Hotărârea nr. 14/2020

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza nr. 24 in vederea infiintarii unei crese"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 14

din 30.01.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza nr. 24 în vederea înființării unei creșe”

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 8/15.01.2020

Consiliul local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 30.01.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 7990/15.01.2020, al inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 7993/15.01.2020, al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul “Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza nr. 24 în vederea înființării unei creșe”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

ANEXA LA H.C.L. NR. 14/30.01.2020 Prin proiect se prevede amenajarea spatiului cu destinatia de cresa, astfel incât sa fie create copiilor si cadrelor didactice un mediu educational care sa le ofere confortul minim si sa permita desfasurarea unui proces instructiv-educativ eficient.

Prin proiect se prevad urmatoarele lucrări:

-consolidarea elementelor, refacerea hidroizolatiei la fundatii, desfacerea tencuielilor degradate;

-recompartimentarea spatiilor in vederea asigurarii spatiilor necesare functionarii în bune conditii a cresei;

-realizarea unei șarpante noi din lemn ignifugat;

-reabilitare termică: realizare termosistem, lucrări de termoizolare a plăcii peste pamânt si subsol, înlocuirea tâmplariei exterioare;

-reabilitarea si modernizarea instalatiilor existente electrice prin înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, montare panouri solare fotovoltaice;

-montare centrala termica noua;

-inocuirea totala a instalatiei de incalzire centrala , a instalatiei de apa calda menajera, reabilitarea retelelor exterioare de apa-canalizare, reabilitarea instalatiilor sanitare; -realizarea unei scari metalice exterioare de evacuare;

-refacerea finisajelor interioare si exterioare; -lucrari necesare autorizarii ISU-instalatie de semnalizare și alarmare în caz de incendiu; -sistematizare verticală: refacere trotuare degradate, montare bănci și cosuri de gunoi, refacere spații verzi, amenajare rampa pentru persoane cu dizabilitati;

Având in vedere destinatia spatiului se vor prevedea dotari specifice: mobilier pentru copii, echipamente joc, lift.

Proiectul este propus pentru finantare prin POR 2014-2020-Axa prioritara 9-Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban-Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: Valoarea totală a investiției: 2.783.240,30 lei

Din care C+M:           2.162.198,41 lei

Capacități: -Suprafața teren -S= 460 mp

-Suprafata construita - 306 mp -regim de inaltime: Subsol+Parter+1Etaj -montare centrala termica-1 buc -instalatii termice, electrice, sanitare, apa-canal

Durata de realizare a investitiei: 12 luni Sursa de finanțare: buget local/imprumut, fonduri europene Anexăm Devizul General corespunzator acestui proiect.

Președinte de ședință,

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

REABILITAREA IMOBIL DIN STRADA ALEXANDRU IOAN CUZA

NR. 24 IN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI CRESE


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

41363,56

7859,08

49222,63

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului Ia starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

41363,56

7859,08

49222,63

CAPITOLUL 2

S- ■          ■

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

15000,00

2850,00

17850,00

TOTAL CAPITOLUL 2

15000,00

2850,00

17850,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2490,00

473,10

2963,10

3.1.1

Studii de teren

2490,00

473,10

2963,10

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

500,00

95,00

595,00

3.3

Expertiză tehnică

5000,00

950,00

5950,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3000,00

570,00

3570,00

3.5

Proiectare

59000,00

11210,00

70210,00

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabiiitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

14000,00

2660,00

16660,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

15000,00

2850,00

17850,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

10000,00

1900,00

11900,00


3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

I 20000,00

3800,00

23800,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

13000,00

2470,00

15470,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

9000,00

1710,00

10710,00

3.7.2

Auditul finaciar

4000,00

760,00

4760,00

3.8

Asistență tehnică

21500,00

4085,00

25585,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

2500,00

475,00

2975,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2000,00

380,00

2380,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului Ia fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

500,00

95,00

595,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

19000,00

3610,00

22610

TOTAL CAPITOLUL 3

104490,00

19853,10

124343,10

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și.instalații

1721741,28

327130,84

2048872,12

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

6420,19

1219,84

7640,03

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

65901,50

12521,29

78422,79

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

138999,90

26409,98

165409,88

4.6

Active necorporale

10000,00

1900,00

11900,00

TOTAL CAPITOLUL 4

1943062,88

369181,95

2312244,82

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

32448,42

6165,20

38613,62

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

32448,42

6165,20

38613,62

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

19986,69

0,00

19986,69

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

9084,86

0,00

9084,86

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1816,97

0,00

1816,97

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

9084,86

0,00

9084,86

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

181697,00

34522,43

216219,43

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

4000,00

760,00

4760,00

TOTAL CAPITOLUL 5

238132,11

41447,63

279579,74

CAPITOLUL 8

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00 |

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

2342048,55

441191,75

^783240,30

din care: C+M (1.2,1.3,1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

1816973,46

345224,95

^162,198,41

Data: 27.09.2019

întocmit,

Sef Proiect

Ing. Agrigoroae Dorin

<? »

«cowsproiect^.1

Vzi