Hotărârea nr. 146/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reparatii capitale capela Cimitir Sf. Lazar"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 146 din 29.04.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reparații capitale capela Cimitir Sf. Lazăr”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 177/04.04.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 63424/01.04.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 63425/01.04.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Reparații capitale capela Cimitir Sf. Lazăr”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la H.C.L. nr. 146/29.04.2020

„Reparații capitale capela Cimitir Sf. Lazăr”

Prin proiect sunt prevăzute urmatoarele lucrări :

  • 1. Anvelopare clădire

-refacerea degradari ale suprafetelor

-termoizolarea intregii cladiri prin izolarea peretilor exteriori, termoizolarea soclului

  • 2. Refacerea tâmplariei exterioare si interioare

-înlocuirea tâmplariei exterioare si interioare existente cu tâmplarie din PVC cu geam termopan

  • 3. Refacerea finisajelor interioare, pardoselilor

  • 4. Refacerea învelitorii si a stratului suport

  • 5. Refacerea amenajarilor exterioare

  • 6. Refacerea instalatiilor electrice, sanitare, termice

7.Inlocuirea aparatelor de aer condiționat

8. Montarea unui sistem de supraveghere video

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 1.186.057,35 lei

Din care C+M: 811.328,16 lei

Capacități: - Suprafata construita S=344,40 mp

- Suprafata construita desfasurata S=681 mp

Durata de realizare a investitiei: 12 luni

Sursa de finanțare: buget local/imprumut

Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

PROIECTANT,

S.C. ATU CONSULTING SRL GALAȚI

Strada Domneasca nr. 105, Galați

Nr. Reg. Corn.: J17/402/2007; C.I.F. RO 21286259

DEVIZ GENERAL

REPARAT» CAPITALE CAPELA CIMITIR SF. LAZAR,CORP C2, MUN. GALAȚII, STR. PRELUNGIREA BRĂILEI, ftIR. CAD. 1C10783-C2, JUD. GALAȚI___

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare21 (fără

TVA)

TVA (.19%)

Valoare cu TVA

tei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 - Cheltuteli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol.

O.C-O

'giȘIiililO

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare ș: asistență tehnică

3.1

Studii

2,000.00

380.00

2,380.00

3.1.1. Studii de teren topo

2,000.00

380.00

2,380.00

3.1.2. Studii de teren geo

0.00

0.00

0.00

3.2

Do-cumentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații            .____________________

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.3

Expertizare tehnică

4,200.00

798.00

4,998.00

3.3.1. Expertiza tehnica

4,200.00

798.00

4,998.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditui energetic al clădirilor

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5

Proiectare

92,450.00

17,565.50

110,015.50

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

. 0.00

3.5.3. St. de fezabiiitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz gen.

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

7,450.00

1,415.50

3,865150.

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

4,500.00

855.00

5,355.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

50,500.00

9,595.00

60,095.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditui financiar

0.00

0.00

0.00

3.7.3. Evaluare bunuriimobile-coridor expropiere

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

9,245.00

1,423.10

10,668.10

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

3,745.00

711.55

4,456.55

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2,247.00

426.93

2,673.93

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului ia fazele induse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1,498.00

284.62

1,782.62

3.8.2. Dirigenție de șantier

5,500.00

0.00

0.00

Total capitol 3

1.16,835.00

21,876.60

Z/ț 1138,771.60

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

671,252.15

127,537.92

798,790.11

-

4.1.1. Lucrări de arhitectura

580,902.59

110,371.49

691,274.08

4.1.2. Instalații sanitare

7,147.60

1,358.04

8,505.64

4.1.3. instalat» electrice

83,202.00

15,808.38

99,010.38

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

31,160.00

5,920.40

37,080.40

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

702,412.19

133,458.32

CAPITOLUL 5-Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

10,536.18

2,001.87

12,538.06

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

10,536.18

2,001.87

12,538.06

5.1.2.Chelt;.iieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7,499.67

7,499.67

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferen tă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% din valoarea estimata a lucrărilor, fără TVA)

3,403.94

3,408.94

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA)

681.79

681.79

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC (0,5% din suma lucrărilor de CvM, fără TVA)

3,408.94

3,408.94

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (20% din subcap. 1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.8,4)

160,821.44

30,556.07

191,377.51

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Totalcapitol 5

178,857.23

32,557.35

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

958,164.48

187,892.156

1,186,057.35

din care: C i- M j 1.2 +1.3 *1.4 «• 2 + 4.1 + 4.2 5.1.1)

661,738.57

129,539.79


2) în prețuri la data de 28/11/2019; 1 euro = 4,7788lei.                                    4

S.C. ATU CONSULTING S/R..U GALAȚI Data:                                                    Director,

29/11/2019                                          ing. Valerian Paraschivan

Beneficiar/lnvestitor, Primăria Municipiului Galați


întocmit,

th. pr. Eugenia Consta rrtinescu