Hotărârea nr. 144/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitarea si eficientizarea energetica a Scolii Gimnaziale Nr. 29"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 144 din 29.04.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Nr. 29”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 176/26.03.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 60301/26.03.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 60303/26.03.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Nr. 29”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la H.C.L. nr. 144/29.04.2020

„Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Nr. 29”

Școala Gimnazială Nr. 29 este properietatea publică a municipiului Galați și este amplasat în Galați, Strada Strungarilor, Nr. 74 A. Obiectul proiectului îl face corpul de clădire C1, în formă de U, cu o suprafață construită de 1160,00 mp, regim de înălțime P+2E. Starea tehnică a clădirilor în ce privește siguranța în exploatare este asigurată conform raportului de expertiză tehnică dar pentru îmbunătățirea condițiilolr de igienă și confort se impune implementarea unor măsuri de eficiență energetică.

În acest scop Municipiul Galați dorește implementarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Nr. 29”.

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări:

 • - lucrări de refacere a finisajelor anvelopei în zonele degradate;

 • - Izolatrea termică a pereților exterori;

 • - Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare existente cu tâmplărie performantă energetic;

 • - Termoizolarea planșeului peste etaj;

 • - Reabilitare și modernizarea instalațiilor existente;

 • - Lucrări de reparații la elementele de construcții care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea construcției, inclusiv de refacere în zonele de intervenție;

 • - Refacerea finaisajelor interioare în zonele de intervenție;

 • - Înlocuirea învelitorii și sistemului de jgheaburi și burlane din tronsonul 3;

 • - Lucrări de demontare instalații și echipamente montate aparent pe fațada/terasa construcției, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;

 • - Montare sistem de preparare Acc cu panouri termosolare și boiler bivalent;

 • - Montare sistem panouri fotovoltaice pentru producere de energie electrică; Înlocuire corpuri de iluminat cu unele cu LED.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala a investiției: 1.853.506,09 lei cu TVA

din care C+M: 1.419.448,66 lei cu TVA

Suprafața desfășurată reabilitată : 3.480 mp

Durata de realizare a investiției: 8 luni

Sursa de finantare: buget local /buget de stat/imprumut/ fonduri europene

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "REABILITAREA SI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ SCOALA GIMNAZIALA NR. 29, GALAȚI" PROIECTANT: SC PROFICONS PROJECT SRL

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

LEI

LEI

LEI

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

0

0

0

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului/sistematizare incinta

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitătilor

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

0

0

0

3.1

Studii de teren

3.550,00

674,50

4.224,50

3.1.1 Studii de teren

1.775,00

337,25

2.112,25

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

1.775,00

337,25

2.112,25

3.2

Documente suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500,00

95,00

595,00

3,3

Expertiza tehnica

5.325,00

1.011,75

6.336,75

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

5.325,00

1.011,75

6.336,75

3.5

Proiectare

53.175,00

10.103,25

63.278,25

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general

19.525,00

3.709,75

23.234,75

3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.775,00

337,25

2.112,25

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului si a detaliilor de executie

6.375,00

1.211,25

7.586,25

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

25.500,00

4.845,00

30.345,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

25.560,00

4.856,40

30.416,40

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

17.210,00

3.269,90

20.479,90

3.7.2. Auditul financiar

8.350,00

1.586,50

9.936,50

3.8

Asistență tehnică

22.950,00

4.360,50

27.310,50

3.8.1. Asisstenta tehnica din partea proiectantului

3.825,00

726,75

4.551,75

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor

2.550,00

484,50

3.034,50

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii

1.275,00

242,25

1.517,25

3.8.2 Dirigintie de santier

19.125,00

3.633,75

22.758,75

Total capitol 3 (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8)

116.385,00

22.113,15

138.498,15

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții și instalații

1.174.964,00

223.243,16

1.398.207,16

4.1.1

Ob. 1 Lucrari de Anvelopare

796.017,00

151.243,23

947.260,23

4.1.2

Ob. 2 Surse de energie alternativa regenerabila

63.609,00

12.085,71

75.694,71

4.1.3

Ob. 3 Lucrari de modernizare a instalatiei de iluminat

160.738,00

30.540,22

191.278,22

4.1.4

Ob. 4 Lucrari Conexe

106.457,00

20.226,83

126.683,83

4.1.5

Ob. 5 Lucrari de reabilitare/inlocuire coloane

48.143,00

9.147,17

57.290,17

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

99.962,00

18.992,78

118.954,78

4.3.1

Ob. 4 Echipamente - ISU CONEXE

24.143,00

4.587,17

28.730,17

4.3.2

Ob. 2 Echipamente - Surse de energie regenerabila

75.819,00

14.405,61

90.224,61

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

LEI

LEI

LEI

Total capitol 4 (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6)

1.274.926,00

242.235,94

1.517.161,94

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizare de șantier

30.600,00

5.814,00

36.414,00

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

17.850,00

3.391,50

21.241,50

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

12.750,00

2.422,50

15.172,50

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

14.705,00

0,00

14.705,00

5.2.1.

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finatatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1.275,00

0,00

1.275,00

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism, și pentru autorizarea lucrărilor de

5.965,00

0,00

5.965,00

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.965,00

0,00

5.965,00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare

1.500,00

0,00

1.500,00

5,3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute

115.000,00

21.850,00

136.850,00

5,4

Cheltuieli pentu informare si publicitae

8.300,00

1.577,00

9.877,00

Total capitol 5 (5.1+5.2+5.3+5.4)

168.605,00

29.241,00

197.846,00

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6 (6.1+6.2)

0,00

0,00

0,00

TOTAL

1.559.916,00

293.590,09

1.853.506,09

din care C + M

1.192.814,00

226.634,66

1.419.448,66

PROIECTANT GENERAL

MUNICIPIUL GALATI


S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L.

ILIE ANDREI

DATA : 10.03.2020