Hotărârea nr. 15/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare Scoala gimnaziala nr. 18"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 15 din 30.01.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr. 18”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 9/15.01.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 8006/15.01.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 8009/15.01.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr. 18”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ANEXA LA H.C.L. NR. 15/30.01.2020

Școala gimnazială nr. 18 este situată în Galati, strada Vasile Craiu nr. 2, are regim de inaltime S+P+2E si este alcătuită din două corpuri de clădire independente, cu funcțiuni specifice:

-Corp A (Școală) - regim de înălțime P+2E+S tehnic parțial;

 • - Corp B (Atelier) - regim de înălțime P+1E

In prezent, cladirile prezintă urmatoarele degradari: -fisuri, crăpături, desprinderi in tencuiala la corpul principal si tasari la corpul B; -trotuare de protectie degradate;

-instalațiile sanitare, termice și electrice au un grad mare de uzură;

-tâmplăria exterioară este din lemn și PVC cu geam termopan neperformantă din punct de vedere termic, iar tâmplăria interioară din PVC este deteriorată;

-incazirea este asigurata din centrala termica proprie, dar coloanele de incalzire si conductele de distributie din subsol prezinta grad avansat de uzura, iar izolatia termica a conductelor este deterioarata.

Prin proiect se prevede reabilitarea și modernizarea ambelor corpuri prin realizarea următoarelor lucrări:

 • 1. Reabilitare cladiri

 • - Inlocuirea tâmplărie interioară și exterioară cu tâmplărie PVC cu geam termopan

 • - Reparații capitale instalație electrică corp A și B -realizare sarpanta

 • - Reparații capitale instalație termică corp A și B

 • - Reabilitarea instalațiilor interioare ( apa-canalizare) corp A și B

 • - Sistematizare pe verticală (alei trotuare,a terenului din incinta)

 • - Refacere finisaje interioare ( zugrăveli, gresie, faianță, parchet din lemn de stejar de 22mm grosime în sălile de clasă) corp A și B

 • - Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilități

 • - Înlocuirea acoperișului tip terasă cu acoperiș tip șarpantă la corp B, revizuire acoperiș corp A

 • - Reparații fațade corp A și B

 • 2. Anveloparea fațadelor prin aplicarea unei structuri de tip termosistem (strat termoizolant din polistiren extrudat de 10cm grosime) si izolarea termică a planșeului /pardoselii peste sol / subsol neincălzit corp A și B

 • 3. Refacerea instalatiilor termice, sanitare, retelele exterioare de apa-canalizare si a instalatiilor electrice interioare

 • 4. Sistematizare terenuri de sport și realizare împrejmuire

Proiectul este propus pentru finantare prin POR 2014-2020-Axa prioritara 9-Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban-Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala a investitiei: 2.619.183,62 lei

Din care C+M:           2.248.021,12lei

Capacități: - corp A -suprafața reabilitata 388,62 mp

-corp B-suprafata reabilitata 95 mp

-amenajare rampa pentru persoane cu handicap-1 buc -sistematizare verticala (alei, trotuar de protectie, spatii verzi, banci

Durata de realizare a investitiei: 15 luni

Sursa de finantare: buget local, buget de stat și / sau împrumut, fonduri europene Anexam Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

Proiectant,

FAZA:

DALI


SC GENYMAR 2008 SRL

R024301140, J17/1517/2008, Str. Razboieni Nr. 199

Administrator:

Podaru Geanina

D E V I 2  GENERAL'

Al obiectivului de investiții ; "Reabilitare si modernizare Școala Gimnaziala nr. 18     "

(cf.Hotărâre nr. 907/2016}

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

,0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.000

0.000

*0.00

total capitol i . \ /

0.000? . ' -\? .

0.000

??o-.oo

CAPITOLUL, 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului-.

0.00

0.00

0.00

■■ •• ? -■■ ■"      TOTAL CAPITOL ?2             ?7:?         ?                                                           ■■ ■"■ ' '

' •■'?■? 0.00

, 0.00

'.■-.o./o.o'

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

■ 3.1. Studii de teren

Studii geologice

1164.05

221.17

1385.22

Studii hidrogeologice

0.00

0.00

0.00

Studii hidrologice

0.00

0.00

o.oq

Studii topografice

931.24

176.94

1108.18

3,2 0btinerea de?avize,;at6râurG:aiJț6HzațU????î:<F:?^^

14.63

91/63

Avize si acorduri- (Electrica SA, Cadastru, Geodezie, Drumuri județene,Mediu, Drumuri,Aparare civila, Romtelecom, Direcția sanatate publica, Studii geo, Sistemul de gospodărire ape.

77.00

14.63

91.63

3.3.. Expertizare tehnica?;        ? / . ?■??/?/?!???

SwB®®

Expertizare tehnica rezistenta Clădire Școala corpA+ corp BExpertizare tehnica Clădire c3

5500.00

1045.00

6545.00

3.4. Certificarea performantei energetice siauditul energetic a! clădirilor .     ?■??:????;■<   ‘V; ■'.■???;      ?? <<

ssoo.oo

?/.<  1045

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor pentru clădirea c3

5500.00

1045.00

6545.00

3.5Proiectare                                                                                ?????/.<\?^?V-?:.>/?'.,■' ■■■'■

??i??1(j465,9SJ

65550.15

5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

' 28750.00

5462.50

34212.50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurllor/autorizatiilor

1889.11

358.93

2248.04

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1164.05

221.17

1385.22

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

23281.00

4423.39

27704.39

'13.6. Organizarea proceduriiordeachiziție 1: '::.     :;             .

0.00

0.00

5 pers.x50 orexSOOOO lei/ora =20.000.000 lei

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli de multiplicare

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli corespondenta

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli cazare

0.00

0.00

0.00

^onșultâhta 7

32l4l.45

3.7,1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

18684.41

3550.04

22234.45

3.7.2. Auditul financiar

8300.00

1577.00

9877.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului ~   :        .                  7.7ii&:±;,;ț

''     . . ■ ■ 7U478.52

..  85C.'92

■  '5323.44

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2700.60

513.11

3213.71

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat in Construcții

1777.92

337.80

2115.72

3.8.2. Dirigentie de șantier

51218.20

9731.46

60949.66

;.          TOTAL CAPITOL 3 <7/<:'           7.';i-' '      '. '7 Z                ';7 ■ ;77

150937.58

28678;15

179615.73

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1861175.74

353623.39

2214799.13

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0,00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

7265.53

1380.45

8645.98

4.6

Active necorporale

0.00

0,00

0.00

■■■7.7;-;’ 7■Vi7' TOTAL CAPITOL 4 . • 7-■>   '           ■    • ' 77.-7 7.4 ‘:'7     7" 1 . •   7'7; 77 ’ ■ ■-7'7".•

7 ..    1868441.27

355003.840

2223445.11

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

37223.52

7072.47

44295.99

 • 5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

 • 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

27917.'64

5304.35

33221.99

9305.88

1768.12

11074.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

49116.43

0.00

49116.43

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatiî lucrărilor de construcții

9445.47

9445.47

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1889.09

1889.09

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

9445.47

9445.47

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 5 %

94817.95

18015.41

112833.36

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8300.00

1577.00

9877.00

■■■'.■ '''T0TALCAPIT0L5'--^              '

189457.90

26664.88

216122.78

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.00

"A'/   : / TOTAL CAPITOL 6 :                                   ;

<0.000

.. .       o;ooo

b zoo

viitotal general \    ;                                ■

: 2208836.75

410346/87

2519JL83.62

' v '    . - ■      din cares C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1,1)        Ț?-

1889093.38

358927.74

Z248.021.12

In preturi la data ■

1 euro =          4.6562 lei.

Data:

22.10.2019

Beneficiar/lnvesîîtor,

Primăria Municipiului Galați


întocmit,

ing. Diacones^u |/asileProiectant,

SC GENYMAR 2008 SRL

R024301140, J17/1517/2008, Str. Razboieni Nr. 199

Administrator:

Podaru Geanina rv-r/r-^