Hotărârea nr. 149/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea si eficientizarea energetica a Gradinitei cu Program Prelungit Motanul Incaltat"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 149 din 29.04.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit «Motanul Încălțat»”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 180/01.04.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 63420/01.04.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 63421/01.04.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5 alin. (1), lit. b), art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin.(4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit «Motanul Încălțat»”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Co ntrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 149/29.04.2020

Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit „Motanul Încălțat”

Grădinița cu Program Prelungit „Motanul Încălțat” este properietatea publică a Municipiului Galați și este amplasată în Galați, Strada Costache Conachi, Nr. 2C. Obiectul proiectului îl face imobilul cu o suprafață construită de 759,00 mp, regim de înălțime P+1E. Starea tehnică a clădirilor în ce privește siguranța în exploatare este asigurată conform raportului de expertiză tehnică dar pentru îmbunătățirea condițiilolr de igienă și confort se impune implementarea unor măsuri de eficiență energetică.

În acest scop Municipiul Galați dorește implementarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Motanul Încălțat”.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

 • - lucrări de refacere a finisajelor anvelopei în zonele degradate;

 • - Izolatrea termică a pereților exterori;

 • - Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente cu tâmplărie performantă energetic;

 • - Termoizolarea planșeului peste etaj;

 • - Reabilitare și modernizarea instalațiilor existente;

 • - Lucrări de reparații la elementele de construcții care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea construcției, inclusiv de refacere în zonele de intervenție;

 • - Refacerea finaisajelor interioare în zonele de intervenție;

 • - Înlocuirea învelitorii și sistemului de jgheaburi și burlane;

 • - Lucrări de demontare instalații și echipamente montate aparent pe fațada/terasa construcției, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;

 • - Montare instalație de panouri solare termice;

 • - Montare sistem panouri fotovoltaice pentru producere de energie electrică;

 • - Înlocuire corpuri de iluminat cu unele cu LED.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala a investiției: 1.081.933,66 lei cu TVA

din care C+M:               824.545,05 lei cu TVA

Suprafața desfășurată reabilitată : 1.518 mp

Durata de realizare a investiției: 4 luni

Sursa de finanțare: buget local /buget de stat/imprumut/ fonduri europene

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "REABILITAREA SI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT MOTANUL ÎNCĂLȚAT, GALAȚI"

PROIECTANT: SC PROFICONS PROJECT SRL_______________________________

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE ffărăTVAl

TVA

VALOARE (cu TVA1

LEI

LEI

LEI

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

0

0

0

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului/sistematizare incinta

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0

0

0

Total capitol 1

- 0

0

0

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

0

0

0

Total capitol 2

0

0

(1

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

0

0

0

3.1

Studii de teren

2.550,00

484,50

3.034,50

3.1.1 Studii de teren

1.275,00

242,25

1.517,25

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

1.275,00

242,25

1.517,25'

3.2

Documente suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500,00

95,00

595,00

3,3

Expertiza tehnica

3.825,00

726,75

4.551,75

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3.825,00

726,75

4.551,75

3.5

Proiectare

31.560,00

5.996,40

37.556,40

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

14.025,00

2.664,75

16.689,75

3.5.4. Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.275,00

242,25

1.517,25

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de execuție

3.660,00

695,40

4.355,40

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

12.600,00

2.394,00

14.994,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

18.230,00

3.463,70

21.693,70

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

9.880,00

1.877,20

11.757,20

3.7.2. Auditul financiar

8.350,00

1.586,50

9.936,50

3.8

Asistență tehnică

11.147,00

2.117,93

13.264,93

3.8.1. Asisstenta tehnica din partea proiectantului

2.197,00

417,43

2.614,43

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

1.465,00

278,35

1.743,35

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

732,00

139,08

871,08

3.8.2 Dirigintie de șantier

8.950,00

1.700,50

10.650,50

total capitol 3 (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5-S-3.6+3.7+3.81

71 637 00

13.611,03

85.248,03

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

Construcții și instalații

682.645,00

129.702,55

812.347,55

4.1.1

Ob. 1 Lucrări de Anvelopare

437.720,00

83.166,80

520.886,80

4.1.2

Ob. 2 Surse de energie alternativa regenerabila

53.411,00

10.148,09

63.559,09

4.1.3

Ob. 3 Lucrări de modernizare a instalației de iluminat

111.991,00

21.278,29

133.269,29

4.1.4

Ob. 4 Lucrări Conexe

79.523,00

15.109,37

94.632,37

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

52.462,00

9.967,78

62.429,78

4.3.1

Ob. 2 Echipamente - Surse de energie regenerabila

52.462,00

9.967,78

62.429,78

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0.00

0,00

Total capitol 4 (4.1-:-4.2+4.3+4.4+4.5+4.6)

735.107,00

139.670,33

874.777,33

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE fcu TVA)

LEI

LEI

LEI

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

17.570,00

3.338,30

20.908,30

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

10.250,00

1.947,50

12.197,50

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

7.320,00

1.390,80

8.710,80

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

9.132,00

0,00

9.132,00

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finatatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

732,00

0,00

732,00

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de

3.450,00

0,00

3.450,00

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3.450,00

0,00

3.450,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1.500,00

0,00

1.500,00

5,3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute

68.900,00

13.091,00

81.991,00

5,4

Cheltuieli pentu informare si publicitae

8.300,00

1.577,00

9.877,00

i

Total capitol 5 f5.1i 5.2i 5.3*5.41

103.902,00

13.006 30

1219u8 30

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Tot?! capitol 6 (6.1+6.2)

0,00

•1,00

(1,00

TOTAL

>) 10,041. (li>

171 2B"66

1 (181.933.66

din care C + M

692.895,00

131.650,05

824.545,05

PROIECTANT GENERAL

MUNICIPIUL GALAȚIDATA: 24.03.2020