Hotărârea nr. 140/2020

Constituirea dreptului de superficie in favoarea Judetului Galati asupra terenului proprietatea Municipiului Galati, in suprafata de 460 m.p. situat in Galati, Str. Calea Smardan nr. 21 Lot.2

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 140 din 07.04.2020

privind constituirea dreptului de superficie în favoarea Județului Galați asupra terenului proprietatea Municipiului Galați, în suprafață de 460 m.p. situat în Galați, Str. Calea Smârdan nr. 21 Lot.2

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 185/02.04.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 07.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 64472/03.04.2020, al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 64475/03.04.2020, al Direcției Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de avizare al comisiei de buget finante, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere solicitarea Consiliului Județean Galați nr. 3509/18.03.2020, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 56969/19.03.2020;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 691/13.12.2017 privind aprobarea proeictului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat dintre Județul Galați, în calitate de lider și Municipiul Galați în calitate de partener, pentru elaborarea și implementarea proiectului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 693 - 702 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1) și ale art. 361 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (3) lit. g) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - (1) Se aprobă trecerea din proprietatea publică a Municipiului Galați în proprietatea privată a Municipiului Galați a terenului în suprafață de 460 mp, situat în Municipiul Galați, Str. Calea Smârdan nr. 21 Lot 2, înscris în cartea Funciară nr. 129825 a Municipiului Galați, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu gratuit, în favoarea Județului Galați asupra terenului prevăzut la alin. (1), pe o periadă de 99 ani.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ANEXA 1.3


Sc. 1:750


Nr. cadastral :

Suprafata(mp)

Adresa imobilului :

Municipiul Galați, Calea Smardan nr.2ULOT 2

460

Cartea Funebra Nn

UA1 ; Galați443085Ă. Dale relcriioare la teren

Nr. parcela

Categoric de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

A

460

-Terenul nu este gnjnituit .

Total

460

B. Date referitoare la construcție

Cod constr.

Suprafața construita] Destinație la sol

Mențiuni

Total

Suprafața măsurată teren «460 mp

Suprafața din acte = mp Inspector


sLecttlartl,

.SERVICIUL PUBLICGEOTOPOCAD-EXPERT


■ Cdalutn. rxccuraren masur.ltonk*r la țyxar-;----■

\ '■ co'roctjțîjdiiiea înfi'»CTnirndiX:mnjaiw»Rv>l^' cadastrale-$i corasîwnd«H.i ajxț ' -realitatea din tsrct^y Semnatara si xra^ittfhi


Confirm introdu cerra imobilului in baza deduc iote erau', și atrib cifra nunUrului cadastral,.....

CERHt-iU’T <z Dt ACTOR'MRc .enaROB-J.M 1743l>m; D3.2f)20'GEO7OPOCA0-

N&c (GTCt


Președinte de ședință,

J                                                     J                        ?       1