09

din care C + M

708.099,00

134.538,81

842.637,81

PROIECTANT GENERAL

MUNICIPIUL GALATI


S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L.

ILIE ANDREI

DATA : 25.03.2020