Hotărârea nr. 153/2020

Aprobarea Regulamentului cu privire la desfasurarea procesului pilot de bugetare participativa la nivelul Municipiului Galati

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 153 din 29.04.2020

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la desfășurarea procesului pilot de bugetare participativă la nivelul Municipiului Galați

Inițiatori: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; Consilieri locali, Oana-Claudia Iurescu și Cristian-Sorin Enache,

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 76/17.02.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 75251/30.04.2020 al inițiatorilor: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; Consilieri locali, Oana-Claudia Iurescu și Cristian-Sorin Enache;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 32496/17.02.2020 al Direcției Relații Publice și Managementul Documentelor și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul cu privire la desfășurarea procesului pilot de bugetare participativă la nivelul Municipiului Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexă la H.C.L. nr. 153/29.04.2020

Regulament privind desfășurarea procesului pilot de bugetare participativă la nivelul Municipiului Galați

Primăria Municipiului Galați propune cetățenilor implicarea activă în procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește viitoarele proiecte ale municipalității. Acest demers se concretizează prin intermediul procesului de bugetare participativă, proces prin care cetățenii sunt invitați să participe la o acțiune democratică de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei sume din bugetul local.

Acest proces pilot este dedicat cetățenilor cu reședința sau domiciliul în teritoriul delimitat de Strada Drumul de Centură (între intersecția cu bld. Milcov și bld. George Coșbuc), Bulevardul Milcov (între intersecția cu Drumul de Centură și str. 1 Decembrie 1918), Strada 1 Decembrie 1918 (între intersecția cu bld. Milcov și Str. Aurel Vlaicu), Strada Aurel Vlaicu (între intersecția cu str. 1 Decembrie 1918 și Bld. George Coșbuc), Bulevardul George Coșbuc (între intersecția cu str. Aurel Vlaicu și strada Drumul de Centură) și presupune ca acești cetățeni să propună idei de proiecte care să răspundă neajunsurilor comunității.

Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general și a procedurii pentru selecționarea proiectelor de interes public inițiate de cetățeni prin implicarea lor directă în procesul de bugetare participativă.

Obiectivul general îl constituie desfășurarea în bune condiții a procesului de bugetare participativă in vederea atingerii următoarelor deziderate:

 • - creșterea nivelului de dialog și de colaborare dintre cetățeni și administrația publică;

 • - ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetățenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul Galați;

 • - creșterea gradului de asumare și co-creare a procesului de dezvoltare urbană de către cetățeni;

 • - consolidarea democrației prin participarea cetățenilor la un exercițiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate;

 • - creșterea transparenței activității administrației publice locale.

Pentru realizarea acestui demers este necesară parcurgerea următoarelor etape:

 • I. Dezvoltarea unei platforme informatice

Municipiul Galați va derula dezvoltarea unei aplicații informatice care să permită implementarea unei soluții de bugetare participativă la nivelul municipiului, prin dezvoltarea unei platforme publice online pentru înscrierea ideilor de proiecte și ierarhizarea acestora pe baza votului cetățenilor.

 • II. Stabilirea și înregistrarea participanților la procesul de bugetare participativă

 • a. Persoanele care doresc să propună proiecte trebuie să aibă vârsta de minim 16 ani, domiciul sau reședinta în Municipiul Galați, în teritoriul delimitat de Strada Drumul de Centură (între intersecția cu bld. Milcov și bld. George Coșbuc), Bulevardul Milcov (între intersecția cu Drumul de Centură și str. 1 Decembrie 1918), Strada 1 Decembrie 1918 (între intersecția cu bld. Milcov și Str. Aurel Vlaicu), Strada Aurel Vlaicu (între intersecția cu str. 1 Decembrie 1918 și Bld. George Coșbuc), Bulevardul George Coșbuc (între intersecția cu str. Aurel Vlaicu și strada Drumul de Centură) și să se înscrie în platforma online dedicată bugetării participative. În acest sens, cetățenii interesați trebuie să atașeze aplicației o copie după cartea de identitate.

 • b. Pentru a participa la vot, cetățenii interesați trebuie să se logheze pe platformă prin contul rețelei de socializare www.facebook.com. sau cu ajutorul unei adrese de e-mail.

 • III. Stabilirea valorii bugetului propus pentru implementarea proiectelor ce

vor fi selectate în urma derulării procesului de bugetare participativă

 • a. Valoarea totală a bugetului propus, începând cu anul bugetar 2020, în cadrul proiectului privind procesul de bugetare participativă este de 1.000.000 lei/an bugetar. Costurile privind promovarea inițiativei pilot și informarea cetățenilor nu vor depăși 10% din valoarea totală a bugetului alocat proiectului pilot de bugetare participativă la nivelul Municipiului Galați.

 • b. Se vor finanța toate proiectele în funcție de numărul de voturi, până la atingerea plafonului maxim.

 • IV. Domeniile de aplicare:

 • 1. Amenajare de spații verzi și locuri de joacă;

 • 2. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației;

 • 3. Amenajare spații publice (mobilier urban, iluminat public etc.);

 • 4. Infrastructură culturală;

 • 5. Infrastructură socială;

 • 6. Infrastructură de sănătate;

 • 7. Smart City.

 • V.  Modalitatea de înscriere a proiectelor

 • a. Fiecare cetățean poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite.

 • b. Proiectul trebuie să fie sau să poată fi asimilat unei investiții aflate în competența Municipiului Galați și să vizeze un spațiu din proprietatea publică a municipiului.

 • c. Proiectele se depun obligatoriu prin platforma online dedicată bugetării participative în perioada stabilită și comunicată pentru înscrierea proiectelor.

 • d. Pentru depunerea unui proiect vor fi completate următoarele informații (cuprinse în fișa de proiect):

 • 1.  Titlul proiectului:

 • •   să fie concis și să se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului.

 • 2. Domeniul în care se înscrie proiectul

 • •   se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul.

 • 3. Descrierea proiectului

 • •  formularea problemei, amănunțită

 • •   specificarea nevoilor identificate

 • •   descrierea beneficiilor generale obținute prin implementarea proiectului

 • 4. Localizarea proiectului

 • •   prin adresă, hartă, zonare

 • 5. Durata proiectului

 • •   estimare durata de implementare a proiectului.

 • 6.  Beneficiarii Proiectului

 • •   specificarea beneficiarilor proiectului

 • •   explicarea valorii adăugate pe care proiectul o aduce beneficiarilor

 • 7. Buget estimat

 • •   se va completa valoarea estimată cu TVA care să includă costurile totale ale investiției (ex. proiectare, avizare, realizare)

 • 8. Documente atașate

 • •  fotografii, schițe, planuri, alte documente suport

 • 9. Modul în care inițiatorul dorește să se implice în proiect

 • VI. Criterii de eligibilitate a proiectelor

 • a.  Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă proiectele trebuie să fie de competența Primăriei Municipiului Galați, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare si să indeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • 1.   să fie de interes local si să nu realizeze activități cu scop comercial, publicitar, de natură politică sau etnică;

 • 2.   să fie sau să poată fi asimilate unei investiții aflate în competența Primăriei Municipiului Galați și care vizează un spațiu din domeniul public al Municipiului Galați;

 • 3.   să se refere doar la investiții publice constând în dotări, modernizări, reparații ale bunurilor proprietate publică a municipiului;

 • 4.   să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalității aflate în derulare;

 • 5.   să fie delimitate zonal;

 • b.  Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice din partea Primăriei Municipiului Galați, dacă este necesar.

 • c.  Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

 • d.  Toate propunerile și documentele care le-au fost atașate devin proprietatea Municipiului Galați.

 • VII.  Calendarul campaniei

Calendarul campaniei va fi stabilit de către Primăria Municipiului Galați și va cuprinde:

 • 1. perioada de derulare a întâlnirilor publice la nivel de cartier pentru a discuta problemele locale și a stabili investițiile ce pot fi finanțate și implementate de către Primăria Municipiului Galați (suprapusă următoarelor perioade);

 • 2. perioada de depunere a proiectelor;

 • 3. perioada în care proiectele depuse sunt analizate - se vor solicita, în cazul în care se consideră necesar, clarificări aplicanților pentru a asigura validarea proiectelor;

 • 4. data afișarii/publicării listei proiectelor eligibile;

 • 5. perioada în care cetățenii vor vota proiectele eligibile și data publicării listei proiectelor câștigătoare.

 • VIII.  Votarea proiectelor

 • a. se va realiza într-o perioadă de timp predefinită, prin intermediul platformei online dedicată bugetării participative;

 • b. pentru a limita votul multiplu, accesul cetățenilor la platforma de vot se va realiza prin autentificare cu contul facebook și respectiv prin verificarea email-ului unic și transmiterea unei copii după cartea de identitate;

 • c. fiecare persoană va avea posibilitatea de a vota câte un proiect din cadrul fiecărei categorii desemnate.

 • IX. Selecția finală a proiectelor

 • a. Selecția finală a proiectelor se va realiza în funcție de votul online;

 • b. Se vor implementa proiectele cu cel mai mare număr de voturi în limita maximă a bugetului alocat, cu respectarea prevederilor legale.

 • X. Implementarea proiectelor

În cadrul platformei de bugetare participativă vor fi prezentate fotografii cu amplasamentul proiectului înainte și după implementare, impresii ale cetățenilor după implementare, rezultate care vor ilustra succesul implementării.

 • XI.   Precizări juridice privind utilizarea platformei dedicate bugetării participative

 • a. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei dedicate bugetării participative și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică și-au exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca aceasta să folosească datele cu caracter personal.

 • b. Platforma asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru acces și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

 • c. Platforma prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.

 • d. Municipiul Galați nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor/informațiilor furnizate de către utilizatori.

 • e. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

Președinte de ședință,