Hotărârea nr. 148/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Punerea in valoare a sitului arheologic Cavoul roman"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 148 din 29.04.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Punerea în valoare a sitului arheologic Cavoul roman”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 179/01.04.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 63422/01.04.2020 al inițiatorului -Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 63423/01.04.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. b), art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin.(4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Punerea în valoare a sitului arheologic Cavoul roman”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Co ntrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 148/29.04.2020

PUNEREA IN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC CAVOUL ROMAN

Monumentul istoric CAVOUL ROMAN, clasat cu cod LMI GL-I-m-B-02973 este amplasat in Municipiul Galați, Cartier Dunărea, Bulevardul Oțelarilor, pe teren proprietatea publică a Municipiului Galați.

Municipiul Galați dorește punerea în valoare a monumentului istoric prin protejarea si conservarea vestigiilor arheologice și realizarea unui parc arheologic.

Pana in prezent a fost realizata cercetarea arheologica, în urma căreia au fost aduse la lumina vestigiile arheologice.

Prin proiect se propun următoarele intervenții pentru conservarea, protecția și punerea in valoare a sitului arheologic:

 • -  desfacerea zonelor de zidărie cu pietre degradate prin fisurare, crăpare, măcinare sau dislocare și repararea folosindu-se același tip de piatră și mortar roman ca liant;

 • -  injectarea fisurilor și crăpăturilor din masivele de zidărie rămase cu mortar roman fluidizat folosit special pentru restaurarea și consolidarea structurilor istorice;

 • -  rețeserea zonelor degradate și refacerea zonelor desfăcute cu folosirea unor pietre similare celor existente în sit;

 • -  executarea la nivelul superior actual al cotei ruinelor a unui strat separator de 5-6 cm din mortat roman cu rolul de marcare a stării de fapt și completarea zidăriei pentru aducerea ei la un nivel orizontal cu același tip de piatră și mortar;

 • -  realizarea unui strat de protecție la partea superioară a zidăriei refăcute;

 • -  executarea unei cupole semisferice supraterane din beton armat prevăzută cu luminatoare și acoperită cu pământ înierbat, care va acoperi necropola identificată de săpăturile arheologice;

 • -  amenajarea în interiorul cupolei a unei pasarele metalice perimetrale care să dirijeze fluxul vizitatorilor;

 • -  amenajare spații anexe: centrală termică, grupuri sanitare, spașii depozitare, vestiare);

 • -  Amenajări exterioare - parc arheologic, căi de acces, gradane pentru evenimente în aer liber;

 • -  Instalații sanitare;

 • -  Instalații de încălzire, ventilație, de tratare a aerului;

 • -  Instalații electrice;

 • -  Instalații de detecție și semnalizare incendiu;

 • -  Sistem de alarmare împotriva efracției;

 • -  Sistem rețea structurată voce-date și sitem distribuție semnal CATV;

 • -  Instalație sistem de sonorizare;

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 9.670.273,48 lei

Din care C+M:             5.465.702,16 lei

Capacități: - Suprafață teren : 3.178,00 mp;

 • - Muzeul de sit: Ac=590 mp;

 • -  Gradene : Ac=131 mp;

 • -  Spații verzi = 1.123 mp;

 • - Alei pietonale, placaje = 1.334 mp;

 • - Suprafața cavoului roman = 58,50 mp.

Durata de realizare a investiției: 18 luni

Sursa de finantare: buget local/bugetul de stat/fonduri europene/împrumut.

Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

PR.NR. 29.069/2019 PUNEREA IN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC

CAVOUL ROMAN

MONUMENT ISTORIC COD LMI GL-l-m-B-02973

STUDIU DE FEZABILITATE- REVIZIA 01

3.3. Costurile estimative ale investiției:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții;

ARHIDESIGN GS


0723262296/ 0749494296/

Beneficiar:    UAT MUNICIPIUL GALAȚI


Executant:

Proiectant:    SC ARHIDESIGN GS SRL

Obiectivul:    PUNEREA IN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC CAVOUL

ROMAN_REV01

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei-

Lei

1

2

3

4

5

CAPIT

ei, pcntru obținerea si amenajarea terenului

i.i

Obținerea terenului

716,970.00

136,224.30

853,194.30

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

136,685.49

25,970.24

162,655.74

1.3.1

Obj AMENAJARE PARC ARHEOLOGIC

136,685.49

25,970.24

162,655.74

Dev SPATII VERZI

136,685.49

25,970.24

162,655.74

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

853,655.49

162,194.54

1,015,850.04

Cheltuieli pentru as gu arec ut.'itatilor necesaie obiectivului ae nvestitii

2.1

Obj RACORDURI EXTERIOARE DE APA SI CANALIZARE

231,127.05

43,914.14

275,041.19

Dev MONTAJ CONDUCTE

121,101.75

23,009.33

144,111.08

Dev CONSTRUCȚII RACORDURI DE APA SI CANALIZARE

110,025.30

20,904.81

130,930.11

2.2

Branșament exterior apa (distribuție)

70,639.43

13,421.49

84,060.92

PR.NR. 29.069/2019 PUNEREA IN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC

CAVOUL ROMAN

MONUMENT ISTORIC COD LMI GL-l-m-B-02973

STUDIU DE FEZABILITATE- REVIZIA 01

2.3

Racord gaze naturale

33,210.00

6,309.90

39,519.90

2.4

taxe avize

7,300.00

1,387.00

8,687.00

2.5

taxa racordare alimentare energ electrica

38,670.00

7,347.30

46,017.30

TOTAL CAPITOL 2

380,946.48

72,379.83

453,326.31

CAPÎT0L3

3.1

Studii

354,800.00

67,412.00

422,212.00

3.1.1

Studii de teren

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.1.1.1

STUDIU GEOTEHNIC

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.1.1.2

STUDIU TOPOGRAFIC

2,000.00

380.00

2,380.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

346,800.00

65,892.00

412,692.00

3.1.3.1

STUDIU ISTORIC

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.1.3.2

DESCĂRCARE DE SARCINA ARHEOLOGICA

100,000.00

19,000.00

119,000.00

3.1.3.3

SĂPĂTURI ARHEOLOGICE

200,000.00

38,000.00

238,000.00

3.1.3.4

INVESTIGAȚII BIOLOGICE

36,800.00

6,992.00

43,792.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,000.00

380.00

2,380.00

3.3

Expertizare tehnica

27,000.00

5,130.00

32,130.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3-5

Proiectare

317,580.00

60,340.20

377,920.20

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

94,000.00

17,860.00

111,860.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

12,000.00

2,280.00

14,280.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

208,580.00

39,630.20

248,210.20

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.7

Consultanta

58,800.00

11,172.00

69,972.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

47,800.00

9,082.00

56,882.00

3.7.2

Auditul financiar

11,000.00

2,090.00

13,090.00

3.8

Asistenta tehnica

107,576.00

20,439.44

128,015.44

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

45,000.00

8,550.00

53,550.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor si verificarea MLPAST a DS

45,000.00

8,550.00

53,550.00

PR.NR. 29.069/2019 PUNEREA IN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC

CAVOUL ROMAN

MONUMENWSTORIC C@Q-.EMI GL-l-m-B-02973

STUDIU DE FEZABILITATE- REVIZIA 01

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

62,576.00

11,889.44

74,465.44

4.1

Construcții si instalații

3,988,351.49

757,786.78

4,746,138.28

4.1.1

Obj RESTAURARE

167,069.14

31,743.14

198,812.28

Dev RESTAURARE REZISTENTA

144,832.28

27,518.13

172,350.41

Dev RESTAURARE PICTURI

22,236.86

4,225.00

26,461.87

4.1.2

Obj MUZEU DE SIT

2,577,793.71

489,780.81

3,067,574.52

Dev TERASAMENTE

194,595.49

36,973.14

231,568.64

Dev REZISTENTA CORP CI

608,685.00

115,650.15

724,335.15

Dev ARHITECTURA

1,077,268.50

204,681.02

1,281,949.52

Dev INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE

100,449.52

19,085.41

119,534.93

Dev INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

13,744.50

2,611.46

16,355.96

Dev REZISTENTA CORP C2

155,405.25

29,527.00

184,932.25

Dev REZISTENTA CORP C3

95,634.00

18,170.46

113,804.46

Dev INSTALAȚII ELECTRICE IN CT

15,398.23

2,925.66

18,323.89

Dev CONSTRUCȚII AFERENTE INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

13,194.72

2,507.00

15,701.72

Dev INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALA

83,160.00

15,800.40

98,960.40

Dev INSTALAȚII TERMOMECANICE

40,425.00

7,680.75

48,105.75

Dev INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE _RACIRE

27,258.00

5,179.02

32,437.02

Dev INSTALAȚII DE APA RĂCITĂ

30,723.00

5,837.37

36,560.37

Dev INSTALAȚII DE VENTILAȚIE

36,960.00

7,022.40

43,982.40

Dev SISTEM AVERTIZARE INCENDIU

14,784.00

2,808.96

17,592.96

Dev SISTEM ANTIEFRACTIE

14,437.50

2,743.12

17,180.62

Dev SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

16,285.50

3,094.24

19,379.74

Dev SISTEM VOCE-DATE SI SEMNAL CATV

21,598.50

4,103.72

25,702.22

Dev SISTEM SONORIZARE AMBIENTALA

17,787.00

3,379.53

21,166.53

4.1.3

Obj GRADENE

90,840.75

17,259.74

108,100.49

DevGRADENE

90,840.75

17,259.74

108,100.49

4.1.4

Obj AMENAJARE PARC ARHEOLOGIC

1,152,647.89

219,003.10

1,371,650.99

Dev INSTALAȚII ELECTRICE EXTERIOARE

80,282.91

15,253.75

95,536.66

Dev ÎMPREJMUIRE

405,941.80

77,128.94

483,070.74

Dev TERASAMENTE SI AMENAJARE INCINTA

666,423.18

126,620.40

793,043.58

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

34,743.56

6,601.28

41,344.83

4.2.1

Obj MUZEU DE SIT

34,743.56

6,601.28

41,344.83

Dev MONTAJ ECHIPAMENTE MUZEU DE SIT

34,743.56

6,601.28

41,344.83

PR.NR. 29.069/2019 PUNEREA IN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC

CAVOUL ROMAN

MONUMENT ISTORIC COD LMI GL-l-m-B-02973

STUDIU DE FEZABILITATE- REVIZIA 01

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

329,248.55

62,557.22

391,805.77

4.3.1

Obj MUZEU DE SIT

277,148.55

52,658.22

329,806.77

4.3.2

Obj RACORDURI EXTERIOARE DE APA SI CANALIZARE

52,100.00

9,899.00

61,999.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

909,036.45

172,716.93

1,081,753.38

4.5.1

Obj MUZEU DE SIT

513,897.45

97,640.52

611,537.97

4.5.2

Obj AMENAJARE PARC ARHEOLOGIC

395,139.00

75,076.41

470,215.41

4.6

Active necorporale

134,390.00

25,534.10

159,924.10

4.6.1

Obj MUZEU DE SIT

134,390.00

25,534.10

159,924.10

5.1

Organizare de șantier

90,800.00

17,252.00

108,052.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

52,300.00

9,937.00

62,237.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

38,500.00

7,315.00

45,815.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

34,152.53

455.31

34,607.84

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

cota 0,1% din CM aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

4,792.70

0.00

4,792.70

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor- CSC- 0,5% din CM

23,963.48

0.00

23,963.48

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

3,000.00

0.00

3,000.00

5.2.6

TAXA TIMBRU ARHITECVTURA 0,05% DIN CM

2,396.35

455.31

2,851.66

5.3

CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE 10% DIN CM

479,270.00

91,061.30

570,331.30

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8,000.00

1,520.00

9,520.00

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TO' AL PUNEREA tri VaLGaRE a SuTULUi

TOTAL Constructii+Montaj


4,593,027.021

872,675.13[

5,465,702.16