Hotărârea nr. 150/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea si eficientizarea energetica a Gradinitei cu Program Prelungit Nr. 30"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 150 din 29.04.2020

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 181/01.04.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 63413/01.04.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 63414/01.04.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5 alin. (1), lit. b), art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin.(4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Co ntrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 150/29.04.2020

Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 30 este properietatea publică a Municipiului Galați și este amplasată în Galați, Strada Gheorghe Asachi, Nr. 9A. Obiectul proiectului îl face imobilul cu o suprafață construită de 962,00 mp, regim de înălțime P+1E. Starea tehnică a clădirilor în ce privește siguranța în exploatare este asigurată conform raportului de expertiză tehnică dar pentru îmbunătățirea condițiilolr de igienă și confort se impune implementarea unor măsuri de eficiență energetică.

În acest scop Municipiul Galați dorește implementarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30”.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

  • -  Termoizolarea pereților exteriori;

  • - Schimbarea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă din aluminiu;

  • -  Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel, izolarea termică a planșeului pe intrados subsol;

  • - Înlocuire distribuție apă caldă menajeră;

  • - Realizare șarpantă din lemn și învelitoare din țiglă metalică;

  • - Refacere trotuare degradate;

  • - Instalație de panouri solare termice;

  • - Montare panouri solare fotovoltaice; înlocuire corpuri de iluminat.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala a investitiei: 5.993.175,18 lei cu TVA

din care C+M:              3.971.936,96 lei cu TVA

Suprafața desfășurată reabilitată : 1.924 mp

Durata de realizare a investiției : 6 luni

Sursa de finantare: buget local /buget de stat/imprumut/ fonduri europene Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții:

Reabilitarea si eficientizarea energetica a Grădiniței cu program prelungit nr. 30

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare(inclusiv

TVA)____

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Che

tuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli cu utilitățile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

5000,00

950,00

5950,00

3.1.1. Studii de teren

5000,00

950,00

5950,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1200,00

228,00

1428,00

3,3

Expertizare tehnică

7000,00

1330,00

8330,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

8000,00

1520,00

9520,00

3,5

Proiectare:

142570,59

27088,41

169659,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

14570,59

2768,41

17339,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

12000,00

2280,00

14280,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

18000,00

3420,00

21420,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

98000,00

18620,00

116620,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

74000,00

14060,00

88060,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

52000,00

9880,00

61880,00

3.7.2. Auditul financiar

22000,00

4180,00

26180,00

3,8

Asistență tehnică

58500,00

11115,00

69615,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

19000,00

3610,00

22610,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

12000,00

2280,00

14280,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

7000,00

1330,00

8330,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

39500,00

7505,00

47005,00

TOTAL CAPITOL 3

296270,59

56291,41

352562,00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investita de baza

4,1

Construcții si instalații -total

3145915,00

597723,85

3743638,85

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

1701941,00

323368,79

2025309,79

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

1263601,00

240084,19

1503685,19

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

180373,00

34270,87

214643,87

4,2

Montaj utilaje tehnologice - total

158800,00

30172,00

188972,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

114000,00

21660,00

135660,00

Obiect 2 - Masurile conexe care contribuie ia implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

44800,00

8512,00

53312,00

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu montaj-total

914150,00

173688,50

1087838,50

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

563150,00

106998,50

670148,50

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

351000,00

66690,00

417690,00

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări - total

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

0,00

0,00

0,00

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4218865,00

801584,35

5020449,35

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

33047,15

6278,96

39326,11

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

33047,15

6278,96

39326,11

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

37015,38

0,00

37015,38

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3337,76

0,00

3337,76

5.2.3. Cota aferentă I$C pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

16688,81

0,00

16688,81

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

16688,81

0,00

16688,81

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

300,00

0,00

300,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevazute(10% 1.2,1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4):

441993,56

83978,78

525972,34

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

15000,00

2850,00

17850,00

TOTAL CAPITOL 5

527056,09

93107,73

620163,83

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

5042191,68

950983,50

5993175,18

Din care C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

3337762,15

634174,81

3971936,96

Data: 28.05.2019                                      întocmit,

Set proiect: ing. Constantin Buza

Beneficiar/lnvestitor,

MUNICIPIUL GALAȚI