Hotărârea nr. 139/2020

Aprobarea participarii la Programul Termoficare si a graficului de esalonare anuala a platilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Â R E A nr. 139 din 07.04.2020

privind aprobarea participării la Programul Termoficare și a graficului de eșalonare anuală a plăților

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 184/02.04.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 07.04.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 63409/01.04.2020 al inițiatorului -Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 63783/02.04.2020, al Direcției Servicii Comunitare de Utilități Publice;

Având în vedere avizul comisiei de avizare al comisiei de buget finante, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 6 anexa la Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.194/1.084/3.734/2019 - „Regulament privind implementarea Programului Termoficare";

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. e), alin. (7) lit. n) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O TĂ R Ă Ș T E:

Art. 1 - Se aprobă participarea municipiului Galați la Programul Termoficare și a eșalonării multianuale a implementării proiectului „Modernizare rețele secundare de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale de cvartal în municipiul Galați”.

Art. 2 - Se aprobă graficul de eșalonare anuală a plăților privind proiectul „Modernizare rețele secundare de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale de cvartal în municipiul Galați” prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Contrasemnează,

Secretar General,

Anexa la HCL 139/07.04.2020

Graficul de eșalonare anuală a plăților privind proiectul "Modernizare rețele secundare de transport agent termic și puncte termice transformate în centrale de cvartal în municipiul Galați"

Descriere

TOTAL

Anul 2020

Anul 2021

Lei (inclusiv TVA)

Lei (inclusiv TVA)

Lei (inclusiv TVA)

Valoare totală cheltuieli eligibile

4.268.768

1.660.076

2.608.692

Valoare totală cheltuieli eligibile buget M.L.P.D.A.

3.628.452

1.411.064

2.217.388

Valoare totală cheltuieli eligibile buget U.A.T. GALAȚI

*

640.316

249.012

391.304

*toate sumele conțin TVA

Președinte de ședință,

J                                                     J                        ?       1