Hotărârea nr. 151/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea si eficientizarea energetica a Liceului cu Program Sportiv"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 151 din 29.04.2020

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 182/01.04.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 63428/01.04.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 63429/01.04.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5 alin. (1), lit. b), art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin.(4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Co ntrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 151/29.04.2020

Reabilitarea și eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv

Prin proiect se prevede realizarea următoarelor lucrări:

 • - realizarea a unui acoperiș tip șarpanta la sala de sport si camin internat

 • - izolare termica clădiri (sala de sport, camin internat, corp scoala)

 • - termoizolarea soclurilor (sala de sport, camin internat, corp scoala)

 • - inlocuirea tâmplariei existente cu tâmplarie termoizolanta din PVC

 • - se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de tip aer-apa si integrarea acestora in sistemul existent de incalzire prin intermediul unui puffer-stocator cu doua serpentine si automatizarea aferenta

 • - reabilitare instalatii sanitare apa rece, alimentare cu apa calda, canalizare interioara a apelor uzate

 • - reabilitarea instalatiilor de stingerea incendiilor (hidranti interiori, hidranti exteriori)

 • - reabilitare capitala a instalatiei electrice si termica pentru toate cladirile

 • - refacerea fnisajelor interioare in zonele de interventie

 • - montarea de panouri fotovoltaice si/sau termice

 • - sistematizarea pe verticala (trotuare, rigole) si adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati prin realizarea unei rampe de acces

 • - lucrari necesare obtinerii avizului ISU

Proiectul este propus pentru finantare prin POR 2014-2020-Axa prioritara 3-Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B-Cladiri publice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 15.816.992,75 lei Din care C+M:             11.857.043,98 lei

Capacități: - suprafata construita scoala - S= 811 mp,

 • - suprafața utila încălzita -1.912,80 mp

 • - suprafața construita camin internat-S=592mp, Suprafața utila încalzita -i.4o8mp

 • - suprafata construita sala sport-S=6i6mp, Suprafata utila încalzita -i.4i9,2omp

 • - regim inaltime corp scoala P+2 etaje

 • - regim inaltime cămin internat P+2 etaje

 • - regim inaltime sala sport subsol +Parter+i etaj

Durata de realizare a investiției: i3 luni

Sursa de finanțare: buget local/imprumut, fonduri europene

Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții:

Reabilitarea si eficientizarea energetica a Liceului cu Program Sportiv

n-------------------------------------——

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoareținclusiv

TVA)

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2 (Cheltuieli cu utilitățile

38000,00

7220,00

45220,00

TOTAL CAPITOL 2

38000,00

7220,00

45220,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

6000,00

1140,00

7140,00

3.1.1. Studii de teren

6000,00

1140,00

7140,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri șl autorizații

1200,00

228,00

1428,00

3,3

Expertizare tehnică

12000,00

2280,00

14280,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

16000,00

3040,00

19040,00

3,5

Proiectare:

341058,82

64801,18

405860,00 •

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabililate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

23058,82

4381,18

27440,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

19000,00

3610,00

22610,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

36000,00

6840,00

42840,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

263000,00

49970,00

312970,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

113403,36

21546,64

134950,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

105000,00

19950,00

124950,00

3.7.2. Auditul financiar

8403,36

1596,64

10000,00

3,8

Asistență tehnică

171500,00

32585,00

204085,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

59000,00

11210,00

70210,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

42000,00

7980,00

49980,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

17000,00

3230,00

20230,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

112500,00

21375,00

133875,00

TOTAL CAPITOL 3

661162,18

125620,81

786782,99

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investita de baza

4,1

Construcții si instalații -total

9492050,00

1803489,50

11295539,50

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - corp C1 (școala)

2688142,00

510746,98

3198888,98

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - C2 (cantina+sala de gimnastica+spalatorie)

1456216,00

276681,04

1732897,04

Obiect 3 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - corp C3 (internat)

1596488,00

303332,72

1899820,72

Obiect 4 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - corp 01 (școala)

1451728,00

275828,32

1727556,32

Obiect 5 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - 02 (cantina+sala de gimnastica+spalatorie)

853888,00

162238,72

1016126,72

Obiect 6 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare -03 (internat)

1223136,00

232395,84

1455531,84

Obiect 7 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -corp 01 (școala)

n i

- ' . 69385,00

13183,15

82568,15

Obiect 8 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -02 (cantina+sala de gimnastica+spalatorie)

42174,00

8013,06

50187,06

Obiect 9 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -03 (internat)

110893,00

21069,67

131962,67

Obiect 10 - Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - Echipamente comune

0,00

0,00

0,00

4,2

Montaj utilaje tehnologice - total

335200,00

63688,00

398888,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - corp C1 (școala)

38200,00

7258,00

45458,00

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - 02 (cantina+sala de gimnastica+spalatorie)

24500,00

4655,00

29155,00

Obiect 3 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - corp 03 (internat)

133500,00

25365,00

158865,00

Obiect 4 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - corp 01 (școala)

78200,00

14858,00

93058,00

Obiect 5 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - 02 (cantina+sala de gimnastica+spalatorie)

12500,00

2375,00

14875,00

Obiect 6 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare -03 (internat)

13500,00

2565,00

16065,00

Obiect 7 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -corp 01 (școala)

0,00

0,00

0,00

Obiect 8 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -02 (cantina+sala de gimnastica+spalatorie)

0,00

0,00

0,00

Obiect 9 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -03 (internat)

0,00

0,00

0,00

Obiect 10 - Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - Echipamente comune

34800,00

6612,00

41412,00

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-total

1606050,00

305149,50

1911199,50

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - corp 01 (școala)

175400,00

33326,00

208726,00

Obiect 2 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - 02 (cantina+sala de gimnastica+spalatorie)

108800,00

20672,00

129472,00

Obiect 3 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - corp 03 (internat)

645850,00

122711,50

768561,50

Obiect 4 - Măsurile conexe care contribuie la mplementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - corp 01 (școala)

383000,00

72770,00

455770,00

Obiect 5 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare - C2 (cantina+sala de gimnastica+spalatorie)

58000,00

11020,00

69020,00

Obiect 6 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare -C3 (internat)

64000,00

12160,00

76160,00

Obiect 7 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -corpCI (școala)

0,00

0,00

0,00

Obiect 8 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -C2 (cantina+sala de gimnastica+spalatorie)

0,00

0,00

0,00

Obiect 9 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile -C3 (internat)

0,00

0,00

0,00

Obiect 10 - Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice - Echipamente comune

171000,00

32490,00

203490,00

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări - total

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

o,ool

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

11433300,00

2172327,00

13605627,00

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

98652,50

18743,98

117396,48

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

98652,50

18743,98

117396,48

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

111102,93

0,00

111102,93

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

9963,90

0,00

9963,90

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

49819,51

0,00

49819,51

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

49819,51

0,00

49819,51

5.2,5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

1500,00

0,00

1500,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

958708,71

182154,65

1140863,36

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8403,36

1596,64

10000,00

TOTAL CAPITOL 5

1176867,49

202495,27

1379362,76

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si tesle

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

13309329,67

2507663,08

15816992,75

Din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

9963902,50

1893141,48

11857043,98

Data: 28.05.2019

Beneficiar/lnvestitor,

MUNICIPIUL GALAȚI

întocmit,

Set proiect:

ing. Agrigoroae Dorin