Hotărârea nr. 142/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Punerea in valoare a monumentului istoric Poarta Han, sf. sec. XVIII - inc. sec. XIX"

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 142 din 29.04.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Punerea în valoare a monumentului istoric Poarta Han,

sf. sec. XVIII - înc. sec. XIX”

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 85/06.03.2020;

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 29.04.2020;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 48161/06.03.2020 al inițiatorului Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 48164/06.03.2020 al Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice;

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 2 lit. b), art. 5 alin. (1) lit. a) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Punerea în valoare a monumentului istoric Poarta Han, sf. sec. XVIII - înc. sec. XIX”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL nr. 142/29.04.2020

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „PUNEREA IN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC POARTA HAN, SF.SEC.XVIII-INC.SEC.XIX”

Monumentul istoric POARTA HAN, SF.SEC.XVIII-INC.SEC.XIX, clasat cu cod LMI GL-II-m-B-03039 este amplasat in Municipiul Galați, Strada Egalității, Nr. 16, pe teren proprietatea publică a Municipiului Galați, cu drept de proprietate înscris în CF nr.127204.

Municipiul Galați dorește punerea în valoare a monumentului istoric prin protejarea si conservarea vestigiilor arheologice reprezentând o parte din zidurile hanului turcesc și realizarea unui parc arheologic.

Pana in prezent a fost realizata cercetarea arheologica, în urma căreia au fost aduse la lumina vestigiile arheologice.

Se propun următoarele obiective de interventie pentru reabilitarea și punerea in valoare a sitului arheologic:

Decaparea integrala a tuturor tencuielilor existente pe zidarie si elementele de consolidare din b.a. executate in 1984;

Demolarea platformei perimetrale din beton in grosime de 30-35 cm turnate peste pavajul original adiacent monumentului;

Executarea unui esafodaj, din lemn sau metal, care sa sustina arcul boltii accesului principal si al usii adiacente, alcatuit asfel incat sa permita lucrarile de interventii necesare la elementele sustinute si la cele adiacente - structurale,ornamentale sau de arhitectura;

repararea zidăriei originale prin:

 • □ eliminarea și înlocuirea cărămizilor fisurate, crăpate, măcinate, dislocate;

 • □ injectarea fisurilor și crăpăturilor <5 mm prin injectarea cu mortar roman;

 • □ repararea, daca este cazul, a crăpăturilor mai mari prin armare cu OB, plase sudate, inclusiv ancorarea cu conectori metalici;

 • □ repararea cavernelor prin curățarea și eliminarea cărămizilor compromise si a celorlalte impurități din zona, adâncirea rosturilor, executarea de ștrepi de racordare la fiecare rând, refacerea zidăriei cu mortar roman concomitent cu ancorarea cărămizilor cu conectori si ancore metalice si montarea, daca este cazul, de țevi din PVC pentru injectarea ulterioara cu mortar roman fluidizat;

 • □ rostuirea zidăriei cu umplerea rosturilor dacă ramâne aparentă, sau adâncirea acestora (3-4cm) pentru ancorarea tencuielilor.

 • □ se va repara arcul din zidărie avariat, de la partea superioara a boltii porții principale, prin masuri specifice stabilite in detaliile din etapele următoare de proiectare;

 • □ se va repara sau reface, funcție de starea reala de fapt găsită după decaparea tencuielilor, buiandrugul din zidărie de peste cel din b.a. de la ușa secundară;

 • □ se vor repara si reface la forma si dimensiunile originale cele 5 turnulețe de la partea superioară a monumentului;

 • □ executarea, conform soluțiilor prevăzute de arhitect, la partea inferioara a zidului, sub nivelul de calcare original, a unei hidroizolații chimice care să asigure o bariera impotriva migrării apelor freatice prin capilaritate;

repararea elementelor din beton armat de consolidare executate anterior, stâlpi, arc acces principal si buiandrug ușa, prin:

 • □ eliminarea prin spargere manuala cu dalta si ciocanul, sau cu unelte care nu produc șocuri și vibrații, a betonului de slaba calitate compromis, exfoliat, desprins de armatura, coșcovit;

 • □ verificarea armaturilor fără acoperire, curățarea de rugină cu peria de sârmă, stabilirea gradului de corodare care va indica daca acestea se pot păstra sau trebuie sa fie înlocuite;

 • □ repararea fisurilor si crăpăturilor prin injectare cu rășini epoxidice;

 • □ repararea segregărilor, a zonelor din care s-a îndepărtat betonul degradat, a celor in care va trebui înlocuită armatura total compromisă si a cavernelor, conform tehnologiilor si detaliilor ce urmează a fi întocmite in fazele următoare de proiectare.

refacerea trotuarelor și a pavajului adiacente construcției, cu materialele si alcătuirea originală, concomitent cu refacerea planului general care sa asigure protectia constructiei prin indepartarea eficientă a apelor din intemperii de zona adiacentă fundațiilor.

Instalații electrice de iluminat și forță;

Sistem de alarmă împotriva efracției;

Sistem de supraveghere video; sistem contol - acces;

Sistem rețea voce - date;

Instalație sonorizare.

PRINCIPALII INDICATORI TEHICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției: 2.745.991,80 lei

Din care C+M         : 1.785.684,73 lei

Capacități : - suprafața teren - 1.070 mp

 • - construcție de protecție zidărie originală han -127 mp

 • - poatra han -14 mp

- pietonal: Structură metalică cu scânduri de lemn - 70 mp

 • - pavaj piatră cubică, granit -105 mp

 • - pavaj curte interioară piatră de râu - 68,20 mp

Durata de realizare a investiției: 12 luni

Sursa de finantare: buget local/bugetul de stat/fonduri europene/împrumut.

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect.

Președinte de ședință,

Beneficiar:    UAT MUNICIPIUL GALAȚI


Executant:

Proiectant:    ARHIDESIGN GS

Obiectivul:    PUNEREA IN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC POARTA HAN,

SF.SEC.XVjll-INC.SEC.XIX MONUMENT ISTORIC COD LMI GL-ll-m-B-

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

In lei/euro la cursul 4.723 iei/euro din data de 02/09/2019

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

1

2

3

4

5

6

7

Cheltuieli pentru obținerea si amenaiarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

87,286.47

18,481.15

16,584.43

103,870.90

21,992.57

1.3.1

Obj AMENAJARE PARC ARHEOLOGIC

87,286.47

18,481.15

16,584.43

103,870.90

21,992.57

Dev SPATII VERZI

87,286.47

18,481.15

16,584.43

103,870.90

21,992.57

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

87,286.47

18,481.15

16,584.43

103,870.9 0

21,992.57

CAPJT

Cneltu

2.1

eli pentru asigurarea utilităților necesare obiect

Taxa racordare alimentare cu energie electrica

ivuIl1 de inve

36.800 00

7.791 6G

6.992 00

43.79? 00

_____

9.272 07

2.2

taxe avize

6,800.00

1,439.76

1,292.00

8,092.00

1,713.32

TOTAL CAPITOL 2

43,600.00

9,231.42

8,284.00

51,884.00

10,985.39

Cheltuieli centru proiectate s asistenta tehnica

117.000 00

24.772 3°

3.1

Studii

22.230 00

139.230 00

29.479 14

3.1.1

Studii de teren

8,000.00

1,693.84

1,520.00

9,520.00

2,015.67

3.1.1.1

STUDIU GEOTEHNIC

6,000.00

1,270.38

1,140.00

7,140.00

1,511.75

3.1.1.2

STUDIU TOPOGRAFIC

2,000.00

423.46

380.00

2,380.00

503.92

•3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

9,000.00

1,905.57

1,710.00

10,710.00

2,267.63

3.1.3.1

STUDIU ISTORIC

5,000.00

1,058.65

950.00

5,950.00

1,259.79

3.1.3.2

STUDIU DE- PARAMENT

4,000.00

846.92

760.00

4,760.00

1,007.83

3.1.4

DESCĂRCARE DE SARCINA ARHEOLOGICA

100,000.00

21,172.98

19,000.00

119,000.00

25,195.85

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,000.00

423.46

380.00

2,380.00

503.92

3.3

Expertizare tehnica

23,000.00

4,869.79

4,370.00

27,370.00

5,795.05

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

247,400.00

52,381.96

47,006.00

294,406.00

62,334.53

3.5.1

Tema de proiectare______ '

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

In lei/euro la cursul4.723 lei/euro din data de 02/09/2019

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA-

Lei

Euro

Lei

Lei

S. -z

1

2

3

4

5

6

•7

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

0.00

- -

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

78,000.00

16,514.93

14,820.00

92,820.00

19,652.76

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3,000.00

635.19

570.00

3,570.00

755.88

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

12,000.00

2,540.76

2,280.00

14,280.00

3,023.50

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

154,400.00

32,691.09

29,336.00

183,736.00

38,902.39

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5,000.00

1,058.65

950.00

5,950.00

1,259.79

3.7

Consultanta

40,700.00

8,617.40

7,733.00

48,433.00

10,254.71

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

34,600.00

7,325.85

6,574.00

41,174.00

8,717.76

3.7.2

Auditul financiar

6,100.00

1,291.55

1,159.00

7,259.00

1,536.95

3.8

Asistenta tehnica

106,125.00

22,469.83

20,163.75

126,288.75

26,739.10

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

42,450.00

8,987.93

8,065.50

50,515.50

10,695.64

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

42,450.00

8,987.93

8,065.50

50,515.50

10,695.64

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

63,675.00

13,481.90

12,098.25

75,773.25

16,043.46

TOTAL CAPITOL 3    ........

541,225.0

0

114,593.4

8

102,832.7

5

644,057.7

5

136,366.2

4

— ■

Cneltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,589,611.9

5

336,568.27

302,026.27

1,891,638.2

2

400,516.24

4.1.1

Obj AMENAJARE PARC ARHEOLOGIC

537,325.39

113,767.81

102,091.82

639,417.21

135,383.70

Dev AMENAJARE PARC ARHEOLOGIC

326,497.75

69,129.31

62,034.57

388,532.32

82,263.88

Dev INSTALAȚII ELECTRICE

92,876.48

19,664.72

17,646.53

110,523.01

23,401.02

Dev ÎMPREJMUIRE

117,951.16

24,973.78

22,410.72

140,361.88

29,718.80

4.1.2

Obj RESTAURARE POARTA HAN

505,745.82

107,081.48

96,091.70

601,837,52

127,426.96

Dev ARHITECTURA

177,760.01

37,637.10

33,774.40

211,534.41

44,788.15

Dev REZISTENTA

327,985.81

69,444.38

62,317.30

390,303.11

82,638.81

4.1.3

Obj CONSTRUCȚIE PROTECȚIE SĂPĂTURI ARHEOLOGICE

546,540.74

115,718.98

103,842.74

650,383.48

137,705.59

Dev arhitectura

274,952.10

58,215.56

52,240.90

327,192.99

69,276.52

Dev rezistenta

197,495.12

41,815.61

37,524.07

235,019.19

49,760.57

Dev instalații de ventilație

24,255.00

5,135.51

4,608.45

28,863.45

6,111.25

Dev INSTALAȚII ELECTRICE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dev SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO

12,546.58

2,656.49

2,383.85

14,930.43

3,161.22

Dev SISTEM ANTIEFRACTIE

10,196.11

2,158.82

1,937.26

12,133.37

2,569.00

Dev SISTEM REȚEA STRUCTURATA VOCE-DATE SI SISTEM DISTRIBUȚIE SEMNAL CATV

27,095.84

5,737.00

5,148.21

32,244.05

6,827.03

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

20,686.31

4,379.91

3,930.40

24,616.71

5,212.09

4.2.1

Obj AMENAJARE PARC ARHEOLOGIC

20,686.31

4,379.91

3,930.40

24,616.71

5,212.09

Investiție - DEVIZ GENERAL                                                                      Pagina 2 din 4

Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)

In lei/euro la cursul 4.723 lei/euro din data de 02/09/2019

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Euro

Lei

Lei

Euro

1

2

3

4

5

6

7

Dev MONTAJ UTILAJE

20,686.31

4,379.91

3,930.40

24,616.71

5,212.09

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

55,761.01

11,806.27

10,594.59

66,355.60

14,049.46

4.3.1

Obj CONSTRUCȚIE PROTECȚIE SĂPĂTURI ARHEOLOGICE

53,902.01

11,412.66

10,241.38

64,143.39

13,581.07

4.3.2

Obj AMENAJARE PARC ARHEOLOGIC

1,859.00

393.61

353.21

2,212.21

468.39

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

111,741.00

23,658.90

21,230.79

132,971.79

28,154.09

4.5.1

Obj AMENAJARE PARC ARHEOLOGIC

111,741.00

23,658.90

21,230.79

132,971.79

28,154.09

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.TOTAL CAPITOL 4

1,777,800.

27

376,413.3

5

337,782.0

5

2,115,582.

32

447,931.8

9

5.1

Organizare de șantier

67,087.00

14,204.32

12,746.53

79,833.53

16,903.14

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

44,500.00

9,421.98

8,455.00

52,955.00

11,212.15

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

22,587.00

4,782.34

4,291.53

26,878.53

5,690.99

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

14,268.06

3,020.97

164.69

14,432.75

3,055.84

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

cota 0,1% aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1,733.55

367.04

0.00

1,733.55

367.04

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor- CSC- 0,5% din CM

8,667.74

1,835.22

0.00

8,667.74

1,835.22

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

3,000.00

635.19

0.00

3,000.00

635.19

5.2.6

Taxa timbru arhitectura 0,05% din CM

866.77

183.52

164.69

1,031.46

218.39

5.3

cheltuieli diverse si neprevăzute 12% din C+M

208,025.00

44,045.10

39,524.75

247,549.75

52,413.67

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

6,700.00

1,418.59

1,273.00

7,973.00

1,688.12

TOTAL CAPITOL 5

296,080.0

6

62,688.98

53,708.97

349,789.0

3

74,060.77

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

. 0.00

TOTAL PUNEREA IN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC POARTA HAN, SF;SEC.XVIIMNC.SEC.XIX MONUMENT ISTORIC COB LMI GL-II-m-8-03039

2,745,291.

80

581,408.3

519,192*2

3,265,184. QO

691,336.8

6

TOTAL Constructii+Montaj

1,785,684.

73

378,082.7

3

339,280.1 0

2,124,964.

83

449,918.4

5