Hotărârea nr. 147/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea si eficientizarea energetica a Colegiului National Alexandru Ioan Cuza"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 147 din 29.04.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național «Alexandru Ioan Cuza»”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 178/01.04.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 63426/01.04.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 63427/01.04.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5 alin. (1), lit. b), art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin.(4), lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național «Alexandru loan Cuza»”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 147/29.04.2020

Reabilitarea și eficientizarea energetică a Colegiului Național „Alexandru loan Cuza”

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

-lucrări de reparații la fatada

-izolarea termica a cladirii

-termoizolarea soclurilor

-modernizare instalatie de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat

-refacerea fnisajelor interioare in zonele de intervenție

-reabilitarea sistemului de incalzire/sistem de furnizare a apei calde prin inlocuirea corpurilor de incalzire, înlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda de consum

-instalarea sistemelor de climatizare, ventilare naturala, montare recuperatoare de caldura

-realizarea unui acoperis tip sarpanta

-montare panouri solare fotovoltaice pe acoperisul cladirii, iar pentru reducerea consumului de energie ventilarii spatiilor, se propun recuperatoare de caldura locale , în toate spatiile

-inlocuirea totala a conductelor de distributie apa calda menajera cu conducte noi din PPR si izolarea acestora

-se propune ca sursa regenerabila de energie folosirea pompelor de caldura de tip aer-apa si integrarea acestora in sistemul existent de încalzire prin intermediul unui puffer-stocator cu doua serpentine si automatizarea aferenta

-lucrari necesare obtinerii avizului ISU

-rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati

-reabilitare instalatii sanitare: apa rece, apa calda, canalizare .

-refacerea trotuarelor degradate , refacerea tencuielilor exterioare degradate

Proiectul este propus pentru finantare prin POR 2014-2020-Axa prioritara 3-Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B-Cladiri publice.

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 5.804.513,49 lei

Din care C+M:             4.197.490,32 lei

Capacități: - suprafața construita S=808 mp

- suprafața desfasurata S=2764 mp

Durata de realizare a investiției: 18 luni

Sursa de finanțare: buget local/imprumut, fonduri europene

Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

Anexa nr 1

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții: COLEGIUL NATIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA”

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoareținclusiv

TVA)

crt

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Che

tuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1,2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1,3

Amenajări pt protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2 (Cheltuieli cu utilitățile

15000,00

2850,00

17850,00

TOTAL CAPITOL 2

15000,00

2850,00

17850,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

5000,00

950,00

5950,00

3.1.1. Studii de teren

5000,00

950,00

5950,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1200,00

228,00

1428,00

3,3

Expertizare tehnică

7750,00

1472,50

9222,50

3,4

Certificarea performantei energetice și auditul energetic al clădirilor

10000,00

1900,00

11900,00

3,5

Proiectare:

172602,94

32794,56

205397,50

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

18602,94

3534,56

22137,50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

14000,00

2660,00

16660,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

22000,00

4180,00

26180,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

118000,00

22420,00

140420,00

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

60403,36

11476,64

71880,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

52000,00

9880,00

61880,00

3.7.2. Auditul financiar

8403,36

1596,64

10000,00

3,8

Asistență tehnică

84500,00

16055,00

100555,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

22000,00

4180,00

26180,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

15000,00

2850,00

17850,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

7000,00

1330,00

8330,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

62500,00

11875,00

74375,00

TOTAL CAPITOL 3

341456,30

64876,70

406333,00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investita de baza

4,1

Construcții si instalații -total

3378479,00

641911,01

4020390,01

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

1941736,00

368929,84

2310665,84

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

1368256,00

259968,64

1628224,64

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

68487,00

13012,53

81499,53

4,2

Montaj utilaje tehnologice - total

98900,00

18791,00

117691,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

52000,00

9880,00

61880,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

46900,00

8911,00

55811,00

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echip tehnologice si funcționale cu monlaj-total

618300,00

117477,00

735777,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

235300,00

44707,00

280007,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

383000,00

72770,00

455770,00

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări - total

0,00

0,00

0,00

Obiect 1 -Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice

0,00

0,00

0,00

Obiect 2 - Măsurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare

0,00

0,00

0,00

Obiect 3 - Lucrări de construcții si instalații neeligibile

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

4095679,00

778179,01

4873858,01

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

34923,79

6635,52

41559,31

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

34923,79

6635,52

41559,31

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

39100,33

0,00

39100,33

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3527,30

0,00

3527,30

5.2.3, Cota aferentă ÎSC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

17636,51

0,00

17636,51

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

17636,51

0,00

17636,51

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

300,00

0,00

300,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevazute(10% 1,2, 1.3,1.4, 2, 3.5, 3.8, 4):

349422,56

66390,29

415812,84

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8403,36

1596,64

10000,00

TOTAL CAPITOL 5

431850,04

74622,44

506472,48

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6,1

Pregătirea personalului pentru exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

4883985,34

920528,15

5804513,49

|Din care C 4 M (1.2 4-L3+1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)      | 3527302,79| 670187,53|    4197490,32

Data: 28.05.2019

Beneficiar/lnvestitor,

MUNICIPIUL GALAȚI

întocmit,

Sef proiect:

ing. Agrigoroae Dorin