Hotărârea nr. 143/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 143 din 29.04.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 169/24.03.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 59743/24.03.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 59759/24.03.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. e), art. 5 alin. (1) lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la H.C.L. nr. 143/29.04.2020

Prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări :

-refacerea patrimoniului arboricol al parcului

-refacerea parțială a vegetației arbustive, refacerea vegetației floricole și ierbacee in totalitate

-mobilier nou de parc: banci din lemn cu cadru din metal, banci cu pergola

-refacere imprejmuire

-iluminat ambiental pentru alei prin montarea unor corpuri care se vor integra in peisagistica parcului, prevăzuți cu lampi LED de mare eficiență

-realizare rețele apă- canalizare NOI

-mobilier urban adaptat pentru parc

-montare instalatie supraveghere video

Totodata se propune zonarea pe funcțiuni specifice:

  • 1. Zona de intrare si aleea centrala

-platforma pietonala de primire cu jocuri de apa

-alee centrala alveolata-paviment dale cu insertii de iarbă si perete vegetal

-2 oglinzi de apa (fântâna si jeturi)

-zona de gradene

  • 2. Zona de parc curcubeu cu alei pietruite si înierbate simple sau bordate cu vegetatie in trepte ce închid un mic parc cu vedere la lac

  • 3. Zona de agrement animale companie care va fi imprejmuit , dotat cu rampa, tunel traseu de sărit

  • 4. Amenajare gradene si cascada

  • 5. Amenajare zone de agrement:loc de joaca si fitness care va fi prevazut cu echipamente de joaca diverse

Pentru intreținerea vegetației se propune introducerea unui sistem de irigare semiautomat și hidranți de gradină.

Proiectul este propus pentru finanțare prin POR 2014-2020-Axa prioritara 9-Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban-Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 9.613.081,87 lei

Din care C+M          : 5.485.093,15 lei

Capacități: -Suprafața teren -S= 28.917 mp

-alei parc si terenuri de joaca S=4.85O mp

-amenajare gradene S=1.238 mp

-imprejmuire

-rețele apa-canalizare, electrice, sistem de irigații

-mobilier urban

Durata de realizare a investitiei: 11 luni

Sursa de finanțare: buget local/imprumut, fonduri europene

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

BeneficiarT^

Executant Proiectante

ObtectM*


MUNICIPIUL GALAȚI


SC PROIECT AIC SRL

MODERNIZARE PARC CAROLfFOST PARC CFRJ-2

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2    ......

.....3    " "

4

5

I.................................................................................................................................................:.....................

! CAPITOL 1

i Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

000

0.00

000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

ooo

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

000

0.00

0.00

i CAPITOL 2

: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

[total CAPITOL 2                                           04)0        ...... O’OO[

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,500.00

475.00

2,975.00

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

412,926.63

78,456.06

491,382.69

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

49,000.00

9,310.00

58,310.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

55,988.71

10,637.86

66,626.57

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

27,994.36

5,318.93

33,313.28

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

279,943.56

53,189.28

333,132.84

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1,500.00

285.00

1,785.00

3.7

Consultanta

26,703.36

5,073.64

31,776.99

Formular generat cu programul QPeUze (www.eDevize.ro)

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

Lei

Lei

Lei 'WH

1

2

3

4

5 li

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

13,997.18

2,659.46

16,656.^1

3.7.2

Auditul financiar

12,706.18

2,414.17

15,120.35

3.8

Asistenta tehnica

111,977.43

21,275.71

133,253.14

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

55,988.71

10,637.86

66,626.57

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

27,994.36

5,318.93

33,313.28

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

27,994.36

5,318.93

33,313.28

3.8.2

Dirigentie de șantier

55,988.71

10,637.86

66,626.57

TOTAL CAPITOL 3

555,607.41

105,565.41

661,172.82

Cheltuieli pentru investiția de baza

4-1

Construcții si instalații

4,417,581.00

839,340.39

5,256,921.38

4.1.1

OB.l Amenajare peisagistica

691,074.24

131,304.10

822,378.34

4.1.2

OB.2 Amenajare Alei-gradene

822,440.16

156,263.63

978,703.79

4.1.3

OB.10 împrejmuiri

137,427.79

26,111.28

163,539.07

4.1.4

OB.8 Sistem Iluminare ambiental

217,006.78

41,231.29

258,238.07

4.1.5

OB. 7 Irigații

1,069,610.92

203,226.08

1,272,837.00

4.1.6

OB.9 CCTV, Sonorizare, Wi-FI

271,648.30

51,613.18

323,261.48

4.1.7

OB 3 Oglinzi de apă

314,978.65

59,845.94

374,824.59

4.1.8

OB.ll Zonă joacă, fitness și animale companie

893,394.16

169,744.89

1,063,139.05

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

178,252.38

33,867.95

212,120.34

4.2.1

OB.4 Mobilier urban

130,133.62

24,725.39

154,859.01

4.2.2

OB.5 Pergola

19,535.99

3,711.84

23,247.83

4.2.3

OB.6 Corp administrativ

28,582.77

5,430.73

34,013.50

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

2,757,391.00

523,904.29

3,281,295.29

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

ooo

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

7,353,224.38

1,397,112.63

8,750,337.01

' CAPITOL 5

■ Alte cheltuieli

5.1 ” ’

Organizare de șantier

13,488.59

2,562.83

16,051.43

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

13,488.59

2,562.83

16,051.43

5.1.1.1

OB.12 Organizare șantier

13,488.59

2,562.83

16,051.43

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

75,584.76

0.00

75,584.76

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

Investiție - DEVIZ GENERAL                    "                           ' .......  Pagina 2 din 3

Formular generat cu programul @Devîze (www.eDevize.ro)

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

2

3

4

5

1.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

19,596.05

0.00

19,596.05

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

27,994 36

0.00

27,994.36

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

27,994.36

0.00

27,994.36

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

83,983.07

15,956.78

99,939.85

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8,400.00

1,596.00

9,996.00

TOTAL CAPITOL 5

181,456.43

20,115.62

201,572.04

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare         |

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste                    1

0.00

0.00

000

TOTAL CAPITOL 6                        ": : "    |

0.00

0.00

0.00

TOTAL MODERNIZARE PARC CAROLfFOST PARC !     8,090,288.22;     1,522,793.66!     3,613,081.87

CFR)-2..................................L__________________________

TOTALConstructn+Montaj           1     4,609,321.97| ~~   875,77L17|     5,485,093.15