Hotărârea nr. 152/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea si eficientizarea energetica imobile - cladiri str. Traian nr. 254"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 152 din 29.04.2020

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică imobile - clădiri str. Traian nr. 254”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 183/01.04.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 63431/01.04.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 63432/01.04.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5 alin. (1), lit. b), art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin.(4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică imobile - clădiri str. Traian nr. 254”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Co ntrasemnează,

Secretar General,

Anexă la HCL 152/29.04.2020

Reabilitarea și eficientizarea energetică imobile - clădiri str. Traian nr. 254

Prin proiect se prevede realizarea următoarelor lucrări:

 • - lucrări de consolidare la corpul C1 - înlocuirea planșeului din lemn cu unul din beton armat si refacerea șarpantei din lemn ignifugat;

 • - la corpurile C1 si C2 - injectare cu lapte de ciment, rășina epoxidică/mortar de ciment, injectare la bază a unei soluții hidroizolatoare;

 • - refacerea soclului prin aplicarea unei hidroizolații corespunzătoare și realizarea unui trotuar de protecție;

 • - refacerea tencuielilor degradate și a instalațiilor sanitare;

 • - se propune ca sursă regenerabilă de energie folosirea pompelor de caldură de tip aer-apă și integrarea acestora în sistemul existent de încălzire prin intermediul unui puffer-stocator cu două serpentine și automatizarea aferentă;

 • - suplimentar se vor monta panouri solare fotovoltaice, iar pentru reducerea consumului de energie ventilarii spațiilor, se propun recuperatoare de căldura locale, în toate spațiile;

 • - înlocuirea totală a distribuției instalației de încălzire centrală cu conducte noi;

 • - izolarea conductelor de distribuție agent termic;

 • - înlocuirea totală a distribuției de apă caldă menajeră cu conducte noi din PPR și izolarea acestora;

 • - înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan;

 • - termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu vată minerală și izolarea termică a planșeului peste sol cu polistiren extrudat;

 • - lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/sistem de furnizare a apei calde (înlocuirea/izolarea instalației de distribuție între punctul de racord - centrala termică și planșeul peste subsol, înlocuirea corpurilor de încălzire, înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, înlocuirea centralelor termice);

 • - montarea de panouri fotovoltaice și/sau termice;

 • - lucrări de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală, montare recuperatoare de căldură;

 • - modernizare instalație de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat;

 • - instalare sisteme de management energetic integrat, cu sistem de automatizare, control si monitorizare;

 • - montare echipamente de măsură a consumurilor de eneregie din clădire pentru încălzire și apă caldă de consum;

 • - refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;

 • - lucrări de sistematizare pe verticală (trotuare, rigole) și adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități prin realizarea unei rampe de acces;

 • - reabilitare instalații sanitare apă rece, alimentare cu apă caldă, canalizare interioară a apelor uzate;

 • - lucrări necesare obținerii avizului ISU;

 • - refacerea rampei de acces pentru persoanele cu dizabilități și amenajarea unui grup sanitar la nivelul parterului.

Proiectul este propus pentru finantare prin POR 2014-2020-Axa prioritara 3-Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1-Sprijinirea eficientei energetice , a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B-Cladiri publice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 12.808.259,85 lei

Din care C+M:              8.709.990,22 lei

Capacități: -suprafata construita corp (A) C1 - S=457,78 mp, - suprafata încalzita -732,45-mp

 • - suprafata construita corp B (C2) - S=8g8,46mp, Suprafata încalzita -1340mp

 • - regim înaltime P+1 etaj

 • - reabilitare instalatii sanitare, electrice

Durata de realizare a investitiei: 24 luni

Sursa de finanțare: buget local/imprumut, fonduri europene

Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL

a! obiectivului de investiții:

Reabilitare energetica imobile - clădiri din Strada Traian nr. 254

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Cheltuieli

Valoare (tara

TVA)

TVA

Valoarețincluslv

TVA)

cri.

lei

lei

iei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Che

tuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,0©

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2 | Cheltuieli cu utilitățile

28000,00

5320,00

33320,00

TOTAL CAPITOL 2

28000,00

5320,00

33320,00

CAPITOLUL 3

Che

tuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

6000,00

1140,00

7140,00

3.1.1. Studii de teren

6000,00

1140,00

7140,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1200,00

228,00

1428,00

Expertizare tehnică

8000,00

1520,00

9520,00

Mj

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

13000,00

2470,00

15470,00

3,5

Proiectare:

227823,53

43286,47

271110,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

18823,53

3576,47

22400,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

15000,00

2850,00

17850,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

23000,00

4370,00

27370,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

171000,00

32490,00

203490,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

70000,00

13300,00

83300,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

55000,00

10450,00

65450,00

3.7.2. Auditul financiar

15000,00

2850,00

17850,00

3,8

Asistență tehnică

111000,00

21090,00

132090,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

33500,00

6365,00

39865,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

24000,00

4560,00

28560,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

9500,00

1805,00

11305,00

3.8.2. Diriqenție de șantier

77500,00

14725,00

92225,00

TOTAL CAPITOL 3

437023,53

83034,47

520058,00

CAPITOLUL 4

Che

tuieli pentru investita de baza

Al

Construcții si instalații -total

6805251,00

1292997,69

8098248,69

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - corp A (C1)

957140,00

181856,60

1138996,60

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice -corp B (C2)

1852694,00

352011,86

_____2204705,86

Obiect 3 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare-corp A (01)

1331327,00

252952,13

1584279,131

Obiect 4 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - corp B (02)

1636997,00

311029,43

1948026,43

Obiect 5 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -corp A (01)

398983,00

75806,77

474789,77

Obiect 6 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -corp B (02)

628110,00

119340,90

747450,90

A2

Montaj utilaje tehnologice - total

413660,00

78584,00

492184,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - corp A (01)

134500,00

25555,00

160055,00

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice -corp B (02)

194500,00

36955,00

231455,00

Obiect 3 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - corp A (01)

72400,00

13756,00

86156,00

Obiect 4 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - corp B (02)

12200,00

2318,00

14518,00

Obiect 5 - Lucrări de construcții si instalații neeligibiie -corp A (01)

0,00

0,00

0,00

Obiect 6 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -corp B (02)

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-tOÎal

1967650,00

373853,50

2341503,50

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - corp A (01)

590300,00

112157,00

702457,00

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice -corp B (02)

957350,00

181896,50

1139246,50

Obiect 3 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - corp A (01)

373000,00

70870,00

443870,00

Obiect 4 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - corp B (02)

47000,00

8930,00

55930,00

Obiect 5 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -corp A (01)

0,00

0,00

0,00

Obiect 6 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -corp B (02)

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00||

4,5

Dotări - total

0,00

0,00

©,00|

4,6

Active necorporale

0,0©

0,00

0,00||

TOTAL CAPITOL 4

9186501,00

1745435,19

10931936,19

CAPITOLUL S

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

72468,51

13769,02

86237,53

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

72468,51

13769,02

86237,53

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

82012,51

0,00

82012,51

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

7319,32

0,00

7319,32

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului m amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

36596,60

0,00

36596,60

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

36596,60

0,00

36596,60

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme șl autorizația de construire/ desființare

1500,00

0,00

1500,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

955332,45

181513,17

1136845,62||

[U

Cheltuieli pentru informare și publicitate

15000,00

2850,00

17850,001

[TOTAL CAPITOL 5

1124813,48

198132,18

1322945,66

|                 CAPITOLUL 6

Che

tuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

ITOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

|              TOTAL GENERAL

10776338,01

2031921,84

12808259,85

|Din care C + M (1.2 + 1.3 4-1.4 + 2 + 4.1 + 4,2 ■+■ 5.1.1)

7319319,51

1390070,71

8709990,22

Data: 28.05.2019

Beneficiar/lnvestitor, MUNICIPIUL GALAȚI

întocmit,

Sef proiect:

ing. Buza Constantin