Hotărârea nr. 141/2020

Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Galati, pe anul 2020

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 141 din 07.04.2020

privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2020

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 186/06.04.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 07.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 65634/07.04.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 65635/07.04.2020 al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2), art. 29, art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, pe anul 2020 - secțiunea de funcționare - conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, pe anul 2020 - secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 3, 4, IV și V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2020 - secțiunea de funcționare - conform anexelor 5 și 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2020 - secțiunea de dezvoltare - conform anexelor 7, 8, IV și V, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 6 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ROMANIA


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2020

Anexa 1 la HCL 141 / 07.04.2020

Secțiunea FUNCȚIONARE

-mii lei-


Nr. 2 din 07.04.2020

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR                                         COD     BUGET INFLUENTE BUGET ESTIMĂRI ESTIMĂRI ESTIMĂRI

INDICATOF      2020              RECTIFICAT 2021      2022     2023

1 TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+48.02)                                     00.01              429,796.00           0.00      429,796.00   406,212.00 406,212.00 406,212.00

2 VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)                                     49.02              419,942.00           0.00      419,942.00   412,579.00 598,311.00 598,311.00

3

. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)                                                   00.02              414,886.00           0.00      414,886.00   391,302.00 231,675.00 231,675.00

4 A. VENITURI FISCALE(cod 00.04+00.08+00.09+00.10+00.11)                                 00.03              413,644.00           0.00      413,644.00   412,936.00 412,945.00 412,945.00

5 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITALțcod 00.05+00.06+00.07)         00.04              236,747.00           0.00      236,747.00    156,737.00 156,737.00 156,737.00

10 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 00.06             236,747.00          0.00      236,747.00   156,737.00 312,871.00 312,871.00

11 Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)                                                       03.02                   603.00            0.00           603.00        603.00     1,206.00    1,206.00

13 Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal                   03.02.18                 603.00             0.00           603.00        603.00       603.00      603.00

14 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)                          04.02               236,144.00            0.00      236,144.00    156,134.00  156,134.00 156,134.00

15 Cote defalcate din impozitul pe venit                                                            04.02.01            231,018.00            0.00       231,018.00    153,095.00 153,095.00 153,095.00

16 Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale                            04.02.04              5,126.00            0.00         5,126.00      3,039.00     1,812.00    1,755.00

24 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATEfcod 07.02)                                       00.09               88,928.00           0.00       88,928.00   141,575.00 283,150.00 283,150.00

25 Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)                      07.02                88,928.00            0.00        88,928.00    141,575.00 141,575.00 141,575.00

26 Impozit si taxa pe cladirițcod 07.02.01.01+07.02.01.02)                                        07.02.01             70,944.00            0.00        70,944.00    123,591.00 219,043.00 217,959.00

27 impozit si taxa pe clădiri pf                                                                          07.02.01.01            16,269.00             0.00        16,269.00     36,000.00    40,000.00 39,000.00

28 Impozit si taxa clădiri pj                                                                             07.02.01.02           54,675.00             0.00        54,675.00     87,591.00    95,452.00 94,368.00

29 Impozit si taxa pe terenuri(cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)                           07.02.02             13,063.00            0.00        13,063.00     13,063.00    14,441.00 14,441.00

30 Impozit pe teren persoane fizice                                                                07.02.02.01            4,614.00            0.00         4,614.00      4,614.00     4,614.00    4,614.00

31 Impozit si taxa pe teren persoane juridice                                                           07.02.02.02            7,071.00             0.00         7,071.00      7,071.00     7,071.00    7,071.00

32 Impozit pe terenul din extravilan-restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol                07.02.02.03            1,378.00             0.00          1,378.00       1,378.00     1,378.00    1,378.00

33 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentu activitatea notariala si alte taxe de timbru             07.02.03               4,921.00             0.00         4,921.00      4,921.00     4,921.00    4,921.00

35 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(Cod 11.02+12.02+15.02+16.02)                00.10               87,966.00           0.00       87,966.00   114,621.00 157,709.00 157,709.00

36 Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 +11.02.02+11.02.03+11.02.04+11.02.05+11.02.06+11.02.07 11.02                64,934.00            0.00        64,934.00     71,589.00    74,621.00 74,621.00

38 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea loc cu l( 11.02.02              45,676.00             0.00        45,676.00     63,412.00    63,911.00 64,379.00

42 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                 11.02.06             16,226.00            0.00        16,226.00      5,145.00     1,764.00    1,655.00

44 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confes 11.02.09              3,032.00            0.00         3,032.00      3,032.00     3,032.00    3,032.00

45 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii(cod 12.02.07)                               12.02                   292.00            0.00           292.00        292.00      584.00     584.00

46 Taxe hoteliere                                                                                12.02.07                292.00            0.00           292.00        292.00      292.00     292.00

ANEXA 1

Nr. 2 din 07.04.2020

Nr. DENUMIREA INDICATORILOR crt

COD INDICATOR

BUGET

2020

INFLUENTE

BUGET ESTIMĂRI ESTIMĂRI ESTIMĂRI RECTIFICAT 2021      2022     2023

47 Taxe pe servicii specifice(cod 15.02.01+15.02.50)                                              15.02                   210.00            0.00           210.00        210.00      210.00     210.00

48 Impozit pe spectacole                                                                          15.02.01                210.00            0.00           210.00        210.00       210.00     210.00

50 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati(cod 16.02                22,530.00            0.00        22,530.00     42,530.00    43,088.00 43,088.00

51 Impozitul pe mijloacele de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)                             16.02.02             18,214.00            0.00        18,214.00     38,214.00    44,170.00 44,170.00

52 Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice                                   16.02.02.01           12,258.00            0.00        12,258.00     32,258.00    32,258.00 32,258.00

53 Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice                                    16.02.02.02            5,956.00             0.00          5,956.00      5,956.00     5,956.00    5,956.00

54 Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare                                16.02.03               3,758.00             0.00          3,758.00      3,758.00     3,758.00    3,758.00

55 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati        16.02.50                 558.00             0.00            558.00        558.00       558.00      558.00

56 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE(cod 18.02)                                                   00.11                    3.00           0.00            3.00         3.00        9.00       9 00

57 Alte impozite si taxe fiscale(cod 18.02.50)                                                     18.02                     3.00            0.00             3.00          3.00         6.00        6.00

58 Alte impozite si taxe                                                                                 18.02.50                    3.00             0.00              3.00           3.00         3.00        3.00

59 C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)                                                00.12                1,242.00           0.00        1,242.00    -21,634.00 -159,627.00 -159,627.00

60 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)                                         00.13               23,493.00           0.00       23,493.00    23,493.00   23,493.00 23,493.00

61 Venituri din proprietate(cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50)                    30.02                23,493.00            0.00        23,493.00     23,493.00    23,493.00 23,493.00

64 Venituri din concesiuni si închirieri                                                                   30.02.05              23,434.00             0.00        23,434.00     23,434.00    46,868.00 46,868.00

65 Venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice                                        30.02.05.30           23,434.00             0.00        23,434.00     23,434.00    23,434.00 23,434.00

66 Venituri din dividentețcod 30.02.08.02)                                                        30.02.08                 59.00            0.00            59.00         59.00       118.00     118.00

67 Venituri din dividente de la alti plătitori                                                              30.02.08.02               59.00             0.00             59.00          59.00        59.00       59.00

71 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)                   00.14              -22,251.00           0.00       -22,251.00    -45,127.00 -137,993.00 -137,993.00

72 Venituri din prestări de servicii si alte activitati(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02 33.02                 4,667.00            0.00         4,667.00      4,667.00     4,667.00   4,667.00

73 Venituri din prestări de servicii                                                                      33.02.08                 369.00             0.00           369.00        369.00       369.00      369.00

74 Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese                      33.02.10                 149.00             0.00            149.00        149.00       149.00      149.00

75 Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social                                    33.02.12                1,515.00             0.00          1,515.00       1,515.00     1,515.00    1,515.00

76 Contribuția persoanelor asistate                                                                33.02.13              2,489.00            0.00         2,489.00      2,489.00     2,489.00    2,489.00

79 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri                            33.02.28                 145.00             0.00            145.00        145.00       145.00      145.00

82 Venituri din taxe administrative, eliberări permisefcod 34.02.02+34.02.50)                      34.02                    19.00            0.00            19.00         19.00        20.00      20.00

83 Taxe extrajudiciare de timbru                                                                   34.02.02                 18.00            0.00            18.00         18.00        18.00       18.00

84 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise                                                34.02.50                    1 00             0.00              1.00           1.00          1.00        1.00

ANEXA 1

Nr. 2 din 07.04.2020

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOF

BUGET

2020

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

85 Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50)                      35.02

ii,525.66

0.00

13,523.00

13,523.00

13,523.00

13,523.00

86 Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

13,523.00

0.00

13,523.00

13,523.00

27,046.00

27,046.00

87 Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

13,523.00

0.00

13,523.00

13,523.00

13,523.00

13,523.00

92

Diverse venituri(cod 36.02.01 +36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11 +36.02.50)

36.02

29,530.00

0.00

29,530.00

29,530.00

29,530.00

29,530.00

93 Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

16.00

0.00

16.00

16.00

32.00

32.00

94

Venituri din aplicarea prescripției

36.02.01.01

16.00

0.00

16.00

16.00

16.00

16.00

96 Taxa de habitat si ecarisaj

36.02.06

16,727.00

0.00

16,727.00

16,727.00

16,727.00

16,727.00

99 ven din recup chelt ef in cursul proc de exec. silita

36.02.14

258.00

0.00

258.00

258.00

258.00

258.00

102 Alte venituri

36.02.50

12,529.00

0.00

12,529.00

12,529.00

12,529.00

12,529.00

108 Transferuri voluntare, altele decât subventiilefcod 37.02.01 +37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

-69,990.00

0.00

-69,990.00

-92,866.00

-92,866.00

-92,866.00

109

Donații si sponsorizări

37.02.01

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

110

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea sec?iunii de dezvoltare a bugetului local (< 37.02.03

-70,000.00

0.00

-70,000.00

-92,866.00

-80,087.00

-55,372.00

135

V. SUBVENTIIfcod 00.18)

00.17

14,910.00

0.00

14,910.00

14,910.00

29,820.00

29,820.00

136

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICEfcod 42.02+43.02)

00.18

14,910.00

0.00

14,910.00

14,910.00

14,910.00

14,910.00

137

Subvenții de la bugetul de statfcod 40.02.11+00.19+00.20)

42.02

14,910.00

0.00

14,910.00

14,910.00

29,820.00

29,820.00

165

B. Curentefcod 42.02.21 +42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36+42.

00.20

14,910.00

0.00

14,910.00

14,910.00

14,910.00

14,910.00

171

Subvenții pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuinței cu lemne cărbuni si combustibili petrolieri

42.02.34

60.00

0.00

60.00

60.00

60.00

60.00

172

Subvenții din bugetul de stat pt finanțarea unităților medico-sociale

42.02.35

2,250.00

0.00

2,250.00

2,250.00

2,250.00

2,250.00

176

Subvenții de la B.S. pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

12,600.00

0.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

12,600.00

Președinte de ședință,

Rectficari Cheltuieli buget local

2020


- mii lei


Capitole Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

Buget aprobat

Inf luente

Buget modificat

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

Autoritari publice si acțiuni externe

51.02

68,938.00

0.00

68,938.00

79,756.00

93,414.00

93,414.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

43,938.00

0.00

43,938.00

43,623.00

43,623.00

43,623.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

36,750.00

0.00

36,750.00

36,750.00

36,750.00

36,750.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,873.00

0.00

6,873.00

6,873.00

6,873.00

6,873.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

315.00

0.00

315.00

0.00

0.00

0.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

25,000.00

0.00

25,000.00

36,133.00

49,791.00

49,791.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

25,000.00

0.00

25,000.00

36,133.00

49,791.00

49,791.00

Alte servicii publice generale

54.02

7,012.00

-356.00

6,656.00

12,200.00

12,200.00

12,200.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

7,012.00

-356.00

6,656.00

12,200.00

12,200.00

12,200.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,500.00

0.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

700.00

0.00

700.00

700.00

700.00

700.00

TITLUL V. FONDURI DE REZERVA

50

2,812.00

-356.00

2,456.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.02

14,336.00

0.00

14,336.00

16,340.00

14,543.00

12,459.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

14,336.00

0.00

14,336.00

16,340.00

14,543.00

12,459.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL III. DOBÂNZI

30

14,333.00

0.00

14,333.00

16,340.00

14,543.00

12,459.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

22,345.00

1,000.00

23,345.00

20,945.00

20,945.00

20,945.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

22,345.00

1,000.00

23,345.00

20,945.00

20,945.00

20,945.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

616.00

0.00

616.00

616.00

616.00

616.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,768.00

1,000.00

2,768.00

418.00

418.00

418.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

19,961.00

0.00

19,961.00

19,911.00

19,911.00

19,911.00

Invatamant

65.02

36,979.00

0.00

36,979.00

36,954.00

36,954.00

36,954.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

36,979.00

0.00

36,979.00

36,954.00

36,954.00

36,954.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

27,237.00

0.00

27,237.00

27,212.00

27,212.00

27,212.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

3,032.00

0.00

3,032.00

3,032.00

3,032.00

3,032.00

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

1,710.00

0.00

1,710.00

1,710.00

1,710.00

1,710.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

5,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

Sanatate

66.02

24,411.00

1,442.00

25,853.00

23,898.00

23,898.00

23,898.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

24,411.00

1,442.00

25,853.00

23,898.00

23,898.00

23,898.00

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

Buget aprobat

Inf luente

Buget modificat

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

13,650.00

0.00

13,650.00

13,650.00

13,650.00

13,650.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

550.00

0.00

550.00

500.00

500.00

500.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

10,124.00

1,442.00

11,566.00

9,661.00

9,661.00

9,661.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

87.00

0.00

87.00

87.00

87.00

87.00

Cultura, recreere si religie

67.02

54,200.00

-2,400.00

51,800.00

47,700.00

47,700.00

47,700.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

54,200.00

-2,400.00

51,800.00

47,700.00

47,700.00

47,700.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

17,100.00

-1,400.00

15,700.00

17,100.00

17,100.00

17,100.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

30,600.00

0.00

30,600.00

30,600.00

30,600.00

30,600.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

6,500.00

-1,000.00

5,500.00

0.00

0.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

67,927.00

314.00

68,241.00

87,951.00

87,951.00

87,951.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

67,927.00

314.00

68,241.00

87,951.00

87,951.00

87,951.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

35,774.00

0.00

35,774.00

45,209.00

45,209.00

45,209.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

8,529.00

314.00

8,843.00

8,373.00

8,373.00

8,373.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

2,400.00

0.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

17,944.00

0.00

17,944.00

28,689.00

28,689.00

28,689.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

3,280.00

0.00

3,280.00

3,280.00

3,280.00

3,280.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

27,030.00

0.00

27,030.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

27,030.00

0.00

27,030.00

22,730.00

22,730.00

22,730.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

230.00

0.00

230.00

230.00

230.00

230.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

22,500.00

0.00      22,500.00

22,500.00

22,500.00

22,500.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

4,300.00

0.00       4,300.00

0.00

0.00

0.00

Protecția mediului

74.02

36,844.00

0.00      36,844.00

28,400.00

28,400.00

28,400.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

30,912.00

0.00      30,912.00

28,400.00

28,400.00

28,400.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

28,000.00

0.00      28,000.00

28,000.00

28,000.00

28,000.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

400.00

0.00         400.00

400.00

400.00

400.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

2,512.00

0.00       2,512.00

0.00

0.00

0.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

5,932.00

0.00       5,932.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

5,932.00

0.00       5,932.00

0.00

0.00

0.00

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

80.02

800.00

0.00         800.00

800.00

800.00

800.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

800.00

0.00         800.00

800.00

800.00

800.00

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

Buget aprobat

Inf luente

Buget modificat

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

800.00

0.00

800.00

800.00

800.00

800.00

Combustibili si energie

81.02

5,494.00

0.00

5,494.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

4,700.00

0.00

4,700.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

500.00

0.00

500.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

57

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

794.00

0.00

794.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

794.00

0.00

794.00

0.00

0.00

0.00

Transporturi

84.02

62,680.00

0.00

62,680.00

26,738.00

35,408.00

60,425.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

61,000.00

0.00

61,000.00

26,738.00

35,408.00

60,425.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

31,000.00

0.00

31,000.00

26,738.00

35,408.00

60,425.00

TITLUL IV. SUBVENȚII

40

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

79. ACȚIUNI FINANCIARE

79

1,680.00

0.00

1,680.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

1,680.00

0.00

1,680.00

0.00         0.00

0.00

Alte acțiuni economice

87.02

800.00

0.00         800.00

800.00      800.00

800.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

800.00

0.00         800.00

800.00      800.00

800.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

800.00

0.00         800.00

800.00      800.00

800.00

Total :

429,796.00

0.00     429,796.00

406,212.00 426,743.00 449,676.00

ANEXA 2


Rectficari Cheltuieli buget local


2020


Capitole Titluri


Secțiunea FUNCȚIONARE


- mii lei -


Președinte de ședință,

Rectficari Cheltuieli buget local


Capitole Titluri


Secțiunea FUNCȚIONARE


ANEXA 2


2020


- mii lei -


Page 1 of 2

ROMANIA                              BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI

pe CAPITOLE si SUBCAPITOLE pe anul 2020                 Anexa 3 la HCL 141 / 07.04.2020

MUNICIPIUL GALAȚI                                    Secțiunea DEZVOLTARE

Nr. 2 din 07.04.2020                                                              m" let'

Nr. DENUMIREA INDICATORILOR                                           COD      BUGET  INFLUENTE BUGET ESTIMĂRI ESTIMĂRI ESTIMĂRI

crt                                                                          INDICATOF      2020              RECTIFICAT 2021      2022     2023

1 TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+48.02)                                     00.01              ^02,^18.00        1,802.00      204,020.00    92,866.00   92,866.00 92,866.00

2 VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)                                     49.02                2,412.00           0.00        2,412.00         0.00 -185,732.00 -185,732.00

3 1. VENITURI CURENTE(cod 00.03+00.12)                                                   00.02               70,012.00           0.00       70,012.00    92,866.00 371,464.00 371,464.00

59 C. VENITURI NEFISCALE(cod 00.13+00.14)                                                00.12               70,012.00           0.00       70,012.00    92,866.00 278,598.00 278,598.00

71 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02-37.02)                   00.14               70,012.00           0.00       70,012.00    92,866.00 185,732.00 185,732.00

92 Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)                  36.02                    12.00            0.00            12.00          0.00         0.00       0.00

101 Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica                            36.02.31                   12.00             0.00             12.00           0.00          0.00        0.00

108 Transferuri voluntare, altele decât subventiile(cod 37.02.01+37.02.03+37.02,04+37.02.50)       37.02                70,000.00            0.00        70,000.00     92,866.00    92,866.00 92,866.00

112 Varsaminte din secțiunea de funcționare                                                        37.02.04             70,000.00            0.00        70,000.00     92,866.00    80,087.00 55,372.00

114 II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.02)                                                         00.15                 2,400.00            0.00         2,400.00          0.00         0.00       0.00

115 Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)      39.02                 2,400.00            0.00         2,400.00          0.00         0.00       0.00

117 Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondul statului                                        39.02.03                 262.00             0.00           262.00           0.00         0.00        0.00

119 Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat                                   39.02.07               2,138.00             0.00         2,138.00           0.00          0.00        0.00

135 IV. SUBVENTII(cod 00.18)                                                                     00.17                19,959.00            0.00        19,959.00          0.00         0.00       0.00

136 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICEfcod 42.02+43.02)           00.18              19,959.00          0.00       19,959.00         0.00        0.00      0.00

137 Subvenții de la bugetul de stat(cod 40.02.11+00.19+00.20)                                     42.02                19,959.00            0.00        19,959.00          0.00         0.00       0.00

165 B. Curente(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36+42. 00.20                19,959.00            0.00        19,959.00          0.00         0.00       0.00

187 Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala                                           42.02.65              2,824.00            0.00         2,824.00          0.00         0.00       0.00

190 Subvenții de la bug. de stat către bug. locale necesare susținerii proiectelor FEN 2014-2020        42.02.69              17,135.00             0.00        17,135.00           0.00         0.00        0.00

250 Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate                                            48.02               109,847.00        1,802.00       111,649.00          0.00         0.00       0.00

251 Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)     48.02.01            105,944.00        1,802.00       107,746.00          0.00         0.00       0.00

252 Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent                                               48.02.01.01           90,681.00             0.00        90,681.00           0.00          0.00        0.00

253 FEDR-sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori                                       48.02.01.02            7,012.00         1,802.00          8,814.00           0.00         0.00        0.00

254 Prefinantare                                                                                  48.02.01.03           8,251.00            0.00         8,251.00          0.00         0.00       0.00

255 FSE                                                                                         48.02.02              3,903.00            0.00         3,903.00          0.00         0.00       0.00

256 Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent                                               48.02.02.01             3,903.00             0.00         3,903.00           0.00         0.00        0.00

ANEXA 3

Nr. 2 din 07.04.2020

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD J BUGET

INDICATOR     2020

NFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI 2022

ESTIMĂRI 2023

Președinte de ședință,

Rectficari Cheltuieli buget local

2020


- mii lei


Capitole Titluri

Secțiunea DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

Buget aprobat

Inf luente

Buget modificat

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

966.00

0.00

966.00

0.00

0.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

591.00

0.00

591.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

591.00

0.00

591.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

375.00

0.00

375.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

375.00

0.00

375.00

0.00

0.00

0.00

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

260.00

590.00

850.00

1,400.00

208.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.00

590.00

600.00

1,400.00

208.00

0.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

10.00

590.00

600.00

1,400.00

208.00

0.00

Invatamant

65.02

27,197.00

0.00

27,197.00

2,844.00

0.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

22,183.00

0.00

22,183.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

22,183.00

0.00

22,183.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,014.00

0.00

5,014.00

2,844.00

0.00

0.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,014.00

0.00

5,014.00

2,844.00

0.00

0.00

Sanatate

66.02

19,808.00

580.00

20,388.00

544.00

0.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

18,976.00

580.00

19,556.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

5,012.00

580.00

5,592.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

13,964.00

o.oc

13,964.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

832.00

0.00         832.00

544.00

0.00

0.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

832.00

0.00         832.00

544.00

0.00

0.00

Cultura, recreere si religie

67.02

20,147.00

0.00      20,147.00

24,679.00

10,143.00

6,632.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

1,770.00

0.00       1,770.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

570.00

0.00         570.00

0.00

0.00       0.00

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

1,200.00

0.00       1,200.00

0.00

0.00       0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

18,377.00

0.00      18,377.00

24,679.00

10,143.00   6,632.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

18,377.00

0.00      18,377.00

24,679.00

10,143.00   6,632.00

Asigurări si asistenta sociala

68.02

12,724.00

132.00      12,856.00

5,000.00

5,000.00   3,391.00

DENUMIREA INDICATORILOR

cod

Buget aprobat

Inf luente

Buget modificat

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

01. CHELTUIELI CURENTE

01

12,183.00

0.00

12,183.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

11,983.00

0.00

11,983.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

541.00

132.00

673.00

5,000.00

5,000.00

3,391.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

541.00

132.00

673.00

5,000.00

5,000.00

3,391.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

14,060.00

150.00

14,210.00

5,235.00

12,500.00

13,678.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

7,191.00

0.00

7,191.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

7,191.00

0.00

7,191.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6,869.00

150.00

7,019.00

5,235.00

12,500.00

13,678.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,869.00

150.00

6,019.00

5,235.00

12,500.00

13,678.00

TITLUL XIV. ACTIVE FINANCIARE

72

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

Protecția mediului

74.02

6,297.00

0.00

6,297.00

10,741.00

12,000.00

12,000.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

777.00

0.00

777.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

777.00

0.00

777.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5,520.00

0.00

5,520.00

10,741.00

12,000.00

12,000.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

5,520.00

0.00       5,520.00

10,741.00

12,000.00

12,000.00

Combustibili si energie

81.02

202.00

350.00        552.00

1,000.00

5,000.00

4,260.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

202.00

350.00        552.00

1,000.00

5,000.00

4,260.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

202.00

350.00        552.00

1,000.00

5,000.00

4,260.00

Transporturi

84.02

99,637.00

0.00      99,637.00

41,423.00

35,236.00

15,411.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

83,399.00

0.00      83,399.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

83,399.00

0.00      83,399.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

16,238.00

0.00      16,238.00

41,423.00

35,236.00

15,411.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

16,238.00

0.00      16,238.00

41,423.00

35,236.00

15,411.00

Alte acțiuni economice

87.02

920.00

0.00         920.00

0.00

0.00

0.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

20.00

0.00          20.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTATIEI PUBLICE

51

20.00

0.00          20.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

900.00

0.00         900.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIV. ACTIVE FINANCIARE

72

900.00

0.00         900.00

0.00

0.00

0.00

ANEXA 4


Rectficari Cheltuieli buget local

Capitole Titluri

Secțiunea DEZVOLTARE

2020


- mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR

cod

Buget aprobat

Inf luente

Buget modificat

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

Total:

202,218.00

1,802.00

204,020.00    92,866.00

80,087.00

55,372.00

Președinte de ședință,

ANEXA 4


Rectficari Cheltuieli buget local


2020


Capitole Titluri


Secțiunea DEZVOLTARE


- mii lei


ROMANIA


VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2020

Secțiunea FUNCȚIONARE

Nr. 2 din 07.04.2020

-mii lei-


Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOF

BUGET 2020

INFLUENTE    BUGET ESTIMĂRI ESTIMĂRI ESTIMĂRI

RECTIFICAT 2021      2022      2023

1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)                                           00.01              261,301.00       4,684.00      265,985.00   259,800.00 259,800.00 259,800.00

2

. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)                                                 00.02              140,768.00       3,100.00      143,868.00   142,872.00 428,188.00 428,188.00

8 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)                                              00.12              140,768.00       3,100.00      143,868.00   142,872.00 285,316.00 285,316.00

9 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)                                             00.13                  428.00           0.00          428.00       428.00      856.00     856.00

10 Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)                                       30.10                   428.00            0.00           428.00        428.00      428.00     428.00

11 Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                   30.10.05                 428.00             0.00            428.00        428.00       856.00      856.00

12 Alte venituri din concesiuni si inchirieri                                                              30.10.05.30              428.00             0.00           428.00        428.00       428.00      428.00

15 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)                  00.14              140,340.00       3,100.00      143,440.00   142,444.00 142,444.00 142,444.00

18 Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16 33.10                142,400.00        3,100.00       145,500.00    142,305.00 144,033.00 144,033.00

19 Taxe si alte venituri in invatamant                                                                  33.10.05               3,816.00             0.00          3,816.00      3,765.00     3,765.00    3,765.00

21 Venituri din prest?ri de servicii                                                                      33.10.08              61,681.00         1,500.00        63,181.00     61,681.00    61,681.00 61,681.00

22 Contribuția de intretinere a persoanelor asistate                                                 33.10.13                501.00            0.00           501.00        501.00      501.00     501.00

23 Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine                                 33.10.14               2,460.00             0.00          2,460.00      2,460.00     2,460.00    2,460.00

24 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa                       33.10.16                  62.00             0.00             62.00         62.00        62.00       62.00

28 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate                         33.10.21              51,782.00          800.00        52,582.00     51,752.00    51,752.00 51,752.00

29 Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de : 33.10.30              20,300.00          800.00        21,100.00     20,300.00    20,300.00 20,300.00

30 Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile pro[ 33.10.31                   56.00             0.00             56.00         56.00        56.00       56.00

32 Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati                                                   33.10.50               1,742.00             0.00          1,742.00       1,728.00     1,728.00    1,728.00

35 Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)                                                       35.10                      43.00             0.00             43.00         43.00        86.00       86.00

36 Alte amenzi, penalitati si confiscări                                                                  35.10.50                  43.00             0.00             43.00         43.00        43.00       43.00

37 Diverse venituri (cod 36.10.50)                                                                 36.10                    96.00            0.00            96.00         96.00        96.00       96.00

39 Alte venituri                                                                                   36.10.50                 96.00            0.00            96.00         96.00        96.00      96.00

40 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)          37.10                  -2,199.00             0.00         -2,199.00           0.00         0.00        0.00

41 Donații si sponsorizări                                                                              37.10.01                   22.00             0.00             22.00           0.00         0.00        0.00

42 Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local 37.10.03               -2,221.00             0.00         -2,221.00           0.00         0.00        0.00

49 IV. SUBVENȚII (cod 00.18)                                                                   00.17               120,533.00        1,584.00       122,117.00    116,928.00 233,856.00 233,856.00

50 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)           00.18              120,533.00       1,584.00      122,117.00   116,928.00 116,928.00 116,928.00

51 EXCEDENTUL ANULUI ANTERIOR                                                    40.10               3,092.00          0.00        3,092.00         0.00        0.00       0.00

ANEXA 5

Nr. 2 din 07.04.2020

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOF

BUGET

2020

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI 2022

ESTIMĂRI 2023

52

Excedentul anului anterior                                                                          40.10.15

3,652.66

0.00

3,092.00

0.00

0.00

0.00

53

Excedentul anului anterior funcționare

40.10.15.01

3,092.00

0.00

3,092.00

0.00

0.00

0.00

62

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+4

43.10

117,441.00

1,584.00

119,025.00

116,928.00

170,084.00

170,084.00

63

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

56,411.00

0.00

56,411.00

56,361.00

56,361.00

56,361.00

64

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

43.10.10

7,874.00

1,442.00

9,316.00

7,411.00

7,411,0C

7,411.00

76

Subvenții din bugetul Fondului unic de s?n?tate

43.10.33

53,156.00

142.00

53,298.00

53,156.00

53,156.00

53,156.00

Președinte de ședință,

Rectficari


Cheltuieli venituri proprii si subvenții


2020


Capitole Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE


- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR

cod

Buget aprobat

Inf luente

Buget modificat

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI


2023


ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

19,964.00

0.00

19,964.00

19,914.00

19,914.00

19,914.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

19,964.00

0.00

19,964.00

19,914.00

19,914.00

19,914.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

18,766.00

0.00

18,766.00

18,766.00

18,766.00

18,766.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,198.00

0.00

1,198.00

1,148.00

1,148.00

1,148.00

INVATAMANT

65.10

6,724.00

0.00

6,724.00

6,657.00

6,657.00

6,657.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

6,724.00

0.00

6,724.00

6,657.00

6,657.00

6,657.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

33.00

0.00

33.00

33.00

33.00

33.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,691.00

0.00

6,691.00

6,624.00

6,624.00

6,624.00

Sanatate

66.10

139,402.00

3,184.00

142,586.00

137,640.00

137,640.00

137,640.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

139,402.00

3,184.00

142,586.00

137,640.00

137,640.00

137,640.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

113,945.00

142.00

114,087.00

113,945.00

113,945.00

113,945.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

24,559.00

3,042.00

27,601.00

22,797.00

22,797.00

22,797.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

898.00

0.00

898.00

898.00

898.00

898.00

Cultura, recreere si religie

67.10

32,065.00

0.00

32,065.00

32,043.00

32,043.00

32,043.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

32,065.00

0.00

32,065.00

32,043.00

32,043.00

32,043.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

18,966.00

0.00

18,966.00

18,966.00

18,966.00

18,966.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

12,879.00

0.00

12,879.00

12,857.00

12,857.00

12,857.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

220.00

0.00

220.00

220.00

220.00

220.00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

2,901.00

0.00

2,901.00

2,901.00

2,901.00

2,901.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,901.00

0.00

2,901.00

2,901.00

2,901.00

2,901.00

TITLU 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2,281.00

0.00

2,281.00

2,281.00

2,281.00

2,281.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

606.00

0.00

606.00

606.00

606.00

606.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

14.00

0.00

14.00

14.00

14.00

14.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

2,037.00

0.00

2,037.00

2,037.00

2,037.00

2,037.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,037.00

0.00

2,037.00

2,037.00

2,037.00

2,037.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,305.00

0.00

1,305.00

1,305.00

1,305.00

1,305.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

728.00

0.00

728.00

728.00

728.00

728.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

4.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ANEXA 6


Rectficari


Cheltuieli venituri proprii si subvenții


2020


Capitole Titluri

Secțiunea FUNCȚIONARE


- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR

cod

Buget aprobat

Inf luente

Buget modificat

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI

2023

Protecția mediului

74.10

42,222.00

1,500.00

43,722.00

42,622.00

42,622.00

42,622.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

42,222.00

1,500.00

43,722.00

42,622.00

42,622.00

42,622.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

22,974.00

0.00

22,974.00

22,974.00

22,974.00

22,974.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

18,944.00

1,500.00

20,444.00

19,344.00

19,344.00

19,344.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

304.00

0.00

304.00

304.00

304.00

304.00

Transporturi

84.10

13,763.00

0.00

13,763.00

13,763.00

13,763.00

13,763.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

13,763.00

0.00

13,763.00

13,763.00

13,763.00

13,763.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

939.00

0.00

939.00

939.00

939.00

939.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

12,820.00

0.00

12,820.00

12,820.00

12,820.00

12,820.00

TITLUL XI. ALTE CHELTUIELI

59

4.00

0.00

4.00

4.00

4.00

4.00

Alte acțiuni economice

87.10

2,223.00

0.00

2,223.00

2,223.00

2,223.00

2,223.00

01. CHELTUIELI CURENTE

01

2,223.00

0.00

2,223.00

2,223.00

2,223.00

2,223.00

TITLU I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1,952.00

0.00

1,952.00

1,952.00

1,952.00

1,952.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

271.00

0.00

271.00

271.00      271.00

271.00

Total:

261,301.00

4,684.00

265,985.00

259,800.00 259,800.00

259,800.00

Președinte de ședință,

ROMANIA

MUNICIPIUL GALAȚI

VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2020

Secțiunea DEZVOLTARE

Nr. 2 din 07.04.2020

Anexa 7 la HCL 141 / 07.04.2020

-mii lei-

Nr. crt

DENUMIREA INDICATORILOR

COD INDICATOF

BUGET

2020

INFLUENTE

BUGET RECTIFICAT

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI 2023

1   TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

11,059.00

580.00

11,639.00

0.00

0.00

0.00

2

. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

2,221.00

0.00

2,221.00

0.00

0.00

0.00

8

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

2,221.00

0.00

2,221.00

0.00

0.00

0.00

15

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

2,221.00

0.00

2,221.00

0.00

0.00

0.00

40 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

2,221.00

0.00

2,221.00

0.00

0.00

0.00

43

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

2,221.00

0.00

2,221.00

0.00

0.00

0.00

49

V. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

8,838.00

580.00

9,418.00

0.00

0.00

0.00

50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

8,838.00

580.00

9,418.00

0.00

0.00

0.00

51

EXCEDENTUL ANULUI ANTERIOR

40.10

2,786.00

0.00

2,786.00

0.00

0.00

0.00

52

Excedentul anului anterior

40.10.15

2,786.00

0.00

2,786.00

0.00

0.00

0.00

54

Excedentul anului anterior dezvoltare

40.10.15.02

2,786.00

0.00

2,786.00

0.00

0.00

0.00

62

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+4

43.10

6,052.00

580.00

6,632.00

0.00

0.00

0.00

65

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

43.10.14

5,012.00

580.00

5,592.00

0.00

0.00

0.00

75

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

1,040.00

0.00

1,040.00

0.00

0.00

0.00

Președinte de ședință,

Rectficari


Cheltuieli venituri proprii si subvenții


2020


Capitole Titluri

DENUMIREA INDICATORILOR


Secțiunea DEZVOLTARE


- mii lei -


cod

Buget aprobat

Inf luente

Buget modificat

ESTIMĂRI

2021

ESTIMĂRI

2022

ESTIMĂRI


2023


ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚA NAȚIONALA

61.10

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

INVATAMANT

65.10

106.00

0.00

106.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

106.00

0.00

106.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

106.00

0.00

106.00

0.00

0.00

0.00

Sanatate                                                    66.10            7,828.00       580.00       8,408.00         0.00         0.00       0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7,828.00

580.00

8,408.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

7,828.00

580.00

8,408.00

0.00

0.00

0.00

Cultura, recreere si religie

67.10

570.00

0.00

570.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

570.00

0.00

570.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

570.00

0.00

570.00

0.00

0.00

0.00

Asigurări si asistenta sociala

68.10

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

Protecția mediului                                           74.10            2,000.00         0.00       2,000.00         0.00         0.00       0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

Alte acțiuni economice

87.10

105.00

0.00

105.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

105.00

0.00

105.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

105.00

0.00

105.00

0.00

0.00

0.00

Total:

11,059.00

580.00

11,639.00

0.00

0.00

0.00

Președinte de ședință,

1

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2020 - BUGET LOCAL                    1

mii lei

N

R.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2019

REALIZAT

LA 31.12.2019

REST 2020

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

2020

Buget final

2020

Influenta

restanțe

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

1.123.342,58

172.657,54

950.871,79

1.742,21

52.826,79

2.308,00

55.655,00

56.877,00

1.222,00

CAP.51.02.71-Autoritati publice si

49.613,16

34.736,28

14.876,88

0,00

375,00

0,00

375,00

375,00

0,00

acțiuni externe

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

49.338,16

34.736,28

14.601,88

0,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

2

Modernizare imobil str.Domneasca nr.54

H.C.L.nr.431/2013

49.338,16

34.736,28

14.601,88

100,00

100,00

100,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

275,00

275,00

275,00

275,00

275,00

CAP. 61.02.71 - Ordine publica si

2.208,00

0,00

2.208,00

0,00

600,00

0,00

10,00

600,00

590,00

siguranța naționala

B

OBIECTIVE NOI

1.618,00

0,00

1.618,00

0,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

MUNICIPIULU GALAȚI

1.618,00

0,00

1.618,00

0,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

Polgon subteran de tragere HCL 521/2019

1.618,00

1.618,00

10,00

10,00

10,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

590,00

590,00

590,00

0

590,00

590,00

CAP.65.02.71- INVATAMANT

356.483,88

6.782,29

349.701,59

6,00

4.789,00

219,00

5.014,00

5.014,00

0,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

356.044,88

6.782,29

349.262,59

6,00

4.425,00

144,00

4.575,00

4.575,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

356.044,88

6.782,29

349.262,59

6,00

4.425,00

144,00

4.575,00

4.575,00

0,00

1

Campus Școlar la Colegiul National „Al.I.Cuza" H.C.L. nr. 404/2007

16.230,20

1.000,90

15.229,30

900,00

900,00

900,00

2

Campus Școlar Colegiul Național "Al. I.

Cuza" - Corp B, HCL 468/2017

6.934,16

4.675,26

2.258,90

1,00

144,00

145,00

145,00

3

Instalație de detectare, semnalizare si avertizare incendiu Grădiniță cu program prelungit Prichindel, HCL 83/2019

195,33

0,00

195,33

130,00

130,00

130,00

N

R.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA Ia 31.12.2019

REALIZAT

LA 31.12.2019

REST 2020

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

2020

Buget final

2020

Influenta

restanțe

de realizat

4

Modernizare și extindere Grădinița Nr. 6, Str Ovidiu, Nr. 16, HCL 428/2018

258,08

13,09

244,99

6,00

242,00

248,00

248,00

5

Imobil sala de sport si sala de mese Str. Roșiori nr. 31, Școala Gimnaziala nr. 28;

HCL 199/2019

5.585,45

137,52

5.447,93

2.852,00

2.852,00

2.852,00

6

Utilități Campus Cuza - Corp B, HCL nr. 397/2018

1.036,34

897,38

138,96

86,00

86,00

86,00

7

Redimensionare instalație electrică Colegiul de Industrie alimentară „Elena Doamna,,, HCL 107/2018

645,00

21,96

623,04

1,00

1,00

1,00

8

Campus Alexandru loan Cuza - Corp D -utilități, HCL nr. 364/2019

325.021,33

36,18

324.985,15

98,00

98,00

98,00

9

Instalație de semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți interiori la școala Gimnazială Constantin Gheorghe Marinescu, HCL 396/2018

138,99

0,00

138,99

115,00

115,00

115,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

439,00

439,00

364,00

75,00

439,00

439,00

CAP. 66.02.71-Sanatate

3.681,74

206,60

3.475,14

0,00

832,00

0,00

832,00

832,00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

3.681,74

206,60

3.475,14

0,00

832,00

0,00

832,00

832,00

0,00

1

Construire rezervor apă, capacitate 100 mc Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire”, HCL 453/2018

506,96

178,55

328,41

322,00

322,00

322,00

2

Modernizare Centrul de Permanență, Cartier Mazepa, Str. Ovidiu, Nr. 10, HCL 427/2018

183,89

11,90

171,99

80,00

80,00

80,00

3

Alimentare cu energie electrica Spitalul Clinic de Obstretica Ginecologie Buna Vestire, HCL 489/2019

2.990,89

16,15

2.974,74

430,00

430,00

430,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAP. 67,02.71-Cultura,recreere si religie

98.146,87

24.001,54

74.332,08

682,28

17.694,72

0,00

18.377,00

18.377,00

N

R.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2019

REALIZAT

LA 31.12.2019

REST 2020

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

2020

Buget final

2020

Influenta

restanțe

de realizat

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

93.695,62

24.001,54

69.694,08

451,41

15.556,59

0,00

16.008,00

16.008,00

0,00

1

Sala Sporturilor-masuri suplimentare privind securitatea la incendiu, HCL 7/2015

936,00

47,00

889,00

100,00

100,00

100,00

2

Modernizare locuri de joacă, HCL nr. 345/2018

11.431,52

235,68

11.195,84

451,41

5.685,59

6.137,00

6.137,00

3

Amenajare târg auto, Strada Macului, HCL nr.278/2017

6.743,94

173,79

6.570,15

100,00

100,00

100,00

4

Amenajare extindere Talcioc H.C.L.nr.201/2013, H.C.L.58/2015

7.297,20

163,22

7.133,98

1,00

1,00

1,00

5

Amenajare locuri de joaca pentru copii in municipiul Galați, H.C.L.nr.l 18/2010 ,H.C.L.nr. 149/2011, HCL 576/2018

13.342,90

10.236,85

3.106,05

600,00

600,00

600,00

6

Construire depozit HCL 320/2017

10.661,81

70,21

10.591,60

1,00

1,00

1,00

7

Amenajare zona centrală între Strada Navelor limita bloc P și Potcoava de Aur HCL

14.499,00

12.289,80

2.209,20

916,00

916,00

916,00

8

Amplasare sculptură metalică (statuie omagiul lui Constantin Brancuși), HCL

196,74

47,55

149,19

20,00

20,00

20,00

9

Modernizare parc Strada Domnească, aferent Viața Liberă, HCL 729/2018

647,46

0,00

647,46

530,00

530,00

530,00

10

Reabilitare și modernizare Plaja Dunărea , HCL 727/2018

24.970,66

737,44

24.233,22

7.403,00

7.403,00

7.403,00

11

Reamenajare Inel Rocadă, HCL 412/2019

2.968,39

0,00

2.968,39

200,00

200,00

200,00

B

OBIECTIVE NOI

2.132,25

0,00

2.319,00

0,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

1

Lucrări privind protecția și siguanța la incendiu - Baia Comunală, HCL 499/2019

2.132,25

2.319,00

50,00

50,00

50,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.319,00

2.319,00

230,87

2.088,13

2.319,00

2.319,00

CAP.68.02.71-Asigurari si asistenta sociala

14.458,31

303,03

14.155,28

0,00

673,00

0,00

541,00

673,00

132,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

14.100,31

303,03

13.797,28

0,00

315,00

0,00

315,00

315,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

14.100,31

303,03

13.797,28

0,00

315,00

0,00

315,00

315,00

0,00

1

Refacere rețea canalizare Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale, strada Domneasca nr. 160, HCL nr. 321/2017

379,97

293,03

86,94

50,00

50,00

50,00

N

R.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2019

REALIZAT

LA 31.12.2019

REST 2020

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

2020

Buget final

2020

Influenta

restanțe

de realizat

Spații stocare alimente aferent Cantinei de Ajutor Social, Strada Săliștei, Nr. 8, HCL 8/2019

323,88

10,00

313,88

260,00

260,00

260,00

Cămin de batrani Ștefan cel Mare Str Traian 203, HCL 636/2018

13.396,46

0,00

13.396,46

5,00

5,00

5,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

358,00

358,00

358,00

226,00

358,00

132,00

CAP. 70.02.71.-Locuinte servicii si

142.619,25

1.323,78

141.295,47

60,00

6.959,00

0,00

6.869,00

7.019,00

150,00

dezvoltare publica

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

136.235,25

1.323,78

134.911,47

0,00

635,00

0,00

635,00

635,00

0,00

]

Amenajare Piațetă aferentă Policlinica cu Plată Galați, HCL 14/2018

520,64

499,00

21,64

20,00

20,00

20,00

2

Rampe de acces pentru persoane cu handicap locomotor, H.C.L.nr.81/2017

200,50

54,59

145,91

2,00

2,00

2,00

3

Construire locuințe sociale Drumul Viilor nr.8 H.C.L.nr.416/2013

33.182,50

632,40

32.550,10

1,00

1,00

1,00

4

Extindere iluminat public-zona Drum de Centura-Lac Catusa,Galați H.C.L.nr.493/2009

682,20

46,60

635,60

1,00

1,00

1,00

5

Extindere iluminat public în municipiul Galați, etapa II, HCL nr. 400/2015

6.298,00

10,11

6.287,89

610,00

610,00

610,00

6

Modernizare sistem de iluminat public în municipiul Galați. Schimbare corpuri de iluminat, HCL nr. 639/2017

95.351,41

81,08

95.270,33

1,00

1,00

1,00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

6.384,00

6.384,00

60,00

6.324,00

6.234,00

6.384,00

150,00

CAP.74.02.71-Protectia mediului

55.315,50

2.513,35

52.802,15

0,00

4.833,00

1.464,00

6.297,00

6.297,00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

52.140,50

2.513,35

49.627,15

0,00

1.658,00

1.464,00

3.122,00

3.122,00

0,00

1

Statie epurare ape uzate cartier Dimitrie Cantemir, H.C.L.nr.62/2017

3.213,10

1.480,10

1.733,00

20,00

1.464,00

1.484,00

1.484,00

N

R.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2019

REALIZAT

LA 31.12.2019

REST 2020

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

2020

Buget final

2020

Influenta

restanțe

de realizat

2

Reabilitare rețea apă potabilă OL Dn 400 mm, Strada Domnească (tronson Strada Brigadierilor- Strada Eroilor) + Dn 250 mm + Dn 200 mm, Strada Domnească , HCL93/2019

2.800,00

638,94

2.161,06

1.137,00

1.137,00

1.137,00

3

Modernizare și extindere instalație de utilizare biogaz HCL nr 281/2019

4.825,70

84,22

4.741,48

1,00

1,00

1,00

4

Amenajare și modernizare puncte de colectare deșeuri, HCL 439/2019

41.301,70

310,09

40.991,61

500,00

500,00

500,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

3.175,00

3.175,00

3.175,00

3.175,00

3.175,00

CAP.81.02.71-Combustibili si energie

14.257,50

0,00

14.257,50

0,00

552,00

0,00

202,00

552,00

350,00

OBIECTIVE NOI

14.056,50

0,00

14.056,50

0,00

351,00

0,00

1,00

351,00

350,00

1

Modernizare rețele de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale zonale HCL 257/2019

10.260,00

10.260,00

1,00

1,00

1,00

2

Modernizare rețele secundare de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale de cvartal în Municipiul Galați, HCL 106/2020

3.796,50

0,00

3.796,50

350,00

0,00

350,00

350,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

201,00

201,00

201,00

201,00

201,00

CAP.84.02.71

385.658,37

102.790,67

282.867,70

993,93

14.619,07

625,00

16.238,00

16.238,00

0,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

382.886,37

102.790,67

280.095,70

993,93

11.847,07

625,00

13.466,00

13.466,00

0,00

1

Amenajare artera de legătură intre b-dul Dunarea si b-dul Marii Uniri, H.C.L.nr.394/2015

7.877,64

1.323,88

6.553,76

527,97

1.772,03

2.300,00

2.300,00

2

Reabilitare infrastructura transport inclusiv viaducte axa Est-Vest, intrări in Galați, H.C.L.nr.38/2016

145.101,30

16.564,78

128.536,52

220,00

220,00

220,00

N

R.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2019

REALIZAT

LA 31.12.2019

REST 2020

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

2020

Buget final

2020

Influenta

restanțe

de realizat

3

Sistematizare zona Colegiului National

M.Kogalniceanu, H.C.L.nr.93/2017

7.026,00

6.423,67

602,33

370,00

100,00

470,00

470,00

4

Resistematizare rigola Cimitir Ștefan cel Mare, H.C.L.nr.3 20/2014

1.348,70

487,24

861,46

95,96

220,04

316,00

316,00

5

Construire parcare supratejata zona Mazepa I, aferenta bl.R5, H.C.L.nr.494/2017, HCL 584/2018

15.826,65

9.294,38

6.532,27

4.838,00

4.838,00

4.838,00

6

Modernizare strada Mihai Bravu, H.C.L. nr.5/2014

7.108,96

6.354,50

754,46

3,00

3,00

3,00

8

Modernizare Str. Domnească între Str. Brăilei și Str. Gamulea (Avântului), HCL 491/2018

4.730,21

2.041,15

2.689,06

2.378,00

2.378,00

2.378,00

9

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana Micro 20, Bd. Dunărea, între Str. Brăilei și Bd. Galați HCL 71/2018

5.287,66

1,43

5.286,23

100,00

100,00

100,00

10

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Mazepa II, HCL 81/2018

12.153,86

53,49

12.100,37

1,00

1,00

1,00

11

Modernizare strada Anghel Saligny intre str.Basarabiei si str.Gh.Asachi, H.C.L.nr.57/2014,H.C.L.nr.366/2014, H.C.L.nr. 148/2016

31.778,75

17.461,17

14.317,58

1,00

1,00

1,00

12

Modernizare strada Leonida Zamfirescu, H.C.L.nr.401/2015

7.923,90

3.666,69

4.257,21

625,00

625,00

625,00

13

Modernizări străzi Valea Orașului, H.C.L. nr.421/2002

18.363,33

17.650,59

712,74

500,00

500,00

500,00

14

Modernizare strada Pictor Isser

H.C.Lnr. 14/2008

5.827,86

932,94

4.894,92

5,00

5,00

5,00

15

Reabilitare rețea electrica de transport public cu troleibuze,H.C.L.nr.23/2016

21.262,90

4.396,46

16.866,44

675,00

675,00

675,00

16

Drum acces stația sortare, HCL 112/2009

732,00

93,77

638,23

1,00

1,00

1,00

17

Resistematizare strada Brăilei intre b-dul Dunarea si intrarea in municipiul Galați (fost DN2B Tirighina) H.C.L.nr.333/2011, H.C.L.nr.92/2017, HCL 456/2018

41.162,41

15.860,09

25.302,32

343,00

343,00

343,00

N

R.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALA ACTUALIZATA la 31.12.2019

REALIZAT

LA 31.12.2019

REST 2020

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

2020

Buget final

2020

Influenta

restanțe

de realizat

18

Extindere și modernizare Drumul de Centură varianta ocolitoare a mun Galați - deviere utilități, HCL 268/2018

21.431,51

21.431,51

270,00

270,00

270,00

19

Modernizare Str. Brăilei între Strada Roșiori și Potcoava de aur, HCL 457/2018

10.257,66

0,00

10.257,66

200,00

200,00

200,00

20

Modernizare alee pietonală zona cuprinsă între Str. Navelor și parc Elice , HCL 268/2019

13.834,09

58,74

13.775,35

200,00

200,00

200,00

21

Stații de reîncărcare autovehicule electrice, HCL nr. 718/2018

3.850,98

125,70

3.725,28

20,00

20,00

20,00

C

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

2.772,00

2.772,00

2.772,00

2.772,00

2.772,00

CAP.87.02.70

900,00

0,00

900,00

0,00

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

c

DOTĂRI ȘI PLĂȚI PROIECTE

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

____ Președinte de ședința_________

Anexa IV la HCL nr.......

....................—

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN ANUL 2020 VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

mii lei

NR.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

VALOAREA

REALIZAT

REST

CRT

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

TOTALĂ ACTUALIZAT Ăla 31.12.2019

LA

31.12.2019

2020

BUGET LOCAL

Alte surse

Buget inițial

2020

Buget final

2020

Influenta

garanții

de realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

11.654,27

15,00

11.639,27

168,00

6.464,00

5007,00

11.059,00

11.639,00

580,00

CAP.61.10.71 -POLITIA LOCALA

250,00

0,00

250,00

37,00

213,00

0,00

250,00

250,00

0,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

250,00

250,00

37,00

213,00

250,00

250,00

CAP.65.10.71 -INVATAMANT

106,00

0,00

106,00

0,00

0,00

106,00

106,00

106,00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

106,00

106,00

106,00

106,00

106,00

CAP.66.10.71 -SANATATE

8.423,27

15,00

8.408,27

122,00

5.470,00

2.816,00

7.828,00

8.408,00

580,00

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

860,27

15,00

845,27

0,00

845,00

0,00

845,00

845,00

0,00

Spitalul pentru copii Sf loan Galați

860,27

15,00

845,27

0,00

845,00

0,00

845,00

845,00

0,00

1

înlocuire inel de apa pentru alimentare Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Sf loan Galați, HCL 132/2017, HCL 498/2019

860,27

15,00

845,27

845,00

845,00

845,00

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

7.563,00

7.563,00

122,00

4.625,00

2.816,00

6.983,00

7.563,00

580,00

CAP.67.10.71-CULTURA.RECREERE,RELIGIE

570,00

0,00

570,00

9,00

561,00

0,00

570,00

570,00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

570,00

570,00

9,00

561,00

570,00

570,00

CAP.68.10.71-Asistenta sociala

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

200,00

CAP .74.10.71 -SALUBRITATE

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

CAP.87.10.71

105,00

0,00

105,00

0,00

20,00

85,00

105,00

105,00

0,00

c

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

105,00

105,00

20,00

85,00

105,00

105,00

Președinte de ședință,

Anexa V la HCL 141 / 07.04.2020

LISTA poziției "Dotări si plăti proiecte pe anul 2020" Buget local

mii lei

Nr.

Crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M

Cantit ate

Buget inițial 2020

Buget final 2020

Influenta

TOTAL C

16.541,00

17.413,00

872,00

CAP. 51.02.71 - Autorități publice si acțiuni externe

275,00

275,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

115,00

115,00

0,00

Infrastructură de securitate rețea

115,00

115,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

10,00

10,00

0,00

2

Servicii de certificare si supraveghere a conformității Sistemului de Management al Calitatii, conform standardului SR EN ISO 9001:2008

5,00

5,00

3

Amenajări exterioare sediu PMG, Str. Domneasca nr. 54

5,00

5,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

150,00

150,00

0,00

1

Aplicații informatice

150,00

150,00

CAP. 61.02.71 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

0,00

590,00

590,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

0,00

590,00

590,00

1

Tuneluri de dezinsecție

0,00

65,00

65,00

2

Instalații de pulverizare

0,00

450,00

450,00

3

Container frigorific

0,00

75,00

75,00

CAP. 65.02.71 - Invatamant

439,00

439,00

.0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

139,00

139,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

75,00

75,00

0,00

2

Nișă pentru preparat substanțe periculoase 120x80 (h =152)( laborator chimie) - Campus Cuza

buc.

1

8,00

8,00

3

Dulap metalic 150x 35; h = 250 (laborator chimie) Campus Cuza

buc.

1

4,50

4,50

4

Cântar medical max. 150Kg - Campus Cuza

buc.

1

2,70

2,70

5

Tablă interactivă - Campus Cuza

buc.

2

6,70

6,70

6

Copiator -scaner A3 - Campus Cuza

buc.

4

27,40

27,40

7

Server - Campus Cuza

buc.

1

9,50

9,50

8

Unitate video recorder cu 64 canale video SRN -1000 - Campus Cuza

buc.

1

8,60

8,60

9

Sursa UPS 3000VA - Campus Cuza

buc.

1

7,60

7,60

Grădiniță cu program prelungit nr. 9

25,00

25,00

1

Soba profesionala de gătit

25,00

25,00

Grădinița cu program Prelungit Camil Ressu

9,00

9,00

1

Rampe acces

9,00

9,00

Colegiul Tehnic Traian Vuia

10,00

10,00

1

Cart

10,00

10,00

Școala Gimnaziala nr. 28

20,00

20,00

1

Multifuncțional

20,00

20,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

290,00

290,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

290,00

290,00

0,00

1

Instalație semnaizare, detecție, avertizare și stingere a incendiilor Liceul Tehnologic„Paul Dimo” - cămin internat

10,00

10,00

2

Instalație semnaizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți - Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” - Atelier

10,00

10,00

3

Instalație semnalizare, detecție, avertizare și stingere cu hidranți - Școala Gimnazială Nr. 18

10,00

10,00

4

Studii geotehnice și ridicări topografice săli sport școlare

20,00

20,00

5

Expertizare tehnică cazane Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”

10,00

10,00

6

Instalație semnalizare, detecție și alarmă Liceul CFR

30,00

30,00

7

Construire săli de sport școlare (SF tip)

50,00

50,00

8

Documentații pentru accesare finanțare europeană / buget de stat

50,00

50,00

9

Documentație intrare în legalitate Grădinița 5 „Elena Doamna

10,00

10,00

10

Reabilitare și modernizare Sală de sport Liceul Tehnologic „General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican”

20,00

20,00

11

Expertiză tehnică săli clasă, Corp CI Colegiul Național „Vasile Alecsandri”

50,00

50,00

12

Redimensionare instalație energie electrica Grădiniță Sf Stelian

20,00

20,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

10,00

10,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

10,00

10,00

0,00

2

Reparație capitală instalație electrică Grădinița cu program prelungit „Step by step,,

10,00

10,00

CAP. 67.02.71 - Cultura, recreere si religie

2,319,00

2,319,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.046,00

1.046,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1.046,00

1.046,00

0,00

1

Mese sah

356,00

356,00

2

Sistem automatizat de irigații Grădina Publică

377,00

377,00

3

Sistem automatizat de irgații Scuar Str. Brăilei (între bdul G. Coșbuc și Potcoava de Aur)

178,00

178,00

4

Achiziție statui Parc Eminescu

25,00

25,00

5

Aparate fitness

47,00

47,00

6

Robot filtrare apă - Baia Comunală

13,00

13,00

7

Jardiniere

buc

20

50,00

50,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1.273,00

1.273,00

0,00

1

Expertiza hidroenergetica Faleza

814,00

814,00

2

Modernizare și extindere patinoar (actualizare DALI)

70,00

70,00

3

Modernizare Faleza Dunării (actualizare)

10,00

10,00

4

Amenajare zonă Valea Țiglinei

50,00

50,00

5

Punerea în valoare a monumentului istoric Poartă Han -faza SF

1,00

1,00

6

Punerea în valoare a sitului arheologic Cavoul Roman -faza SF

1,00

1,00

7

Documentații pentru accesare finanțare europeană/buget de stat

50,00

50,00

8

Modernizare parc Carol

60,00

60,00

9

Rk capelă cimitir Sf. Lazăr

60,00

60,00

10

Modernizare cimitir Eternitatea

94,00

94,00

11

Modernizare locuri dejoacă în Mun. Galați - 24 amplasamente(DALI)

60,00

60,00

12

Documentație autorizație ISU Baia Comunala

3,00

3,00

CAP. 68.02.71 - Asigurări si asistenta sociala

226,00

358,00

132,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

195,00

327,00

132,00

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

38,00

38,00

0,00

1

Centrala termica

7,00

7,00

2

Transpalet electric

31,00

31,00

CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE PENTRU TINERI

50,00

50,00

0,00

1

Sistem supraveghere video

50,00

50,00

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ȘTEFAN CEL MARE

70,00

70,00

0,00

1

Autoturism

70,00

70,00

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA

37,00

37,00

0,00

1

Sistem de supraveghere

37,00

37,00

CĂMINUL SF. SPIRIDON

0,00

132,00

132,00

1

Mașină de spălat industrială centrifugare înaltă, 35-39 kg

0,00

132,00

132,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

31,00

31,00

0,00

MUNICIPIUL GALAȚI

31,00

31,00

0,00

1

Reabilitare imobil Str. AL I. Cuza în vederea amenajării unei creșe

31,00

31,00

CAP. 70.02.71 - Locuințe, servicii si dezvoltare

6.234,00

6.384,00

150,00

publica

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

1.189,00

1.339,00

150,00

MUNICIPIUL GALAȚI

1.189,00

1.339,00

150,00

1

încărcător stradal cu panou solar

110,00

110,00

2

Cișmele

79,00

79,00

3

Sistem de supraveghere video pentru monitorizarea toaletelor publice

86,00

86,00

4

Autoutilitara PMG

102,00

102,00

5

Foisoare pensionari

360,00

360,00

6

Toalete publice modulare

120,00

120,00

7

Centrale termice sedii PMG (Cimitirul Sf Lazăr)

2,00

2,00

8

Centrală termică SC 104 (punct SMURD)

30,00

30,00

9

Sistem de iluminat ambiental

100,00

100,00

10

Autoutilitare cu dotări

buc

2

200,00

200,00

11

Centrale termice la imobile PMG

0,00

150,00

150,00

III

CONSOLIDĂRI

333,00

333,00

0,00

Consolidări imobile - locuințe

333,00

333,00

0,00

1

Demolări imobile

300,00

300,00

2

Consolidare versant, Strada Al. I. Cuza 72

2,00

2,00

3

Consolidare versant aferent, Cuza, 46

21,00

21,00

4

Consolidări imobile

10,00

10,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

3.612,00

3.612,00

0,00

1

Documentații cadastrale

1.397,00

1.397,00

2

Actualizare PUZ Faleza Dunării

91,00

91,00

3

Studiu privind valorificarea urbanistică a elementelor cu valoare de patrimoniu în municipiul Galați

86,00

86,00

4

P.U.Z. Filesti

96,00

96,00

5

Reabilitare imobil Strada Domnească, Nr. 24

10,00

10,00

6

închidere balcoane bloc A4 Str Traian (proiect tip)

10,00

10,00

7

Avizări P.U.Z.-uri in derulare

60,00

60,00

8

P.U.Z introducere in intravilan T130, T131 P458, 465, T133 P 471/1 (2017)

454,00

454,00

9

Documentații pentru accesare finanțare europeană/buget de stat

50,00

50,00

10

Actualizare PUZ CP (construcții protejate)

200,00

200,00

11

RK locuințe Primărie DALI

1,00

1,00

12

Consolidări imobile (SF/DALI)

100,00

100,00

13

Demolări imobile

50,00

50,00

14

Expertize tehnice imobile

330,00

330,00

15

Suport pentru actualizare bază de date - Servicii de aerofotogrammetrie și realzare a ortofotoplanului digital pentru Municipiul Galați și identificarea terenurilor definite ca spații verzi și terenuri degradate

87,00

87,00

16

RK imobil Secția 3 Poliție , bloc G1

33,00

33,00

17

Amenajare imobil Str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 -Relocare SPCLEP a servicilui public pentru eliberarea și evidența pașapoartelor si a serviciului înmatriculări și premise auto

56,00

56,00

18

Servicii de cartare și evidență locuri de înhumare

1,00

1,00

19

PUZ Tiglina I Promenada A-uri

143,00

143,00

20

Actualizare propuneri masterplan peisager al municipiului Galați

119,00

119,00

21

Consultări, dezbateri, concurs de soluții

238,00

238,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

1.100,00

1.100,00

0,00

1

RK imobil Secția 3 Poliție , bloc G1

100,00

100,00

2

Capital social - Administrația Piețelor

1.000,00

1.000,00

CAP. 74.02.05 - Salubritate

3.175,00

3.175,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

2.204,00

2.204,00

0,00

1

Echipament de împrăștiere antiderapant și dezăpezit

buc.

2

24,00

24,00

2

Tractoare

buc.

2

387,00

387,00

3

încărcător frontal - TH

buc.

1

255,00

255,00

4

Autogunoieră compactoare min 9 mc - TH

buc.

2

766,00

766,00

5

Baza de ecarisaj

buc.

1

1,00

1,00

6

Autoutilitară 3,5 to, 5+1 cu benă basculantă Gospodărire)

buc.

2

276,00

276,00

7

Autoutilitară (Ecosal)

buc.

1

151,00

151,00

8

Autoutilitara cu lift TE

buc.

1

344,00

344,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

194,00

194,00

0,00

1

Reabilitare/amenajare gură de evacuare în râul Șiret a apelor uzate din stația de eurare Cartie Dimitrie Cantemir

18,00

18,00

2

Racord canalizare imobil Strada Gării, Nr. 29 - SF

1,00

1,00

3

înlocuire instalație purtătoare de apă aferentă bl. E6, Micro 16

1,00

1,00

4

Servicii pentru realizarea cartării zgomotului, revizuirea harților strategice de zgomot si a rapoartelor de date specifice

25,00

25,00

5

închidere celula I deschidere celula II groapa de gunoi Tirighina

119,00

119,00

6

Sistematizare teren și refacere rețea canalizare imobil Str. Traian, Nr. 246

30,00

30,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

777,00

777,00

0,00

1

Cofinantare Proiect regional de dezv a infrastructurii de apa si apa uzata

777,00

777,00

CAP. 81.02.71 - Combustibili si energie

201,00

101,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

201,00

201,00

0,00

1

Achiziție si montaj instalații de producere a energiei termice in municipiul Galați (regularizare taxe branșament instalații)

1,00

1,00

2

Contorizare individuală a alimentării cu energie termică la condominii apaținând UAT

100,00

100,00

3

Echipamente completare si actualizare sistem de dispecerizare si transmitere la distanta a datelor din PT-uri

100,00

100,00

CAP. 84.02.71 - Transporturi

2.772,00

2.772,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

63,00

63,00

0,00

1

Achiziții și montaj extindere adăposturi bus pentru persoane cu handicap

63,00

63,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

1.253,00

1.253,00

0,00

1

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Cartier Micro 19, 20,21

28,00

28,00

2

Modernizare depoului de tramvaie Nr. 1 și a bulevardului Siderurgiștilor Tronson 2- Utilități

36,00

36,00

3

Documentații pentru accesare finanțare europeană/buget de stat

50,00

50,00

4

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Cartier Micro 38, 39A,B,C

288,00

288,00

5

Refacere sistem rutier și regenerare urbană zona Siderurgiștilor, Gheorghe Doja, Bdul G. Coșbuc, Aurel Vlaicu

1,00

1,00

6

Refacere sistem rutier interior Cartier Mazepa I

1,00

1,00

7

Refacere sistem rutier interior si regenerare urbana cartier Aurel Vlaicu

1,00

1,00

8

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Cartier Micro 20 , Bdul Duărea între Str. Brăilei și Bdul Galați

1,00

1,00

9

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Cartier Siderurgiștilor Vest

1,00

1,00

10

Refacere sistem rutier și regenerare urbană Str. Brăilei

1,00

1,00

11

Modernizare Strada Domnească tromson Gamulea Gării

25,00

25,00

12

Reabilitare Strada Libertății - DALI

1,00

1,00

13

Reabilitare Strada Vezuviului ( Valea Orașului)

1,00

1,00

14

Montare instalație semaforizare Str. Oțelarilor -proiectare + execuție

1,00

1,00

15

Reabilitare Strada loan Nenițescu - DALI

57,00

57,00

16

Reabulitare Strada Delfinului - DALI

1,00

1,00

17

Studiu de trafic

10,00

10,00

18

Modernizare capăt traseu Micro 19 și Bariere Traian (SF)

120,00

120,00

19

Reabilitare Strada Călărași

1,00

1,00

20

Parcări subterane (studiu prezezabilitate)

100,00

100,00

21

Parcări supraterane (studiu prezezabilitate)

250,00

250,00

22

Reabilitare Strada Armata poporului zon aferentă parcării bloc R5

30,00

30,00

23

Reabilitare viaduct Calea Prutului (DALI)

100,00

100,00

24

Reabilitare viaduct Sidex

77,00

77,00

25

Colector canalizare de serviciu Strada Prundului

60,00

60,00

26

Reabilitare si modernizare Bdul Cloșca

10,00

10,00

27

Reabilitare si modernizare Bdul Marii Uniri

1,00

1,00

III

CONSOLIDĂRI

104,00

104,00

0,00

1

Remediere accident tehnic conducta Dn 600mm Drumul de Centura

4,00

4,00

2

Consolidare și modernizare pod din beton armat situat în Galați - Calea Smârdan (DJ251) în zona intersecției cu strada Filești, HCL 269/2019

100,00

100,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

1.352,00

1.352,00

0,00

1

RK Pasaj Dunărea

1.352,00

1.352,00

CAP. 87.02.72 - Alte acțiuni economice

900,00

900,00

0,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

900,00

900,00

0,00

1

Investiții Administrația Zonei Libere Galați

900,00

900,00

Președinte de ședința

Anexa V la HCL nr.


LISTA

poziției „Dotări si plăti proiecte pe anul 2020"- venituri proprii si subvenții

mii lei

Nr.

Crt.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti tate

Buget inițial 2020

Buget final 2020

Influenta

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL-CAP.C

10.014,00

10.594,00

580,00

CAP.61.10-POLITIA LOCALA

250,00

250,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

184,00

184,00

0,00

1

Autoturism (buget local)

buc

4

82,00

82,00

2

Sistem de avertizare sonora si luminoasa (buget local)

buc

4

22,00

22,00

3

Sistem de calcul (buget local)

buc

1

5,00

5,00

4

Aparat de respirat aer comprimat (buget local)

buc

1

4,00

4,00

5

Pistol calibru 9x19mm pentru muniție letala

buc

25

71,00

71,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

66,00

66,00

0,00

1

Sistem informatic de management al documentelor (buget local)

37,00

37,00

2

Aplicații informatice (buget local)

24,00

24,00

3

Licențe (buget local)

5,00

5,00

CAP.65.10-LNVATAMANT

106,00

106,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

106,00

106,00

0,00

LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO "TRAIAN VUIA"

45,00

45,00

0,00

1

Autoturism Dacia Logan (surse proprii) (1 an leasing)

buc

1

38,00

38,00

2

Elevator (surse proprii)

buc

1

7,00

7,00

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA”

50,00

50,00

0,00

1

Etuva uscare (surse proprii)

5,00

5,00

2

Balanța hectolitrica (surse proprii)

15,00

15,00

3

Analizor de lapte si lactate (surse proprii)

30,00

30,00

LICEUL TEORETTIC "MIRCEA ELIADE"

11,00

11,00

0,00

1

Sistem Desktop 2,3 Ghz (surse proprii)

buc

1

6,50

6,50

2

Sistem Desktop 2,8 Ghz (surse proprii)

buc

1

4,50

4,50

CAP.66.10-SANATATE

6.983,00

7,563,00

580,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

6.673,00

7.253,00

580,00

Spitalul Clinic de urgenta pentru copii "Sf. loan" Galați

5.841,00

6.421,00

580,00

1

Aparat ROENTGEN FIX (buget local)

buc

1

30,00

30,00

2

Sterilizator abur cu 2 usi 550 1 (surse proprii)

buc

2

600,00

600,00

3

Sterilizator abur cu 2 usi 300 1 (surse proprii)

buc

1

215,00

215,00

4

Sterilizator joasa temperatura cu plasma 200 1 (surse proprii)

buc

1

350,00

350,00

5

Mașina impachetare si sigilat pungi cu masa (surse proprii)

buc

1

40,00

40,00

6

Compresor aer (surse proprii)                       1

6,00

6,00

7

Statie tratare apa cu osmoza inversa (surse proprii)

buc

1

100,00

100,00

8

Ventilator (surse proprii)

buc

1

0,00

0,00

9

Defibrilator (surse proprii)

buc

6

120,00

120,00

10

Infuzomate (surse proprii)

buc

10

90,00

90,00

11

Injectomate (surse proprii)

buc

10

80,00

80,00

12

Paturi cantar (surse proprii)

buc

1

20,00

20,00

13

Cada arși (surse proprii)

buc

1

270,00

270,00

14

Container (surse proprii)

buc

2

240,00

240,00

15

Mașina spalat biberoane (surse proprii)

buc

1

50,00

50,00

16

Monitoare funcții vitale (surse proprii)

buc

8

200,00

65,00

-135,00

17

Distilator (surse proprii)

buc

1

15,00

15,00

18

Banda (covor) rulanta (surse proprii)

buc

1

20,00

20,00

19

Linie PCR RT (buget iocal+surse proprii)

buc

1

630,00

630,00

20

Ventilator mecanic neonatologie (buget local)

buc

5

875,00

875,00

21

Ventilator mecanic (buget local)

buc

9

1.440,00

1.440,00

22

Hota 600 DT (surse proprii)

buc

2

62,00

62,00

23

Hota 1200 DT (surse proprii)

buc

1

43,00

43,00

24

Aparat VIDEO EEG (surse proprii)

buc

1

195,00

195,00

25

Sistem complet automat pentru screening serologic (buget local)

buc

1

150,00

150,00

26

Bilirubinometru (buget local)

buc

1

0,00

20,00

20,00

27

Aparat Rx mobil (buget local)

buc

1

0,00

560,00

560,00

28

Sistem automat de nebulizare pentru aeromicroflora (surse proprii)

buc

1

0,00

22,00

22,00

29

Sistem de filtrare a aerului (surse proprii)

buc

3

0,00

113,00

113,00

Spitalul Clinic de obstretica ginecologie "Buna Vestire"

782,00

782,00

0,00

1

Autoclav (buget local)

buc

1

47,40

47,40

2

Centrifuga (buget local)

buc

1

16,60

16,60

3

Modernizare infrastructura rețea internet, securitate informaționala si inlocuire centrala telefonica (buget local)

165,00

165,00

4

Mașina de spalat (30-35 kg) (buget local)

buc

1

150,00

150,00

5

Monitor funcții vitale (buget local)

buc

1

20,00

20,00

6

Vitrina frigorifica (buget local)

buc

1

3,50

3,50

7

Combina frigorifica (buget local)

buc

1

4,00

4,00

8

Incubator (buget local)

buc

1

50,00

50,00

9

Aparat dezinfectie aer (buget local)

buc

1

2,50

2,50

10

Cardiotocograf (buget local)

buc

1

15,00

15,00

11

Computer desktop (buget local)

buc

10

27,00

27,00

12

Paturi ATI (buget local)

buc

2

50,00

50,00

13

Seringi automate (injectomate) (buget local)

buc

3

27,00

27,00

14

Infuzomate (buget local)

buc

1

4,50

4,50

15

Injectomate PCA (buget local)

buc

2

30,00

30,00

16

Monitor funcții vitale (buget local)

buc

1

27,50

27,50

17

încălzitor pacient (buget local)

buc

1

22,50

22,50

18

Aspirator mobil (buget local)

buc

1

14,50

14,50

19

Astrup (analizor gaze) (buget local)

buc

1

70,00

70,00

20

Container (buget local)

buc

1

35,00

35,00

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

50,00

50,00

0,00

1

Centrala telefonica (surse proprii)

15,00

15,00

2

Sistem climatizare (surse proprii)

15,00

15,00

3

Elevator (surse proprii)

20,00

20,00

III

CONSOLIDĂRI

44,00

44,00

0,00

Spitalul Clinic de urgenta pentru copii "Sf. loan" Galați

44,00

44,00

0,00

1

Demolare magazie spital (buget local)

9,00

9,00

2

Demolare garaje spital (buget local)

35,00

35,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

217,00

217,00

0,00

Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Sf.Ioan Galați

131,00

131,00

0,00

1

Modernizare si reabilitare Secție Clinica chirurgie -ortopedie si Compartiment arși DALI (buget local)

0,00

0,00

2

Modernizare si dotare Bloc operator (buget local)

0,00

0,00

3

Amenajare curte interioara spital (buget local)

0,00

0,00

4

Reabilitare si eficientizare energetica a Corpului A (buget local)

131,00

131,00

Spitalul de psihiatrie „Elisabeta Doamna "

16,00

16,00

0,00

1

Documentație privind securitatea la incendiu - Pavilion PS 1 si 2 (buget local)

16,00

16,00

Spitalul Clinic de obstretica ginecologie "Buna Vestire"

70,00

70,00

0,00

1

Transformare corp administrativ in corp secții cu paturi ingrijiri paleative DALI (buget local)

35,00

35,00

2

Refacere gard DALI (buget local)

25,00

25,00

3

Construire capela DALI (buget local)

10,00

10,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

49,00

49,00

0,00

Spitalul Clinic de obstretica ginecologie "Buna Vestire"

29,00

29,00

0,00

1

Licențe antivirus (buget local)

3,00

3,00

2

Licențe (buget local)

14,00

14,00

3

Licențe antivirus - server 3 ani (buget local)

12,00

12,00

Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Sf.Ioan Galați

20,00

20,00

0,00

1

Licențe antivirus (surse proprii)

20,00

20,00

CAP.67.10.03-CULTURA,RECREERE, RELIGIE

570,00

570,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

460,00

460,00

0,00

Teatrul de Opera si Opereta Nae Leonard

200,00

200,00

0,00

1

Sistem grafic 17 / 8700K GTX 1660T (buget local)

buc

1

9,00

9,00

2

Sistem stocare date (buget local)

buc

1

9,80

9,80

3

Calculator (pentru afisaj digital) (buget local)

buc

1

5,00

5,00

4

Imprimanta A3 color, cu CISS si wi-fi (buget local)

buc

1

4,50

4,50

5

Proiectoare scena (buget local)

buc

8

28,00

28,00

6

Mașini de fum greu cu gheata carbonica (buget local)

buc

2

11,80

11,80

7

Spot urmărire led SL 400 (buget local)

buc

2

19,00

19,00

8

Camera video (pentru transmisie arlechini si culise) (buget local)

buc

2

8,00

8,00

Ll

Camera filmat spectacole (buget local)

buc

1

8,00

8,00

10

Monitor activ de scena (buget local)

buc

4

13,60

13,60

11

Aparat foto cu obiectiv 24-105 mm F4 IS L II (buget local)

buc

1

18,00

18,00

12

Obiectiv foto (buget local)

buc

1

8,50

8,50

13

Ecran proiecție (buget local)

buc

1

3,50

3,50

14

Instrument muzical - Clapa electrica (buget local)

buc

1

3,30

3,30

15

Instrument muzical - Chitara electrica (buget local)

buc

1

3,00

3,00

16

Instrument muzical - Chitara electo acoustic (buget local)

buc

1

2,70

2,70

17

Instrument muzical - Chitara bass (buget local)

buc

1

2,50

2,50

18

Instrument muzical - Tobe td 25Kv (buget local)

buc

1

3,00

3,00

19

Instrument muzical - flaut (buget local)

buc

1

14,30

14,30

20

Instrument muzical - vioara (buget local)

buc

1

3,50

3,50

21

Instrument muzical - pian electric tip pianina (buget local)

buc

3

21,00

21,00

Club Sportiv Municipal Galați

100,00

100,00

0,00

1

Televizor (buget local)

buc

1

3,00

3,00

2

Laptop multimedia (buget local)

buc

10

40,00

40,00

3

Aer condiționat (buget local)

buc

4

15,00

15,00

4

Aspirator profesional (buget local)

buc

1

3,00

3,00

5

Kit studio tv transmisii in flux Online (buget local)

buc

1

33,00

33,00

6

Dulap instrumente medicale (buget local)

buc

1

3,00

3,00

7

Rețea calculatoare (buget local)

buc

1

3,00

3,00

Teatrul de Păpuși Gulliver

100,00

100,00

0,00

1

Microbuz 19+1 (leasing) (buget local)

b

1

100,00

100,00

Teatrul Dramatic Fani tardini

60,00

60,00

0,00

1

Sistem antiefractie si supraveghere video (buget local)

45,00

45,00

2

Imprimanta color A3 (buget local)

buc

1

15,00

15,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

110,00

110,00

0,00

Teatrul Dramatic Fani tardini

110,00

110,00

0,00

1

Instalație de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu (buget local)

110,00

110,00

CAP.68.10-ASISTENTA SOCIALA

200,00

200,00

0,00

Centrul Medico - social Pechea

200,00

200,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

6,00

6,00

0,00

1

Calculator (buget local)

buc

2

6,00

6,00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE

190,00

190,00

0,00

1

Reabilitare canalizare (buget local)

190,00

190,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

4,00

4,00

0,00

1

Program contabilitate (buget local)

4,00

4,00

CAP .74.10-SALUBRITATE

2.000,00

2.000,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

2.000,00

2.000,00

0,00

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

2.000,00

2.000,00

0,00

1

încărcător frontal (surse proprii) (1 an leasing)

buc.

1

66,00

66,00

2

Autogunoiera compactoare 16 mc (surse proprii) (1 an leasing)

buc.

2

245,00

245,00

3

Autospeciala tip HOOK LIFT(surse proprii) (1 an leasing)

buc.

4

164,00

164,00

4

Autobasculanta 20 T (surse proprii)

buc.

1

570,00

570,00

5

încărcător frontal cu cuoa multifuncționala (surse proprii)

buc.

1

240,00

240,00

6

Stand frana camioane (surse proprii)

buc.

1

75,00

75,00

7

Mașina marcaj rutier V 3900 (surse proprii)

buc.

1

50,50

50,50

8

încărcător frontal (surse proprii)

buc.

1

287,50

287,50

9

Mașina de spalat (surse proprii)

buc.

1

6,00

6,00

10

Autoutilitara 1200-1800 cm3 (surse proprii)

buc.

1

55,00

55,00

11

Autoutilitara 1500 - 1800 cm3 (surse proprii)

buc.

1

65,00

65,00

12

Laptop (surse proprii)

buc.

2

11,00

11,00

13

Autospeciala 3,5 T cu bena basculabila si rezervor pentru combustibil (surse proprii)

buc.

1

165,00

165,00

CAP.87.10

105,00

105,00

0,00

SERVICIUL PUBLIC GEOTOPOCAD EXPERT

105,00

105,00

0,00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

55,00

55,00

0,00

1

Nivelmetru (surse proprii)

buc

1

15,00

15,00

2

Calculator (buget local +surse proprii)

buc

4

40,00

40,00

V

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTIȚIILOR

50,00

50,00

0,00

1

Aplicații informatice (surse proprii)

50,00

50,00

Președinte de ședință,